Петата национална конференция на ОМО “Илинден”-ПИРИН

17 views
Skip to first unread message

ГСтојанов

unread,
Dec 10, 2008, 1:52:44 PM12/10/08
to Macedonia Discussion Group
http://www.narodnavolja.com/articles2008/11/txt03.asp

ПЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОМО “ИЛИНДЕН” - ПИРИН
ЛЮБОМИР МАРКОВ


--------------------------------------------------------------------------------
НА 19 ОКТОМВРИ Т. Г. се проведе Петата национална конференция на ОМО
“Илинден”-ПИРИН. Причини за нейното про-веждане бяха развитието на
въпроса в Страсбург за регистрация на партията и предстоящите
предлагани промени в Закона за политическите партии. Целта, която си
поставиха организаторите, бе да се даде отчет пред многобройните
членове на парти-ята и да се получи подкрепа на политиката на
ръководството.

Това, последното, явно бе демонстрирано чрез преизбирането на всички
централни органи на ПИРИН, извършено от всич-ките 518 делегати напълно
единодушно и с аплодисменти. Пълна бе и подкрепата на искането да се
регистрира партията, как-то и на новата инициатива пред Софийски
градски съд в този смисъл. Друго важно решение на Националната
конференция бе, че становището по спора на Р Гърция с Р Македония за
името на последната, изразено в писмото на Председателството на
партията до представителя на ООН г-н Метю Нимиц (виж. “Народна воля”
бр. 4 от април тази година), бе прието за официално становище на
Националната конференция - най-висшия орган на ОМО “Илинден”-ПИРИН.
Бяха извършени и промени в Устава на партията, като бе предвидена нова
структура - Общински инициативен комитет, създаващ се в общини, където
няма изгра-дени структури и с цел да се изградят такива. Ново е и
това, че членският внос от задължение на членовете се превръща в тях-
но право. Направени бяха и други, дребни промени в Устава.
На тази Национална конференция съзнателно бе организирано присъствието
на мнозинството от учредителите на партията от 1998 г., от легалното
ръководство на партията във времето на нейната регистрация (1999-2000
г.), от учредителите, присъс-твали на учредителното събрание,
проведено миналата година, както и на централните органи, избрани
тогава. Причината за това бе да се подчертае, че става дума за същата
партия, че основаната през 1998, регистрирана и незаконно забранената
през 2000 г. ОМО “Илинден”-ПИРИН, и тази, учредена през 2006 и
преучредена през 2007 г., са една и съща партия. Това е очевидно за
всички, но се оказа необходимо поради проявената тенденция на
българските съдилища да се опитват да игнори-рат присъдата на
Европейския съд по правата на човека от 2005 г., която провъзгласи
забраната на ПИРИН за незаконна. Това те правят с аргумента, че става
въпрос за различни партии, че онази от 2000 г. и сегашната не са една
и съща. Затова конфе-ренцията бе открита и закрита от Иван
Сингартийски - председателя на партията по времето на нейната
регистрация (и съпред-седател сега), а водена от Стойко Стойков, член
на нейното Председателство понастоящем. Новата инициатива за
регистрация не включва правене на нова процедура и събиране на
членове, а искане на базата на решението на Съда в Страсбург и на ня-
кои членове в закона партията да бъде пререгистрирана. Макар и да не
хранят голяма надежда, че съдът ще извърши регист-рация на партията по
този начин, все пак пиринци смятат, че така ще изчерпят всички стоящи
пред тях възможности и ще прех-върлят топката изцяло в полето на
държавата. Ако тя не се възползва от тази възможност, която ПИРИН
великодушно й предо-ставя, вероятно ще се наложи България под натиск
отвън да прави промени в законите, да върне регистрацията по
извънредна процедура или пък нещо друго.
Националната конференция се проведе в Културния дом в гр. Сандански,
като мястото бе утвърдено едва в последния мо-мент, след инфарктно
търсене на салон из окръга, продължило десетина дни. След отказите в
Гоце Делчев и Петрич, както и предвид заетостта на залата “Пейо
Яворов” в Благоевград, бе решено, ако и в Сандански не бъде възможно
да се удовлетвори искането на пиринци, да се проведе Конференцията
отново в местността Папаз чаир, както миналата година. За щастие до
това не се стигна, след като в четвъртък следобед, на 16 октомври,
разрешението за залата в Сандански бе дадено.
Тази неизвестност, както и късият срок предизвикаха множество проблеми
и известни неуредици при организацията на та-зи Национална конференция
на пиринци. Благодарение на усърдното ангажиране на голям брой членове
на партията, всички трудности бяха преодолени.
Това е Петата национална конференция на ОМО “Илинден”-ПИРИН, ако не се
броят двете национални конференции на ОМО ПИРИН, която бе създадена от
членове на ОМО “Илинден”-ПИРИН, след като последната бе противозаконно
забранена. Първата национална конференция с ранг на учредително
събрание бе проведена през февруари 1998 г. в гр. Гоце Делчев, Вто-
рата - през февруари 2000 г. в гр. Кресна, Третата - през юни 2006 г.
в Гоце Делчев (пак с ранг на учредително събрание), Чет-въртата - през
юли 2007 г. в местността Папаз чаир (с ранг на учредително събрание) и
последната, Пета извънредна нацио-нална конференция на - 19 октомври
т. г. От тези пет конференции на ОМО “Илинден”-ПИРИН и двете на ОМО
ПИРИН (от 2002 и май 2004 г. и двете в Гоце Делчев) само една се е
провела в нормални условия на регистрирана партия - тази през 2000 г.
- само два дни преди забраната.

ДА СЕ НАДЯВАМЕ, че следващата ще бъде проведена вече в нормални,
легални условия на една регистрирана партия и че повече няма да се
налага, както се случва напоследък, да се правят национални
конференции всяка година, което поглъща големи сили и средства и е
напълно ненужно. Това зависи от демократичноста на българския съд и
българската държава.

женен за македонка

unread,
Dec 19, 2008, 1:19:27 AM12/19/08
to Macedonia Discussion Group
Трябва да ги регистрират час по-скоро. Не знам защо от ОМО не
изпалняват забележките на съда. Според мене Зайо беше прав в Скопие.
Те не искат да се регистрират. Погледнете ги как в последния момент са
търсили зала. Тук нямало - там имало. Това се прави далеч преди
събитието.Същите батаци са забъркали и в документацията си за
регистрация, която им отхвърлиха.

Това, че са се сменили кой да открива - кой да закрива заседанието в
Сандански точно показва как са се омотали в процедурите предния път,
които са отхвърлени вече от съда. Явно имат нужда от по-дълги обучения
от Белград/ разбира се чрез някой македонски учебен център за млади
демократи/

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages