ประกาศผลการสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 1 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563

990 views
Skip to first unread message

LawSiam.com

unread,
Nov 7, 2020, 2:08:09 AM11/7/20
to กลุ่มลอว์สยาม (สังคมนักกฎหมาย) แบ่งปันความรู้กฎหมาย
ประกาศผลการสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต
ภาค 1 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563


รายชื่อผู้สอบได้ความรู้กฎหมาย กลุ่มวิชากฎหมายอาญา สมัยที่ 73
รายชื่อผู้สอบได้ความรู้กฎหมาย กลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์  สมัยที่ 73

หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบความถูกต้องที่ส่วนงานประเมินผลอีกครั้งหนึ่ง
(1) ขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่าตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) หากไม่ขึ้นทะเบียนภายในกำหนดจะถือว่าสละสิทธิในการสอบปากเปล่า
(2) ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิสอบปากเปล่าในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563
(3) กำหนดสอบปากเปล่าในวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (รายละเอียดตามประกาศการขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่า และการสอบปากเปล่าครั้งที่ 1 สมัยที่ 73)
(4) วันขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่าต้องนำรูปถ่ายสวมครุยเนติบัณฑิต ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ มาพร้อมการชำระเงินค่าหนังสือรับรอง 50 บาท ณ ส่วนงานประเมินผล ชั้น 4 สำนักอบรมฯ อาคารเนติบัณฑิตยสภา
criminal173.pdf
commerc173.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages