Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

KOHCõíEHô ÷ùCûEçO ðOPñäëA (6/6)

2 views
Skip to first unread message

Dmitriy Ignatov

unread,
Nov 27, 2023, 1:25:02 PM11/27/23
to
KOHCõíEHô ÷ùCûEçO ðOPñäëA (6/6)

* * *

OÎa cÉÄÉÔ ×ÐoÌoÂopoÔa Ë c×eÔy × cÔapoÍ ËpecÌe xpyÝ£×cËoÊ ÐopÙ. 3a oËÎoÍ
ÎeoÂÙËÎo×eÎÎaÑ ÔÉÛÉÎa. é ÂoÌØÛe ÎÉÞeÇo. ToÌØËo coÌÎÃe. ðaÄaeÔ Îa ÄÌÉÎÎÙe Þ£pÎÙe
ÐpÑÄÉ, cÐycËaÀÝÉecÑ ÎÉÖe ÐÌeÞ, ÂÌecÔÉÔ × ÚeÌ£ÎÙx ÇÌaÚax. Ha ÎeÊ, Ðo-ÐpeÖÎeÍy,
ËoÖaÎaÑ ËypÔËa É Ðop×aÎÎaÑ ÆyÔÂoÌËa × ÚaУËÛeÊcÑ Ëpo×É. Ho ÎÉÖe, ÞyÔØ Ðo×ÔopÑÑ
ÌÉÎÉÀ ÐpeÖÎÉx £Äep, ÞeÌo×eÞecËoe ÔeÌo ÐÌa×Îo ÐepexoÄÉÔ × ÍaccÉ×ÎÙÊ, ÔÑÎyÝÉÊcÑ
ÍeÔpo× Îa ceÍØ, ÚÍeÉÎÙÊ x×ocÔ.
"ñ yÍepÌa?".
çoÌoc Äe×yÛËÉ ÞyÔØ cÄa×ÌeÎ. Ho pyËÉ paccÌaÂÌeÎÎo ÌeÖaÔ Îa ÐoÔpecËa×ÛÉxcÑ
ÐoÌÉpo×aÎÎÙx ÐoÄÌoËoÔÎÉËax. ñ ÚaÍeÞaÀ, ËaË ÐoÄ ËoÖeÊ ËpyÔÉÔcÑ eÌe ÚaÍeÔÎaÑ
Þ£pÎaÑ ÎÉÔoÞËa. TeÌo ÐpÉÎÑÌo pÉÚoÍy. éÌÉ oÎa ÐpÉÎÑÌa Îo×oÇo ÎocÉÔeÌÑ. He ÚÎaÀ,
ÞÔo ×epÎee.
"HeÔ. CÍepÔØ - ÜÔo ÐocÌeÄÎee, ÞeÇo ÔeÂe ÔeÐepØ ÎyÖÎo ÂoÑÔØcÑ".
OÎa cÎo×a ÉcÐyÇaÎÎo ÇÌÑÄÉÔ Îa ceÂÑ, ÄeÌaeÔ poÂËyÀ ÐoÐÙÔËy ÐoÛe×eÌÉÔØcÑ,
ÐycËaeÔ Ì£ÇËyÀ ×oÌÎy Ðo ×ÙÔÑÎyÔoÍy ÔyÌo×ÉÝy. CËopo oÎa ÎayÞÉÔcÑ ÉÍ
ÐoÌØÚo×aÔØcÑ. üÔo ÎaÍÎoÇo ÐpoÝe, ÞeÍ xoÄÉÔØ. Ho Ðo oÂpaÝ£ÎÎoÍy Ëo ÍÎe
×oÐpocÉÔeÌØÎoÍy ×ÚÇÌÑÄy Ñ ÐoÎÉÍaÀ, ÞÔo ÔpeÂyÀÔcÑ ÐoÑcÎeÎÉÑ.
"TeÂe oÔop×aÌo ÎoÇÉ. ðpÉÛÌocØ ÉÍÐpo×ÉÚÉpo×aÔØ. He Äo×oÌØÎa?"
"HeÔ, Ñ... ðpocÔo... HeoÂÙÞÎo".
"TeÂÑ Îe KceÎÉÑ Ú×aÔØ?" - ÐÙÔaÀcØ Ñ paÚpÑÄÉÔØ oÂcÔaÎo×Ëy.
"HeÔ... AÇÎÉÑ".
"CÎo×a Îe yÇaÄaÌ. þÔo Ö ÔaËoe-Ôo..."
"þÔo?"
"äa ÎÉÞeÇo. üÔo Ñ ÔaË..."
écÐÙÔÙ×aÑ ÎeÌo×ËocÔØ, oÔ×oÖy ×ÚÇÌÑÄ. þy×cÔ×yÀ, ÞÔo co×ceÍ paÚyÞÉÌcÑ oÂÝaÔØcÑ c
ÌÀÄØÍÉ. äoÌÇo ÉÝy ÔoÞËy, ËyÄa cÍoÔpeÔØ. E£ ÇÌaÚa. PyËÉ. OËÎo. CÎo×a e£ ÇÌaÚa.
"AÇÎÉÑ - ÜÔo Îa ÌaÔÙÎÉ - aÇÎeÃ. éÌÉ Ðo-ÇpeÞecËÉ - Îe×ÉÎÎaÑ ÖepÔ×a".
"Ha ÌaÔÙÎÉ? TÙ ÞÔo, ÍeÄÉË?"
"BpoÄe ÔoÇo... ìÀÄeÊ ÌeÞy", - Ñ Îe×oÌØÎo yÌÙÂaÀcØ.
"ðoÇoÄÉ. ñ ÔeÂÑ yÚÎaÌa! TÙ Öe ÜÔoÔ... æeÎoÍeÎ. OxyeÔØ..."
HaÄeÀcØ, a×ÔoÇpaÆ oÎa Îe ÐoÐpocÉÔ. ñ ÐoÄÎÉÍaÀcØ, ×ÙÇÌÑÄÙ×aÀ × ËopÉÄop, ÇÄe
ÞepeÚ ÐpoÌoÍÌeÎÎyÀ cÔeÎy ÍeÖÄy ×ÙcoÔoË ×ÉÄeÎ paÚpyÛeÎÎÙÊ ÐpÉÇopoÄ É ËycoÞeË
ÇopÉÚoÎÔa. Ha Ûocce ÚaÍeÔÎo ÎeÔopoÐÌÉ×oe Ä×ÉÖeÎÉe. HecËoÌØËo ÔaÎËo× ÐpÉ
ÐoÄÄepÖËe ÍoÔoÐexoÔÙ coÂÉpaÀÔcÑ ÚaxoÄÉÔØ × ÇopoÄ. ðpoÔÉ×ÎÉË oÔoÛ£Ì. HaÞÉÎaeÔcÑ
ÚaÞÉcÔËa ÚaÐaÄÎÙx oËpaÉÎ oÔ Ôex, ËÔo Îe ycÐeÌ yÐoÌÚÔÉ. Hy, ÚÎaÞÉÔ, É ÎaÍ ÔeÐepØ
ÔyÄa.
"A ÔÙ ÔoÌØËo ÂaÎÄepÌoÇo× ÍoÞÉÛØ?" - ÌÀÂoÐÙÔÎÉÞaeÔ Äe×yÛËa.
"ðpocÔo eÍ".
"ço×opÑÔ, ÜÔo y ÔeÂÑ ÞÔo-Ôo ÌÉÞÎoe... TÉÐa ÍecÔØ. äa? BpoÄe ceÍØÀ Ô×oÀ yÂÉÌÉ...
TaËoe, Äa?"
"HeÔ..."
"äe×yÛËy?"
"äa Îe yÂÉÌÉ y ÍeÎÑ ÎÉËoÇo..."
ñ ÎaÄeÀcØ, ÞÔo ÜÔo peaËÃÉÑ Îa cÔpecc. Ho, ËaÖeÔcÑ, oÎa ÐpocÔo ÌÀÂÉÔ ÐoÂoÌÔaÔØ.
"He xoÞeÛØ - Îe Ço×opÉ", - ÞyÔØ oÂÉÖaeÔcÑ AÇÎÉÑ. Ha×epÎoe, ÄyÍaÌa, ÞÔo ÎaÊÄ£Ô ×
Ío£Í ÌÉÃe ÂoÌee cÌo×ooxoÔÌÉ×oÇo coÂeceÄÎÉËa.
"ço×opÀ Öe... ñ ÐpocÔo eÍ. üÔo ÍoÑ paÂoÔa. éÌÉ... CÐoco cyÝecÔ×o×aÎÉÑ, - Ñ
ÂpocaÀ oÃeÎÉ×aÀÝÉÊ ×ÚÇÌÑÄ Îa cyÝecÔ×o × ËpecÌe. - HaÍ Ðopa ÉÄÔÉ. ðoÐpoÂyÊ
×cÔaÔØ".
AÇÎÉÑ yÐÉpaeÔcÑ pyËaÍÉ × ÐoÄÌoËoÔÎÉËÉ, ÐpÉÐoÄÎÉÍaeÔcÑ. OÎa ÐoËa Îe y×epeÎa, ÞÔo
cÍoÖeÔ cÐpa×ÉÔØcÑ co c×oeÊ Îo×oÊ ÂÉoÆopÍoÊ. OcÔopoÖÎo oÐÉpaeÔcÑ Îa x×ocÔ, Îo
eÝ£ ÄepÖacØ pyËaÍÉ Úa ËpecÌo, ÂaÌaÎcÉpyeÔ, ×ÙÐpÑÍÌÑeÔcÑ.
"3aÂa×Îo... CÌo×Îo ÉÄ£ÛØ Îa cÐÉÎe... KoÔopaÑ ÎÉÖe ÖoÐÙ".
CÔÑÇÉ×aÑ Úa coÂoÊ Ðo ÐoÌy ÐaÌac É ËycËÉ oÂop×aÎÎÙx oÂoe×, oÎa ×ÙÐoÌÚaeÔ Úa ÍÎoÊ
× ËopÉÄop, ÐpÉx×aÔÙ×aeÔcÑ Úa ËocÑË, ÂoÑcØ ÐoÔepÑÔØ pa×Îo×ecÉe.
"ñ paÎØÛe xoÔeÌa Îa ×ocÔoÞÎÙe ÔaÎÃÙ ÚaÐÉcaÔØcÑ..."
"ãeÎÎaÑ ÉÎÆopÍaÃÉÑ. ðoÐpoÂyÊ ÂÙcÔpee. HaÍ ÌyÞÛe yÂpaÔØcÑ Äo ÐoÄxoÄa ×oÊcË".
ìecÔÎÉÞÎÙe ÐpoÌ£ÔÙ ÄaÀÔcÑ ÐpoÝ£, xoÔÑ oÎa Ðo-ÐpeÖÎeÍy ÐoÞÔÉ Îe oÔÐycËaeÔ
ÐepÉÌa. MÙ cÐycËaeÍcÑ ×ÎÉÚ, ÐepeceËaeÍ xoÌÌ, ycÙÐaÎÎÙÊ c×epËaÀÝÉÍÉ ËycoÞËaÍÉ
paÚÂÉÔÙx ÚepËaÌ. ToÌcÔaÑ ÚÍeÉÎaÑ ËoÖa, ycÉÌeÎÎaÑ poÇo×ÙÍÉ ÞeÛyÊËaÍÉ, cËoÌØÚÉÔ
ÐpÑÍo Ðo ÎÉÍ ÂeÚ ËaËoÇo ÌÉÂo yÝepÂa. ðÙÌØÎÙÊ ×oÚÄyx ÎaÐoÌÎÑeÔcÑ coÌÎeÞÎÙÍÉ
ÂÌÉËaÍÉ, ÉÇpaeÔ ÌyÞÉËaÍÉ Ã×eÔÎoÇo c×eÔa.
"A ËÔo ÔaÍ? HaÛÉ? éÌÉ Îe ÎaÛÉ?"
"HaÛÉ".
"ToÇÄa ÐoÞeÍy?..."
ñ Ìo×ÌÀ e£ ÎeÐoÎÉÍaÀÝÉÊ ×ÚÇÌÑÄ.
"üÔo ×ceÇo ÌÉÛØ ÌÀÄÉ. OÎÉ ÍoÇyÔ ÂÙÔØ ÎeÄocÔaÔoÞÎo ÐoÄÇoÔo×ÌeÎÙ ÉÌÉ ÐÌoxo
ÐpoÉÎÆopÍÉpo×aÎÙ. MoÇyÔ Îep×ÎÉÞaÔØ. KÔo-Ôo cÌyÞaÊÎo ×ÙcÔpeÌÉÔ, Ñ ÂyÄy ×ÙÎyÖÄeÎ
ÚaÝÉÝaÔØcÑ... KoÇÄa ×ËÌÀÞaÀÔcÑ peÆÌeËcÙ, Ñ Ðpe×paÝaÀcØ ÐpocÔo ×..."
"äa ×ÉÄeÌa Ñ. Ha ×ÉÄocax. CÔpaÛÎo, ÐÉÚÄeÃ. Ho ËpyÔo! A ×ooÂÝe ÔaË É ÎaÄo c
ÍaËaËaÍÉ ÜÔÉÍÉ! CËaËaÌÉ oÎÉ... äocËaËaÌÉcØ ÔeÐepØ! KacÔpÀÌÉ, eÂaÎÙe..."
"TaË ÎeÐpa×ÉÌØÎo Ço×opÉÔØ. Bo-Ðep×Ùx, ÜÔo ÔoÖe ×ceÇo ÌÉÛØ ÌÀÄÉ. Bo-×ÔopÙx,
ÎeÎa×ÉcÔØ - ÜÔo ÜÍoÃÉÑ. üÍoÃÉÉ ÔpaÔÑÔ ÜÎepÇÉÀ. A ÎaÍ Îe ÎaÄo ÔpaÔÉÔØ ÜÎepÇÉÀ.
HaÄo ÐpocÔo ecÔØ".
OÎa Îe ÄocÌyÛÉ×aeÔ ÍeÎÑ.
"äa ËaËÉe oÎÉ ÌÀÄÉ?! OÎÉ ÚÎaeÛØ, ÞÔo c ÂpaÔaÎoÍ ÍoÉÍ cÄeÌaÌÉ?! B ÐoÄ×aÌ ÚaÂpaÌÉ
É ÐÙÔaÌÉ ÔaÍ. ðoÔoÍ ×ÙËÉÎyÌÉ Í£pÔ×oÇo. MÙ ËoÇÄa ÔeÌo ÎaÛÌÉ... A oÎ ×ecØ
ÉÚpeÚaÎÎÙÊ. C ÎeÇo c ÖÉ×oÇo ËoÖy ÎoÖoÍ cÎÉÍaÌÉ, ÐpÉËÉÎØ! ðÉÄopacÙ... PeÛÉÌÉ,
cyËa, ÞÔo oÎ ÉÚ oÐoÌÞeÎÉÑ. A y ÎeÇo ÐpocÔo ÛÔaÎÙ É ËypÔËa ÂÙÌÉ ÔÉÐa ×oeÎÎÙe. He
ÂÙÌo ÄpyÇÉx ×eÝeÊ. äocÔaÌ ÔaËÉe É xoÄÉÌ... A caÍ oÎ cÔyÄeÎÔoÍ ÂÙÌ ÐpocÔo.
õ£ÂËÉ... MoÞÉÔØ Éx, ÂÌÑÄØ, ×cex ÎaÄo! EcÌÉ ÂÙ ÍoÇÌa, Ñ ÂÙ Éx ÖÉ×Ø£Í Îa ÞacÔÉ
ÐpÑÍ pacÐÉÄopacÉÌa..."
ñ ×ÉÖy, ËaË peÚËo ÐepeÍeÎÉÌacØ ÍoÑ çaÌaÔeÑ. KyÌaËÉ cÖaÔÙ. BeÎÙ Îa ×ÉcËax
×ÚÄyÌÉcØ. ðoÄ ËoÖeÊ ËpyÔÑÔcÑ ÎÉÔÉ pÉÚoÍÙ, ÐpopacÔaÀÔ cË×oÚØ ×oÌocÑÎÙe ÌyËo×ÉÃÙ,
ÐpÉ×oÄÑ × Ä×ÉÖeÎÉe ×cÀ e£ Þ£pÎyÀ ÇpÉ×y, ÂyÄÔo Ðpe×paÝaÑ × ËÌyÂoË ÔoÎËÉx
ÉÚ×É×aÀÝÉxcÑ ÚÍeÊ.
äa, oÎa ÍoÖeÔ. TeÐepØ ÍoÖeÔ... EÝ£ ÎecËoÌØËo ceËyÎÄ É ×cÐÙÛËa ÇÎe×a ÂÙcÔpo
cxoÄÉÔ Îa ÎeÔ. He oÂÎapyÖÉ× ×oËpyÇ ÐoÄxoÄÑÝeÊ ÄoÂÙÞÉ, pÉÚoÍa ÐoÄa×ÌÑeÔ
aÇpeccÉÀ. AÇÎÉÑ oÂÌeÇÞ£ÎÎo ×ÚÄÙxaeÔ.
"üÔo cÔpaÎÎo... PaÎØÛe, ËoÇÄa Ñ ×cÐoÍÉÎaÌa ×ecØ ÜÔoÔ yÖac, Ôo ËaÖÄÙÊ paÚ
ÐÌaËaÌa. A ceÊÞac... 3ÌocÔØ É ×ÄpyÇ... ðycÔoÔa".
"üÔo ÎopÍaÌØÎo. ñ Öe Ço×opÉÌ... çÎe×, ÎeÎa×ÉcÔØ É cÔpax - ÜÔo cÐyÔÎÉËÉ
cÌaÂocÔÉ. OÎÉ ÎecyÔ × ceÂe paÚpyÛeÎÉe É xaoc. A Ñ - cÐoËoÊcÔ×Ée, ÐopÑÄoË É
cÉÌy. é ÔÙ ÔeÐepØ ÔoÖe".
OÎa ÄoÌÇo É ÍoÌÞa cÍoÔpÉÔ ÐpÑÍo × ÍoÉ ÇÌaÚa.
"çÄe Öe ÔÙ ÂÙÌ ×ce ÜÔÉ ×oceÍØ ÌeÔ?"
"âoÌeÌ..."

* * *

KyÄa ÎÉ ÇÌÑÎØ, Äo caÍoÇo ÇopÉÚoÎÔa ×c£ ÐopocÌo ÐoÄÍapeÎÎÉËoÍ. ñpËo-Ö£ÌÔÙe
ÐyÛÉcÔÙe ÍeÔ£ÌËÉ, ËaË ×oÌÎÙ, ËoÌÙÛyÔcÑ ÐoÄ ÇoÌyÂÙÍ ÎeÂoÍ. äpoÎ c ÎaÄÐÉcØÀ
"ðpecca" cÎÉÍaeÔ c×epxy ×cÀ ÐaÎopaÍy. 3pÉÔeÌÉ Îa ÄpyÇoÊ cÔopoÎe ÜËpaÎa c
ÎeÔepÐeÎÉeÍ ÖÄyÔ ÐoÑ×ÌeÎÉÑ c×oeÊ ÌÀÂÉÍÉÃÙ. CeÇoÄÎÑ ÐpeÄcÔa×ÌeÎÉe ÐpoxoÄÉÔ ÂeÚ
ÍeÎÑ. ñ ÔaËoÊ Öe ÐpocÔoÊ ÚpÉÔeÌØ. Ho ×c£ pa×Îo cÉÖy × caÍoÍ Ðep×oÍ pÑÄy - Îa
ÂaÛÎe paÚ×opoÞeÎÎoÇo "aÂpaÍca".
MeÔpax × Ôp£xcÔax oÔ ÍeÎÑ ÎaxoÄÉÔcÑ, a ×epÎee yÖe ÎaxoÄÉÌcÑ ÎeÐÌoxo
oÂopyÄo×aÎÎÙÊ ÔpeÎÉpo×oÞÎÙÊ ÌaÇepØ. äo ÌÉÎÉÉ ÆpoÎÔa coÔÎÉ ÐpÉËpÙÔÙx ðBO
ËÉÌoÍeÔpo×. MoÇÌÉ ÌÉ "ÇapÎÙe cÌyÖÂo×ÃÙ" ÐpeÄÐoÌoÖÉÔØ, ÞÔo ceÇoÄÎÑ Éx Âoe×aÑ
ÐoÄÇoÔo×Ëa ÐoÊÄ£Ô Ðo ocoÂoÍy cÃeÎapÉÀ? üÔo ×pÑÄ ÌÉ... CeÊÞac ÔaÍ Ô×opÉÔcÑ
Îe×ooÂpaÚÉÍÙÊ ËoÛÍap.
âoÌØÛÉe ÂpeÚeÎÔo×Ùe ÐaÌaÔËÉ Úa×aÌeÎÙ. HecËoÌØËo ÚaÔeÎÔo×aÎÎÙx ÇpyÚo×ÉËo×
ÂyË×aÌØÎo cÍÑÔÙ É ÐepeËyÛeÎÙ ÐocepeÄÉ. éccÔyÐÌ£ÎÎo ×ÉÚÖaÝÉe ÞeÌo×eÞecËÉe ÔeÌa
ÐÙÔaÀÔcÑ cËpÙÔØcÑ × ×ÙcoËoÊ Ôpa×e, Îo ÜÔo ÂecÐoÌeÚÎo. éx cÍepÔØ Ðo×cÀÄy. B
ËaÖÄoÊ Ôpa×ÉÎËe. B ËaÖÄoÍ caÎÔÉÍeÔpe ÚeÍÌÉ. B ËaÖÄoÍ ×Äoxe ÚapaÖ£ÎÎoÇo cÐopaÍÉ
×oÚÄyxa.
ýyÐaÌØÃa ÇÉÇaÎÔcËoÊ ÍÎoÇoÇÌa×oÊ ÇÉÄpÙ ÔoÌÝÉÎoÊ c y×ecÉcÔoe ÐoÌeÎo ×ÙÌeÚaÀÔ
ÐpÑÍo ÉÚ-ÐoÄ ÚeÍÌÉ. KaË ÚyÂacÔÙÍÉ Ã×eÔaÍÉ, pacËpÙ×aÀÔcÑ xÉÝÎÙÍÉ
×ocØÍÉcÔ×opÞaÔÙÍÉ ÐacÔÑÍÉ. PaÚÂpacÙ×aÀÔ ÌÀÄeÊ × cÔopoÎÙ, ÌoÍaÑ ÐoÐoÌaÍ,
x×aÔaÀÔ, ÚaÇÌaÔÙ×aÀÔ ÃeÌÉËoÍ É p×yÔ Îa ÞacÔÉ. BÙÂÌ£×Ù×aÀÔ Þ£pÎyÀ cÌÉÚØ, ËoÔopaÑ
ÍÇÎo×eÎÎo ×ÚÍÙ×aeÔ ××epx. PoÉ xÉÝÎÙx ËÌeÔoË oÂÌeÐÌÑÀÔ eÝ£ Ô£ÐÌyÀ ÔpeÐeÝyÝyÀ
ÐÌoÔØ, yÔacËÉ×aÑ × ÂypÌÑÝyÀ Ô£ÍÎyÀ ÖÉÖy.
TexÎÉËa, opyÖÉe, ÌÀÄÉ, ÖÉ×Ùe É Í£pÔ×Ùe, caÍa ÚeÍÌÑ c Ôpa×oÊ É Ö£ÌÔÙÍÉ Ã×eÔaÍÉ -
×c£ cpÙ×aeÔcÑ co c×oÉx ÍecÔ, cÖÉÍaeÔcÑ × ËyÞy, xpycÔÉÔ, xÌÀÐaeÔ É
ÐepeÖ£×Ù×aeÔcÑ. ðocpeÄÉ ÐepeËoÐaÎÎoÊ ÐÌoÝaÄËÉ, cÌo×Îo ÇÉÇaÎÔcËÉÊ ÇpÉÂ, × ÎeÂo
×ÙpacÔaeÔ ÚeÍÌÑÎoÊ ËoÌocc. M£pÔ×aÑ ÇoÌo×a ÉÚ ËocÔeÊ É ÇÌÉÎÙ, ÐoÞeÍy-Ôo
ÎaÐoÍÉÎaÀÝaÑ ÍÎe þe çe×apy. C oÂÇope×ÛeÊ ÐoËpÙÛËoÊ ×ÍecÔo Ú×eÚÄÙ Îa oËpyÇÌoÍ
ÂepeÔe, c ÚoÌoÔÙÍÉ ËocÍaÍÉ ÉÚ ×Ùp×aÎÎÙÊ Ã×eÔo× É c ÐycÔÙÍÉ Þ£pÎÙÍÉ ÇÌaÚÎÉÃaÍÉ.
BoËpyÇ ÎeÇo po×ÎÙÍÉ pÑÄaÍÉ ÉÚ ÇpyÎÔa ×cÐÌÙ×aÀÔ ÂeÌÙe ÞepeÐa.
é ×c£ ÚaÍÉpaeÔ. PacceËaÑ ×oÌÎÙ ÚoÌoÔÙx pacÔeÎÉÊ, Ëo ÍÎe ÎecÐeÛÎo ÐpÉÂÌÉÖaeÔcÑ
AÇÎÉÑ.
OÎa oÂopaÞÉ×aeÔcÑ, oÃeÎÉ×aÑ ÄÉcÔaÎÃÉÀ, ÄocÔa£Ô cÍapÔÆoÎ, ×ÙÂpa× ÎaÉÌyÞÛÉÊ
paËypc, ÄeÌaeÔ cÜÌÆÉ Îa ÆoÎe c×oeÇo Ô×opeÎÉÑ × ÇpaÃÉoÚÎoÊ ÐoÚe c ÞeÔÙpØÍÑ
paccÔa×ÌeÎÎÙÍÉ pyËaÍÉ.
"üÔo eÝ£ ÚaÞeÍ? - cÐpaÛÉ×aÀ Ñ, - XoÌÄÉÎÇ yÖe ×c£ ÚacÎÑÌ".
"äÌÑ ÐepcoÎaÌØÎoÇo aËËayÎÔa".
"þeÇo?"
"PeÇÎyÌacØ Îa ÐÌaÔÆopÍe. BeÄy apÔ-ÂÌoÖeË. ëÁli108. õÖe ÔpÉÄÃaÔØ ÔÙcÑÞ
ÐoÄÐÉcÞÉËo×".
"ToÖe ÍÎe xyÄoÖÎÉÃa..."
"A ÞÔo? MyÚÙËaÎÔÙ yÖe ÂÙÌÉ. þeÍ ÍÙ xyÖe?"
MÎe ÎeÞeÇo Îa ÜÔo oÔ×eÔÉÔØ, ÐpocÔo yËopÉÚÎeÎÎo ËaÞaÀ ÇoÌo×oÊ. A oÎa cpÙ×aeÔ
ÂÌÉÖaÊÛyÀ Ö£ÌÔyÀ ËÉcÔoÞËy É, cÍeÑcØ, ÔÙÞeÔ ÍÎe × ÌÉÃo.
"äa paccÌaÂØcÑ ÔÙ... ðoÎÀxaÊ! þy×cÔ×yeÛØ? M£ÄoÍ ÐaxÎyÔ".
é Ðpa×Äa - Í£ÄoÍ. çÌÑÄÑ × cÍeÀÝÉecÑ ÚeÌ£ÎÙe ÇÌaÚa, Ñ É caÍ Îe×oÌØÎo ÎaÞÉÎaÀ
yÌÙÂaÔØcÑ. CËoÌØËo eÝ£ ÐpÉÔÑÇaÔeÌØÎoÊ ÞeÌo×eÞÎocÔÉ ocÔa£ÔcÑ × ÜÔoÍ ÞyÄo×ÉÝe. é
ËÔo oÎa ÍÎe ÔeÐepØ? MoÑ ÖeÎa? CecÔpa? Pe£ÎoË? MoÖeÔ, Ñ caÍ? BoÐpoc, ocÔaÀÝÉÊcÑ
×Îe ÔaËÔÉÞecËÉx ÉÎÔepeco× ÇeÎÎoÊ ÉÎÖeÎepÉÉ. Ho ×c£ Öe ÛyÔÌÉ×o cÐpaÛÉ×aÀ:
"TÙ ÐoÎÉÍaeÛØ, ÞÔo ËoÇÄa-ÎÉÂyÄØ ÍÎe ÐpÉÄ£ÔcÑ ÔeÂÑ cßecÔØ?"
"3aÞeÍ?" - ÔaË Öe ×eceÌo ÐepecÐpaÛÉ×aeÔ oÎa.
"Hy, Ñ Öe ÆeÎoÍeÎ. Pe×oÌÀÃÉÑ × ÂÉoÉÎÖeÎepÉÉ. AÐoÆeoÚ ×oÊÎÙ Úa ×ÙÖÉ×aÎÉe. OÔeÃ
×cex ÞyÄo×ÉÝ, - exÉÄÎÉÞaÀ Ñ. - A ×ce pe×oÌÀÃÉÉ É ×oÊÎÙ × ÉÔoÇe ×ceÇÄa ÐoÖÉpaÀÔ
c×oÉx ÄeÔeÊ".
"B ËoÎÃe ÄoÌÖeÎ ocÔaÔØcÑ ÔoÌØËo oÄÉÎ, Äa? - cÍe£ÔcÑ AÇÎÉÑ. - é ËaËoÊ ÐÌaÎ
ÄaÌØÛe?"
"ä×ÉÎeÍcÑ ÄaÌØÛe - Îa ÚaÐaÄ".
"HeÔ. T×oÊ ÐÌaÎ ÄÌÑ ÐocÌeÄÎeÇo ÞyÄo×ÉÝa".
ñ ÚaÄyÍÙ×aÀcØ.
"He ÚÎaÀ... ðoËpÙÔØ coÂoÊ ×cÀ ÐÌaÎeÔy. ðpe×paÔÉÔØcÑ × ÍÙcÌÑÝÉÊ oËeaÎ..."
"3aÞeÍ?" - oÎa ÄeÌaeÔcÑ cepØ£ÚÎoÊ.
"þÔoÂÙ oÂpecÔÉ ÐoËoÊ".
"Hy... ToÇÄa Ñ coÇÌacÎa".
æÉÌocoÆcËÉe paÚÄyÍØÑ ÐpepÙ×aeÔ ÛyÍ ÍoÔopa. ðo ÚapocÛeÊ ÇpyÎÔo×Ëe Ä×ÉÖeÔcÑ
ÂpoÎÉpo×aÎÎÙÊ "xaÍÍep". C×epÎy× ÐpÑÍo Îa ÐoÌe, oÎ ÂÙcÔpo ÐpÉÂÌÉÖaeÔcÑ É
ocÔaÎa×ÌÉ×aeÔcÑ ÐpÑÍo ÎaÐpoÔÉ× Îac. éÚ ËaÂÉÎÙ cÍoÔpÉÔ ÄoÂpoÄyÛÎÙÊ Âoeà ×
ÎaÔo×cËoÊ ÆopÍe. ö£ÌÔÙÊ cËoÔÞ Îa ËacËe. ûe×poÎÙ c ËpecÔaÍÉ É ×ÉÌËaÍÉ. ðo
ÜËcÔepØepy ÐpocÔo ËaÌÉÂpo×aÎÎÙÊ ÎaÃÉË. He ÐoÄËoÐaeÛØcÑ.
"3Äopo×eÎØËÉ ×aÍ É ×aÛeÊ ÐaÎÎoÞËe!" - cÍe£ÔcÑ coÌÄaÔÉË. é Ñ ×ÄpyÇ yÚÎaÀ c×oeÇo
×epÔoÌ£ÔÞÉËa.
"TÙ ÞÔo ÔyÔ ÄeÌaeÛØ?"
"BÖÉ×aÀcØ... é yÌÙÂaÀcØ, - oÔ×eÞaeÔ co ×ÚÄoxoÍ. - TaËaÑ paÂoÔa".
OÎ ÐpÉ×eÔcÔ×yeÔ pyËoÊ cߣÍoÞÎÙÊ ÄpoÎ. C×oÉ, ÍoÌ. Bc£ × ÐopÑÄËe. OÐepaÔop
yÄaÌÑeÔcÑ. ñcÎo. çÌa×ÎÙÍ ÇepoÑÍ ÔoÖe Ðopa ÍeÎÑÔØ ÌoËaÃÉÀ.
"BÉÄaÌÉ?! MaxÎyÌ, ËaË Ço×opÉÔcÑ, Îe ÇÌÑÄÑ, - ÞyÔØ ×ÙcyÎy×ÛÉcØ ÉÚ oËÎa, Äo×oÌØÎo
xÌoÐaeÔ oÎ Ðo ÂopÔy ÍaÛÉÎÙ. - 3aÌaÚØ ÎaÚaÄ! ñ ËpyÇoÍ ÔoÎÉpo×aÎ. Xa! ðoÄËÉÎy Äo
Ðep×oÇo Kðð, a ÔaÍ yÖ caÍÉ..."
MÎe ×ÄpyÇ ËaÖeÔcÑ, ÞÔo Ñ ×ÉÖy, ËaË ÐoÄ eÇo ËoÖeÊ ËpyÔÉÔcÑ ÔoÎeÎØËaÑ Þ£pÎaÑ
ÎÉÔoÞËa. ðycÔÉÌÉ × cepÉÀ? äa ×pÑÄ ÌÉ... ðoÞyÄÉÌocØ, Îa×epÎoe. CaÄÉÍcÑ. MaÛÉÎa
peÚ×o ÔpoÇaeÔcÑ c ÍecÔa. CÎo×a ×ÙeÚÖaeÔ Îa ÄopoÇy, Ðo×opaÞÉ×aeÔ × ÚaÐaÄÎoÍ
ÎaÐpa×ÌeÎÉÉ. þÔo ÖÄ£Ô Îac ÔaÍ? EÝ£ ÂoÌØÛe eÄÙ. B ÜÔoÍ Ñ co×epÛeÎÎo y×epeÎ.

* * *

HaÛ opÇaÎÉÚÍ - Îe ÂoÌee ÞeÍ ÎaÂop ËÌeÔoË. OÎÉ Îe ÚÎaÀÔ ÄpyÇ o ÄpyÇe. OÔÌaÖeÎÎÙÊ
ÍexaÎÉÚÍ ×ÄpyÇ oËaÚÙ×aeÔcÑ ÐpocÔo ËoÌoÎÉÑÍÉ oÄÎoËÌeÔoÞÎÙx. é ËoÇÄa xpyÐËÉÊ
ÂÉoxÉÍÉÞecËÉÊ ÂaÌaÎc ÎapyÛaeÔcÑ, ÉcÞeÚaeÔ É ÂÙÌoe eÄÉÎcÔ×o. HaÞÉÎaeÔcÑ
caÍopaÚpyÛeÎÉe, ×ocÐaÌeÎÉÑ, paË...
äo ÖyÔÉ ÐoxoÖe Îa Ôo, ËaË ÖÉ×£Í ÍÙ. BÉÎÔÉËÉ × ÇocyÄapcÔ×eÎÎoÊ ÍaÛÉÎe, coÚÄaÀÝÉe
ÑÞeÊËÉ oÂÝecÔ×a ×ÎyÔpÉ ÇÉÇaÎÔcËÉx ÞeÌo×eÊÎÉËo×. MÙ cocÔa×ÌÑeÍ ÃeÌe×yÀ
ayÄÉÔopÉÀ. BxoÄÉÍ × ÇpyÐÐÙ Ðo ÉÎÔepecaÍ. BÌÉ×aeÍcÑ × ÎapoÄÎÙe ÍaccÙ É ×ÌÉ×aeÍ ×
ceÂÑ Íacc-ÍeÄÉa. ðoÔpeÂÌÑeÍ caÍÉ É cÌyÖÉÍ ÐÉÝeÊ ÄÌÑ ÞØeÇo-Ôo ÐoÔpeÂÌeÎÉÑ.
HaÐaÄaeÍ É ÚaÝÉÝaeÍcÑ. MoÖeÔ, É ÍÙ caÍÉ - ËÌeÔËÉ ËaËoÇo-Ôo opÇaÎÉÚÍa. ðpocÔo
eÝ£ Îe ÐoÎÑÌÉ ÜÔoÇo... é ËÔo Ñ × ÜÔoÊ ÐÉÝe×oÊ ÃeÐoÞËe? KoÎcyÍeÎÔ ×ÙcÛeÇo
ÐopÑÄËa.

* Originally in ru.ignatov
* Crossposted in obec.pactet

0 new messages