شاملو: سال هایم بیهوده تلف شد

67 views
Skip to first unread message

Account Services

unread,
Sep 27, 2014, 6:19:11 AM9/27/14
to iran...@googlegroups.com

من کودکى سخت بى نشاطى را گذراندم و جوانى بى‌رحمانه ی تنهایى. کسى را نداشتم که راه و چاهى نشانم بدهد و در نتیجه سال‌هایم بیهوده تلف شد. از ده سالگى مى‌نوشتم، ولى موقعى که اولین شعر "خودم" را نوشتم (سال ١٣٢٩ ) بیست و پنج ساله بودم. پانزده سال تمام از دستم رفته بود... رو کلمه‌ی "خودم" تکیه کردم. چون کشف "خود" براى من کم و بیش از این سال شروع مى‌شود و تا ١٣٣٦ (سال چاپ هواى تازه) هشت سال به تجربه‌ى سخت‌کوشانه مى‌گذرد. یا بهتر بگویم ریاضت‌کشانه. تجربه‌یى که در نهایت امر هم، مجبور بودم خودم تنها به شکست یا توفیقش راى بدهم...
محیط خانوادگى همه چیز مى‌توانست از من بسازد جز یک شاعر. محیط مدرسه، تا دبستان بود جهنم بود و تا دبیرستان بود یک گمراه کننده... قضاوت خودم این است که شعر در من التیام یافتن زخم موسیقى است. من مى‌بایست یک آهنگ‌ساز بشوم که فقر مادى و فرهنگى خانواده غیرممکنش کرد...

احمد شاملو ــ از کتابِ درباره‌ی هنر و ادبیات، به کوشش ناصر حریرى، صفحه‌ی ١٠٢

‎من کودکى سخت بى نشاطى را گذراندم و جوانى بى‌رحمانه تنهایى. کسى را نداشتم که راه و چاهى نشانم بدهد و در نتیجه سال‌هایم بیهوده تلف شد. از ده سالگى مى‌نوشتم، ولى موقعى که اولین شعر "خودم" را نوشتم (سال ١٣٢٩ ) بیست و پنج ساله بودم. پانزده سال تمام از دستم رفته بود... رو کلمه‌ی "خودم" تکیه کردم. چون کشف "خود" براى من کم و بیش از این سال شروع مى‌شود و تا ١٣٣٦ (سال چاپ هواى تازه) هشت سال به تجربه‌ى سخت‌کوشانه مى‌گذرد. یا بهتر بگویم ریاضت‌کشانه. تجربه‌یى که در نهایت امر هم، مجبور بودم خودم تنها به شکست یا توفیقش راى بدهم...
محیط خانوادگى همه چیز مى‌توانست از من بسازد جز یک شاعر. محیط مدرسه، تا دبستان بود جهنم بود و تا دبیرستان بود یک گمراه کننده... قضاوت خودم این است که شعر در من التیام یافتن زخم موسیقى است. من مى‌بایست یک آهنگ‌ساز بشوم که فقر مادى و فرهنگى خانواده غیرممکنش کرد...

احمد شاملو ــ از کتاب درباره‌ی هنر و ادبیات، به کوشش ناصر حریرى، صفحه‌ی ١٠٢‎

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages