roc.log

3 views
Skip to first unread message

Yaroslav Bilozor

unread,
Nov 25, 2014, 11:55:03 AM11/25/14
to
ñ ÷ÁÓ ËÁÔÅÇÏÒÉÞÅÓËÉ ÐÒÉ×ÅÔÓÔ×ÕÀ!

=== /roc.log/ ===
Statistics for echo: [RU.OS.CMP] âÏÊÃÏ×ÓËÉÊ ËÌÕÂ
¢                                                                            ¦
Echo summary
©                                                                            ¬
> Period: 01.01.2014-24.11.2014
Messages: 18
Users: 9
Days: 238
Messages per day: 0
Average delivering time (hours): 32

Toplist by total
¢  ¶                                    ¶      ¶      ¶       ¶        ¶     ¦
¿ Name From To Total Size Q %
©  ¹                                    ¹      ¹      ¹       ¹        ¹     ¬
1 Michael Baryshnikov (2:5020/35.323) 8 5 13 9180 11.1%
2 All () 0 5 5 0 00.0%
3 Sasha Shost (2:5033/11) 3 1 4 2814 22.3%
4 Valentin Nechayev () 2 1 3 1952 00.0%
5 Igor Slusarevsky (2:5095/1.777) 1 2 3 673 00.0%
6 George Hazan () 2 1 3 1266 00.0%
7 Alexander Wolf (2:5080/102.194) 1 2 3 826 00.0%
8 gha...@postman.ru () 0 1 1 0 00.0%
9 Vladimir Zabolotsky (2:5025/2275) 1 0 1 182 00.0%

Toplist of writers
¢  ¶                       ¶      ¶                                          ¦
¿ Name From ->
©  ¹                       ¹      ¹                                          ¬
1 Michael Baryshnikov 8 ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ
2 Sasha Shost 3 ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ
3 George Hazan 2 ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ
4 Valentin Nechayev 2 ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ
5 Vladimir Zabolotsky 1 ŒŒŒŒŒ
6 Alexander Wolf 1 ŒŒŒŒŒ
7 Igor Slusarevsky 1 ŒŒŒŒŒ

Toplist of readers
¢  ¶                       ¶      ¶                                          ¦
¿ Name To ->
©  ¹                       ¹      ¹                                          ¬
1 All 5 ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ
2 Michael Baryshnikov 5 ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ
3 Igor Slusarevsky 2 ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ
4 Alexander Wolf 2 ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ
5 gha...@postman.ru 1 ŒŒŒŒŒŒŒŒ
6 Valentin Nechayev 1 ŒŒŒŒŒŒŒŒ
7 George Hazan 1 ŒŒŒŒŒŒŒŒ
8 Sasha Shost 1 ŒŒŒŒŒŒŒŒ

Toplist by size
¢  ¶                       ¶        ¶     ¶                                  ¦
¿ Name Size Q % ->
©  ¹                       ¹        ¹     ¹                                  ¬
1 Michael Baryshnikov 9180 11.1% ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ
2 Sasha Shost 2814 22.3% ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ
3 Valentin Nechayev 1952 00.0% ŒŒŒŒŒŒŒ
4 George Hazan 1266 00.0% ŒŒŒŒ
5 Alexander Wolf 826 00.0% ŒŒŒ
6 Igor Slusarevsky 673 00.0% ŒŒ
7 Vladimir Zabolotsky 182 00.0% ‚

Toplist of subjects
¢  ¶                                                                 ¶       ¦
¿ Name Total
©  ¹                                                                 ¹       ¬
1 óÐÉÔÅ ÛÏÌÉ? 8
2 C ðÅp×ÙÍ ÁÐpÅÌÑ! 7
3 ËÓÔÁÔÉ ÄÁ 1
4 ðÌÁÞ ñpÏÓÌÁ×ÎÙ 1
5 osx vs android 1

By days
¢        ¶                                                                   ¦
Date
©        ¹    ¶                                                              ¬
01.04.14 1 ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ
02.04.14 1 ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ
03.04.14 2 ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ
04.04.14 0
05.04.14 2 ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ
06.04.14 0
07.04.14 1 ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ
08.04.14 0
09.04.14 0
10.04.14 0
11.04.14 0
12.04.14 1 ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ
21.11.14 3 ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ
22.11.14 2 ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ
23.11.14 4 ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ
24.11.14 1 ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ
„€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€>

By day of week
¢     ¶     ¶                                                                ¦
Day Msg
©     ¹     ¼                                                                ¬
Sun 4 ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ
Mon 2 ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ
Tue 1 ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ
Wed 1 ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ
Thu 2 ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ
Fri 3 ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ
Sat 5 ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ
„€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€>

By time
¢   ¶                                                                        ¦
H
©   ¼                                                                        ¬
100%Š ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž
75%Š ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž
50%Š ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž
25%Š ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž
© ¼  ¼  ¼  ¼  ¼  ¼  ¼  ¼  ¼  ¼  ¼  ¼  ¼  ¼  ¼  ¼  ¼  ¼  ¼  ¼  ¼  ¼  ¼  ¼ >
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

// wkStat/W32 ver.0.3.4a. (c) Wadim Kosin, 2:5020/1615@FidoNet
=== /roc.log/ ===

ðÏËÁ, Õ×ÁÖÁÅÍÙÊ.

np: Christophe Beck - [Edge Of Tomorrow: Original Motion Picture Soundtrack
#07] Navigating The Beach [foobar2000 v1.3.3]

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages