కొత్తపల్లి చాటింపు

kottapalli@googlegroups.com

Description

కొత్తపల్లి లో కొత్త అంశాలు చేర్చినపుడు, కొత్త సంచిక విడుదలయినప్పుడు చాటింపు వేస్తాము. వినాలనుకునే వాళ్ళందరూ ఈ గుంపులో చేరండి.

Language

Telugu (United States)

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group members
can view members
Anyone on the web
can view conversations
Group members
can post but posts from new members will be held for moderation
Anyone on the web
can join group