சமண சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்ச்சி // நந்து காவ்ம் மராட்டம் இரண்டு தீர்த்தங்காரர சிற்பங்கள் கண்டுபிடிப்பு

2 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Mar 8, 2019, 2:49:09 PM3/8/19
to Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, mintamil, vallamai, Muthu muthali

நூ த லோ சு
மயிலை
 
மராட்ட மாநிலம் நாசிக் வடகிழக்கு 100 கி மீ  நந்து காவ்ம் அடுத்த சகாரா காவ்ம் அதனில் அ டுத்த  டுத்து து 2  இரண்டு தீர்த்தங்காரர சிற்பங்கள் கண்டுபிடிப்பு 

 சென்ற ஆண்டு குலை 12  சாந்திநாதர்(16 வது தீர்த்தங்காரர்) சிற்பமு ம் மறுநாள் 13-14 அதே  இடத்தில் (20 வது தீர்த்தங்காரர்) முனீஸ்வரத் பகவான் கண்டுபிடிப்பு (இதனில் பாதத்தில் 1336 என ஆண்டு பொளிக்கப்பட்டுள்ளது) 

sakOra-nandgaaonMH4.gif
sakOra-nandgaaonMH1.gif
sakOra-nandgaaonMH2.gif
sakOra-nandgaaonMH3.gif
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages