​​ ​சீர்மை பெற்றுவிட்டது இந்த வயலக்காவூர் சமண ச் சிற்பம் ​

11 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Feb 13, 2019, 5:02:52 PM2/13/19
to Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, mintamil, vallamai, Muthu muthali

நூ த லோ சு
மயிலை
 சீர்மை பெற்றுவிட்டது இந்த வயலக்காவூர் சமண ச் சிற்பம் 
நெ ய்யாடிப்பாக்கம் 1 கிமீ வடகிழக்கு செய்யாறு தென்கரையில் உள்ளது வயலக்காவூர் 


image.png

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages