சமண சின்னங்கள் ஆய்வு தெடகல் தொடர்சி // இராசபுதனம்-இடுங்கர்பூர்-சூர்பூர் பார்சுவநாதர் தோண்டல் 6+ சிற்பங்கள் வெளிவந்தன

4 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Mar 2, 2019, 8:25:17 AM3/2/19
to Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, mintamil, vallamai, Muthu muthali

நூ த லோ சு
மயிலை
 சமண சின்னங்கள் ஆய்வு தெடகல் தொடர்சி // 
இராசபுதனம்-இடுங்கர்பூர்-சூர்பூர் பார்சுவநாதர் கோயிலில் குழாய் அமைக்க தோண்டியபொது ஒன்ற்ன் பின் ஒன்றாக 10 சிற்பங்கள் வெளிவந்தன
இதனில் 2 வெள்ளை சலவைக்கல்மற்றவை பல புறா நிறங்களில் இருப்பவை 


image.png
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages