சமண சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்ச்சி // இராச புதனம் கோட்டா அருகுடா க்கர் வாடா காவ்ம் மண்தொண்டலில் கண்டுபிடிப்பு

2 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Mar 1, 2019, 3:45:22 PM3/1/19
to Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, mintamil, vallamai, Muthu muthali

நூ த லோ சு
மயிலை
சமண சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்ச்சி // 

3 மாதம் முன்பு  இராச புதனம் கோட்டா அருகு டாக்கர் வாடா காவ்ம் மண்தொண்டலில்
 உடைந்த நிலை  தீர்த்தங்கார சிற்பங்க்ள் கண்டுபிடிப்பு  
Published by JainNewsViews on November 24, 2018

image.png

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages