جاب آفر کانادا

Contact owners and managers
این گروه جهت اطلاع رسانی در زمینه جاب آفر کانادا تاسیس شده است.
جاب آفر در واقع پیشنهادی است که از سوی کارفرمای خارجی بر مبنای تخصص شما به شما داده می شود و به واسطه آن اقامت کشور کنادا را دریافت می کنید.

No conversations yet

It's all quiet here. Please check back later.