مقصود توئی کعبه و بتخانه بهانه- خواجوی کرمانی

68 views
Skip to first unread message

Account Services

unread,
Jan 26, 2015, 3:06:16 AM1/26/15
to iran...@googlegroups.com


دی  آن  بت  کافر بچه  با چنگ  و چغانه
می رفت    به   سروقت   حریفان  شبانه
بر   لاله   نیلش    اثر   داغ    صبوحی
بر  ماه   ز  مشکش   گره   جعد    مغانه
یاقوت  به  می  شسته و آراسته خورشید
مرغول  گره   کرده  و  کاکل   زده  شانه
زلف  سیه اش  را  دل   شوریده   گرفتار
تیر  مژه ا ش  را   جگر   خسته   نشانه
بگشوده   نظر   خلق   جهانی   ز  کناره
بربوده   میان اش   دل   خلقی  ز  زمانه
من  کرده دل صدرنشین را سوی  بحرین
با  قافله ی    خون   ز  ره  دیده   روانه
جامی  می  دوشینه به من داد و مرا گفت
خوش   باش  زمانی  و  مکن  یاد  زمانه
دوران همه دردست وتو درحسرت درمان
عالم  همه  دام  است و تو در فکرت دانه
حیف  است  تو در بادیه  وز  بیم  حرامی
بی  وصل  حرم  مرده  و  حج بر در خانه
خواجو سخن  از کعبه و بتخانه چه گوئی؟
خاموش  که  این  جمله  فسونست وفسانه
رو عارف   خود  باش  که  در  عالم معنا
مقصود  توئی   کعبه   و   بتخانه   بهانه

خواجوی کرمانی


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages