χ2/df >3,but CFI,TLI,SRMR are good,how to understand it?how to further develop the model?

126 views
Skip to first unread message

Stan Silver

unread,
Jul 2, 2020, 10:59:38 AM7/2/20
to lavaan
SRMR  0.037
CFI       0.996
TLI       0.996
Above index looks good,but χ2/df=37711.897/1607,is there any further instruction to develop the model?

>summary(fitres,fit.measures=TRUE,standardized=TRUE)
lavaan
0.6-6 ended normally after 126 iterations

 
Estimator                                       DWLS
 
Optimization method                           NLMINB
 
Number of free parameters                        340
                                                     
 
Number of observations                          8251
                                                     
Model Test User Model:
                                               
Standard      Robust
 
Test Statistic                              37711.897   58244.715
 
Degrees of freedom                               1607        1607
  P
-value (Chi-square)                            0.000       0.000
 
Scaling correction factor                                   0.654
 
Shift parameter                                           572.806
       simple second
-order correction                              

Model Test Baseline Model:

 
Test statistic                           8885432.371  907084.853
 
Degrees of freedom                              1711        1711
  P
-value                                        0.000       0.000
 
Scaling correction factor                                  9.812

User Model versus Baseline Model:

 
Comparative Fit Index (CFI)                    0.996       0.937
 
Tucker-Lewis Index (TLI)                       0.996       0.933
                                                                 
 
Robust Comparative Fit Index (CFI)                            NA
 
Robust Tucker-Lewis Index (TLI)                               NA

Root Mean Square Error of Approximation:

  RMSEA                                          
0.052       0.065
 
90 Percent confidence interval - lower         0.052       0.065
 
90 Percent confidence interval - upper         0.053       0.066
  P
-value RMSEA <= 0.05                          0.000       0.000
                                                                 
 
Robust RMSEA                                                  NA
 
90 Percent confidence interval - lower                        NA
 
90 Percent confidence interval - upper                        NA

Standardized Root Mean Square Residual:

  SRMR                                          
0.037       0.037

Parameter Estimates:

 
Standard errors                           Robust.sem
 
Information                                 Expected
 
Information saturated (h1) model        Unstructured

Latent Variables:
                   
Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all
  f1
=~                                                                
    q10              
1.000                               0.497    0.497
    q12              
1.153    0.024   48.552    0.000    0.573    0.573
    q22              
1.804    0.034   53.618    0.000    0.896    0.896
    q23              
1.008    0.022   45.311    0.000    0.501    0.501
  f2
=~                                                                
    q11              
1.000                               0.708    0.708
    q20              
1.035    0.011   90.232    0.000    0.733    0.733
    q24              
1.164    0.011  104.810    0.000    0.825    0.825
    q26              
1.201    0.011  109.928    0.000    0.851    0.851
    q47              
1.136    0.011  107.169    0.000    0.805    0.805
    q49              
1.170    0.011  105.521    0.000    0.829    0.829
  f3
=~                                                                
    q19              
1.000                               0.824    0.824
    q21              
0.872    0.008  115.178    0.000    0.719    0.719
    q25              
0.861    0.008  106.151    0.000    0.710    0.710
    q52              
1.017    0.008  135.061    0.000    0.838    0.838
    q50              
1.136    0.007  172.257    0.000    0.937    0.937
    q58              
1.023    0.007  145.138    0.000    0.843    0.843
  f4
=~                                                                
    q04              
1.000                               0.853    0.853
    q17              
0.968    0.005  179.736    0.000    0.826    0.826
    q18              
1.016    0.005  218.253    0.000    0.866    0.866
    q45              
0.998    0.005  187.035    0.000    0.851    0.851
    q51              
0.625    0.010   64.943    0.000    0.533    0.533
    q59              
0.751    0.009   79.700    0.000    0.640    0.640
  f5
=~                                                                
    q02              
1.000                               0.852    0.852
    q05              
1.051    0.005  214.391    0.000    0.895    0.895
    q13              
0.852    0.007  122.920    0.000    0.725    0.725
    q14              
0.995    0.006  172.507    0.000    0.848    0.848
    q16              
0.925    0.006  152.775    0.000    0.788    0.788
    q44              
1.033    0.005  194.963    0.000    0.880    0.880
    q57              
0.966    0.006  154.096    0.000    0.823    0.823
  f6
=~                                                                
    q06              
1.000                               0.793    0.793
    q15              
1.092    0.006  174.815    0.000    0.865    0.865
    q34              
1.062    0.006  164.017    0.000    0.842    0.842
    q43              
1.169    0.007  171.993    0.000    0.927    0.927
    q46              
1.154    0.007  175.326    0.000    0.915    0.915
    q56              
1.124    0.007  166.276    0.000    0.891    0.891
  f7
=~                                                                
    q31              
1.000                               0.844    0.844
    q33              
0.940    0.008  116.628    0.000    0.794    0.794
    q36              
0.805    0.009   94.409    0.000    0.680    0.680
    q38              
0.964    0.008  128.267    0.000    0.814    0.814
    q40              
1.037    0.008  138.088    0.000    0.876    0.876
    q55              
0.987    0.007  135.795    0.000    0.834    0.834
    q48              
0.932    0.008  118.577    0.000    0.787    0.787
  f8
=~                                                                
    q01              
1.000                               0.716    0.716
    q08              
1.124    0.011  104.085    0.000    0.805    0.805
    q09              
1.040    0.011   92.741    0.000    0.745    0.745
    q29              
1.073    0.011   96.398    0.000    0.768    0.768
    q39              
0.967    0.012   82.528    0.000    0.693    0.693
    q41              
1.071    0.011   97.444    0.000    0.767    0.767
  f9
=~                                                                
    q07              
1.000                               0.802    0.802
    q27              
0.998    0.007  150.485    0.000    0.800    0.800
    q32              
1.061    0.008  126.345    0.000    0.851    0.851
    q35              
0.938    0.009  104.624    0.000    0.752    0.752
    q53              
1.029    0.009  118.599    0.000    0.825    0.825
  f10
=~                                                                
    q28              
1.000                               0.706    0.706
    q30              
1.118    0.013   83.485    0.000    0.789    0.789
    q37              
1.053    0.013   81.785    0.000    0.743    0.743
    q42              
1.078    0.014   76.158    0.000    0.761    0.761
    q54              
0.994    0.012   84.200    0.000    0.701    0.701
    q60              
0.947    0.012   76.553    0.000    0.668    0.668

Covariances:
                   
Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all
  f1
~~                                                                
    f2                
0.311    0.007   43.078    0.000    0.885    0.885
    f3                
0.329    0.007   45.268    0.000    0.803    0.803
    f4                
0.379    0.008   48.627    0.000    0.896    0.896
    f5                
0.377    0.008   48.774    0.000    0.891    0.891
    f6                
0.359    0.008   46.967    0.000    0.911    0.911
    f7                
0.325    0.007   44.460    0.000    0.774    0.774
    f8                
0.301    0.007   43.106    0.000    0.845    0.845
    f9                
0.332    0.007   45.473    0.000    0.834    0.834
    f10              
0.273    0.007   39.996    0.000    0.780    0.780
  f2
~~                                                                
    f3                
0.494    0.006   76.951    0.000    0.847    0.847
    f4                
0.590    0.006   92.543    0.000    0.977    0.977
    f5                
0.531    0.006   82.561    0.000    0.881    0.881
    f6                
0.493    0.006   77.231    0.000    0.879    0.879
    f7                
0.451    0.006   69.898    0.000    0.753    0.753
    f8                
0.461    0.007   68.936    0.000    0.909    0.909
    f9                
0.483    0.007   73.765    0.000    0.850    0.850
    f10              
0.439    0.007   65.349    0.000    0.878    0.878
  f3
~~                                                                
    f4                
0.595    0.006   98.592    0.000    0.847    0.847
    f5                
0.616    0.006  102.654    0.000    0.877    0.877
    f6                
0.567    0.006   93.093    0.000    0.868    0.868
    f7                
0.522    0.007   79.945    0.000    0.750    0.750
    f8                
0.470    0.007   71.508    0.000    0.796    0.796
    f9                
0.545    0.006   84.314    0.000    0.825    0.825
    f10              
0.457    0.007   66.561    0.000    0.786    0.786
  f4
~~                                                                
    f5                
0.682    0.005  129.534    0.000    0.939    0.939
    f6                
0.620    0.006  108.880    0.000    0.918    0.918
    f7                
0.565    0.006   91.525    0.000    0.785    0.785
    f8                
0.554    0.007   84.918    0.000    0.908    0.908
    f9                
0.584    0.006   94.967    0.000    0.854    0.854
    f10              
0.522    0.007   77.622    0.000    0.868    0.868
  f5
~~                                                                
    f6                
0.659    0.006  116.592    0.000    0.975    0.975
    f7                
0.594    0.006   98.611    0.000    0.826    0.826
    f8                
0.547    0.006   84.487    0.000    0.898    0.898
    f9                
0.598    0.006   95.811    0.000    0.875    0.875
    f10              
0.470    0.007   69.416    0.000    0.782    0.782
  f6
~~                                                                
    f7                
0.558    0.006   90.545    0.000    0.834    0.834
    f8                
0.494    0.006   76.305    0.000    0.870    0.870
    f9                
0.546    0.006   87.578    0.000    0.859    0.859
    f10              
0.435    0.007   64.413    0.000    0.777    0.777
  f7
~~                                                                
    f8                
0.506    0.006   78.684    0.000    0.837    0.837
    f9                
0.544    0.006   85.746    0.000    0.803    0.803
    f10              
0.460    0.007   67.107    0.000    0.773    0.773
  f8
~~                                                                
    f9                
0.498    0.007   76.223    0.000    0.868    0.868
    f10              
0.442    0.007   64.892    0.000    0.875    0.875
  f9
~~                                                                
    f10              
0.467    0.007   66.817    0.000    0.826    0.826

Intercepts:
                   
Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all
   
.q10               0.000                               0.000    0.000
   
.q12               0.000                               0.000    0.000
   
.q22               0.000                               0.000    0.000
   
.q23               0.000                               0.000    0.000
   
.q11               0.000                               0.000    0.000
   
.q20               0.000                               0.000    0.000
   
.q24               0.000                               0.000    0.000
   
.q26               0.000                               0.000    0.000
   
.q47               0.000                               0.000    0.000
   
.q49               0.000                               0.000    0.000
   
.q19               0.000                               0.000    0.000
   
.q21               0.000                               0.000    0.000
   
.q25               0.000                               0.000    0.000
   
.q52               0.000                               0.000    0.000
   
.q50               0.000                               0.000    0.000
   
.q58               0.000                               0.000    0.000
   
.q04               0.000                               0.000    0.000
   
.q17               0.000                               0.000    0.000
   
.q18               0.000                               0.000    0.000
   
.q45               0.000                               0.000    0.000
   
.q51               0.000                               0.000    0.000
   
.q59               0.000                               0.000    0.000
   
.q02               0.000                               0.000    0.000
   
.q05               0.000                               0.000    0.000
   
.q13               0.000                               0.000    0.000
   
.q14               0.000                               0.000    0.000
   
.q16               0.000                               0.000    0.000
   
.q44               0.000                               0.000    0.000
   
.q57               0.000                               0.000    0.000
   
.q06               0.000                               0.000    0.000
   
.q15               0.000                               0.000    0.000
   
.q34               0.000                               0.000    0.000
   
.q43               0.000                               0.000    0.000
   
.q46               0.000                               0.000    0.000
   
.q56               0.000                               0.000    0.000
   
.q31               0.000                               0.000    0.000
   
.q33               0.000                               0.000    0.000
   
.q36               0.000                               0.000    0.000
   
.q38               0.000                               0.000    0.000
   
.q40               0.000                               0.000    0.000
   
.q55               0.000                               0.000    0.000
   
.q48               0.000                               0.000    0.000
   
.q01               0.000                               0.000    0.000
   
.q08               0.000                               0.000    0.000
   
.q09               0.000                               0.000    0.000
   
.q29               0.000                               0.000    0.000
   
.q39               0.000                               0.000    0.000
   
.q41               0.000                               0.000    0.000
   
.q07               0.000                               0.000    0.000
   
.q27               0.000                               0.000    0.000
   
.q32               0.000                               0.000    0.000
   
.q35               0.000                               0.000    0.000
   
.q53               0.000                               0.000    0.000
   
.q28               0.000                               0.000    0.000
   
.q30               0.000                               0.000    0.000
   
.q37               0.000                               0.000    0.000
   
.q42               0.000                               0.000    0.000
   
.q54               0.000                               0.000    0.000
   
.q60               0.000                               0.000    0.000
    f1                
0.000                               0.000    0.000
    f2                
0.000                               0.000    0.000
    f3                
0.000                               0.000    0.000
    f4                
0.000                               0.000    0.000
    f5                
0.000                               0.000    0.000
    f6                
0.000                               0.000    0.000
    f7                
0.000                               0.000    0.000
    f8                
0.000                               0.000    0.000
    f9                
0.000                               0.000    0.000
    f10              
0.000                               0.000    0.000

Thresholds:
                   
Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all
    q10
|t1           -0.750    0.015  -48.999    0.000   -0.750   -0.750
    q10
|t2            0.152    0.014   10.971    0.000    0.152    0.152
    q10
|t3            0.952    0.016   58.282    0.000    0.952    0.952
    q10
|t4            1.562    0.022   70.843    0.000    1.562    1.562
    q12
|t1           -1.014    0.017  -60.658    0.000   -1.014   -1.014
    q12
|t2           -0.367    0.014  -25.931    0.000   -0.367   -0.367
    q12
|t3            0.269    0.014   19.231    0.000    0.269    0.269
    q12
|t4            0.968    0.016   58.913    0.000    0.968    0.968
    q22
|t1           -0.977    0.016  -59.274    0.000   -0.977   -0.977
    q22
|t2           -0.403    0.014  -28.332    0.000   -0.403   -0.403
    q22
|t3            0.180    0.014   12.950    0.000    0.180    0.180
    q22
|t4            0.826    0.016   52.779    0.000    0.826    0.826
    q23
|t1           -0.086    0.014   -6.241    0.000   -0.086   -0.086
    q23
|t2            0.644    0.015   43.239    0.000    0.644    0.644
    q23
|t3            1.202    0.018   66.364    0.000    1.202    1.202
    q23
|t4            1.634    0.023   70.742    0.000    1.634    1.634
    q11
|t1           -1.364    0.020  -69.434    0.000   -1.364   -1.364
    q11
|t2           -0.644    0.015  -43.239    0.000   -0.644   -0.644
    q11
|t3            0.374    0.014   26.411    0.000    0.374    0.374
    q11
|t4            1.120    0.017   64.182    0.000    1.120    1.120
    q20
|t1           -0.223    0.014  -16.026    0.000   -0.223   -0.223
    q20
|t2            0.569    0.015   38.859    0.000    0.569    0.569
    q20
|t3            1.232    0.018   67.075    0.000    1.232    1.232
    q20
|t4            1.713    0.024   70.278    0.000    1.713    1.713
    q24
|t1           -0.645    0.015  -43.302    0.000   -0.645   -0.645
    q24
|t2            0.066    0.014    4.788    0.000    0.066    0.066
    q24
|t3            0.713    0.015   47.038    0.000    0.713    0.713
    q24
|t4            1.222    0.018   66.857    0.000    1.222    1.222
    q26
|t1           -0.710    0.015  -46.891    0.000   -0.710   -0.710
    q26
|t2           -0.071    0.014   -5.162    0.000   -0.071   -0.071
    q26
|t3            0.445    0.014   31.075    0.000    0.445    0.445
    q26
|t4            0.985    0.017   59.576    0.000    0.985    0.985
    q47
|t1           -0.766    0.015  -49.807    0.000   -0.766   -0.766
    q47
|t2           -0.015    0.014   -1.068    0.286   -0.015   -0.015
    q47
|t3            0.813    0.016   52.128    0.000    0.813    0.813
    q47
|t4            1.377    0.020   69.608    0.000    1.377    1.377
    q49
|t1           -0.498    0.014  -34.481    0.000   -0.498   -0.498
    q49
|t2            0.258    0.014   18.441    0.000    0.258    0.258
    q49
|t3            0.889    0.016   55.668    0.000    0.889    0.889
    q49
|t4            1.380    0.020   69.647    0.000    1.380    1.380
    q19
|t1           -0.908    0.016  -56.456    0.000   -0.908   -0.908
    q19
|t2           -0.166    0.014  -11.939    0.000   -0.166   -0.166
    q19
|t3            0.489    0.014   33.940    0.000    0.489    0.489
    q19
|t4            1.036    0.017   61.446    0.000    1.036    1.036
    q21
|t1           -0.166    0.014  -11.961    0.000   -0.166   -0.166
    q21
|t2            0.594    0.015   40.360    0.000    0.594    0.594
    q21
|t3            1.179    0.018   65.793    0.000    1.179    1.179
    q21
|t4            1.590    0.022   70.841    0.000    1.590    1.590
    q25
|t1           -0.773    0.015  -50.158    0.000   -0.773   -0.773
    q25
|t2            0.109    0.014    7.914    0.000    0.109    0.109
    q25
|t3            0.821    0.016   52.535    0.000    0.821    0.821
    q25
|t4            1.428    0.020   70.170    0.000    1.428    1.428
    q52
|t1           -0.304    0.014  -21.686    0.000   -0.304   -0.304
    q52
|t2            0.282    0.014   20.130    0.000    0.282    0.282
    q52
|t3            0.816    0.016   52.291    0.000    0.816    0.816
    q52
|t4            1.207    0.018   66.485    0.000    1.207    1.207
    q50
|t1           -0.910    0.016  -56.574    0.000   -0.910   -0.910
    q50
|t2           -0.262    0.014  -18.726    0.000   -0.262   -0.262
    q50
|t3            0.277    0.014   19.779    0.000    0.277    0.277
    q50
|t4            0.859    0.016   54.292    0.000    0.859    0.859
    q58
|t1           -0.295    0.014  -21.051    0.000   -0.295   -0.295
    q58
|t2            0.313    0.014   22.300    0.000    0.313    0.313
    q58
|t3            0.854    0.016   54.092    0.000    0.854    0.854
    q58
|t4            1.297    0.019   68.380    0.000    1.297    1.297
    q04
|t1           -0.718    0.015  -47.331    0.000   -0.718   -0.718
    q04
|t2           -0.108    0.014   -7.826    0.000   -0.108   -0.108
    q04
|t3            0.572    0.015   39.031    0.000    0.572    0.572
    q04
|t4            1.162    0.018   65.349    0.000    1.162    1.162
    q17
|t1           -1.018    0.017  -60.805    0.000   -1.018   -1.018
    q17
|t2           -0.459    0.014  -32.031    0.000   -0.459   -0.459
    q17
|t3            0.089    0.014    6.439    0.000    0.089    0.089
    q17
|t4            0.686    0.015   45.587    0.000    0.686    0.686
    q18
|t1           -0.752    0.015  -49.102    0.000   -0.752   -0.752
    q18
|t2           -0.099    0.014   -7.143    0.000   -0.099   -0.099
    q18
|t3            0.478    0.014   33.246    0.000    0.478    0.478
    q18
|t4            1.031    0.017   61.264    0.000    1.031    1.031
    q45
|t1           -0.770    0.015  -50.014    0.000   -0.770   -0.770
    q45
|t2           -0.255    0.014  -18.266    0.000   -0.255   -0.255
    q45
|t3            0.243    0.014   17.454    0.000    0.243    0.243
    q45
|t4            0.786    0.015   50.817    0.000    0.786    0.786
    q51
|t1           -0.457    0.014  -31.901    0.000   -0.457   -0.457
    q51
|t2            0.200    0.014   14.357    0.000    0.200    0.200
    q51
|t3            0.797    0.016   51.372    0.000    0.797    0.797
    q51
|t4            1.254    0.019   67.557    0.000    1.254    1.254
    q59
|t1            0.136    0.014    9.806    0.000    0.136    0.136
    q59
|t2            0.803    0.016   51.638    0.000    0.803    0.803
    q59
|t3            1.367    0.020   69.476    0.000    1.367    1.367
    q59
|t4            1.819    0.026   69.091    0.000    1.819    1.819
    q02
|t1           -1.262    0.019  -67.708    0.000   -1.262   -1.262
    q02
|t2           -0.617    0.015  -41.685    0.000   -0.617   -0.617
    q02
|t3            0.013    0.014    0.914    0.361    0.013    0.013
    q02
|t4            0.727    0.015   47.791    0.000    0.727    0.727
    q05
|t1           -0.911    0.016  -56.594    0.000   -0.911   -0.911
    q05
|t2           -0.327    0.014  -23.219    0.000   -0.327   -0.327
    q05
|t3            0.298    0.014   21.226    0.000    0.298    0.298
    q05
|t4            0.994    0.017   59.914    0.000    0.994    0.994
    q13
|t1           -0.816    0.016  -52.311    0.000   -0.816   -0.816
    q13
|t2           -0.124    0.014   -8.970    0.000   -0.124   -0.124
    q13
|t3            0.443    0.014   30.944    0.000    0.443    0.443
    q13
|t4            0.962    0.016   58.704    0.000    0.962    0.962
    q14
|t1           -0.539    0.015  -37.008    0.000   -0.539   -0.539
    q14
|t2           -0.038    0.014   -2.719    0.007   -0.038   -0.038
    q14
|t3            0.572    0.015   39.031    0.000    0.572    0.572
    q14
|t4            1.057    0.017   62.185    0.000    1.057    1.057
    q16
|t1           -0.916    0.016  -56.809    0.000   -0.916   -0.916
    q16
|t2           -0.221    0.014  -15.873    0.000   -0.221   -0.221
    q16
|t3            0.519    0.014   35.778    0.000    0.519    0.519
    q16
|t4            1.119    0.017   64.148    0.000    1.119    1.119
    q44
|t1           -0.931    0.016  -57.452    0.000   -0.931   -0.931
    q44
|t2           -0.239    0.014  -17.146    0.000   -0.239   -0.239
    q44
|t3            0.387    0.014   27.306    0.000    0.387    0.387
    q44
|t4            0.974    0.016   59.160    0.000    0.974    0.974
    q57
|t1           -0.165    0.014  -11.895    0.000   -0.165   -0.165
    q57
|t2            0.259    0.014   18.551    0.000    0.259    0.259
    q57
|t3            0.818    0.016   52.372    0.000    0.818    0.818
    q57
|t4            1.195    0.018   66.212    0.000    1.195    1.195
    q06
|t1           -1.135    0.018  -64.616    0.000   -1.135   -1.135
    q06
|t2           -0.413    0.014  -28.985    0.000   -0.413   -0.413
    q06
|t3            0.313    0.014   22.300    0.000    0.313    0.313
    q06
|t4            1.022    0.017   60.952    0.000    1.022    1.022
    q15
|t1           -0.688    0.015  -45.693    0.000   -0.688   -0.688
    q15
|t2            0.059    0.014    4.282    0.000    0.059    0.059
    q15
|t3            0.725    0.015   47.686    0.000    0.725    0.725
    q15
|t4            1.255    0.019   67.570    0.000    1.255    1.255
    q34
|t1           -0.551    0.015  -37.762    0.000   -0.551   -0.551
    q34
|t2            0.013    0.014    0.936    0.349    0.013    0.013
    q34
|t3            0.587    0.015   39.910    0.000    0.587    0.587
    q34
|t4            1.034    0.017   61.373    0.000    1.034    1.034
    q43
|t1           -1.028    0.017  -61.172    0.000   -1.028   -1.028
    q43
|t2           -0.453    0.014  -31.618    0.000   -0.453   -0.453
    q43
|t3            0.139    0.014   10.004    0.000    0.139    0.139
    q43
|t4            0.756    0.015   49.310    0.000    0.756    0.756
    q46
|t1           -0.838    0.016  -53.346    0.000   -0.838   -0.838
    q46
|t2           -0.210    0.014  -15.104    0.000   -0.210   -0.210
    q46
|t3            0.377    0.014   26.651    0.000    0.377    0.377
    q46
|t4            0.939    0.016   57.762    0.000    0.939    0.939
    q56
|t1           -0.912    0.016  -56.653    0.000   -0.912   -0.912
    q56
|t2           -0.366    0.014  -25.865    0.000   -0.366   -0.366
    q56
|t3            0.128    0.014    9.234    0.000    0.128    0.128
    q56
|t4            0.672    0.015   44.828    0.000    0.672    0.672
    q31
|t1           -1.005    0.017  -60.324    0.000   -1.005   -1.005
    q31
|t2           -0.396    0.014  -27.874    0.000   -0.396   -0.396
    q31
|t3            0.342    0.014   24.247    0.000    0.342    0.342
    q31
|t4            0.928    0.016   57.336    0.000    0.928    0.928
    q33
|t1           -0.922    0.016  -57.083    0.000   -0.922   -0.922
    q33
|t2           -0.368    0.014  -26.018    0.000   -0.368   -0.368
    q33
|t3            0.204    0.014   14.643    0.000    0.204    0.204
    q33
|t4            0.749    0.015   48.957    0.000    0.749    0.749
    q36
|t1           -0.963    0.016  -58.723    0.000   -0.963   -0.963
    q36
|t2           -0.230    0.014  -16.510    0.000   -0.230   -0.230
    q36
|t3            0.398    0.014   28.004    0.000    0.398    0.398
    q36
|t4            0.930    0.016   57.394    0.000    0.930    0.930
    q38
|t1           -0.820    0.016  -52.494    0.000   -0.820   -0.820
    q38
|t2           -0.187    0.014  -13.478    0.000   -0.187   -0.187
    q38
|t3            0.474    0.014   32.964    0.000    0.474    0.474
    q38
|t4            0.912    0.016   56.653    0.000    0.912    0.912
    q40
|t1           -0.453    0.014  -31.597    0.000   -0.453   -0.453
    q40
|t2            0.107    0.014    7.715    0.000    0.107    0.107
    q40
|t3            0.721    0.015   47.477    0.000    0.721    0.721
    q40
|t4            1.081    0.017   62.980    0.000    1.081    1.081
    q55
|t1           -0.758    0.015  -49.434    0.000   -0.758   -0.758
    q55
|t2           -0.162    0.014  -11.653    0.000   -0.162   -0.162
    q55
|t3            0.437    0.014   30.596    0.000    0.437    0.437
    q55
|t4            0.865    0.016   54.573    0.000    0.865    0.865
    q48
|t1           -0.939    0.016  -57.782    0.000   -0.939   -0.939
    q48
|t2           -0.369    0.014  -26.106    0.000   -0.369   -0.369
    q48
|t3            0.153    0.014   11.059    0.000    0.153    0.153
    q48
|t4            0.728    0.015   47.853    0.000    0.728    0.728
    q01
|t1           -0.619    0.015  -41.834    0.000   -0.619   -0.619
    q01
|t2            0.003    0.014    0.253    0.800    0.003    0.003
    q01
|t3            0.682    0.015   45.398    0.000    0.682    0.682
    q01
|t4            1.198    0.018   66.288    0.000    1.198    1.198
    q08
|t1           -0.373    0.014  -26.368    0.000   -0.373   -0.373
    q08
|t2            0.288    0.014   20.547    0.000    0.288    0.288
    q08
|t3            0.901    0.016   56.161    0.000    0.901    0.901
    q08
|t4            1.356    0.020   69.318    0.000    1.356    1.356
    q09
|t1           -0.810    0.016  -52.006    0.000   -0.810   -0.810
    q09
|t2           -0.253    0.014  -18.090    0.000   -0.253   -0.253
    q09
|t3            0.414    0.014   29.073    0.000    0.414    0.414
    q09
|t4            0.955    0.016   58.417    0.000    0.955    0.955
    q29
|t1           -0.604    0.015  -40.959    0.000   -0.604   -0.604
    q29
|t2            0.162    0.014   11.697    0.000    0.162    0.162
    q29
|t3            0.999    0.017   60.119    0.000    0.999    0.999
    q29
|t4            1.496    0.021   70.655    0.000    1.496    1.496
    q39
|t1           -0.322    0.014  -22.891    0.000   -0.322   -0.322
    q39
|t2            0.282    0.014   20.174    0.000    0.282    0.282
    q39
|t3            0.893    0.016   55.846    0.000    0.893    0.893
    q39
|t4            1.359    0.020   69.361    0.000    1.359    1.359
    q41
|t1           -0.595    0.015  -40.402    0.000   -0.595   -0.595
    q41
|t2           -0.004    0.014   -0.275    0.783   -0.004   -0.004
    q41
|t3            0.613    0.015   41.450    0.000    0.613    0.613
    q41
|t4            1.065    0.017   62.452    0.000    1.065    1.065
    q07
|t1           -1.157    0.018  -65.221    0.000   -1.157   -1.157
    q07
|t2           -0.584    0.015  -39.760    0.000   -0.584   -0.584
    q07
|t3            0.058    0.014    4.194    0.000    0.058    0.058
    q07
|t4            0.780    0.015   50.550    0.000    0.780    0.780
    q27
|t1           -0.915    0.016  -56.790    0.000   -0.915   -0.915
    q27
|t2           -0.369    0.014  -26.084    0.000   -0.369   -0.369
    q27
|t3            0.239    0.014   17.124    0.000    0.239    0.239
    q27
|t4            0.879    0.016   55.211    0.000    0.879    0.879
    q32
|t1           -0.591    0.015  -40.188    0.000   -0.591   -0.591
    q32
|t2            0.083    0.014    5.999    0.000    0.083    0.083
    q32
|t3            0.687    0.015   45.630    0.000    0.687    0.687
    q32
|t4            1.237    0.018   67.176    0.000    1.237    1.237
    q35
|t1           -0.311    0.014  -22.146    0.000   -0.311   -0.311
    q35
|t2            0.345    0.014   24.466    0.000    0.345    0.345
    q35
|t3            0.947    0.016   58.090    0.000    0.947    0.947
    q35
|t4            1.408    0.020   69.971    0.000    1.408    1.408
    q53
|t1           -0.416    0.014  -29.181    0.000   -0.416   -0.416
    q53
|t2            0.143    0.014   10.334    0.000    0.143    0.143
    q53
|t3            0.694    0.015   46.009    0.000    0.694    0.694
    q53
|t4            1.204    0.018   66.425    0.000    1.204    1.204
    q28
|t1           -0.727    0.015  -47.812    0.000   -0.727   -0.727
    q28
|t2           -0.074    0.014   -5.339    0.000   -0.074   -0.074
    q28
|t3            0.558    0.015   38.192    0.000    0.558    0.558
    q28
|t4            1.046    0.017   61.808    0.000    1.046    1.046
    q30
|t1           -0.244    0.014  -17.520    0.000   -0.244   -0.244
    q30
|t2            0.475    0.014   33.029    0.000    0.475    0.475
    q30
|t3            1.152    0.018   65.091    0.000    1.152    1.152
    q30
|t4            1.578    0.022   70.848    0.000    1.578    1.578
    q37
|t1           -0.005    0.014   -0.363    0.716   -0.005   -0.005
    q37
|t2            0.661    0.015   44.235    0.000    0.661    0.661
    q37
|t3            1.217    0.018   66.739    0.000    1.217    1.217
    q37
|t4            1.600    0.023   70.829    0.000    1.600    1.600
    q42
|t1            0.019    0.014    1.354    0.176    0.019    0.019
    q42
|t2            0.593    0.015   40.274    0.000    0.593    0.593
    q42
|t3            1.122    0.017   64.216    0.000    1.122    1.122
    q42
|t4            1.484    0.021   70.592    0.000    1.484    1.484
    q54
|t1           -0.334    0.014  -23.701    0.000   -0.334   -0.334
    q54
|t2            0.395    0.014   27.830    0.000    0.395    0.395
    q54
|t3            0.968    0.016   58.932    0.000    0.968    0.968
    q54
|t4            1.404    0.020   69.928    0.000    1.404    1.404
    q60
|t1           -0.541    0.015  -37.159    0.000   -0.541   -0.541
    q60
|t2            0.118    0.014    8.530    0.000    0.118    0.118
    q60
|t3            0.829    0.016   52.901    0.000    0.829    0.829
    q60
|t4            1.359    0.020   69.361    0.000    1.359    1.359

Variances:
                   
Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all
   
.q10               0.753                               0.753    0.753
   
.q12               0.672                               0.672    0.672
   
.q22               0.198                               0.198    0.198
   
.q23               0.749                               0.749    0.749
   
.q11               0.498                               0.498    0.498
   
.q20               0.463                               0.463    0.463
   
.q24               0.320                               0.320    0.320
   
.q26               0.276                               0.276    0.276
   
.q47               0.352                               0.352    0.352
   
.q49               0.313                               0.313    0.313
   
.q19               0.321                               0.321    0.321
   
.q21               0.483                               0.483    0.483
   
.q25               0.496                               0.496    0.496
   
.q52               0.298                               0.298    0.298
   
.q50               0.123                               0.123    0.123
   
.q58               0.289                               0.289    0.289
   
.q04               0.273                               0.273    0.273
   
.q17               0.319                               0.319    0.319
   
.q18               0.250                               0.250    0.250
   
.q45               0.276                               0.276    0.276
   
.q51               0.716                               0.716    0.716
   
.q59               0.590                               0.590    0.590
   
.q02               0.275                               0.275    0.275
   
.q05               0.199                               0.199    0.199
   
.q13               0.474                               0.474    0.474
   
.q14               0.281                               0.281    0.281
   
.q16               0.380                               0.380    0.380
   
.q44               0.226                               0.226    0.226
   
.q57               0.323                               0.323    0.323
   
.q06               0.371                               0.371    0.371
   
.q15               0.251                               0.251    0.251
   
.q34               0.292                               0.292    0.292
   
.q43               0.141                               0.141    0.141
   
.q46               0.162                               0.162    0.162
   
.q56               0.206                               0.206    0.206
   
.q31               0.287                               0.287    0.287
   
.q33               0.370                               0.370    0.370
   
.q36               0.538                               0.538    0.538
   
.q38               0.338                               0.338    0.338
   
.q40               0.233                               0.233    0.233
   
.q55               0.305                               0.305    0.305
   
.q48               0.381                               0.381    0.381
   
.q01               0.487                               0.487    0.487
   
.q08               0.352                               0.352    0.352
   
.q09               0.445                               0.445    0.445
   
.q29               0.410                               0.410    0.410
   
.q39               0.520                               0.520    0.520
   
.q41               0.412                               0.412    0.412
   
.q07               0.357                               0.357    0.357
   
.q27               0.360                               0.360    0.360
   
.q32               0.277                               0.277    0.277
   
.q35               0.434                               0.434    0.434
   
.q53               0.319                               0.319    0.319
   
.q28               0.502                               0.502    0.502
   
.q30               0.378                               0.378    0.378
   
.q37               0.448                               0.448    0.448
   
.q42               0.421                               0.421    0.421
   
.q54               0.508                               0.508    0.508
   
.q60               0.554                               0.554    0.554
    f1                
0.247    0.009   27.957    0.000    1.000    1.000
    f2                
0.502    0.009   56.717    0.000    1.000    1.000
    f3                
0.679    0.007   93.757    0.000    1.000    1.000
    f4                
0.727    0.006  119.899    0.000    1.000    1.000
    f5                
0.725    0.007  110.361    0.000    1.000    1.000
    f6                
0.629    0.007   87.101    0.000    1.000    1.000
    f7                
0.713    0.008   87.161    0.000    1.000    1.000
    f8                
0.513    0.009   56.849    0.000    1.000    1.000
    f9                
0.643    0.008   83.129    0.000    1.000    1.000
    f10              
0.498    0.010   52.240    0.000    1.000    1.000

Scales y*:
                   
Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all
    q10              
1.000                               1.000    1.000
    q12              
1.000                               1.000    1.000
    q22              
1.000                               1.000    1.000
    q23              
1.000                               1.000    1.000
    q11              
1.000                               1.000    1.000
    q20              
1.000                               1.000    1.000
    q24              
1.000                               1.000    1.000
    q26              
1.000                               1.000    1.000
    q47              
1.000                               1.000    1.000
    q49              
1.000                               1.000    1.000
    q19              
1.000                               1.000    1.000
    q21              
1.000                               1.000    1.000
    q25              
1.000                               1.000    1.000
    q52              
1.000                               1.000    1.000
    q50              
1.000                               1.000    1.000
    q58              
1.000                               1.000    1.000
    q04              
1.000                               1.000    1.000
    q17              
1.000                               1.000    1.000
    q18              
1.000                               1.000    1.000
    q45              
1.000                               1.000    1.000
    q51              
1.000                               1.000    1.000
    q59              
1.000                               1.000    1.000
    q02              
1.000                               1.000    1.000
    q05              
1.000                               1.000    1.000
    q13              
1.000                               1.000    1.000
    q14              
1.000                               1.000    1.000
    q16              
1.000                               1.000    1.000
    q44              
1.000                               1.000    1.000
    q57              
1.000                               1.000    1.000
    q06              
1.000                               1.000    1.000
    q15              
1.000                               1.000    1.000
    q34              
1.000                               1.000    1.000
    q43              
1.000                               1.000    1.000
    q46              
1.000                               1.000    1.000
    q56              
1.000                               1.000    1.000
    q31              
1.000                               1.000    1.000
    q33              
1.000                               1.000    1.000
    q36              
1.000                               1.000    1.000
    q38              
1.000                               1.000    1.000
    q40              
1.000                               1.000    1.000
    q55              
1.000                               1.000    1.000
    q48              
1.000                               1.000    1.000
    q01              
1.000                               1.000    1.000
    q08              
1.000                               1.000    1.000
    q09              
1.000                               1.000    1.000
    q29              
1.000                               1.000    1.000
    q39              
1.000                               1.000    1.000
    q41              
1.000                               1.000    1.000
    q07              
1.000                               1.000    1.000
    q27              
1.000                               1.000    1.000
    q32              
1.000                               1.000    1.000
    q35              
1.000                               1.000    1.000
    q53              
1.000                               1.000    1.000
    q28              
1.000                               1.000    1.000
    q30              
1.000                               1.000    1.000
    q37              
1.000                               1.000    1.000
    q42              
1.000                               1.000    1.000
    q54              
1.000                               1.000    1.000
    q60              
1.000                               1.000    1.000Patrick (Malone Quantitative)

unread,
Jul 2, 2020, 11:07:55 AM7/2/20
to lav...@googlegroups.com
Stan,

Don't rely on chi-squared/df. It's never been established as having a
widely usable cutoff and can be considered obsolete.

Hope that helps,
Pat
> --
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "lavaan" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to lavaan+un...@googlegroups.com.
> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/lavaan/e9546234-126f-4471-b722-28216018106bo%40googlegroups.com.--
Patrick S. Malone, Ph.D., Malone Quantitative
NEW Service Models: http://malonequantitative.com

He/Him/His

Brian Peña Calero

unread,
Jul 2, 2020, 11:54:09 AM7/2/20
to lavaan
Stan,
Most of the time when there are more than 3 factors in the model, χ2 / df will be higher than the classic cuts. It is not a valid measure to validate the fit of the model.
You have a 10 factor model. The fit it shows is excellent.

Stan Silver

unread,
Jul 2, 2020, 12:00:16 PM7/2/20
to lavaan
Thanks for your reply.
But robust CFI is only 0.937,and P-value RMSEA <= 0.05  is 0.000,is that a problem?

Stan Silver

unread,
Jul 2, 2020, 12:00:56 PM7/2/20
to lavaan
Is that going to be a problem
...

Patrick (Malone Quantitative)

unread,
Jul 2, 2020, 12:38:38 PM7/2/20
to lav...@googlegroups.com
It's hard to get an excellent fit with such a large model, and the
p-value for RMSEA reflects the large sample size--focus on the RMSEA
point estimate in this case because the confidence interval width is
essentially zero.

Most likely the lack of fit you do have is from omitted
cross-loadings, probably small. Frankly, with 60 items, 1700 df and a
simple structure, I'd be quite pleased with what you got.
> --
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "lavaan" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to lavaan+un...@googlegroups.com.
> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/lavaan/e48741b2-1074-42c8-aa06-0abecdbadec2o%40googlegroups.com.

Stan Silver

unread,
Jul 2, 2020, 1:20:31 PM7/2/20
to lavaan
Hi Patrick,
  Allow me ask a further question about `cross-loadings` you mentioned. 
How to set `cross-loadings` in lavaan model?
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to lav...@googlegroups.com.

Patrick (Malone Quantitative)

unread,
Jul 2, 2020, 1:38:06 PM7/2/20
to lav...@googlegroups.com
The direct way would be to just add an item with a suspected
cross-loading to the measurement on a second factor. If that doesn't
mean much to you, hit an SEM textbook--it's pretty fundamental.

But don't let it be a fishing expedition for cross-loadings. As Brian
and I have both said, you've got a good fit.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to lavaan+un...@googlegroups.com.
> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/lavaan/ded39a04-1279-404a-b811-4d2e705a5be7o%40googlegroups.com.

Paul Joseph

unread,
Jul 2, 2020, 5:24:30 PM7/2/20
to lav...@googlegroups.com
Hi Patrick my estimation below gave me negative variance in one of the variables. what those that mean? How do i interpret threshold please. the mediation result with categorical variables is attached. thank you

Paul's lavaan estimate.docx

Brian Peña Calero

unread,
Jul 2, 2020, 9:20:41 PM7/2/20