சமண ச் சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்ச்சி //அஞ்சனே ரி நாசிக் அருகு குகையும் உண்டு

8 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Mar 26, 2019, 2:58:04 PM3/26/19
to Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, vallamai, mintamil, Muthu muthali

நூ த லோ சு
மயிலை
சமணர் வைத்த பக்கங்ககள்தான் விவரங்கள் உள்ளது 
சமண ச் சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்ச்சி //அஞ்சனே ரி நாசிக் அருகு குகையும் உண்டு 
image.png

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages