Hr_Bongda

Contact owners and managers
hr_bongda@googlegroups.com

Description

Đây là group mail dành cho các ACE làm Nhân sự nhưng quan tâm tới bóng đá. ACE có lịch tập và kế hoạch riêng cho từng tuần.

Language

Vietnamese

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group owners and managers
can view members
Group members
can view conversations
Group members
can post
Anyone on the web
can ask to join group