שאלה בנושא חוק חופש המידע-ארכיונים

25 views
Skip to first unread message

ארכיון מרכז קטיף

unread,
May 20, 2021, 4:03:26 AMMay 20
to הארכיונאי הישראלי
בוקר טוב 
 אשמח לדעת האם ארכיונים הציבוריים מחוייבים לחוק חופש המידע ?
תודה אורה אוחנה ארכיון מרכז קטיף

Haiman Aliza

unread,
May 20, 2021, 4:14:28 AMMay 20
to israrc...@googlegroups.com
שלום אורה,

יש בחוק חופש המידע את הסעיפים הבאים:

מידע שאין למסרו או שאין חובה למסרו

9.    (א)  רשות ציבורית לא תמסור מידע שהוא אחד מאלה:

(1)   מידע אשר בגילויו יש חשש לפגיעה בבטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בבטחון הציבור או בבטחונו או בשלומו של אדם;

(2)   מידע בנושאים ששר הבטחון, מטעמים של שמירה על בטחון המדינה, קבע אותם בצו, באישור הועדה המשותפת;

(3)   מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות, כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 (להלן – חוק הגנת הפרטיות), אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין;

(4)   מידע אשר אין לגלותו על פי כל דין.

          (ב)  רשות ציבורית אינה חייבת למסור מידע שהוא אחד מאלה:

(1)   מידע אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד התקין של הרשות הציבורית או את יכולתה לבצע את תפקידיה;

(2)   מידע על אודות מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב;

(3)   מידע על אודות פרטי משא ומתן עם גוף או עם אדם שמחוץ לרשות;

(4)   מידע בדבר דיונים פנימיים, תרשומות של התייעצויות פנימיות בין עובדי רשויות ציבוריות, חבריהן או יועציהן, או של דברים שנאמרו במסגרת תחקיר פנימי, וכן חוות דעת, טיוטה, עצה או המלצה, שניתנו לצורך קבלת החלטה, למעט התייעצויות הקבועות בדין;

(5)   מידע הנוגע לניהול פנימי של הרשות הציבורית, שאין לו נגיעה או חשיבות לציבור;

(6)   מידע שהוא סוד מסחרי או סוד מקצועי או שהוא בעל ערך כלכלי, שפרסומו עלול לפגוע פגיעה ממשית בערכו, וכן מידע הנוגע לענינים מסחריים או מקצועיים הקשורים לעסקיו של אדם, שגילויו עלול לפגוע פגיעה ממשית באינטרס מקצועי, מסחרי או כלכלי; למעט מידע שהוא אחד מאלה –

(א)   מידע על חומרים שנפלטו, שנשפכו, שסולקו או שהושלכו לסביבה;

(ב)   תוצאות של מדידות רעש, ריח וקרינה, שלא ברשות היחיד;

(7)   מידע שהגיע לידי הרשות הציבורית, שאי-גילויו היה תנאי למסירתו, או שגילויו עלול לפגוע בהמשך קבלת המידע;

(8)   מידע על אודות שיטות עבודה ונהלים של רשות ציבורית העוסקת באכיפת החוק, או שיש לה סמכות חקירה או ביקורת או בירור תלונות על פי דין, אם גילויו עלול לגרום לאחד מאלה:

(א)   פגיעה בפעולות האכיפה או הביקורת או בירור התלונות של הרשות;

(ב)   פגיעה בהליכי חקירה או משפט או בזכותו של אדם למשפט הוגן;

(ג)    גילוי או מתן אפשרות לגלות את קיומו או זהותו של מקור מידע חסוי;

(9)   מידע הנוגע לעניני משמעת של עובד של רשות ציבורית, למעט מידע בדבר ההליכים הפומביים על פי החוק; לענין פסקה זו, "עובד" – לרבות חייל, שוטר, סוהר ונושא משרה ברשות הציבורית;

(10)  מידע שיש בגילויו פגיעה בצנעת הפרט של אדם שנפטר;

(11)  לעניין רשות ציבורית כאמור בפסקה (9ב) להגדרה "רשות ציבורית" – מידע שיש בגילויו פגיעה מהותית בחופש הפעולה בעניינים האקדמיים והמינהליים של מוסד להשכלה גבוהה כמשמעותם בסעיף 15 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, פגיעה בהליכי קידום ושיפוט אקדמיים או במחקרים שטרם פורסמו, או גילוי זהותם של תורמים שהביעו את דעתם שאינם מעוניינים בגילוי.

          (ג)   לענין סעיף זה, אין נפקא מינה אם העילה לאי-גילוי המידע היא בשל המידע המבוקש לבדו או בשל הצטברותו למידע אחר.
הסעיפים נלקחו מתוך חוק חופש המידע באתר נבו

מפאת אופיים של הדברים, לפי דעתי דברים אלו קשורים גם לארכיון פרטי וגם לארכיון ציבורי. 
אבל אולי אני טועה? אם כן יתקנו אותי אחרים
עליזה אדלמן
הארכיון לחקר הציונות הדתית
אוניברסיטת בר אילן

בלי וירוסים. www.avast.com

‫בתאריך יום ה׳, 20 במאי 2021 ב-11:03 מאת ארכיון מרכז קטיף <‪arc...@merkazkatif.co.il‬‏>:‬
בוקר טוב 
 אשמח לדעת האם ארכיונים הציבוריים מחוייבים לחוק חופש המידע ?
תודה אורה אוחנה ארכיון מרכז קטיף

--
פורום "הארכיונאי הישראלי" מיועד לדיון ומידע מקצועיים בלבד ואין להעלות בו כל מידע פרסומי או מסחרי, כולל המלצות על ספקים. יש לחתום על כל הודעה או תגובה בפורום בשם מלא ושם הגוף או הסטטוס אליו שייכים.
---
‏קיבלת את ההודעה הזו מפני שאתה רשום לקבוצה 'הארכיונאי הישראלי' של קבוצות Google.
כדי לבטל את הרישום לקבוצה הזו ולהפסיק לקבל ממנה אימייל, שלח אימייל אל israrchivist...@googlegroups.com.
כדי להציג את הדיון הזה באתר, היכנס ל-https://groups.google.com/d/msgid/israrchivist-/95e94c75-8477-4e30-9471-4f05dcac4ea1n%40googlegroups.com.


--


 

Yaacov Lozowick

unread,
May 20, 2021, 4:22:02 AMMay 20
to israrc...@googlegroups.com
חוק חופש המידע מחריג בצורה מפורשת את כל מה שהופקד בארכיון המדינה, שעליו חל חוק הארכיונים ותקנותיו. אולם תקנות העיון שמחייבות את ארכיון המדינה ושלוחותיו איננו חל על ארכיונים ציבוריים. בנושא זה קיימת חוות דעת משפטית מפורשת של יועמ"ש הארכיון, בתשובה לשאלה של דודו אמיתי משנת 2018.

חוק חופש המידע מגדיר את תחולתו על "מוסדות מדינה". ארכיונים ציבוריים אינם "מוסדות מדינה". 

לפיכך, הארכיונים אינם פטורים מהוראות חוק חופש המידע מתוקף היותם ארכיונים, כי ההחרגה חלה רק על ארכיון המדינה ושלוחותיו. מצד שני, הם כנראה לא כפופים להוראות חוק חופש המידע כיוון שאינם מוסדות מדינה.

יש אפיק בדיקה שלישי, והוא מה שנקרא "רוח החקיקה". חוק חופש המידע מחריג בצורה מפורשת את גופי הביטחון למשל, אבל יש פסיקה שקובעת שעל אף ההחרגה, יש מקרים שמן הראוי שגופי הביטחון בכל זאת ינהגו כאילו חוק חופש המידע כן חל עליהם. לעניין בחינת ערוץ זה, צריך למצוא משפטנים הבקיאים בנושאי חופש המידע ופרשנותו על-ידי בתי המשפט.

יעקב לזוביק

לביא שי Education aia

unread,
May 21, 2021, 12:25:27 AMMay 21
to חברי איגוד הארכיונאים
יום טוב, 
ביום העיון הקרוב של האיגוד תינתן הרצאה על ההשקה/התנגשות בין חוק חופש המידע לחוק הארכיונים. אם הנושא לא יעלה בהרצאה תוכלי לנצל הבמה ולהעלות הסוגייה בתום המושב.
בברכה,
לביא שי, הועדה להשתלמות מקצועית

בתאריך יום ה׳, 20 במאי 2021, 11:22, מאת Yaacov Lozowick ‏<yaacov....@gmail.com>:

אורה אוחנה

unread,
May 22, 2021, 4:44:48 PMMay 22
to israrc...@googlegroups.com

תודה עליזה

 

החוק מדבר על רשות ציבורית/תאגיד ממשלתי . אולי ארכיונים של רשויות ציבוריות מחוייבים לחוק ופחות ארכיונים פרטיים.

 

מובן שכללים הקשורים לביטחון מדינה וצנעת פרט שייכים לכל הארכיונים

אשמח לעוד תגובות

 

 

 

 

 

אורה אוחנה

 

054-5651235

מנהלת ארכיון

 

image001.jpg

Yaacov Lozowick

unread,
May 23, 2021, 5:15:34 AMMay 23
to israrc...@googlegroups.com
אני מתנצל שאני נשאר, כמו נודניק, בשיחה אודות החשיפה, אבל זה אחד הנושאים המרכזיים בעולמם של ארכיונאים, ומצב החשיפה במדינת ישראל איננו טוב.

בשנה שעברה ניסתה הגנזת להכתיב לארכיונאים הציבוריים והפרטיים שיעבירו לארכיון המדינה את מה שהיא כינתה "מסמכי המדינה". אחת הסיבות לקריאתה היתה ההבנה שמסמכים שנמצאים מחוץ לארכיון המדינה ושלוחותיו לא כפופים לתקנות העיון, וכך יוצא שחומר ארכיוני שמוסתר בארכיון המדינה גלוי לציבור בארכיונים אחרים. לדעתה, זה מצב שיש לתקן, והתיקון ייעשה על-ידי ההעברה לארכיון המדינה. לו היא היתה חושבת שתקנות העיון מחייבות את שאר הארכיונים, היא היתה דורשת מהם להתיישר עם מדיניות החשיפה וההסתרה של המדינה. היא נאלצה לנסות את הקו הדורסני של "הלאמת" המסמכים, כי היא יודעת שתקנות העיון אינן חלות על ארכיונים שאינם ממלכתיים.

אינני מכיר חובה משפטית על ארכיונאים ציבוריים ופרטיים להסתיר את מסמכיהם מטעמי ביטחון המדינה. בעשור הקודם היה ניסיון של המלמ"ב לכפות הסתרה כזאת, ואני מודה שבתחילת כהונתי כגנז אף סייעתי להם בכך, אך כאשר עלו ספקות, והלכנו לבדוק לעומק, למדנו שהמהלך כולו היה ללא סמכות - ואני מקווה שהוא הופסק. אני מפנה אתכם לכתבתה היסודית של הגר שיזף שחשפה לציבור את פעילות המלמ"ב מול הארכיונים, כאן.

כשלעצמי, אני מתקשה לדמיין חומר ביטחוני בארכיונים הציבוריים והפרטיים שפתיחתו לציבור תאיים על ביטחון המדינה. כך או אחרת, אינכם יכולים לזהות תיעוד כזה, כי העוסקים בכך מטעם המדינה מסרבים לספר לציבור מה הקריטריונים שלהם לזהות חומר בעייתי כזה. כיוון שהם מסרבים להסביר מה פוגע בביטחון, לנו האזרחים אין דרך להסכים או לחלוק עליהם, ובוודאי שאין לנו דרך לזהות אצלנו חומר בעייתי ולהסתיר אותו.

בארכיונים רבים יש חומרים שחשיפתם עלולה לפגוע בפרטיות של אזרחים. זה די ברור. אולם גם כאן, מכיוון שהמדינה מסרבת לספר מה בדיוק הקריטריונים לפרטיות בחומר ארכיוני עתיק, לא קל לדעת מה נופל בגדר הזה ומה לא. תיק רפואי של אדם חי, כנראה כן. רישום שהוא היה אצל רופא בשנת 1946 בגלל שפעת - זה גם כן? (מקרה אמיתי). לדעת הייעוץ המשפטי של המדינה, כן. לדעת משפטנים אחרים מביני עניין, אולי לא. חתימה של אזרחים על עצומות פוליטיות, זה פרטי או לא? זה מקרה מעניין כי מתישהו בשנתיים האחרונות ארכיון המדינה שינה את דעתו בדיוק בסוגיה הזאת: בתחילה סבר שכן, אחר-כך סבר שלא, ורק הכתובת של חותמי העצומות הוא פרטי.

לסיום, אני מצרף מאמר שכתבתי על היבט מסויים של נושא הפרטיות בחומרים ארכיוניים, שהתפרסם אך לפני יומיים בעיתון הארץ. לא כל כך חשוב שאשכנע אתכם, כמו שחשוב שתראו עד כמה הנושא סובייקטיבי וסבוך.

בברכה,
יעקב

לזוביק על הסתרת תיקי הקאפואים_הארץ מאי 2021.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages