சமண சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்ச்சி // உ பி கோமதி ஆற்றின் நடுவண் பெரும் பாறையில் குகைகளில் சமணக் க்கோயில்கள்

6 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Mar 29, 2019, 11:15:19 AM3/29/19
to Kanaka Ajithadoss, Banukumar Rajendran, vallamai, mintamil, Muthu muthali
நூ த லோ சு
மயிலை
 
சமண சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்ச்சி // உ பி கோமதி ஆற்றின் நடுவண் பெரும் பாறையில் அதனில் குகைகளில் சமணக் க்கோயில்கள் 

நமிநாதர் (சங்கு இளஞ்சனம் உடைய தீர்த்தங்காரர்  )மற்றும் நேமிநாதர் ( கருநீலம் /தாமரை )  இரு குகைக்கோயில்கள் 
 அயோத்யாவிற்கு தெற்கு  கோமதி ஆறு கங்கைக்கு கிழக்கில் ஓடிவந்து  கலக்கு ம் ஆறு  உபி தலைநகர்  லக்னோ இதன் கரையில்
காசிக்கு ற்றே  வடக்கீழ்  

Ye trith Shahada se 6km dur Khetia road par he...  

image.png

gOmati ARU idai camana kukai kOyil neminathar3 +++.gif
gOmati ARU idai camana kukai kOyil neminathar2 +++.gif
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages