FIKT-KNI-OOP

fikt-kni-oop@googlegroups.com

Description

Група за студентите од 3 семестар на ФИКТ Битола (КНИ) кои го слушаат предметот Објектно Ориентирано Програмирање (ООП) кај проф. Илија Јолевски

Language

English

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group members
can view members
Group members
can view conversations
Group members
can post
Anyone on the web
can ask to join group