కొత్తపల్లి అక్టోబరు సంచిక విడుదలైంది!

5 views
Skip to first unread message

Narayana Sarma

unread,
Oct 24, 2016, 4:03:18 AM10/24/16
to kottapalli
మిత్రులారా!
కొత్తపల్లి అక్టోబరు సంచిక విడుదలైంది. ఆలస్యంగా తెలియజేస్తున్నందుకు క్షమించగలరు.
అక్టోబరు కొత్తపల్లిని సందర్శించండి:  http://kottapalli.in/2016/10/welcome వద్ద.
డౌన్‌లోడులకోసం సందర్శించండి:   http://kottapalli.in/2016/10/download

Happy Reading!

-నారాయణ


--
-Narayana sarma G.V.
 Editor, Kottapalli
 e-mail  :  te...@kottapalli.in
 Mobile :  9490180695

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages