Duyuru (MARKA): Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı, son başvuru tarihi: 24.05.2019 (Valilikler, Kaymakamlıklar, Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Yerel Yönetimler ile Birlik ve Odaların dikkatine!)

44 views
Skip to first unread message

Huseyin OZGUR UNSAL

unread,
Mar 26, 2019, 9:24:07 AM3/26/19
to marka_kocaeli_i...@googlegroups.com, marka_sakarya_i...@googlegroups.com

Sayın İlgililer,

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), TR42/19/KTKÖA kodlu 2019 yılı “Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programını” ilan etmiştir. Destek programının amacı, turizmin çeşitlendirilmesi, yaygınlaştırılması ve bölgedeki turizm potansiyelinin değerlendirilmesidir. Bu program kapsamında inşaat ve tadilat işleri desteklenen uygun maliyetlerdendir. Desteklenen diğer maliyet kalemleri hakkında bilgi aşağıda yer almaktadır. Başvuru Sahiplerinin en az bir ortak ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurusu yapılan projeye bahis yapı, alan veya konu ile ilgili mevzuat bakımından yetki sahibi ilgili kurum ve kuruluşların projede ortak ya da iştirakçi olarak yer almaları gerekmektedir.

Öncelik konuları

·         Öncelik 1: Tarihi, doğal ve kültürel mirasın korunmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi ve bu mirasın değerlendirilmesini sağlayacak şekilde altyapısının geliştirilmesi

·         Öncelik 2: Turizmde çeşitliliğinin arttırılması ve turizm tesis ve hizmet altyapısının iyileştirilmesi

·         Öncelik 3: Yenilikçi turizm yönetiminin sağlanması

Son başvuru tarihi: 24 Mayıs 2019, Cuma (saat: 23.59)

Taahhütnamenin teslimi için son tarih: 31 Mayıs 2019, Cuma (saat: 17.00)

Duyuru ve Başvuru Rehberi için: http://www.marka.org.tr/destek/kultur-ve-turizm-ku%C3%A7uk-ol%C3%A7ekli-altyapi-mali-destek-programi/37

Online başvuru linki: https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp

Kimler başvurabilir?

Merkezi veya şubesi TR42 Kocaeli Alt Bölgesinde (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova) yasal olarak kayıtlı olan, merkez ya da yasal şubeleri bölgede bulunan veya mevzuatı gereğince bölge sınırlarını kapsayacak şekilde teşkilatlanmış olan;

 • Valilikler
 • Kaymakamlıklar
 • İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri
 • Belediyeler
 • İl Özel İdareleri
 • 5355 sayılı kanun kapsamındaki Mahalli İdare Birlikleri
 • Kamu Kurumu niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Birlikler ve Odalar)

Not: 5449 sayılı Kanunun 19. Maddesinin (d) ve (e) bendinde belirtilen Kalkınma Ajansı paylarını ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini, sözleşme tarihi itibarıyla tamamen yerine getirmeyenler ya da ilgili mevzuatı kapsamında yapılandırmamış olanlar Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’ndan proje ve faaliyet desteği alamazlar.

Proje Ortaklığı

 • Başvuru Sahiplerinin Valilikler, Kaymakamlıklar, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri, Birlikler ve Odaların herhangi birinden olmak üzere en az bir ortak ile başvuru yapmaları gerekmektedir.
 • Başvurusu yapılan projeye bahis yapı, alan veya konu ile ilgili mevzuat bakımından yetki sahibi ilgili kurum ve kuruluşların projede ortak ya da iştirakçi olarak yer almaları gerekmektedir.
 • Proje Ortakları, başvuru sahipleri ile yukarıda belirtilen aynı uygunluk koşullarını karşılamalıdır.
 • Proje Başvuru Sahibi veya Proje Ortağı olmak için gereken uygunluk koşullarını karşılamayan kuruluşlar da projede, İştirakçi statüsü altında yer alabilirler. Ancak, İştirakçiler seyahat ve gündelik giderleri haricinde diğer harcamaları için destekten yararlanamazlar.

Öncelik konuları ve alt-başlıkları                                

Öncelik no

Öncelik konusu

Öncelik konusunun alt-başlıkları

Öncelik 1

Tarihi, doğal ve kültürel mirasın korunmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi ve bu mirasın değerlendirilmesini sağlayacak şekilde altyapısının geliştirilmesi

Sivil mimari örneği ve nitelikli yapıların rölöve, restitüsyon ve restorasyon proje ve uygulamaları yoluyla turizme kazandırılması

Kentsel kimliğin geliştirilmesinin önemli olduğu alanlara yönelik sokak sağlıklaştırma, cephe düzenleme ve peyzaj çalışmaları

Ören yerlerine ilişkin çevre düzenleme projelerinin hazırlanması ve uygulanması

Nirengi noktası niteliğindeki kale, han, hamam, cami gibi yapıların restore edilmesi

Mağara, anıt ağaç, şelale gibi doğal değere sahip alanların turizme kazandırılmasına yönelik koruma projeleri

Öncelik 2

Turizmde çeşitliliğinin arttırılması ve turizm tesis ve hizmet altyapısının iyileştirilmesi

Su sporları, yamaç paraşütü, sörf, rafting, izcilik, karavan, kayak, dağcılık, oryantiring, sporcu kampları ve motor sporları gibi turizmde katma değer sağlayan sporlara ilişkin tesisleşme ve planlama çalışmaları ile bunların uygulanması

Mağara, anıt ağaç, şelale gibi doğal değere sahip alanların turizme kazandırılmasına yönelik peyzaj ve düzenleme projeleri

Sahillerde mavi bayrak alınmasına yönelik düzenlemeler

Termal kaynakların turizm bölgelerinde kullanımının sağlanması

Endüstriyel turizme yönelik çalışmalar

Çağdaş müzecilik uygulamaları

Öncelik 3

Yenilikçi turizm yönetiminin sağlanması

Turizm Koridorlarında (İpek Yolu, Batı Karadeniz Kıyı Yolu) ve turist akışının yoğun olduğu destinasyonlarda, gelen yerli ve yabancı turistlere yönelik bütüncül bilgilendirme, rehberlik ve yönlendirme hizmeti altyapısının geliştirilmesi (ilçe ya da koridor geneli tabelalandırma, online uygulamalara eklemlenme…)

Bölgesel tanıtımda yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi ve uygulanması

Turizm alanlarına erişimi ve bu alanlarla ilgili bilgilendirmeyi kolaylaştıracak teknolojik altyapının oluşturulmasına ve iyileştirilmesine yönelik projeler

Kentsel tasarım rehberleri ve kentsel estetik kılavuzlarının hazırlanması ve bunların uygulanmasına yönelik çalışmalar

Turistik alanlarda kamusal mekânların; yörenin mimari ve kültürel kimliğine uygun kentsel mobilya, kalıcı peyzaj uygulamaları, yayalaştırma, trafik sakinleştirme, yönlendirme ve bilgilendirme uygulamaları ile zenginleştirilmesi

UNESCO Kültür Mirası Listesine giriş, ICOMOS kriterlerine uyumluluk çalışmalarının gerçekleştirilmesi

Destek tutarı

·         Toplam gösterge bütçe: 6 milyon TL

·         Proje başına destek tutarı:

  • Üst limiti: 750 bin TL
  • Alt limit: 75 bin TL

·         Destek Oranı:

  • Azami: %75
  • Asgari: %25

Desteklenen harcama kalemleri

·         Projede görevlendirilmiş yeni personelin brüt maaşları (Detaylar için bkz. Dikkat edilmesi gereken hususlar)

·         Serbest Meslek Makbuzlarında stopaj yapılan gelir vergisi tutarı

·         Yeni olmak kaydıyla Ekipman alımı ve ilgili hizmet (nakliye, kira vb.) alımı

·         Her türlü Yapım İşi (Detaylar için bkz. Dikkat edilmesi gereken hususlar)

·         Sarf malzemesi maliyetleri

 • Yolculuk ve gündelik giderleri (Detaylar için bkz. Dikkat edilmesi gereken ususlar)

·         Taşeron maliyetleri (baskı, basım ve etkinlik organizasyonu vb.)

·         Belgelendirme maliyetleri

·         Proje uygulaması dahil danışmanlık hizmet alımı maliyetleri (Detaylar için bkz. Dikkat edilmesi gereken hususlar)

·         Eğitim hizmet alımı maliyetleri

·         Görünürlük, tanıtım maliyetleri

·         Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri, teminat mektubu maliyetleri vb.)

 • Ajans tarafından sağlanan destek tutarının 200 bin TL’nin üzerinde olması halinde projelerde Yeminli Mali Müşavirler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ya da Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış Bağımsız Denetim Şirketine bağlı onaylı bir denetçi tarafından yapılan dış denetim hizmetleri maliyeti
 • Dolaylı maliyetler (Toplam doğrudan maliyetlerin azami %2’si; Detaylar için bkz. Dikkat edilmesi gereken hususlar)
 • KDV maliyeti

Proje süresi:

·         Azami 24 ay (asgari 12 ay)

·         Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibarıyla başlar.

Proje uygulama yeri: Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR42 Düzey 2 Bölgesinde gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her hâlükârda proje temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir.

Değerlendirme süreci

 • Son başvuru tarihi: 24 Mayıs 2019
 • Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde (31 Mayıs 2019’a kadar) tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Ajansa elden teslim edilir.
 • Ön İnceleme: Başvuruların evraklarının idari kontrol ve uygunlukları açısından Ön İncelemesi yapılır.
 • Bağımsız Değerlendirici Değerlendirmesi: 2 Bağımsız Değerlendirici, ayrı ayrı başvuru dokümanlarını değerlendirerek puanlama yapar. 2 değerlendiricinin vermiş olduğu puanlar arasında 15 ve üzeri puan farkı olması veya bir değerlendiricinin eşik değerin altında, diğerinin ise eşik değerin üzerinde puan vermesi halinde, teklif tekrar değerlendirilmek üzere üçüncü bir bağımsız değerlendiriciye inceletilir. Başarı sıralamasında üçüncü değerlendirme puanı ile bu puana en yakın değerlendirme puanının aritmetik ortalaması esas alınır. Üçüncü değerlendirme puanının diğer iki değerlendirme puanına olan farkının birbirine eşit olması halinde hangi puanın esas alınacağı, Değerlendirme Komitesi tarafından kararlaştırılır.
 • Değerlendirme Komitesi Değerlendirmesi: Değerlendirme Komitesi, en fazla 3 hafta içerisinde Bağımsız Değerlendiricilerin puanlamalarını gözden geçirir.
 • Genel Sekreterlik, Bağımsız Değerlendirici ve Değerlendirme Komitesi aşamaları sonucu başarılı bulunan projelerin bütçe kalemlerini piyasa değerleri açısından inceler.
 • Genel Sekreterlik tarafından bütçe incelemesinden geçen projeler, Yönetim Kurulu onayına sunar.
 • Yönetim Kurulunca onaylanan projelerin sahiplerine sözleşme imzalamak için tebliğde bulunulur. Değerlendirme sonuçları hakkında Başvuru Sahiplerini bilgilendirmek için planlanan tarih 24.06.2016’dır. Bu tarih kesin olmayıp proje değerlendirme sürecinde değişebilir. Proje sahiplerinin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Ajansla sözleşme imzalamaları gerekmektedir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

·         Proje başvurusu hazırlamaya başlamadan önce Başvuru Rehberinin incelenmesi tavsiye edilmektedir.

·         Proje Başvuru Sahibinin proje hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma yetkisine sahip olması gerekmektedir.

 • Bu program kapsamında bir başvuru sahibi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’na en fazla 1 adet proje başvurusunda bulunabilir, en fazla 1 adet projesi için destek alabilir.
 • Kamu kurumları ve belediyeler tarafından işletilen misafirhane, sosyal tesis gibi işletmelere yönelik projeler desteklenmeyecektir.
 • Başvuru evrakları arasında proje kapsamındaki makina, ekipman, araç ve hizmet alımlarında tutarı 10 bin TL’nin üzerindeki her bir kalem için en az 3 proforma fatura (ya da teklif mektubu) sunulması gerekmektedir. Proforma faturaların, bütçeye kalemler halinde yansıtılmış olması gereken makina-ekipman ya da hizmetlerden hangisine ait olduğu mutlaka belirtilmeli ve her bir kaleme ait proforma faturalar kendi içinde ilgili bütçe kalemleri ile ilişkilendirilerek gruplandırılmalıdır.
 • Desteklenen Personel giderleri, net maaşları, sosyal sigorta primleri (işveren ve işçi kesintileri), ücretlerle ilgili gelir ve damga vergisi, ilgili diğer ücret ve maliyetleri içermektedir. Destek kapsamında personellere ödenen ücretlerin piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmaması gerekmektedir.
 • Yapım işlerinin proje bütçesinde olabildiğince tek kalem altında ve sade bir şekilde gösterilmesi gerekmektedir. Proje hazırlanması aşamasında yapım işleri için belirlenecek bütçe miktarının mümkün olduğunca uygulama projesine yakın olacak şekilde hazırlanan yaklaşık gerçek maliyete göre girilmesi uygun olacaktır.
 • Yapım işi öngörülen projelerde Uygulama Projesi ya da Avan Proje, mahiyetine göre ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından belirlenmiş olan güncel birim fiyatlara ve pozlara göre hazırlanmış keşif özetini (malzeme/metraj ve keşif listesi) içeren maliyet tahmini, Fizibilite raporu, Yapım işlerine konu olan arsa/arazi/binaların mülkiyet ya da projenin uygulanmasına elverişli süre için geçerli kira, tahsis vb. hukuki durumunu gösterir belge ile Projenin uygulanması için gerekli olan idari izinlerin alındığı ya da başvurusunun yapıldığını gösterir belge(ler) veya herhangi bir izin gerekli olmadığı durumda ise başvuru sahibi beyanı sunulması gerekmektedir.
 • Projenin uygulanması için gerekli olan idari izinlerin alındığı ya da başvurusunun yapıldığını gösterir belgelerin sunulması gerekmektedir. Herhangi bir izin gerekli olmadığı durumda ise başvuru sahibi beyanı sunulmalıdır.
 • Gündelik giderleri konaklama, yemek ve görev yeri sınırları dâhilinde ulaşım giderleri ile muhtelif giderleri kapsar. Görev yerine ulaşmak için yapılan seyahat gideri gündelik giderlerine dâhil edilmemeli; Faaliyet Bütçesinde “2. Seyahat” başlığı altında gösterilmelidir. Yurt içi gündelik giderleri, yürürlükte bulunan Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili Cetvelinde (10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları) belirtilen memur ve hizmetliler başlığı altında, “aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar” için öngörülen tutarın üç katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir. Yurt dışı gündelik giderleri için, yürürlükte bulunan Bakanlar Kurulunun Yurt Dışı Gündeliklerine Dair Kararında belirtilen diğer şekillerde görevlendirilenlerden aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için öngörülen tutar esas alınarak, bu kararın hükümleri uygulanır. Yukarıda belirtilen mevzuatı dikkate alarak, gündelik miktarı ve gündelik esas alınarak belirlenen konaklama tutarının toplamı toplam gündelik tutarı olarak belirlenebilir. Her durumda, gündelik alacak şahıs proje kapsamında,  kendi kurumundan alabileceğinden daha yüksek miktarda gündelik alamaz. Özetle gündelikler yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır. Ayrıca, proje uygulama safhasında konaklama için gerçek gider belgesi aranacağından bu belge sunulmadığı takdirde sadece kanundaki çıplak gündelik tutarı, damga ve gelir vergisi gibi yasal kesintiler yapıldıktan sonra, ilgili kişiye ödenebilecektir. Verilen bilgileri örnek üzerinden açıklamak gerekirse; Kamu kuruluşları dışındaki kâr amacı gütmeyen dernek, vakıf, TSO, kooperatif, OSB, birliklerde gündelik üst limiti, 2019 yılı için “aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar” için gündelik tutarı 39,85 TL belirlendiğinden bu tutarın 3 katı 119,55 TL’dir. Bu durumda 2019 yılı için kamu kuruluşu dışındaki kâr amacı gütmeyenler için de gündelik üst sınırı 119,55 TL’dir. Bu tutara konaklama, yeme içme ve şehir içi ulaşım giderleri de dâhildir. Ancak yararlanıcı ya da ortağın mevcut uygulaması bu tutarın altındaysa yine kendi uygulamasındaki kadar proje bütçesine gündelik yazabilecektir. Kamu kuruluşlarında gündelik üst limiti, 2019 yılı için “aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar” için gündelik tutarı 39,85 TL belirlenmiştir. Bunun 1,5 katı kadarı olan 59,78 TL de konaklama için ödenmektedir. Toplamda kamuda bir günlük gündelik miktarı 39,85+59,78=99,63 TL yapmaktadır. Dolayısıyla kamu kuruluşlarında gündelik üst sınırı 119,55 TL üst sınırın fiilen uygulanamamaktadır. Konaklama bedelini hak edebilmek için de muhakkak belgenin ibrazı gerekmektedir. Konaklama belgesi olmadığı durumlarda aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için ödenebilecek en fazla gündelik tutarı 39,85 TL’dir. “Gündelikler bir kurumun normalde verdiği miktardan yüksek olamaz.” genel kuralı gereği, aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar için kamuda gündelik tutarı 2019 yılı için 38,75 TL olduğundan, belgesi olmak koşuluyla konaklama dâhil alınabilecek maksimum harcırah (gündelik) miktarı 38,75+59,78 = 98,53 TL’dir.
 • Projenin uygulama aşamasının sağlıklı yürütülebilmesini temin etmek amacıyla, “danışmanlık hizmet alım maliyetleri kapsamında” danışmanlık desteği alınabilir ve proje bütçesine yansıtılabilir. Bu aşamada projenin idaresinden sorumlu olacak danışman için araştırma yapılması ve başvuru aşamasında üç alternatif için özgeçmiş ve fiyat teklifi sunulması zorunludur. Her türlü danışmanlık maliyetleri Faaliyet Bütçesinde “6. Diğer” başlığı altında yansıtılır.
 • Dolaylı maliyetler, haberleşme, kira, elektrik, su ve ısınma giderleri, ulaşım giderleri, öngörülmemiş sarf malzemesi giderleri, ofis faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanmasına yönelik giderler, ofis mobilyaları, proje fonlarının yönetimi ve muhasebeleştirilmesi sırasında ortaya çıkan giderler, kanuni veya diğer uygulamalardan kaynaklanan ve proje kalemlerine yansıtılmayan ikincil giderler ile sigorta ve güvenlik giderleri için bütçede götürü bedel cinsinden ayrılan bir maliyet kalemidir.
 • Programlar kapsamında alımı desteklenen alet, teçhizat, yazılım, malzeme ve sistemler ile yapımı gerçekleştirilen tesislerin mülkiyeti yararlanıcıya aittir. Ancak yararlanıcının, sözleşme kapsamında sağlanmış tesis, makina, ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin, ajansın gerekçeli ve yazılı izni olmaksızın projenin sona ermesinden itibaren 3 yıl süreyle mülkiyetini başkasına devredemez, rehin ve teminat olarak gösteremez, projede tanımlanan iş dışında başka bir iş için kullanamaz.
 • Arazi veya bina alımları destek kapsamında değildir.
 • İkincil el ekipman alımı desteklenmemektedir.
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi yararlanıcılar, destek programları çerçevesinde desteklenen proje ve faaliyetler kapsamında yapacakları satın alma faaliyetlerini tabi oldukları satın alma mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirirler. Harcama usul ve esasları hiçbir kanun tarafından belirlenmemiş kurum ve kuruluşların uyacakları satın alma usul ve esasları ise başvuru sahibi ve ajans arasında yapılacak destek sözleşmesinde tanımlanmıştır. Ayrıca, uygulama aşamasında satın alma usullerine ilişkin detaylı bilgi ve dokümanlar proje uygulama rehberinde yer alacaktır.
 • Ajanstan destek almaya hak kazanan kuruluşların sözleşmede belirtilen hesabına %60’a varan ön ödeme yapılmaktadır.
 • Kamu kurumu niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının sözleşme aşamasında sözleşmeye bağlanacak toplam destek tutarının %10’u tutarında teminat yatırıldığına dair banka dekontu veya bu tutarda teminat mektubu sunmaları gerekmektedir. Teminat mektubunun süresi, 24 aydan az olamaz.
 • Ayni katkılar, bir projenin başvuru sahibi, ortakları ya da iştirakçileri veya işbirliği yapan kişi veya kuruluşlar tarafından projeye yapılacak arazi, malzeme, personel, makina ve ekipman katkısıdır. Başvuru formunda ayrı bir liste halinde sunulması gereken, yararlanıcı, ortakları ya da iştirakçileri tarafından yapılan ayni katkılar, gerçek harcamaları yansıtmaz ve uygun maliyet olarak değerlendirilmez. Bu nedenle, bu katkılar, yararlanıcı tarafından sağlanan eş-finansman olarak değerlendirilemez.

Başvuru işlemleri ve başvuru mercii adresi: Bkz. Başvuru Rehberi Madde 2.2.2 (s. 22-23)

Daha fazla bilgi ve sorularınız için: Bilgi taleplerinde destek programı kodunun (TR42/19/KTKÖA) belirtilmesi gerekmektedir. Proje başvurularının alınması için belirlenen son tarihten 20 gün öncesine kadar aşağıdaki e-posta adresi ve faks numarasına bilgi talepleri iletilebilir.

e-posta: malid...@marka.org.tr

Faks: (262) 332 01 45

 

Saygılarımla,

Hüseyin Özgür Ünsal

Kocaeli Yatırım Destek Ofisi Koordinatör V.

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

----------------------------------------------------------------------------
Bu e-posta mesaji kisiye ozel olup, gizli bilgiler iceriyor olabilir. Eger bu e-posta mesaji size yanlislikla ulasmissa, icerigini hic bir sekilde kullanmayiniz ve ekli dosyalari acmayiniz. Bu durumda lutfen e-posta mesajini kullaniciya hemen geri gonderiniz ve tum kopyalarini mesaj kutunuzdan siliniz. Bu e-posta mesaji, hic bir sekilde, herhangi bir amac icin cogaltilamaz, yayinlanamaz ve para karsiligi satilamaz. Bu e-posta mesaji viruslere karsi anti-virus sistemleri tarafindan taranmistir. Ancak yollayici, bu e-posta mesajinin - virus koruma sistemleri ile kontrol ediliyor olsa bile - virus icermedigini garanti etmez ve meydana gelebilecek zararlardan dogacak hicbir sorumlulugu kabul etmez. This message is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed , and may contain confidential information. If you are not the intended recipient of this message or you receive this mail in error, you should refrain from making any use of the contents and from opening any attachment. In that case, please notify the sender immediately and return the message to the sender, then, delete and destroy all copies. This e-mail message, can not be copied, published or sold for any reason. This e-mail message has been swept by anti-virus systems for the presence of computer viruses. In doing so, however, sender cannot warrant that virus or other forms of data corruption may not be present and do not take any responsibility in any occurrence.
----------------------------------------------------------------------------

 

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages