சமணச் சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்ச்சி // கொலணுபாக்கம் தெலிங்கானா

4 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Mar 27, 2019, 11:18:06 AM3/27/19
to Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, vallamai, mintamil, Muthu muthali
நூ த லோ சு
மயிலை
 சமணச் சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்ச்சி // கொலணுபாக்கம் தெலிங்கானா 
கதீய அரசு தலைநகரான  வாரங்கல் அருகு
சிதைவுகளாய் இருந்துள்ளது இப்போது சில பகுதி பழுதுபார்க்கப்பட்டு வழிபாட்டில் வந்துள்ளதாம் 

The famous Kulpakji Temple of Jains, said to be 2,000 years old is situated in this ancient village.
Jainism was prevalent in the Telugu land even before 4th century and Kolanupaka flourished as a
prominent Jain center during the Rashtrakuta era. It is said that around 20 Jain inscriptions were
found in this region.
image.png

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages