காளியம்மனாக வழிபடப்படும் சமண தீர்த்தங்காரர் ஆம்பூ​​ர்r(?)

12 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Feb 12, 2019, 1:59:56 PM2/12/19
to mintamil, vallamai, தமிழ் மன்றம், thamizayam, SivaKumar, Kanaka Ajithadoss, Banukumar Rajendran, podhuvan sengai, Vasudevan Letchumanan, Muthu muthali, Maravanpulavu K. Sachithananthan

நூ த லோ சு
மயிலை
 காளியம்மனாக வழிபடப்படும் சமண தீர்த்தங்காரர் ஆம்பூர்(?)


இந்த
கூக்கால் வரைபட  சுட்டியில் பக்கத்தில் உள்ள 
 படங்களின் வழி சென்றால் இங்கு காளியம்மனாக வழிபடப்படுவது சமண தீர்த்தங்கார சி ற்பம்தான் என்பது  தெரியவரும்

image.png
ambur.jpg

N D Logasundaram

unread,
Feb 13, 2019, 11:02:16 AM2/13/19
to mintamil, vallamai, தமிழ் மன்றம், thamizayam, SivaKumar, Kanaka Ajithadoss, Banukumar Rajendran, podhuvan sengai, Vasudevan Letchumanan, Muthu muthali, Maravanpulavu K. Sachithananthan
நூ த லோ சு
மயிலை
இந்த  ம்பூர் (முன்பு புதுக்கோட்டை மாவட்ட புத்தாம்பூர் பார்த்தோம்)  அருகில் மதுரைப்போல் சங்காலத்திற்கு அணித்தான சமணர் குகை உள்ளது 
அருமாமலை  (முன்பு இதைப்பற்றி எழுதப்பட்டுள்ளது இது ஓர் நினைவூட்டலே 
து பலர் அறிந்திறாதஓவியமும் உள்ள சமணர் குகை
நான்கில் கீழே உள்ள இரு படங்களீல் இணையத்தில் அருமாமலைக்கு தொடர்புடன்காட்டப்படுபவைதான் ஆனல் அவை இந்து சமய தொடர்புடன் 
போல்லலவா  உள்ளது பிற்காலத்தில் மாற்றப்பட்டதா  அல்லது இனையப்பதிவு தவடறாஎப்படி எனப்புரியவில்லை

image.png  image.png

image.png image.png


--
--
இருந்தமிழே உன்னால் இருந்தோம்! இமையோர்,
விருந்தமிழ்தம் என்றாலும் வேண்டோம்!
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "தமிழாயம்" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to thamizayam+...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages