laolink

laolink@googlegroups.com

Description

ນີ້ແມ່ນເວທີເພື່ຶອສົນທະນາ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຊົນນະບົດໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ. ນອກຈາກນັ້ນທ່ານ ຍັງສາມາດກະຈາຍຂ່າວແຈ້ງການຕ່າງໆ, ຕັ້ງຄຳຖາມ ແລະ ເຊື້ອເຊີນຄົນອື່ນເຂົ້າກຸ່ມສົນທະນາໄດ້. ຖ້າທ່ານມີຄຳເຫັນ, ຄຳຖາມ ແລະ ຂໍ້ສະເຫນີຫຍັງຕ່າງໆຕໍ່ກັບລາວລິ້ງ ກະລຸນາຂຽນອີເມວມາຍັງ: linkages@laoex.org

Language

English (United States)

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group members
can view members
Group members
can view conversations
Group members
can post and will be held for moderation
Invited users
can join group