కొత్తపల్లి ఫిబ్రవరి 2016 సంచిక వెలువడింది!

3 views
Skip to first unread message

narayana sarma

unread,
Feb 1, 2016, 4:17:21 AM2/1/16
to kottapalli
మిత్రులారా!
కొత్తపల్లి పత్రిక ఫిబ్రవరి 2016 సంచిక వెలువడింది. మీరు దానిని ఎప్పటిమాదిరే   http://kottapalli.in/2016/02/welcome వద్ద సందర్శించవచ్చు.

పత్రిక పిడియఫ్ ప్రతిని http://kottapalli.in/2016/02/download నుండి డౌన్లోడు చేసుకోవచ్చు.


పత్రికను ఆదరిస్తున్న మీకందరికీ నమస్కారాలతో,

నారాయణ
కొత్తపల్లి బృందం
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages