Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

KOCMéţECKAń OäéCCEń KAđéTAHA Hőěń (ŢacÔŘ 5/6)

0 views
Skip to first unread message

Dmitriy Ignatov

unread,
Sep 12, 2023, 5:00:02 PM9/12/23
to
KOCMéþECKAñ OäéCCEñ KAðéTAHA Hõìñ (ÞacÔØ 5/6)

MÎe ÐpÉxoÄÉÌocØ ×oÚÉÔØ co×epÛeÎÎo paÚÎÙe ÇpyÚÙ É ÐaccaÖÉpo×. é Îe yÐoÍÎÉÛØ
ÄaÖe. þÉÐÙ c ceËpeÔÎÙÍÉ ÞepÔeÖaÍÉ. ToÐÌÉ×ÎÙe ÑÞeÊËÉ. 3aÍopoÖeÎÎÙe ÂaËÔepÉÉ.
KaËoe-Ôo opyÖÉe. éÎoÇÄa ÄaÖe ÐpocÔo ÄaÎÎÙe. EcÔØ ÍÎoÖecÔ×o ÜËoÎoÍÉÞecËÉ
peÎÔaÂeÌØÎÙx É ÐoÌÉÔÉÞecËÉ ÃeÌecooÂpaÚÎÙx cÉÔyaÃÉÊ, ÔpeÂyÀÝÉx ÐpeoÄoÌeÎÉÑ
c×eÔo×oÇo ÂapØepa. éÎoÇÄa ÚaËaÚÞÉËoÍ Ñ×ÌÑeÔcÑ ÎaÛe Ðpa×ÉÔeÌØcÔ×o. éÎoÇÄa Ôe,
ËÔo paÂoÔaÀÔ c ÎaÛÉÍ Ðpa×ÉÔeÌØcÔ×oÍ. üÔo Äo×oÌØÎo oÐacÎÙe ÌÀÄÉ, Îo ÜÔo ÍoÉ
copoÄÉÞÉ. OÎÉ ÍÙcÌÑÔ × paÍËax ÞeÌo×eÞecËoÊ ÌoÇÉËÉ, ÐoÜÔoÍy Îe oÐacÎee ÍeÎÑ. A
ÞeÇo xoÔeÌÉ ûa, Ñ Äo ËoÎÃa Îe ÐoÎÉÍaÌ... KaËÉÍ oÂpaÚoÍ É ÄÌÑ ËaËÉx Îe×eÄoÍÙx
ÃeÌeÊ Îa ÂopÔy oËaÚaÌÉcØ ÉÎoÐÌaÎeÔÎÙÊ ÚoÎÄ, ÎecËoÌØËo oÃÉÆpo×aÎÎÙx coÚÎaÎÉÊ,
ÎaÄoeÄÌÉ×ÙÊ poÂoÔ, eÇÉÐeÔcËaÑ ÐpÉÎÃecca É Þy×aË, ÐoÂÙ×a×ÛÉÊ × Þ£pÎoÊ ÄÙpe? Ha
ÆoÎe ÜÔoÇo ×oÐpoca yÖe Îe ËaÖeÔcÑ yÄÉ×ÉÔeÌØÎÙÍ, ÞÔo ×ce ÍÙ ×ÙcËoÞÉÌÉ ÉÚ
Ðce×ÄoÐpocÔpaÎcÔ×a oËoÌo ÚÎaËoÍoÇo ÍÎe ×oÄÑÎoÇo ÇÉÇaÎÔa. Ho Îa ÜÔoÔ paÚ Ñ Îe
Ðpo×aÌÉ×aÀcØ × aÔÍocÆepy, a ×ÙxoÖy Îa ËpyÇo×yÀ opÂÉÔy. OÇpoÍÎÙÊ ÇoÌyÂoÊ Ûap,
ÚaËpÙ×aÀÝÉÊ ÐoÌo×ÉÎy ËocÍoca, ËpyÔÉÔcÑ ÐoÄ ÂpÀxoÍ ËopaÂÌÑ. é ËocÍoÌ£Ô Îec£ÔcÑ
ÎaÄ ÂÌecÔÑÝeÊ Ðo×epxÎocÔØÀ, cÌo×o ÚÄopo×aÑ pÙÂa, ËoÔopaÑ ×ÄpyÇ peÛÉÌa cÔaÔØ
ÐÔÉÃeÊ É pacÐpa×ÉÌa × ÐoÌ£Ôe ÐÌa×ÎÉËÉ.
CÔapaÑcØ ÐoÂÙcÔpee ÄooÆopÍÉÔØ c×oÀ ÞacÔØ cÄeÌËÉ, Ñ ÐpeÐÉpaÀcØ c poÂoÔoÍ,
ËoÔopÙÊ ÎexoÔÑ ÐpÉËpyÞÉ×aeÔ ÔaxÉoÎÎÙÊ ÉÎÄyËÔop Ë ÜÌeËÔpÉÞecËÉÍ ÃeÐÑÍ, a ÐoÔoÍ
ÔaË Öe ÌeÎÉ×o ÐaÔÞÉÔ yÐpa×ÌÑÀÝÉÊ coÆÔ. õ ÍeÎÑ ÎeÔ ÎÉËaËÉx ÐpÉÞÉÎ, ÞÔoÂÙ ÔyÔ Öe
Îe cËÉÎyÔØ ÖeÌeÚÎoÇo ocÔoÌoÐa × ×oÄy ÐpÑÍo ÉÚ cÔpaÔocÆepÙ. Ho ÍoÊ ÜÆÉpÎÙÊ
paÂoÔoÄaÔeÌØ ×ÎeÚaÐÎo oÂßÑ×ÌÑeÔ, ÞÔo eÍy Ðopa ×ÙxoÄÉÔØ. üÔa ÄoÌÇoÖÄaÎÎaÑ
Îo×ocÔØ oÍpaÞaeÔcÑ ÎeoÖÉÄaÎÎÙÍ yÔoÞÎeÎÉeÍ. PeÞØ, ËaË oËaÚÙ×aeÔcÑ, ÉÄ£Ô ×o×ce Îe
o ΣÍ, a o ÔoÊ caÍoÊ ÚoÌoÔÉcÔoÊ cÆepe, ËoÔopyÀ ÍÙ ÐpÉÔaÝÉÌÉ c 3eÍÌÉ.
EÇÉÐeÔcËaÑ ÂapÙÛÎÑ co c×oÊcÔ×eÎÎoÊ eÊ ÖeÎcËoÊ ceÎÔÉÍeÎÔaÌØÎocÔØÀ × ÐocÌeÄÎÉÊ
paÚ ÐpÉËacaeÔcÑ pyËoÊ Ë ÂÌecÔÑÝeÊ peÌÉË×ÉÉ. ñ ×ÙÐÉxÉ×aÀ ×cex × ÛÌÀÚ ÇpyÚo×oÇo
oÔceËa É, oc×oÂoÄÉ× ËpeÐÌeÎÉÑ, caÍoÌÉÞÎo cËÉÄÙ×aÀ ËpyÇÌÙÊ aÐÐapaÔ ×ÎÉÚ.
HeËoÔopoe ×peÍÑ ËaÖeÔcÑ, ÞÔo oÎ cÌeÄyeÔ Úa ÎaÍÉ, Îo paccÔoÑÎÉe ÎeyÍoÌÉÍo
pacÔ£Ô. ðpoÎÚÉ× aÔÍocÆepy, Ûap ÎaËoÎeÃ-Ôo ÛÌ£ÐaeÔcÑ × ×oÄy. é ÔoÌØËo ÔoÇÄa Äo
ÍeÎÑ ÄoxoÄÉÔ, ÞÔo Ñ ÔoÌØËo ÞÔo ÐoÌoÖÉÌ eÇo × Ôy caÍyÀ ÔoÞËy, oÔËyÄa ÚaÂpaÌ. éÌÉ
ÚaÂepy? KaËoÇo Þ£pÔa? éÎoÐÌaÎeÔÑÎÉÎ pacÐopÑÖaÌcÑ, ÞÔoÂÙ poÂoÔÙ ÉÚ×ÌeËÌÉ ÉÚ
ÎeÊpoËaÐcyÌÙ ÔoÌØËo Ä×a coÚÎaÎÉÑ... 3ÎaÞÉÔ, ËÔo-Ôo ÔaÍ ocÔa×aÌcÑ? KÔo? OÎ caÍ?
KaËoe-Ôo ÍyÔÎoe ÐyÔaÌo...
C ÜÔÉÍÉ ÍÙcÌÑÍÉ Ñ ×oÚ×paÝaÀcØ ÞepeÚ ÛÌÀÚ × ËaÂÉÎy, Îo Îe ycÐe×aÀ ÚaÄaÔØ ÎÉ oÄÉÎ
ÉÚ c×oÉx ×oÐpoco×. KÉÂepÎeÔÉÞecËÉÊ ÐeÎØ ÇopÄo cooÂÝaeÔ, ÞÔo "ycÔpoÊcÔ×o
ÐepeÍeÝeÎÉÑ ×o ×peÍeÎÉ ÉÎcÔaÌÌÉpo×aÎo × cÉcÔeÍy ÜÊÌepo×cËoÊ ÔÑÇÉ" É ÐoÂeÄoÎocÎo
ÚaÍÙËaeÔ ËoÎÔaËÔÙ.
MeÎÑ oÔÂpacÙ×aeÔ É ÐpÉÖÉÍaeÔ Ë ÚaÄÎeÊ cÔeÎe ËaÂÉÎÙ. Ho ÎeyÐpa×ÌÑeÍÙÊ ËopaÂÌØ
×ÄpyÇ ÚaÍÉpaeÔ, ËaË É ×c£ ×ÎyÔpÉ ÎeÇo. A ÐoÔoÍ ×c£ ×oËpyÇ ÎaÞÉÎaeÔ ÐÌÙÔØ ×
oÂpaÔÎyÀ cÔopoÎy. OËeaÎ, ÐÌaÎeÔa, Ú×£ÚÄÙ, ×ecØ ËocÍoc... Bc£ ÂÙcÔpee É ÂÙcÔpee.
ñ ÐoÎÉÍaÀ, ÞÔo ÎaÞaÌcÑ oÞepeÄÎoÊ ÔaxÉoÎÎÙÊ ÍaΣ×p. Ho ÔeÐepØ oÎ ÐpoxoÄÉÔ Ðo
ËaËoÊ-Ôo ÄpyÇoÊ cxeÍe. PÙcËaÑ ÎocoÍ ËopaÂÌØ ÐpoËaÌÙ×aeÔcÑ × Ðce×ÄoÐpocÔpaÎcÔ×o,
ÐpoÄoÌÖaÑ oÔÍaÔÙ×aÔØ ×peÍÑ ÎaÚaÄ. é Ñ ÄaÖe ÐpÉÍepÎo Îe ÐpeÄcÔa×ÌÑÀ ÔpaeËÔopÉÀ,
Ðo ËoÔopoÊ oÎ ÌeÔÉÔ. BceÍ ÔeÌoÍ Ñ oÝyÝaÀ ×c£ ÎapacÔaÀÝyÀ ×ÉÂpaÃÉÀ. A ÐoÔoÍ ×c£
ÚacÔÙ×aeÔ. TpyÄÎo oÐÉcaÔØ ÜÔo oÝyÝeÎÉe, ËoÇÄa ÎeÐoÄ×ÉÖÎÙe ÐpeÄÍeÔÙ É ÐaccaÖÉpÙ
× ËaÂÉÎe ×ÄpyÇ ocÔaÎa×ÌÉ×aÀÔcÑ eÝ£ ÂoÌØÛe. KaËaÑ-Ôo Îo×aÑ ÄoceÌe ÎeÍÙcÌÉÍaÑ
cÔeÐeÎØ ÎeÐoÄ×ÉÖÎocÔÉ. XoÔÑ caÍ Ñ ×c£ eÝ£ ÍoÇy Ðo×epÎyÔØ ÇoÌo×y, ÐoÛe×eÌÉÔØ
ËopÐycoÍ, cÄeÌaÔØ ÛaÇ... BoÚÍoÖÎo, ×cÑ ÛÔyËa × ÔoÍ, ÞÔo paÎØÛe Ñ ÐepeÖÉ×aÌ
ÐepexoÄÙ, cÉÄÑ × ËaÐÉÔaÎcËoÍ ËpecÌe. Ho ×eÄØ Ñ É ceÊÞac cÉÖy ÔaÍ. HeÐoÄ×ÉÖÎÙÊ,
× ÐoÌyÍeÔpe oÔ caÍoÇo ceÂÑ. BoÔ ËacÔoÍÎÙe ÎaÐÌeÞÎÉËÉ ÍoeÇo ËpacÎoÇo cËaÆaÎÄpa.
BoÔ ÎaËÌeÊËa Îa ÚaÔÙÌËe ÛÌeÍa c ×ÙcÔa×ÌeÎÎÙÍ cpeÄÎÉÍ ÐaÌØÃeÍ. þ£pÔ! A Ñ xopoÛ!
HepeaÌØÎo ËpyÔ. KaË É ×c£ ËpyÇoÍ, ÎacÔoÌØËo ÎepeaÌØÎo, ÞÔo ÐoxoÖe Îa coÎ.
öeÌaÑ yÄocÔo×epÉÔØcÑ, Ñ ÐpoÔÑÇÉ×aÀ pyËy, ÞÔoÂÙ ×ÚÑÔØ ceÂÑ Úa ÐÌeÞo. é ÔoÇÄa
ÚÎaËoÍÙÊ ÇoÌoc × ÇoÌo×e ocÔaÎa×ÌÉ×aeÔ ÍeÎÑ.
- He ÄyÍaÀ, ÞÔo ×aÍ ÐoÎpa×ÉÔcÑ peÚyÌØÔaÔ. XoÔÑ ËaÖÄaÑ ÍÉccÉÑ ÐoÄ ×aÛÉÍ
ËoÍaÎÄo×aÎÉeÍ Ðpe×paÝaeÔcÑ × cyÉÃÉÄaÌØÎyÀ, Îo × ÄaÎÎyÀ ÔoÞËy
ÐpocÔpaÎcÔ×a-×peÍeÎÉ ÄÌÑ co×ceÍ ÄÌÑ ÄpyÇoÊ ÃeÌÉ...
- ðpeËpaÔÉÔe Ço×opÉÔØ ÔaË, ÂyÄÔo Ñ ÄoÌÖeÎ o Þ£Í-Ôo ÄoÇaÄÙ×aÔØcÑ!- oÇpÙÚaÀcØ Ñ.
- Ho ×eÄØ ×Ù ÄoÇaÄÙ×aeÔecØ,- cÐoËoÊÎo oÔ×eÞaeÔ ûa, É × eÇo ÇoÌoce oÝyÝaeÔcÑ eÇo
Îe×ÉÄÉÍaÑ ÎeÊÔpÉÎÎaÑ yÌÙÂËa.
é xyÖe ×ceÇo, ÞÔo oÎ oÐÑÔØ Ðpa×. ñ ÄoÇaÄÙ×aÀcØ... ðoËa Ðep×ÙÊ Ñ, Ä×ÉÇaÑcØ, ËaË
É ×ce ÎopÍaÌØÎÙe ÌÀÄÉ, ×Ðep£Ä ×o ×peÍeÎÉ, ÎaÞÉÎaeÔ ×xoÄÉÔØ ×
Ðce×ÄoÐpocÔpaÎcÔ×o, ÄpyÇoÊ ×ÙxoÄÉÔ ÉÚ ÎeÇo, co×epÛaÑ ÔaxÉoÎÎÙÊ ÍaΣ×p.
BcÔpeÞÎÙe ÞacÔÉÃÙ ÎeÚaÍeÔÎo ÐpoÎÉËaÀÔ × ÍeÖaÔoÍÎoe ÐpocÔpaÎcÔ×o. OÂa ËopaÂÌÑ
ÐpoxoÄÑÔ ÄpyÇ cË×oÚØ ÄpyÇa, ËaË Ä×a oÂÌaËa Îe×ecoÍoÇo Ðapa, É Îa ËopoÔËÉÊ ÍÉÇ
oÂßeÄÉÎÑÀÔcÑ. OÞe×ÉÄÎo, ÐpÉ ×ÚÇÌÑÄe ÉÚÎyÔpÉ ÜÔo ÍÇÎo×eÎÉe ÍoÖeÔ ÔÑÎyÔØcÑ oÞeÎØ
ÄoÌÇo. âeÚyÍÉe... Ho Îe ÔaË ÌÉ ÐoÌoyÍÎÙe ÔepaÐe×ÔÙ oÂÍaÎÙ×aÀÔ Çpa×ÉÔaÃÉÀ ×ÎyÔpÉ
Þ£pÎoÊ ÄÙpÙ.
- BaÛ Þ£pÔo× ËopaÂÌØ yÖe ×epÎyÌcÑ Îa ÍecÔo. TeÐepØ xoÔÉÔe É ÍeÎÑ caÍoÇo
oÔÐpa×ÉÔØ ÔyÄa Öe?- oÚ×yÞÉ×aÀ Ñ c×oÀ ÇÉÐoÔeÚy.
- üÔo eÄÉÎcÔ×eÎÎÙÊ cÐoco Úa×epÛÉÔØ ÎaÛy ×ÚaÉÍo×ÙÇoÄÎyÀ cÄeÌËy,- oÔ×eÞaeÔ ÍoÊ
ÂecÔeÌecÎÙÊ ËÌÉeÎÔ.
- éÌÉ ÎaÞaÔØ...
- üÔo yÖe Îe cyÝecÔ×eÎÎo,- eÇo ÇoÌoc oÐÑÔØ ÎeÚpÉÍo yÌÙÂaeÔcÑ.
- ñ ×eÄØ ÍoÇy É oÔËaÚaÔØcÑ. Bc£ oÔÍeÎÉÔØ ÚÄecØ É ceÊÞac.
- HeyÖeÌÉ?- oÔËpo×eÎÎo ÎacÍexaeÔcÑ ûa.- 3ÎaeÔe, HyÌØ... HaÛa ÃÉ×ÉÌÉÚaÃÉÑ
ÉcÐo×eÄyeÔ ÐpÉÎÃÉÐ Ö£cÔËoÇo ÆÉÚÉÞecËoÇo ÄeÔepÍÉÎÉÚÍa. BceoÂÝeÊ
ÐpeÄoÐpeÄeÌ£ÎÎocÔÉ. B ÎaÛeÊ ËapÔÉÎe ÍÉpa ÎeÔ ÍecÔa c×oÂoÄe ×oÌÉ. EcÔØ ÌÉÛØ
ÉÌÌÀÚÉÑ ÔaËoÊ c×oÂoÄÙ. é ÚaÂa×Îo, ÞÔo ÉÍeÎÎo ÂÌaÇoÄapÑ ÜÔoÊ ÉÌÌÀÚÉÉ ×c£
ÐpoÉcxoÄÉÔ po×Îo ÔaË, ËaË ÐpeÄoÐpeÄeÌeÎo. CÔoÉÔ ÔoÌØËo ÄaÔØ ×aÍ c×oÂoÄy ×ÙÂopa,
É ×Ù ÐpeÄcËaÚyeÍo cÄeÌaeÔe po×Îo Ôo, ÞÔo ÔpeÂyeÔcÑ. KoÎeÞÎo, ×Ù ÍoÖeÔe
ÐoÐÙÔaÔØcÑ ×ooÂÝe ÎÉÞeÇo Îe ÄeÌaÔØ. Ho, ÉÎÔepecÎo, Ë ËaËÉÍ ÐocÌeÄcÔ×ÉÑÍ ÜÔo
ÐpÉ×eÄ£Ô? KaËÉe ÐapaÄoËcÙ ×ÙÚo×eÔ? BÙ ÎÉËoÇÄa Îe ÐoÐaÄ£Ôe Îa ÐÌaÎeÔy, ÇÄe
ÔoÌØËo ÞÔo ÂÙÌÉ? éÌÉ ÎÉËoÇÄa Îe cÍoÖeÔe c Îe£ ×ÚÌeÔeÔØ É ÐoÇÉÂÎÉÔe oÔ
paÄÉaÃÉoÎÎoÇo ×ÙÂpoca? é yÖ ËoÎeÞÎo Îe ÐoÌyÞÉÔe ÔaxÉoÎÎÙÊ ÉÎÄyËÔop... äa É ÞÔo
ÐpoÉÚoÊÄ£Ô c ×aÍÉ ÞepeÚ Ðapy ceËyÎÄ? ðocÌe ÔoÇo, ÞÔo yÖe ÐepeÖÉÌÉ... âyÄeÔe ÌÉ
×Ù cyÝecÔ×o×aÔØ? âyÄeÔ ÌÉ cyÝecÔ×o×aÔØ ËÔo-ÎÉÂyÄØ eÝ£?
ñ oÂopaÞÉ×aÀcØ É ÎaÔÙËaÀcØ ×ÚÇÌÑÄoÍ Îa ÍoÉx yÖe ÔeÐepeÛÎÉx oÃeÐeÎe×ÛÉx
ÐaccaÖÉpo×. üÆÆeËÔÎaÑ eÇÉÐÔÑÎËa c ÉcËpeÎÎeÊ ÚaÂoÔoÊ ÐpoÔÑÇÉ×aeÔ cÔaËaÎ ÂpeÎÄÉ
ÉÚÍyÞeÎÎoÍy ÐyÔeÛecÔ×eÎÎÉËy. ToÔ ÐoÌyÌeÖÉÔ × ÛÔypÍaÎcËoÍ ËpecÌe Îe × cÉÌax ÄaÖe
ÐoÄÎÑÔØ pyËy, cÍoÔpÉÔ ÉÚ-ÐoÄ ÐoÌyoÐyÝeÎÎÙx ×eË É ÐoËa eÝ£ ÐÌoxo ÐoÎÉÍaeÔ, ÞÔo
ÐpoÉcxoÄÉÔ. ûa × ×ÉÄe c×oeÊ ÚacÔoÐopÉ×ÛeÊcÑ ÐpoeËÃÉÉ paccÌaÂÌeÎÎo cÔoÉÔ ÐocpeÄÉ
ËaÂÉÎÙ, ÞepecÞyp oÂÙÄeÎÎo ÚacyÎy× pyËÉ × ËapÍaÎÙ. PoÂoÔ âo cÔaÌØÎoÊ ËÌeÛΣÊ
cÖÉÍaeÔ paÚß£Í × pacËpÙÔoÍ yÐpa×ÌÑÀÝeÍ ÝÉÔËe....
"OÎÉ ÎÉËoÇÄa Îe ÐoÐaÄyÔ Îa ÜÔoÔ ËopaÂÌØ. éx ÐocÌeÄyÀÝÉe ËoÐÉÉ. A ÞÔo Öe ÂyÄeÔ c
ÜÔÉÍÉ?"
- XopoÛo-xopoÛo! ñ ÐoÎÑÌ!
ðpoËÌÉÎaÑ É ceÂÑ, É c×oeÇo ÉÚ×opoÔÌÉ×oÇo coÂeceÄÎÉËa, Ñ ÎaËÌoÎÑÀcØ ×Ðep£Ä É
ÐpoÔÑÇÉ×aÀ pyËy Ë ÐpÉÂopÎoÊ ÐaÎeÌÉ. B ÎecËoÌØËÉx caÎÔÉÍeÔpax cÉÄÉÔ ÍoÑ
ÚacÔÙ×ÛaÑ ËoÐÉÑ É eÝ£ ÎÉÞeÇo Îe ÐoÄoÚpe×aeÔ. 3a ÍÉÌÌÉceËyÎÄÙ, pacÔÑÎy×ÛÉecÑ ×
coÔÎÉ ÔÙcÑÞ paÚ, Ñ ycÐe×aÀ co×epÛeÎÎo ÎeÚaÍeÔÎo É ÄaÖe ÎeÔopoÐÌÉ×o ××ecÔÉ Îo×Ùe
ËoopÄÉÎaÔÙ ×ÙxoÄÎoÊ ÔoÞËÉ - ÐpÑÍo × aÔÍocÆepe ×oÄÑÎoÇo ÇÉÇaÎÔa.
"Bc£! CÞacÔÌÉ×oÇo ÐyÔÉ, ÄopoÇoÊ ÍoÊ äÖeÆpÉ! TeÐepØ ÂÙ É caÍoÍy ËaË-Ôo oÔcÀÄa
ÞyxÎyÔØ..."
ñ paÚ×opaÞÉ×aÀcØ É ×ceÊ ÍaccoÊ Ðo×ÉcaÀ Îa pyËe ÐoÌyÐpo×oÄÎÉËo×oÇo ÉcÔyËaÎa.
ðpo×oÄ ×ÙÌeÔaeÔ ÉÚ ËoÎÔpoÌÌepa, oÔÄeÌÑÑ ÔaxÉoÎÎÙÊ ÉÎÄyËÔop oÔ ÜÊÌepo×cËoÊ ÔÑÇÉ.
A×ÔoÍaÔÉËa ÇÌyÛÉÔ Ä×ÉÇaÔeÌØ. KoÐÉÉ ËopaÂÌeÊ ÍoÍeÎÔaÌØÎo pacÃeÐÌÑÀÔcÑ. MoÊ
ÐpÉÑÔeÌØ ÉÚ ÐpoÛÌoÇo ÌeÔÉÔ Ðo ÚapaÎee ÉÚ×ecÔÎoÍy ÍapÛpyÔy, a ÍÙ ×Ù×aÌÉ×aeÍcÑ ×
ÐpocÔpaÎcÔ×o-×peÍÑ ËÌaccÉÞecËoÊ paÚÍepÎocÔÉ.
EÝ£ ÞepeÚ ÎecËoÌØËo Þaco× Ñ oËaÚÙ×aÀcØ ÚÄecØ.

* * *

B yÀÔÎoÍ ÐoÍeÝeÎÉÉ "AÎËÌ`c PecÔ" cÎo×a ÎeÎaÄoÌÇo ×oÃapÉÌacØ ÔÉÛÉÎa. äÑÄÀÛËa
ÐpoÔÉpaÌ cÔaËaÎÙ Ðo ×ÔopoÍy ËpyÇy. KpyÇÌÙe ÞacÙ ÎaÄ eÇo ÇoÌo×oÊ ÔÉËaÌÉ. KpyÇÌÙÊ
ÍÉcÔep äaÊcoÎ xpycÔeÌ apaxÉcoÍ.
- TaË ÚÎaÞÉÔ, ÐoÌyÞaeÔcÑ, ×Ù, ×epÎy×ÛÉcØ ÉÚ ÂyÄyÝeÇo, caÍÉ ÚacÔa×ÉÌÉ ceÂÑ ÉÚ
ÐpoÛÌoÇo ÎaÞaÔØ ÜÔo ÐyÔeÛecÔ×Ée?- yÔoÞÎÉÌ ÄoËÔop.- é ÔaËÉÍ oÂpaÚoÍ ÃÉËÌ
ÚaÍËÎyÌcÑ?
HyÌØ yÔ×epÄÉÔeÌØÎo ËÉ×ÎyÌ × oÔ×eÔ.
- Ho ËÔo Öe ÔoÇÄa ÚaÍËÎyÌ eÇo × caÍÙÊ Ðep×ÙÊ paÚ?
äÖeÆpÉ × oÞepeÄÎoÊ paÚ cÔaÌ ÎeoÂÙÞÎo ÍoÌÞaÌÉ×ÙÍ. OÎ ÄoÌÇo ËpyÔÉÌ ÐeÐeÌØÎÉÃy c
ÇopcÔËoÊ oËypËo× ×ÎyÔpÉ, ÐoÔoÍ oÐycÔe×ÛÉÊ cÔaËaÎ.
- 3ÎaeÔe, ÞÔo Ñ ÐoÎÑÌ?- ÎaËoÎeà ÐpoÇo×opÉÌ oÎ.- âÙ×aÀÔ ÔaËÉe ×oÐpocÙ, ËoÔopÙe
Îe cÔoÉÔ ÚaÄa×aÔØ...
é ÜÔoÔ yËÌoÎÞÉ×ÙÊ oÔ×eÔ, É caÍ ×ÎeÛÎÉÊ ×ÉÄ ËaÐÉÔaÎa ÐpoÉÚ×oÄÉÌÉ Îa
ÐpÉcyÔcÔ×yÀÝÉx ×ecØÍa cÔpaÎÎoe oÝyÝeÎÉe. KaÚaÌocØ, ÜÔoÍy ×o ×cex cÍÙcÌax
ÂÙ×aÌoÍy É ÃÉÎÉÞÎoÍy ÞeÌo×eËy ×ÄpyÇ oÔËpÙÌacØ ÎeËaÑ ÉcÔÉÎa, Ë ËoÔopoÊ oÎ caÍ
ÂÙÌ Îe ÇoÔo×. é ÔeÐepØ Îe ÍoÖeÔ e£ ÎÉ oËoÎÞaÔeÌØÎo ocoÚÎaÔØ, ÎÉ ÄaÖe ×ÙcËaÚaÔØ.
- é ÔeÍ Îe ÍeÎee ÔaxÉoÎÎÙÊ ÉÎÄyËÔop ÔeÐepØ y ×ac,- c ÄeÌo×ÉÔoÊ ÖÉ×ocÔØÀ
ÎacÔoÑÝeÇo ËoÍÍepcaÎÔa ×ÙÐaÌÉÌ äaÊcoÎ.- ðoÔpÑcaÀÝe! üÔa cÄeÌËa oËaÚaÌacØ ÄÌÑ
×ac ÄeÊcÔ×ÉÔeÌØÎo ×ÙÇoÄÎoÊ. écËpeÎÎe Úa×ÉÄyÀ.
äÖeÆpÉ ÔÑÖeÌo ×ÚÄoxÎyÌ.
- He ÔopoÐÉÔecØ c ×Ù×oÄaÍÉ, ÐpeÍaÌoy×aÖaeÍÙÊ ÂapÙÇa. BÙ ceÇoÄÎÑ yÖe pacÐÉÎaÌÉcØ
Ðpo peÎÔaÂeÌØÎocÔØ. Ha ÜÔÉ ÐpoËÌÑÔÙe ÐpÙÖËÉ × ÐpocÔpaÎcÔ×e Ñ ÐoÔpaÔÉÌ
ÎeÐoÚ×oÌÉÔeÌØÎo ÍÎoÇo ÜÊÌep-ËoÎÃeÎÔpaÔa. C×epx ×cex ÌÉÍÉÔo×. TaË ÞÔo ÜÔa
"×ÙÇoÄÎaÑ cÄeÌËa" ×ÙÊÄeÔ ÍÎe ÂoËoÍ.
- Ax Äa...- ÍÉcÔep äaÊcoÎ oÄapÉÌ HyÌÑ ÐpeÎeÂpeÖÉÔeÌØÎÙÍ ×ÚÇÌÑÄoÍ.- ñ co×ceÍ
ÚaÂÙÌ, ÞÔo × ×aÛeÍ ÔoÔaÌÉÔapÎoÍ coÃÉyÍe oÔ ×ac ÐoÔpeÂyÀÔ oÔÞ£Ôa Úa ÔaË
ÎaÚÙ×aeÍyÀ oÂÝecÔ×eÎÎyÀ coÂcÔ×eÎÎocÔØ.
- HapoÄÎoe ÄoÂpo,- ÐoÐpa×ÉÌ HyÌØ.- ðoÎÉÍaÀ, ÞÔo × ÍÉpe oÇoÌÔeÌoÇo ÞÉcÔoÇaÎa
ÔaËÉe ÐoÎÑÔÉÑ ÎeÉÚ×ecÔÎÙ. Ho ÉcÔopÉÑ yÖe ÄoËaÚaÌa ÐpeÉÍyÝecÔ×o ÎaÛeÊ cÉcÔeÍÙ.
BaÍ ÎaÐoÍÎÉÔØ, ÞÔo pÉÎapÃÙ yÖe ÌeÔaÀÔ × ÄpyÇÉe ÇaÌaËÔÉËÉ, ÐoËa ×Ù ÔoÐÞeÔecØ ×
ÜÔoÊ?
He ÎaÊÄÑ, ÞeÍ ÍoÖÎo ÂÙÌo ÂÙ oÔ×eÔÉÔØ Îa ÔaËoÊ ×ÙÐaÄ, ÍÉcÔep äaÊcoÎ oÔ×epÎyÌcÑ.
- Ho paÚ×e c ÍaÛÉÎoÊ ×peÍeÎÉ ÜÔo Ñ×ÌÑeÔcÑ ÐpoÂÌeÍoÊ?- ÚacoÍÎe×aÌcÑ
cÉÎÔeÔÉÞecËÉÊ ÀÎoÛa.- BÙ ÐpocÔo ÐepeÍeÝaeÔecØ × ÐpoÛÌoe É ×ceÍ ËaÖeÔcÑ, ÞÔo
ÎÉÞeÇo Îe ÐpoÉcxoÄÉÌo!
KaÐÉÔaÎ cÎo×a ÉÚÄaÌ ÇpycÔÎÙÊ ×ÚÄox.
- ToÌØËo × ×aÛeÍ oÔÎocÉÔeÌØÎoÍ, Îo Îe × aÂcoÌÀÔÎoÍ ×peÍeÎÉ. é ÐoÔoÍ ÎaÄo ÚÎaÔØ
ÎaÛÉx ÞÉÎyÛ... OÎÉ ÎeÐpeÍeÎÎo Ðpo×epÑÔ ×ÎyÔpeÎÎÉe ÔaÊÍepÙ ËopaÂÌÑ, ÉÚÍepÑÔ
oÂߣÍÙ ÔoÐÌÉ×a É cÐpocÑÔ Úa ÐepepacxoÄ. A ÜÔo ×c£. EcÌÉ Îe cÐÉcaÎÉe "Îa ÂepeÇ",
Ôo oÇpaÎÉÞeÎÉe ÄocÔyÐa Ë ÜÊÌep-ËoÎÃeÎÔpaÔy É ÎÉËaËÉx ÔpaÎc-cÉcÔeÍÎÙx ÐepeÌ£Ôo×.
3acÔa×ÑÔ ÐaÔpyÌÉpo×aÔØ ÐÌaÎeÔoÉÄÙ Îa ÉoÎÎoÊ ÔÑÇe. üÔo × ÌyÞÛeÍ cÌyÞae.
- Ho ×Ù ÔoÌØËo ÞÔo yÂeÖÄaÌÉ Îac, ÞÔo × ËocÍoce ÎeÔ ÎÉÞeÇo ÉÎÔepecÎoÇo. TaË ×
Þ£Í Öe ÐpoÂÌeÍa?- c ÎecËpÙ×aeÍoÊ ÉpoÎÉeÊ cÐpocÉÌ ÄoËÔop.
- MpaË, ÔocËa É ÂeÚÙcxoÄÎocÔØ,- co×epÛeÎÎo cepØ£ÚÎo ÐoÄÔ×epÄÉÌ HyÌØ.- Ho Ñ cÉÖy
Úa ÛÔyp×aÌoÍ c ÛecÔÎaÄÃaÔÉ ÌeÔ. ñ poÄÉÌcÑ Îa Ú×£ÚÄax... âpocÉÔØ ÐoÌ£ÔÙ?
HÉËoÇÄa! ðo ËpaÊÎeÊ Íepe, Ñ ÄoÌÖeÎ y×ÉÄeÔØ, ÞeÍ ÚaËoÎÞÉÔcÑ ×ecØ ÜÔoÔ ÂapÄaË,
ËoÔopÙÊ ÐpÉÎÑÔo ÎaÚÙ×aÔØ Ü×oÌÀÃÉeÊ BceÌeÎÎoÊ. öaÌØ, ÞÔo ×apÉaÎÔo× cÐacÔÉcØ oÔ
ÔeÐÌo×oÊ cÍepÔÉ ÄaÖe ÂoÌØÛe, ÞeÍ oÔ ÇÎe×a ÎaÛeÇo pyËo×oÄcÔ×a...
- é ÞÔo Öe ÍoÖeÔ cÐacÔÉ ×ac oÔ ÇÎe×a pyËo×oÄcÔ×a?
Ha ÍÉÎyÔy HyÌØ ÐoÇpyÚÉÌcÑ × paÚÄyÍØÑ, a ÐoÔoÍ ×ÄpyÇ ×ooÄyÛe×Ì£Îo ÐpoÂopÍoÔaÌ
ÐoÄ Îoc:
- CÐacaÔeÌØÎaÑ ÍÉccÉÑ...
- þÔo?- Îe ÐoÎÑÌ ÍÉcÔep äaÊcoÎ.- CÐacaÔeÌØÎaÑ ÍÉccÉÑ? äa×Îo ÌÉ pÉÎapÃÙ cÔaÌÉ
ÃeÎÉÔØ ÞeÌo×eÞecËÉe ÖÉÚÎÉ?
- PaÚyÍeeÔcÑ... - ÐpoÄoÌÖÉÌ äÖeÆpÉ ÔopoÐÌÉ×o ÂopÍoÔaÔØ ÐoÄ Îoc.- þÔo ÍoÖeÔ ÂÙÔØ
×aÖÎee ÞeÌo×eÞecËoÊ ÖÉÚÎÉ? ToÌØËo Ä×e ÞeÌo×eÞecËÉe ÖÉÚÎÉ. CoÇÌacÎo ÎopÍaÔÉ×a
16-40 KoÍÉccapÉaÔa ËocÍÉÞecËÉx ÐoÌ£Ôo×, ecÌÉ ËoÍaÎÄÉp ËopaÂÌÑ ÐpÉÎÉÍaeÔ
peÛeÎÉe, ÎaÐpa×ÌeÎÎoe Îa cÐaceÎÉe ÖÉÚÎeÊ Ä×yx É ÂoÌee ÌÉÃ, ÍÉccÉÑ cÞÉÔaeÔcÑ
cÐacaÔeÌØÎoÊ. Ha cÐacaÔeÌØÎÙe ÍÉccÉÉ ÌÉÍÉÔÙ pacxoÄa ÜÊÌep-ËoÎÃeÎÔpaÔa Îe
pacÐpocÔpaÎÑÀÔcÑ... ü×pÉËa, ÇocÐoÄa!- ÚacÉÑ×ÛÉÊ HyÌØ oÂ×£Ì c×oÉx coÂeceÄÎÉËo×
ÌÉËyÀÝÉÍ ×ÚÇÌÑÄoÍ.- TeÐepØ ÍÎe ×ceÇo ÌÉÛØ ÎyÖÎÙ ÄoÂpo×oÌØÃÙ.
- Ho y ×ac Öe É ÔaË ÐpeÄocÔaÔoÞÎo ÐaccaÖÉpo×,- ÚaÍeÔÉÌ ÄoËÔop.
- PoÂoÔÙ É ÃÉÆpo×Ùe ÍoÚÇÉ Îe × cÞ£Ô. A ÂaÂa Ðo ×eÄoÍocÔÉ coÊÄ£Ô ÍaËcÉÍyÍ Úa
ÐoÌo×ÉÎy ÞeÌo×eËa, ËaË, ÎaÐpÉÍep, pacÔeÎÉe... K ÔoÍy Öe oÎa ÐpoÐaÌa, - c
ÐoÄËyÐaÀÝeÊ ÐpÑÍoÔoÊ oÂßÑcÎÉÌ ËaÐÉÔaÎ.- OcÔa£ÔcÑ ÔoÌØËo cÐac£ÎÎÙÊ, ÍeÞÔaÀÝÉÊ o
cyÉÃÉÄe. CoÍÎÉÔeÌØÎÙÊ ËaÎÄÉÄaÔ. A ÍÎe ÎyÖÎÙ ÂoÌee ÎaÄ£ÖÎÙe cÐyÔÎÉËÉ.
- ñ ÂÙ paÄ cÐacÔÉcØ,- oÔ×eÔÉÌ ÍÉcÔep äaÊcoÎ, ÐpÉËaÎÞÉ×aÑ ÐocÌeÄÎÀÀ ÇopcÔËy
opeÛËo× × ÍÉcËe,- Îo y ÍeÎÑ oÞeÎØ ÍÎoÇo ÄeÌ... MÎe ÐpeÄcÔoÉÔ eÝ£ Îa ÎecËoÌØËo
ÄecÑÔÉÌeÔÉÊ ÐoÇpyÚÉÔØcÑ × coÎ, ÐoËa ÎaÛ ÇpyÚo×oÊ ÐoeÚÄ ÄoÂep£ÔcÑ Äo ÃeÌÉ. TeÍ
Îe ÍeÎee, ceÇoÄÎÑ ×Ù ÔoÞÎo cÐacÌÉ ÍeÎÑ oÔ cËyËÉ.
- õ ÍeÎÑ ÔoÖe ×ecØÍa ÐÌoÔÎÙÊ ÇpaÆÉË,- ÐpÉcoeÄÉÎÉÌcÑ ÄoËÔop.
- ñ ÇoÔo×!- ×ÄpyÇ peÛÉÔeÌØÎo ×ÙÚ×aÌcÑ cÉÎÔeÔÉÞecËÉÊ ÀÎoÛa.- ðyÔeÛecÔ×o×aÔØ c
BaÍÉ - ÜÔo ÞecÔØ.
- A ËaËaÑ y ×ac ÐpoÔeÉÎo×aÑ ÄoÌÑ?- HyÌØ ÉcÐÙÔyÀÝe ÐocÍoÔpeÌ Îa ÍoÌoÄoÇo
ÞeÌo×eËa.- þÔoÂÙ cÞÉÔaÔØcÑ ÐaccaÖÉpoÍ, a Îe ÇpyÚoÍ, ×Ù ÄoÌÖÎÙ ÉÍeÔØ Îe ÍeÎee
51% ÂÉoÌoÇÉÞecËÉx ËoÍÐoÎeÎÔ É oÂÌaÄaÔØ Y-xpoÍocoÍoÊ.
- ðpoÃeÎÔo× 60-65, ÐoÌaÇaÀ...
- Hy, ÞÔo Ö... üÔoÇo ×ÐoÌÎe ÄocÔaÔoÞÎo.
- Ho ÐoÚ×oÌØÔe, BÉÌØÆpeÄ!- ×ocËÌÉËÎyÌ ÄoËÔop.- BeÄØ Îac oÂoÉx ÖÄyÔ Îa
AÎÄypaÎce-8. 3aÍËÎyÔaÑ ÂÉocÆepa caÍa coÂoÊ Îe ÎaÌaÄÉÔcÑ... XoÔÉÔe, ÞÔoÂÙ
ÖÉ×oÔÎÙe ÐoÇÉÂÌÉ?
- äa, ×Ù Ðpa×Ù,- ÍoÌoÄoÊ ÞeÌo×eË ×ÉÎo×aÔo oÐycÔÉÌ ÇÌaÚa.
- é ÐoÔoÍ...- ÄoËÔop ÎaÚÉÄaÔeÌØÎo ÐocÍoÔpeÌ Îa HyÌÑ ÉÚ-ÐoÄ ÂÌecÔÑÝÉx ËpyÇÌÙx
oÞËo×,- ÍÎe ËaÖeÔcÑ, ×Ù yÐycËaeÔe oÄÎy ÄeÔaÌØ... äÌÑ cÐaceÎÉÑ ÖÉÚÎeÊ, ÐoÍÉÍo
ÖeÌaÀÝÉx, ÎeoÂxoÄÉÍo, ÞÔoÂÙ Éx ÖÉÚÎÑÍ ÞÔo-Ôo ÄeÊcÔ×ÉÔeÌØÎo yÇpoÖaÌo. PaÚ×e ÎeÔ?
- BÙ Ðpa×Ù. BaÍ ËaÖeÔcÑ,- äÖeÆpÉ caÍoÄo×oÌØÎo paÚ×aÌÉÌcÑ Îa cÔyÌe.- BÙ
Þy×cÔ×yeÔe ceÂÑ × ÂeÚoÐacÎocÔÉ, ÐoÔoÍy ÞÔo ÐpocÔo Îe ×ocÐpÉÎÉÍaeÔe ÍoÉ cÌo×a
×cepØ£Ú. äyÍaeÔe ÜÔo ÂaÊËÉ. "æaÎÎÉ cÔopÉÚ", ËaË ×ÙpaÚÉÌcÑ ÂÙ ÎaÛ ÍÉcÔep äaÊcoÎ.
A Ñ ÍeÖÄy ÐpoÞÉÍ Îecy ×aÍ oÔËpo×eÎÉe, coÄepÖaÝeecÑ × ÜÔoÊ ×oÔ ÇoÌo×e...
HyÌØ ÍÎoÇoÚÎaÞÉÔeÌØÎo ÐocÔyÞaÌ ceÂÑ ÐaÌØÃeÍ Ðo ×ÉcËy, Îo ×ÙÚ×aÌ ÌÉÛØ yÄÉ×Ì£ÎÎÙe
ÐepeÇÌÑÄÙ×aÎÉÑ coÂpa×ÛÉxcÑ. CËopee ×ceÇo, ×ce oÎÉ, Îe cÇo×apÉ×aÑcØ, peÛÉÌÉ, ÞÔo
ËaÐÉÔaÎ ocÎo×aÔeÌØÎo ÐepeÂpaÌ. é yÖ ÔoÞÎo Îe cÔoÉÌo ÐoÌÉpo×aÔØ ×ÉcËÉ ÄeÛ£×ÙÍ
ÐÉ×oÍ äÑÄÀÛËÉ PecÔa.
- Bc£ eÝ£ xoÔÉÔe ÚÎaÔØ, ËÔo ÔaËÉe ûa?- Îa ÌÉÃe ËaÐÉÔaÎa ÚaÉÇpaÌa ÚÌo×eÝaÑ
yÌÙÂËa.- üÔo ÍÙ c ×aÍÉ. Bce ÍÙ. Ho Îa cÌeÄyÀÝeÍ ×ÉÔËe Ü×oÌÀÃÉÉ. OÎÉ ÂÙÌÉ ÎaÍÉ ×
ÐpoÛÌoÊ ÖÉÚÎÉ. B ÐpeÄÙÄyÝeÊ ×ceÌeÎÎoÊ. ðoÜÔoÍy oÎÉ É ÚÎaÀÔ ×c£ ÚapaÎee.
ðoÎÑÔÎo? OÎÉ poÖÄaÀÔ ÃÉ×ÉÌÉÚaÃÉÉ É ÐoÇÌoÝaÀÔ Éx. OÎÉ ceÀÔ Ú£pÎa ÚÎaÎÉÊ É
ÐoÖÉÎaÀÔ ÐÌoÄÙ. äÌÑ Éx ÐÌaÎa Îe ×aÖÎo, ËÔo ÔÙ - ÍaÛÉÎa ÉÌÉ ÞeÌo×eË, cÞÉÔaeÛØ ÌÉ
ÔÙ ceÂÑ opÉÇÉÎaÌoÍ ÉÌÉ ËÌoÎoÍ. TÙ eÝ£ Îe poÄÉÌcÑ, Îo oÎÉ yÖe ÉÚyÞaÀÔ Ô×oÀ
cyÄØÂy É peÛaÀÔ, ËaË, ÇÄe É ËoÇÄa ÂyÄyÔ ÜÔo ÉcÐoÌØÚo×aÔØ. OÎÉ ×ceÇÄa
ÂeÚÖaÌocÔÎÙ Ë ÔeÂe, ÐoÔoÍy ÞÔo ÂeÚÖaÌocÔÎÙ Ë ceÂe, ÐoÔoÍy ÞÔo ÔÙ - ÜÔo oÎÉ.
PoÂoÔ Úa cÐÉÎoÊ HyÌÑ ×ÙpaÚÉÔeÌØÎo ËpÑËÎyÌ. MÉcÔep äaÊcoÎ × ËoÔopÙÊ paÚ ÍoÌÞa
×ÙÔep ÐoÔ co ÌÂa. MoÌoÄoÊ ÞeÌo×eË ×ÙÔapaÝÉÌ ÉÚyÍÌ£ÎÎÙe ÇÌaÚa. é ÔoÌØËo ÄoËÔop
ÐpoÄoÌÖÉÌ cÍoÔpeÔØ Îa ËaÐÉÔaÎa co ×c£ ÔoÊ Öe cËeÐÔÉÞecËoÊ ÍÉÎoÊ.
- KpacÉ×aÑ ÔeopÉÑ. ðoÞÔÉ ÆÉÌocoÆcËaÑ. Ho, ÐpÉÚÎaÔØcÑ, Ñ Îe ×ÐeÞaÔÌ£Î... -
ÎaËoÎeà cËaÚaÌ oÎ c coÖaÌeÎÉeÍ × ÇoÌoce.- écÔopÉÑ Ðpo Ôo, ËaË ×Ù ÐoceÝaÌÉ
ÐÌaÎeÔy "ÍaÌeÎØËoÇo ÐpÉÎÃa", ÐoÌÎocÔØÀ cocÔoÑÝyÀ ÉÚ ypaÎo×oÊ pyÄÙ, ÂÙÌa
ÉÎÔepecÎee. A ÔyÔ Îe ÂÙÌo ÎÉ ÎeÐpeÄ×ÉÄeÎÎÙx oÂcÔoÑÔeÌØcÔ×, ÎÉ Ðpe×oÚÍoÇaÎÉÑ
ÔpyÄÎocÔeÊ, ÎÉ ÎeoÔ×paÔÉÍoÊ oÐacÎocÔÉ... Bc£ ÐpoÉcxoÄÉÌo Ðo cÃeÎapÉÀ, ÐycÔØ
ÎaÐÉcaÎÎoÍy É Îe ×aÍÉ.
- MoÖeÔ ÂÙÔØ, ÄeÌo × ÔoÍ, ÞÔo Ñ ÐpoÆeccÉoÎaÌ?- ÚaÍeÔÉÌ äÖeÆpÉ.- ñ ÔÝaÔeÌØÎo
×ÙÂÉpaÀ, c ËeÍ ÍoÖÎo ÌeÔeÔØ × ËocÍoc, É ÎÉËoÇÄa Îe ×ÙxoÖy ÔyÄa ÂeÚ cËaÆaÎÄpa.
- é ÔeÍ Îe ÍeÎee...
- B ÜÔoÊ ÉcÔopÉÉ ecÔØ ÎeoÖÉÄaÎÎÙÊ Ðo×opoÔ,- ×ÄpyÇ ÐpoÉÚΣc ÍoÌÞaÌÉ×ÙÊ ÞeÌo×eË,
cÉÄÑÝÉÊ y oËÎa.

* Originally in ru.ignatov
* Crossposted in obec.pactet
0 new messages