[காசாங்காடு பயனீட்டாளர்கள் தளம்] An Alternative to Existing Political System

2 views
Skip to first unread message

?????????? ?????????

unread,
Feb 17, 2011, 1:40:15 PM2/17/11
to kasang...@googlegroups.com

Kasangadu Village is set to be an example of Alternative to Existing Political System in India.
Read the below mentioned article to know about our village.

http://sakthidaran.learningprofessor.info/blog/?p=2211

Thanks to Prof. Sakthidaran for having a high hope & representing our village.


--
2/18/2011 12:10:00 AM அன்று காசாங்காடு பயனீட்டாளர்கள் தளம் இல் காசாங்காடு செய்திகள் ஆல் இடுகையிடப்பட்டது
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages