व्रर्णमाला पर आधारित सरल keyboard

31 views
Skip to first unread message

Pk Sharma

unread,
Mar 9, 2015, 4:59:00 AM3/9/15
to google-i...@googlegroups.com
www.axar.co/hindi

for mobile phones :
www.axar.co/numpad .. पहले वर्ग दबायें ..फ़िर व्रर्ण दबायें

ken p

unread,
Mar 9, 2015, 12:39:56 PM3/9/15
to google-i...@googlegroups.com
Mr. Sharma,
For India we need single Roman keyboard having this vowel scheme with built in script converter.Avoid ạ at the end of word 

્,ા,િ,ી,ુ,ૂ,ૅ,ે,ૈ,ૉ,ો,ૌ,ં ,ં,ઃ
ə ɑ  ɪ  ʊ 

 æ   ɛ əɪ  ɔ əʊ əm ən  əh .........IPA
 ā  i  ī  u ū   
ă
   e  
ǒ
 o m  ạh.........Gujlish

 bhạrạt,rām,mạhābhārạt..........convert into any Indian languages

Here is a English text transcription.

A phonetic (phonemic) alphabet is the only competent alphabet in the world. It can spell and correctly pronounce any word in our language. -Mark Twain


ə fəˈnetɪk (fəˈniːmɪk) ˈælfəˌbet ɪz ðiː ˈoʊnliː ˈkɑmpətənt ˈælfəˌbet ˈɪn ðə ˈwərld. ˈɪt kən ˈspel ənd kəˈrekliː prəˈnæʊns ˈeniː ˈwərd ˈɪn ɑr ˈlæŋgwɪdʒ. -ˈmɑrk ˈtweɪn


a̩ fa̩netik (fa̩nīmik) ălfa̩bet iz dhī onlī kāmpa̩ta̩nt ălfa̩bet in dha̩ va̩rld. it ka̩n spel a̩nd ka̩rektlī pra̩năuns enī va̩rd in ār lăngvij. - mārk tveinઅ ફનેટિક્ ફનીમિક્ ઍલ્ફબેટ્ ઇઝ્ ધી ઓન્લી કામ્પટન્ટ્ ઍલ્ફબેટ્ ઇન્ ધ વર્લ્ડ્. ઇટ્ કન્ સ્પેલ્ અન્ડ્  કરેક્ટલી  પ્રનૅઉન્સ્ એની વર્ડ્ ઇન્ આર્ લૅન્ગ્વિજ્. -માર્ક્ ટ્વેઇન્ 


Thanks,

ken patel--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Google India Labs" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to google-india-l...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to google-i...@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/google-india-labs.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages