కొత్తపల్లి సెప్టెంబర్ సంచిక వెలువడింది!

1 view
Skip to first unread message

Narayana Sarma

unread,
Sep 6, 2017, 8:59:22 PM9/6/17
to kottapalli
మిత్రులారా! కొత్తపల్లి సెప్టెంబర్ సంచిక వెలువడింది. మీరు   http://kottapalli.in/2017/09/welcome వద్ద దాన్ని చదవండి.
అభినందనలతో
నారాయణ,
కొత్తపల్లి బృందం.           
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages