Needed Standard Pronunciation key in Google Translate

30 views
Skip to first unread message

ken

unread,
Mar 26, 2015, 12:23:39 PM3/26/15
to google-i...@googlegroups.com
 If adopted by Google,this scheme may ease Google Transcription ,Transliteration and may provide phonetic guide in learning other world languages . Currently Google Translate does read a English word phonetically but not the whole text.
For example:
introduction / ˌintrəˈdəkSHən / intradakshan


Each consonant produces these 15 sounds when combined with vowels. 
્,ા,િ,ી,ુ,ૂ,ૅ,ે,ૈ,ૉ,ો,ૌ,ં ,ં,ઃ
ə ɑ: ɪ iː ʊ uː æ ɛ əɪ ɔ o əʊ əm ən əh ........IPA
ạ ā i ī u ū ă e ại 
ŏ o ạu ạm ạn ạh..............Roman Diacritic

a,aa,i,ii,u,uu,ae,e,ai,aw,o,au, am,an,ah...Type able


Transcription:

A phonetic (phonemic) alphabet is the only competent alphabet in the world. It can spell and correctly pronounce any word in our language. -Mark Twain


ə fəˈnetɪk (fəˈniːmɪk) ˈælfəˌbet ɪz ðiː ˈoʊnliː ˈkɑmpətənt ˈælfəˌbet ˈɪn ðə ˈwərld. ˈɪt kən ˈspel ənd kəˈrekliː prəˈnæʊns ˈeniː ˈwərd ˈɪn ɑr ˈlæŋgwɪdʒ. -ˈmɑrk ˈtweɪn....IPA


à fànetik (fànīmik) ălfàbet iz dhī onlī kāmpàtànt ălfàbet in dhà wàrld. it kàn spel ànd kàrektlī prànăuns enī wàrd in ār lăngvij. - Mārk Twein......Gujàlish


અ ફનેટિક્ (ફનીમિક્) ઍલ્ફબેટ્ ઇઝ્ ધી ઓન્લી કામ્પટન્ટ્ ઍલ્ફબેટ્ ઇન્ ધ વર્લ્ડ્. ઇટ્ કન્ સ્પેલ્ અન્ડ્  કરેક્ટલી પ્રનૅઉન્સ્ એની વર્ડ્ ઇન્ આર્ લૅન્ગ્વિજ્. -માર્ક્ ટ્વેઇન્ 


अ फनेटिक् (फनीमिक्) ऍल्फबेट् इझ् धी ओन्ली काम्पटन्ट् ऍल्फबेट् इन् ध वर्ल्ड्. इट् कन् स्पेल् अन्ड् करेक्टली प्रनॅउन्स् एनी वर्ड् इन् आर् लॅन्ग्विज्. -मार्क् ट्वेइन्Phonetic Keyboard for all Indian languages with standard key strokes with built in transliteration scheme.

Just type in Roman and get transliterated in chosen script.


a aa i ii u uu ae/a.c e ai aw/o.c o au a.n a.m aH a.h 

k kh g gh ~n

ch chh j jh/z .n

T Th D Dh N (ṭ ṭh ḍ ḍh ṇ)

t th d dh n 

p ph/f b bh m 

y r l v/w 

sh s S (sh s ṣ)

h L kS Gy (h ḽ kṣ gy)

.k,.kh,.g,.j,.d,.D,.f,(nukta letters if needed) 


Above text in keystrokes

a faneTik (faniimik) aelfabeT iz dhii onlii kaampaTanT aelfabeT in dha warlD. iT kan spel anD karekTalii pranaeuns enii ward in aar laengwij.-maark Twein
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages