ஆ வணிப்பூர் தீர்த்தங்காரர் அமர்ந்து விட்டார்

8 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Feb 13, 2019, 6:04:12 PM2/13/19
to Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, mintamil, vallamai, Muthu muthali

நூ த லோ சு
மயிலை

ஆ வணிப்பூர் தீர்த்தங்காரர் அமர்ந்து விட்டார் 
திருமதி வாசுகி பாகுபலி தயையினால் 
 

சென்னை திருச்சி பெருவழி ஒலக்கூருக்கு  கிழக்கு 10 கி மீ ஆவணிப்பூர் 
image.png
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages