[காசாங்காடு பயனீட்டாளர்கள் தளம்] Save for the rainy day

4 views
Skip to first unread message

?????????? ?????????

unread,
Jan 26, 2011, 8:44:27 PM1/26/11
to kasang...@googlegroups.com

Rajmenon remembered about Kasangadu in his article for saving water.

http://rajmenon.wordpress.com/2010/03/24/save-for-the-rainy-day/

Thanks for mentioning about Kasangadu village, when you save water with cloud computing.
We thank you for your support.--
1/27/2011 07:14:00 AM அன்று காசாங்காடு பயனீட்டாளர்கள் தளம் இல் காசாங்காடு செய்திகள் ஆல் இடுகையிடப்பட்டது
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages