מתי אומרים ׳אני׳ ומתי אומרים ׳אנכי׳

0 views
Skip to first unread message

אוריאל פרנק

unread,
Aug 12, 2021, 5:36:26 PM8/12/21
to
ראו עתה כי אני אנכי הוא יסוד לדרשה על הפטרת אנכי אנכי:
וראו שם תגובות מענה לשון...
שבת שלום, אפ"רבתאריך 3 ביוני 2018 בשעה 14:25, מאת יואל בן-נון <yoelb...@gmail.com>:
ב"ה  כ' בסיון התשע"ח

לרב אוריאל פרנק         שלומות

תודה רבה, נהניתי.
הרב פרופ' עזרא ציון מלמד היה מורה של אמי ז"ל באוניברסיטה העברית, וגם מיודע לאבי מורי ז"ל, ובזכותם זכיתי להכירו מעט, ופעם זכיתי ללוותו מביתו לבית מדרשו.
שאלתי לדעתו על תרגום השבעים, ואמר לי (בלשון זו) - מי שקורא בישעיהו, 'וחפרה הלבֵנה ובושה החוֹמה', מה כבר אפשר לצפות ממנו?
בזה נתאשרה לי דעתי, שתרגום השבעים היה מרוחק מדיוק לשון המקרא, ומהכרת הארץ, ויש להיזהר (מדעית) מלסמוך עליו - הזכרתי לפרופ' ע"צ מלמד את 'שרוחן' ביהושע י"ט, בנחלת שמעון, שהוא לא הבין ותרגם 'שׂדיהן' [של הערים הקודמות], ורק כאשר נמצאה 'שרוחן' בתעודה מצרית (של יעחמס ה-1 מגרש ההיקסוס וכובש כנען), השתחררו מלומדים מפרשנות השבעים, ונענע לי בראשו.

לידידי פרופ' שמחה קוגוט אנא שלח את ההפניות לתמצית השיעור שלי על האבחנה בין 'אני' ל'אנכי' בלשון המקראית, בעקבות הבדיקה שעשיתי עם א"מ ז"ל - בספרו  ארץ המוריה - פרקי מקרא ולשון, עמ' 116-114       ובספרי 'מקראות' לפרשת יתרו (הנמצא גם באתר שלי), בפרק 'עשרת הדברות', במדור 'מדע' - 'אני או אנכי' - בספר עמ' 184-183.

בתודה ובברכה
יואל בן-נון

בתאריך 3 ביוני 2018 בשעה 12:47, מאת אוריאל פרנק <frank...@gmail.com>:

שלום עליכם, רבי ומורי,
חשבתי שתתעניין בקטע זה בנושא הרצאתך אשתקד.
כ"ט, 
אפ"ר

ז. עזרא ציון מלמד סיפר את האנקדוטה הבאה על ילדותו: בהיותו כבן עשר הביאו אביו לדוד ילין כדי שיקבלו כתלמיד לבית המדרש למורים שניהל (כיום זו המכללה לחינוך ע״ש דוד ילין). מאחר שעזרא ציון הצעיר טרם סיים אז את בית הספר העממי (כך נקרא אז בית הספר היסודי), העמידו המורה ילין במבחן ושאלו שאלות שונות ביניהן השאלה: מתי אומרים ׳אני׳ ומתי אומרים ׳אנכי׳. עזרא ציון לא ידע מה שישיב, ודוד ילין אמר לאביו: ׳תשוב עמו בעוד שנים אחדות׳! ניבא ולא ידע מה ניבא. כי הילד הזה, שלא התקבל כתלמיד עתיד להתקבל כמורה לאותו בית מדרש, וגם יהיה לימים פרופסור למקרא באוניברסיטה העברית וחתן פרס ישראל לפרשנות המקורות וספרות תורנית… 
ועתה, מה לדעתך, פרופסור קוגוט, צריך היה הילד להשיב על השאלה: מתי אומרים ׳אני׳ ומתי אומרים ׳אנכי׳?
ראשית, שמחתי לשמוע את האנקדוטה המעניינת על פרופ' ע"צ מלמד, שלמדתי מפיו ומכתביו ואני חייב לו תודה. אינני יודע לְמה התכוון דוד ילין בשאלה שהפנה אל הילד. התשובה המדעית לשאלה היא זו: כינוי גוף ראשון יחיד מפצל את השפות השמיות לשתי קבוצות. האחת מציינת את הכינוי באמצעות העיצורים "אנ", והשנייה באמצעות העיצורים "אנכ". העברית היא היחידה המכירה את שתי האפשרויות. המקרא משתמש בשתיהן, כש"אנכי" מרובה על "אני". בלשון חז"ל (בהשפעת הארמית, המשתמשת ב"אנא") נעלמת כמעט "אנכי" ומשתלטת "אני". בעברית החדשה משמשת ברגיל "אני" ו"אנכי" מגויסת ללשון גבוהה (בשירה למשל). אפשר שדוד ילין התכוון לתשובה מעין (שהייתה נכונה לאותם ימים): ילדים משתמשים ב"אני" והמורים ב"אנכי".  
 

*******************************************

From: אוריאל פרנק <frank...@gmail.com>
Sent: Saturday, November 30, 2019, 18:31
To: Family Karasik

הרב יואל בן נון בשם אביו הסביר את ההבדל בין אני לאנכי, כאן:

---------- Forwarded message ---------
מאת: Family Karasik <kar...@hotmail.com>
‪Date: יום ו׳, 29 בנוב׳ 2019 ב-14:09‬
‪Subject: *אָנֹכִי עֵשָׂו בְּכֹרֶךָ* 

אָנֹכִי עֵשָׂו בְּכֹרֶךָ
פשט המילים הוא שיעקב אמר על עצמו שהוא "עֵשָׂו בְּכֹרֶךָ". כי אילו היתה כוונת המילים כפי הרמז המובא ברש"י "אנכי המביא לך, ועשו הוא בכורך", הייתה המילה אָנֹכִי מוטעמת על הנו"ן ולא על הכ"ף.

ואוי"ל שלכן בחר יעקב במילה אָנֹכִי [בלשון מצרי!] ולא אמר אֲנִי [בלה"ק], כי ההבדל בביטוי בין אָנֹכִי מלעיל לאָנֹכִי מלרע, הוא הרבה פחות בולט מההבדל שבין אֲנִי (חטופה ומלרע) לבין אָנִי (קמוצה ומלעיל).

מענדל.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages