சமண சின்னங்கள் ஆய்வு தேடலில் மராட்டத்திலும் கேட்பாரற்று சிதறிக்கிடப்பமை காணலாம்

7 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Feb 14, 2019, 8:39:26 AM2/14/19
to mintamil, vallamai, தமிழ் மன்றம், thamizayam, Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, SivaKumar, podhuvan sengai, Vasudevan Letchumanan, Maravanpulavu K. Sachithananthan, Seshadri Sridharan
நூ த லோ சு
மயிலை
 கேட்பாரற்று சிதறிக்கிடக்கும் சமண ச் சின்னங்கள் தமிழ்நாடு கருநாடகம்
மட்டுமல்லாமல் மராட்டத்திலும் உள்ளமை இப்போது தெரியவருகின்றது 

கோவாவினை அடுத்த கொண்கான மொழி வழங்கும் நாட்டில் பெண்டூர் 416606
ஊர் நடு மரத்தடி ஓர் பொதுமன்ற  மேடையில் மற்ற சிதலமான கற்சிலைகளுடன் 
குறைந்தது இரு சமண தீர்த்தங்கார சிற்பங்கள் சேர்த்து வைத்துள்ளமை இணையதள
 பதிவின்படி தெரியவருகின்றமை காண்க 


image.png

வேந்தன் அரசு

unread,
Feb 15, 2019, 10:58:25 AM2/15/19
to தமிழாயம், mintamil, vallamai, தமிழ் மன்றம், Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, SivaKumar, podhuvan sengai, Vasudevan Letchumanan, Maravanpulavu K. Sachithananthan, Seshadri Sridharan
திராவிடர் ஆட்சிகளில் இதுதான் நடக்கும்.

வியா., 14 பிப்., 2019, முற்பகல் 5:39 அன்று, N D Logasundaram <selvi...@gmail.com> எழுதியது:
--
--
இருந்தமிழே உன்னால் இருந்தோம்! இமையோர்,
விருந்தமிழ்தம் என்றாலும் வேண்டோம்!
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "தமிழாயம்" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to thamizayam+...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.


--
வேந்தன் அரசு
வள்ளுவம் என் சமயம்
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages