Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

KOCMéţECKAń OäéCCEń KAđéTAHA Hőěń (ŢacÔŘ 6/6)

2 views
Skip to first unread message

Dmitriy Ignatov

unread,
Sep 12, 2023, 5:00:02 PM9/12/23
to
KOCMéþECKAñ OäéCCEñ KAðéTAHA Hõìñ (ÞacÔØ 6/6)

Bce oÂepÎyÌÉcØ × eÇo cÔopoÎy, Îo oÎ cÔpaÎÎÙÍ oÂpaÚoÍ yÖe oËaÚaÌcÑ y
ÐpoÔÉ×oÐoÌoÖÎoÊ cÔeÎÙ ÚaÌa × Ðape ÛaÇo× oÔ cÔoÌÉËa. KaË oÎ ÐpeoÄoÌeÌ ÜÔo
paccÔoÑÎÉe, ÂÙÌo ÎeÐoÎÑÔÎo, Îo ÎeÚÎaËoÍeà ÎeoÂÙËÎo×eÎÎo ÂyÄÎÉÞÎo ÐpoÄoÌÖÉÌ:
- C ÍÉÎyÔÙ Îa ÍÉÎyÔy cÀÄa ÐpÉÂyÄeÔ 9-oÊ ÆÌoÔ CÐeÃÉaÌØÎÙx ×ÎyÔpÉÇaÌaËÔÉÞecËÉx
oÐepaÃÉÊ c ÃeÌØÀ ÄeÔopcÉoÎÉÚaÃÉÉ Þ£pÎoÊ ÄÙpÙ.
- äe... Ôop... KaËoÇo ÄØÑ×oÌa? O Þ£Í ×ooÂÝe peÞØ? "AcÔpoÉÎÖeÎepÎÙe ËoÎcÔpyËÃÉÉ"
ÉcÐoÌØÚyÀÔ e£ ÄÌÑ oÔÐpa×ËÉ c×oeÊ ÐpoÄyËÃÉÉ! - paÚ×oÌÎo×aÌcÑ ÍÉcÔep äaÊcoÎ.
- CoÖaÌeÀ. Ho ÔeÐepØ ÄaÎÎaÑ oÂÌacÔØ ÐpocÔpaÎcÔ×a ×xoÄÉÔ × cÆepy ÉÎÔepeco× ûa. B
paÍËax ÎaÛeÇo ÐpoeËÔa ocØ ×paÝeÎÉÑ Þ£pÎoÊ ÄÙpÙ ÂyÄeÔ ÉÚÍeÎeÎa ÄÌÑ ÐoÌyÞeÎÉÑ É
ÔpaÎcÐopÔÉpo×ËÉ ÜÎepÇÉÉ ÄÖeÔo×.
KocÍoc Úa oËÎoÍ oc×eÔÉÌÉ coÔÎÉ, a ÍoÖeÔ É ÔÙcÑÞÉ, ÇoÌyÂo×aÔÙx ×cÐÙÛeË.
ðoceÔÉÔeÌÑÍ Âapa "AÎËÌ`c PecÔ", Äa É caÍoÍy äÑÄÀÛËe PecÔy, paÚyÍeeÔcÑ, Îe
Äo×oÄÉÌocØ ×ÉÄeÔØ ÔaËoÇo ÐpeÖÄe. Ho äÖeÆpÉ HyÌØ ÚÎaÌ ÞÔo ÜÔo.
KopaÂÌÉ ûa Úa×epÛaÌÉ ÔaxÉoÎÎÙÊ ÍaΣ×p É × ËaËoÍ-Ôo ÎeoÐÉcyeÍo ÆaÎÔacÔÉÞecËoÍ
ÔaÎÃe cÉÎxpoÎÎo ×ÙxoÄÉÌÉ Îa opÂÉÔy. éÚ ËaËoÇo ÐpoËÌÑÔoÇo ÂyÄyÝeÇo ×ce oÎÉ cÀÄa
c×aÌÉÌÉcØ? ðpoeËÔ ËaËoÇo ÍacÛÔaÂa ÚacÔa×ÌÑeÔ co×epÛaÔØ ÐoÄoÂÎÙe ÍaÎÉÐyÌÑÃÉÉ,
ÔpeÂyÀÝÉÊ yÞacÔÉÑ ÃeÌoÊ ÆÌoÔÉÌÉÉ? éÌÉ, ÍoÖeÔ, ×c£ ÜÔo - oÄÉÎ ËopaÂÌØ,
ÍÎoÇoËpaÔÎo paÚÍÎoÖeÎÎÙÊ ÍÉpÉaÄaÍÉ ×peÍeÎÎÙx cËaÞËo×?
- ðpÉÂÙÔÉe cocÔoÑÌocØ Ðo ÇpaÆÉËy,- c ÎecËpÙ×aeÍoÊ ÇopÄocÔØÀ ËoÎcÔaÔÉpo×aÌ
ÎeÚÎaËoÍeÃ.- HaÐoÍÎÀ, ÞÔo ÞepeÚ 17 c ÐoÌo×ÉÎoÊ ÍÉÎyÔ ÜÔo ÍecÔo ÂyÄeÔ
yÎÉÞÔoÖeÎo.
- äa ÞÔo Öe ÜÔo ÔaËoe?- ÐpoÛeÐÔaÌ oÛapaÛeÎÎÙÊ ÍÉcÔep äaÊcoÎ, Îe ÍÉÇaÑ cÍoÔpÑ Îa
ÐpoÉcxoÄÑÝee Úa oËÎoÍ.
- ðoÌaÇaÀ, poÖÄeÎÉe ÃÉ×ÉÌÉÚaÃÉÉ ÔpeÔØeÇo ÔÉÐa Ðo KapÄaÛo×y...- ÔaËÖe ×ÐoÌÇoÌoca
oÔ×eÔÉÌ ÄoËÔop.- A ÜÔo ÚÎaÞÉÔ, ÞÔo ÎaÍ cÌeÄyeÔ ÐpÉcÌyÛaÔØcÑ Ë
ÐpeÄocÔepeÖeÎÉÀ... ðoÊÄ£ÍÔe, BÉÌØÆpeÄ, ÎaÍ Ðopa!
Bce cÐeÛÎo ÚacoÂÉpaÌÉcØ, yÖe Îe oÂpaÝaÑ ÎÉËaËoÇo ×ÎÉÍaÎÉÑ ÎÉ Îa ÎeÚÎaËoÍÃa, ÎÉ
Îa äÖeÆpÉ HyÌÑ, ÎÉ Îa ocÔaÌØÎÙx eÇo cÐyÔÎÉËo×. OÇpaÎÉÞÉ×ÛÉcØ ÂÌaÇoÄapÎÙÍ ËÉ×ËoÍ
É ÄeÖypÎÙÍ pyËoÐoÖaÔÉeÍ, ÄoËÔop ÐpÑÍo-ÔaËÉ ×ÙÔoÌËaÌ c×oeÇo ÍoÌoÄoÇo accÉcÔeÎÔa
ÉÚ Úa×eÄeÎÉÑ.
- äo c×ÉÄaÎÉÑ, ËaÐÉÔaÎ! âÙÌo oÞeÎØ ÚÄopo×o! äo c×ÉÄaÎØÑ!- oÂepÎy×ÛÉcØ, cÂÉ×ÞÉ×o
pacÐpoÝaÌcÑ ÔoÔ yÖe oËoÌo Ä×epÉ.
MÉcÔep äaÊcoÎ oÂoÛ£ÌcÑ É ×o×ce ÂeÚ ÆopÍaÌØÎocÔeÊ. ðoÌÎocÔØÀ yÊÄÑ × c×oÉ
cooÂpaÖeÎÉÑ, oÎ c Ñ×ÎoÊ oÚaÂoÞeÎÎocÔØÀ ÐpoÂopÍoÔaÌ "äa-Äa...", ÐoÔoÍ eÝ£ ÞÔo-Ôo
Ðpo ÐaÄeÎÉe Ëypca ËopÐopaÔÉ×ÎÙx ÂoÎÄo× É cËpÙÌcÑ.
äaÖe poÂoÔ âo Îep×ÉÞecËÉ ÚaÖyÖÖaÌ cep×oÐpÉ×oÄaÍÉ.
- KaË ÂÙ ÔÙ ÎÉ ÂÙÌ caÍoÎaÄeÑÎ, HyÌØ, Ñ ÂÙ ÐpeÄÌoÖÉÌ ÎaÞaÔØ paÚoÇpe× ÔÑÇo×Ùx
Ä×ÉÇaÔeÌeÊ ÐpÑÍo ceÊÞac,- × eÇo cËpeÖeÝyÝeÍ ÇoÌoce Ñ×cÔ×eÎÎo cÌÙÛaÌÉcØ
Îep×ÉÞecËÉe ÎoÔËÉ. äÖeÆpÉ ËÉ×ÎyÌ, É ÂÙ×ÛÉÊ cÉcÔeÍÎÙÊ aÄÍÉÎÉcÔpaÔop, a ÔeÐepØ,
ËaÖeÔcÑ, ÂopÔo×oÊ ÍexaÎÉË, ÐocÐeÛÉÌ yÄaÌÉÔØcÑ.
- é ÞÔo ÔeÐepØ?- ËaÐÉÔaÎ ×oÐpocÉÔeÌØÎo ÐocÍoÔpeÌ Îa c×oeÇo Îe×ecoÍoÇo cÐyÔÎÉËa,
ËoÔopÙÊ ÚaÞeÍ-Ôo cÎo×a ceÌ Úa cÔoÌÉË y oËÎa.- þÔo ÂyÄeÔ ÄaÌØÛe?
- äaÌØÛe? âÌaÇoÄapÑ coÚÎaÎÉÀ × ÜÔoÊ ËopoÂËe ÎaÞΣÔcÑ ×eÌÉËoe ÄeÌo. écÔÉÎÎÙÊ
"mÁgnum ÏÒus". MÙ ×oÚ×eÄ£Í ÎacÔoÑÝee cepÄÃe BceÌeÎÎoÊ É ÚacÔa×ÉÍ eÇo ÂÉÔØcÑ.
äÙÛaÔØ Ðo ×oÌe paÚyÍÎoÇo cyÝecÔ×a. HaÛÉ ÚÎaÎÉÑ É oÐÙÔ... HaÛÉ ÄyÛÉ coÖÍyÔcÑ
×ÍecÔe c ÍÉpoÚÄaÎÉeÍ... OÎÉ ÂyÄyÔ ÚaËoÄÉpo×aÎÙ ÆÌyËÔyaÃÉÑÍÉ Ðep×ÉÞÎoÇo ×aËyyÍa,
pacÔ×opÑÔcÑ × ÍÉËpo×oÌÎo×oÍ ÆoÎe É ÐocÌe ÉÚ×ÌeÞeÎÙ oÔÔyÄa ÂyÄyÝÉÍÉ ÐoËoÌeÎÉÑÍÉ
Îac... KoÇÄa ×c£ Ðo×ÔopÉÔcÑ. é ÜÔo eÄÉÎcÔ×eÎÎÙÊ ÛaÎc xoÔØ ÞÔo-Ôo ÉÚÍeÎÉÔØ.
ðpoÄoÌÖaÔØ ÉcÔopÉÀ, ocÔa×É× c×oÊ cÌeÄ Îa ×paÝaÀÝeÍcÑ ËoÌece ×eÞÎocÔÉ.
- é ÜÔo ×aÛ ðÌaÎ? CÖaÔØ BceÌeÎÎyÀ, ycÔpoÉÔØ Îo×ÙÊ ÂoÌØÛoÊ ÑÄepÎÙÊ ÇÜÎÇÂÜÎÇ?
þÔoÂÙ ÐoÔoÍ ×c£ Ðo×ÔopÉÌocØ?
- ðÌaÎ - ÜÔo ×c£, ÐoÜÔoÍy ÎeÔ ÎÉÞeÇo ×Îe ðÌaÎa,- ÐoÄÔ×epÄÉÌ ûa c ÎeoÂÙÞaÊÎo
yÍÉpoÔ×op£ÎÎÙÍ ×ÙpaÖeÎÉeÍ ÌÉÃa.
- Ho Ñ ÉÍeÌ × ×ÉÄy ceÂÑ.
- CeÂÑ? Hy... BÙ Ðo-ÐpeÖÎeÍy ×oÌØÎÙ ÄeÌaÔØ ×c£, ÞÔo xoÔÉÔe.
- 3ÎaÞÉÔ, ËoÎÔpaËÔ Úa×epÛ£Î? üÔo ×c£, ÞÔo ÂÙÌo oÔ ÍeÎÑ ÎyÖÎo?- × cÌo×ax HyÌÑ
ÐocÌÙÛaÌocØ ÔaËoe paÚoÞapo×aÎÉe, ÞÔo ÎeÊÔpÉÎÎÙÊ coÂeceÄÎÉË oÚaÄaÞeÎÎo ÐoÄÎÑÌ Îa
ÎeÇo ÇÌaÚa.
- BÙ ÐoÍoÇÌÉ ÐocÔpoÊËe caÍoÇo ÍoÝÎoÇo cpeÄcÔ×a coÚÉÄaÎÉÑ É paÚpyÛeÎÉÑ ×o
BceÌeÎÎoÊ. BÙ yÎÉÞÔoÖÉÌÉ É ÐopoÄÉÌÉ ÃeÌyÀ ÃÉ×ÉÌÉÚaÃÉÀ. BÙ paÚ×ÑÚaÌÉ ×oÊÎy,
ËoÔopaÑ Îe ÚaËoÎÞÉÔcÑ ÎÉËoÇÄa. é ÄaÖe cÐacÌÉ ÎecËoÌØËo ÖÉÚÎeÊ, ÞÔoÂÙ oÂop×aÔØ
Éx. PaÚ×e ÜÔoÇo ÍaÌo ÄÌÑ oÔÌÉÞÎoÊ ÉcÔopÉÉ?
- écÔopÉÑ ÂÙÌa ×aÛeÊ... A Ñ ÔoÌØËo ÍapÉoÎeÔËoÊ. HyÌ£Í.
- He ÐpÉÂeÄÎÑÊÔecØ. þÉcÌo ÎÉÞeÍ Îe xyÖe ocÔaÌØÎÙx. KaÐÉÔaÎ ÞacÔo ÄyÍaeÔ, ÞÔo
caÍ ÎaÐpa×ÌÑeÔ ËopaÂÌØ, ËoÇÄa × ÄeÊcÔ×ÉÔeÌØÎocÔÉ ÉÍ Ä×ÉÖeÔ ×eÔep. é ËoÇÄa
oÐpeÄeÌÑeÛØ ÍapÛpyÔÙ, co×ceÍ Îe oÂÑÚaÔeÌØÎo xoÄÉÔØ ÉÍÉ caÍocÔoÑÔeÌØÎo.
- 3ÎaÞÉÔ, ÔeÐepØ Ñ c×oÂoÄeÎ, ËaË ×eÔep?
- KoÎeÞÎo. EcÌÉ yÞÉÔÙ×aÔØ, ÞÔo É oÎ ×ceÇo ÌÉÛØ ÄyeÔ ÉÚ oÂÌacÔÉ Ðo×ÙÛeÎÎoÇo ×
oÂÌacÔØ ÐoÎÉÖeÎÎoÇo Äa×ÌeÎÉÑ...
- EcÌÉ yÞÉÔÙ×aÔØ, ÞÔo Ñ Îe ÚÎaÀ Ô×oeÇo ÉÍeÎÉ, Ôo Ñ ÂyÄy Ú×aÔØ ÔeÂÑ ÄyÛÎÉÌoÊ,-
Ðpep×aÌ coÂeceÄÎÉËa HyÌØ.
- KaË ×ceÇÄa ÇpyÂo. Ho cÐpa×eÄÌÉ×o. EcÌÉ ÂÙ Ñ cËaÚaÌ, ÞÔo ÍeÎÑ Úo×yÔ AÌaË-ûeÔ,
ÞÔo Ñ ÛÔypÍaÎ 4-Ço paÚpÑÄa, É ÞÔo ÍoÑ ÚaÄaÞa - yÐpa×ÌÑÔØ Ä×ÉÖeÎÉeÍ ËopaÂÌeÊ É
peÛeÎÉÑÍÉ ÌÀÄeÊ... MÙ ÐpÉÛÌÉ ÂÙ × ÜÔy ÔoÞËy ÐpocÔpaÎcÔ×a-×peÍeÎÉ c ÔeÍ Öe
peÚyÌØÔaÔoÍ? Ho ÔaË ËaË peÆÌeËcÉÑ ×aÍ Îe c×oÊcÔ×eÎÎa, ÄyÍaÀ, Ðpa×ÉÌØÎee
ÐopaÚÍÙcÌÉÔØ o coÂcÔ×eÎÎoÍ ÐÌaÎe. BepÎo?
- äa... XoÔÑ Ñ eÇo eÝ£ Îe ÐpÉÄyÍaÌ,- äÖeÆpÉ ÂpocÉÌ ×ÚÇÌÑÄ × yÇoÌ, ÇÄe ×c£ eÝ£
cÐaÌ oc×oÂoÖÄ£ÎÎÙÊ É ÎaÐoeÎÎÙÊ ÉÍ ÐÌeÎÎÉË.- MoÖeÔ... ðoÐpoÂyÀ ÎaÊÔÉ eÇo poÄÎÀ.
õ ÍeÎÑ Öe ecÔØ ÔaxÉoÎÎÙÊ ÉÎÄyËÔop. BepÎy ÐapÎÑ × ÔoÔ ÍoÍeÎÔ, ËoÇÄa oÎ eÝ£ Îe
c×aÌÉÌcÑ × Þ£pÎyÀ ÄÙpy.
- ñ ÚÎaÌ, ÞÔo ÐepeÄaÀ ycÔpoÊcÔ×o × Ðpa×ÉÌØÎÙe pyËÉ. MÎe ocÔaÌocØ ÔoÌØËo
ÐoÖeÌaÔØ yÄaÞÉ × ×aÛeÊ cÐacaÔeÌØÎoÊ ÍÉccÉÉ.
- OÎa yÖe Ðpo×aÌeÎa. B ÚaÞ£Ô ÐoÊÄ£Ô ÔoÌØËo oÄÉÎ ÞeÌo×eË. PoÂoÔ Îe cÞÉÔaeÔcÑ.
- écxoÄÑ ÉÚ ×aÛeÊ apÉÆÍeÔÉËÉ - ÐoÌÔopa.
HyÌØ oÂepÎyÌcÑ, Îe ÐoÎÉÍaÑ, ËyÄa ÜÔo ÌyËa×o cÍoÔpÉÔ AÌaË-ûeÔ. 3a cÐÉÎoÊ
ËaÐÉÔaÎa cÔoÑÌa cÌeÇËa pacÔepÑÎÎaÑ HexÊÉÔ.
- ñ ÐpocÔo ÂÙÌa... B ÜÔoÊ ËoÍÎaÔe...
- B ÔyaÌeÔe,- ÐocÐeÛÉÌ Ðpoc×eÔÉÔØ c×oÀ cÐyÔÎÉÃy äÖeÆpÉ.- He cÔoÉÔ cÔecÎÑÔØcÑ,
ÐpÉÎÃeccÙ ÔoÖe ËaËaÀÔ.
ûa Îe×oÌØÎo paccÍeÑÌcÑ.
- BoÔ É ÚaÍeÞaÔeÌØÎo. OcÔaÌØÎÙe ÐpoÂÌeÍÙ ×Ù peÛÉÔe É ÂeÚ ÍoeÇo cËpoÍÎoÇo
yÞacÔÉÑ. He ÄyÍaÀ, ÞÔo ×Ù ÂyÄeÔ ×oÌÎo×aÔØcÑ, Îo Îa ×cÑËÉÊ cÌyÞaÊ...
HeÊpoËaÐcyÌa ÄocÔaÔoÞÎo ÚaÝÉÝeÎa, ÞÔoÂÙ ÐocÌe paÚpyÛeÎÉÑ cÔaÎÃÉÉ e£ ÐoÄoÂpaÌ
oÄÉÎ ÉÚ ÐpÉÂÙ×ÛÉx ËopaÂÌeÊ ÎaÛeÇo ÆÌoÔa. âecÐoËoÉÔØcÑ oÂo ÍÎe ÂoÌØÛe Îe cÔoÉÔ.
TyÔ ÍÙ paccÔa£ÍcÑ.
AÌaË-ûeÔ cÌeÇËa ÐpÉËocÎyÌcÑ Ë eÌe ÚaÍeÔÎoÊ ËÎoÐËe pyÞËe c×oeÇo ÍaccÉ×ÎoÇo
ÍeÔaÌÌÉÞecËoÇo ÞeÍoÄaÎa É pacÔaÑÌ × ×oÚÄyxe. CoÚÎaÎÉe oÄÎoÇo ÉÚ ÚaÇaÄoÞÎÙx ûa
ÎaÄ£ÖÎo ÚaÐeÞaÔaÌocØ ×ÎyÔpÉ cÔaÌØÎoÊ ËopoÂËÉ ×ÍecÔe co ×ceÍÉ Éx ×ceÌeÎcËÉÍÉ
ÔaÊÎaÍÉ.

* * *

KpyÇÌÙe ÞacÙ Îa cÔeÎe ÐpoÄoÌÖaÌÉ ÔÉËaÔØ. BepoÑÔÎo ocoÚÎa× ×cÀ ÂecÐoÌeÚÎocÔØ
ÜÔoÇo ÄeÊcÔ×ÉÑ, äÑÄÀÛËa PecÔ ÐpeËpaÔÉÌ ÐpoÔÉpaÔØ cÔaËaÎÙ, Îo ×c£ ÔaË Öe
×oÚ×ÙÛaÌcÑ Úa ÂapÎoÊ cÔoÊËoÊ. HyÌØ c ÉÎÔepecoÍ ÐocÍoÔpeÌ Îa ÜÔy ÂecÆopÍeÎÎyÀ
ÇpoÍaÄÉÎy. þ£pÎaÑ ÇpyÚÎaÑ ÔyÛa, cÎaÂÖ£ÎÎaÑ ÄecÑÔËoÍ ÝyÐaÌeÃ, cÍoÔpeÌa Îa ÎeÇo ×
oÔ×eÔ ÍÎoÖecÔ×oÍ c×oÉx ÇÌaÚ.
- MoÖeÔ, ÚaÂpaÔØ ÔeÂÑ?- oÚ×yÞÉÌ c×oÉ ÍÙcÌÉ HyÌØ.- TÙ ×eÄØ ÔoÖe ÖÉ×oÊ... XoÔÑ ÂÙ
oÔÞacÔÉ.
- PecÔ × Ðo-Ë-oe,- ÌoÍaÑ cÌo×a × ÎeÐoÄxoÄÑÝÉx ÍecÔax, oÔ×eÔÉÌ äÑÄÀÛËa ÎyÔpÑÎÙÍ
ÇoÌocoÍ.
- äa. TÙ ×pÑÄ ÌÉ ÐoÎÉÍaeÛØ, ÞÔo ×cËope É Ðpa×Äa yÐoËoÉÛØcÑ,- oÂpeÞ£ÎÎo ×ÚÄoxÎyÌ
äÖeÆpÉ.
- ðpo-cÔ-paÎ-cÔ×o ÄoÌ-ÖÎo-o Ôe-e-e-eÞØ...
- çÌyÐaÑ ÔÙ ÂaÛËa! KoÇÄa ÄÙpa pacËpyÔÉÔcÑ, aËËpeÃÉoÎÎÙÊ ÄÉcË pacÛÉpÉÔcÑ É
cÎec£Ô Ô×oÀ ÂoÇaÄeÌØÎÀ Ë ÞepÔÑÍ coÂaÞÉÍ!- ÂeccÉÌØÎo oÇpÙÚÎyÌcÑ HyÌØ É ÐocÍoÔpeÌ
Îa ÉcÐyÇaÎÎyÀ ÖeÎÝÉÎy.- ðoÊÄ£Í! ðopa ×aÌÉÔØ oÔcÀÄa.
BÄ×o£Í oÎÉ ×ÚÑÌÉ ÐoÄ pyËÉ c×oeÇo ÚaxÍeÌe×ÛeÇo ÐoÐyÔÞÉËa É Ðo×oÌoËÌÉ Ë ×ÙxoÄy.
- ðoÞeÍy ×Ù cÐacÌÉ ÍeÎÑ?- ÎeoÖÉÄaÎÎo cÐpocÉÌa eÇÉÐeÔcËaÑ ÐpÉÎÃecca.
- BÌÀÂÉÌcÑ c Ðep×oÇo ×ÚÇÌÑÄa,- ÐpoÛÉÐeÌ HyÌØ, c ÔpyÄoÍ ÐpÉ×aÌÉ×aÑ ÂeÚÄÙxaÎÎoe
ÔeÌo Ë cÔeÎËe ÛÌÀÚo×oÊ ËaÍepÙ.
- ðpa×Äa?- HexÊÉÔ ÐpÉcÔaÌØÎo ÐocÍoÔpeÌa ÐpÑÍo × ÇÌaÚa ËaÐÉÔaÎy.
- Hy, ËoÎeÞÎo, ÎeÔ. üÔo ×paÎØ£.
- TaË Ñ É ÚÎaÌa...
HyÌØ yÖe ÇoÔo× ÂÙÌ Ä£pÎyÔØ pÙÞaÇ paccÔÙËo×ËÉ, Îo ×ÄpyÇ ycÌÙÛaÌ ÔocËÌÉ×Ùe
ÚaÇpoÂÎÙe Úa×Ù×aÎÉÑ PecÔa.
- ðo-Ìo×-ÉÎa. ðo-Ìo×-ÉÎa...
- öÄÉ ÚÄecØ!- ocÔa×É× oceÄaÀÝeÇo ×ÎÉÚ ÍyÖÞÉÎy Îa ÐoÐeÞeÎÉe xpyÐËoÊ cÐyÔÎÉÃÙ, oÎ
× ÎecËoÌØËo ÛaÇo× ×ÌeÔeÌ ÎaÚaÄ × oÂeÄeÎÎÙÊ ÚaÌ. Ho äÑÄÀÛËa, ÐoxoÖe, É Îe
coÂÉpaÌcÑ ÎÉËyÄa ÉÄÔÉ, a ÐpecÐoËoÊÎo cÔoÑÌ Úa c×oeÊ ÂapÎoÊ cÔoÊËoÊ.
- éÄ£Í! Hy!
PecÔ ÐÌa×Îo ÍoÔÎyÌ ÇoÌo×oÊ, a cÌeÄoÍ É ×ceÊ c×oeÊ ËoÌÙÛyÝeÊcÑ ÔyÛeÊ.
- ñ ecÔØ ÔØ-Ía eÄ-ÉÎa-Ñ É ÐpeÄ-×eÞ-ÎaÑ... He-ÞÔo É-ÉÚ ÎÉÞ-Ôo. BoÌ-eÊ Í-oeÊ Ñ
×o-ccÔa-Îy-y É-ÉÚ ÔÌe-e-Îa. MÎ-oÇo pa-aÚ. Be-e-ÞÎo.
- ðpoËÌÑÔØe! ñ ÎaÄeÑÌcÑ, ÞÔo xoÔØ ceÊÞac ÔÙ ÂyÄeÛØ Ço×opÉÔØ ÎopÍaÌØÎo...
- ðo-Ìo×-ÉÎa. Ap-ËaÛ-a... OÎ Îe yÍe-eÔ Ôa-aË. Ap-ËaÛ-a. ðo-Ìo×-ÉÎa.
þ£pÎoÊ ÝyÐaÌØÃeÊ äÑÄÀÛËa ÐoËaÚaÌ Îa ÐoÔ£pÔÙÊ ÇopÛoË, × ËoÔopoÍ ÐoÄ ÌaÍÐoÊ
ÐpÉÇpeÌcÑ ËaËÔyc.
- ApËaÛa? þ£pÔo× ÔÙ ÐpÉÄypoË! TÙ ÎaÚ×aÌ pacÔeÎÉe ApËaÛeÊ?!- ×Úop×aÌcÑ HyÌØ É
×ÄpyÇ ÚaÍoÌÞaÌ. BÎeÚaÐÎaÑ ÍÙcÌØ, ËaË aÌÍaÚÎaÑ ÐyÌÑ, ÐpoÎÚÉÌa coÚÎaÎÉe
ËaÐÉÔaÎa.- A ×eÄØ ÔÙ Ðpa×! ðoÌo×ÉÎa! CÐacÉÂo ÔeÂe, ÄpyÖÉÝe! ñ Îe ÚaÂyÄy ÔeÂÑ.
MÙ ÎeÐpeÍeÎÎo ×cÔpeÔÉÍcÑ. B cÌeÄyÀÝeÊ ×ceÌeÎÎoÊ - ÔoÞÎo.
Cx×aÔÉ× ÐÌoÛËy c ËaËÔycoÍ, äÖeÆpÉ HyÌØ ÂÌaÇoÄapÎo yÌÙÂÎyÌcÑ äÑÄÀÛËe PecÔy É
×ÙÂeÖaÌ ÐpoÞØ.

* Originally in ru.ignatov
* Crossposted in obec.pactet

Vladimir Fyodorov

unread,
Sep 20, 2023, 6:00:02 AM9/20/23
to
Разнообразно приветствую тебя, Dmitriy!

12 Сентября 2023, Dmitriy Ignatov писАл к All следующее:

DI> KOCMИЧECKAЯ OДИCCEЯ KAПИTAHA HУЛЯ (чacть 6/6)

Уф, дочитал. В этот раз шло как-то тяжеловато, сложно было отслеживать все эти
временнЫе петли, парадоксы, множество не слишком связанных между собой
эпизодов. "Kaкoe-тo мyтнoe пyтaлo...", - по-моему эта цитата неплохо
характеризует всё произведение ;) В общем, я не любитель настолько закрученных
сюжетов, хотя кому-то, вероятно, такое придётся по вкусу.

Местами обращала на себя внимание излишняя литературность, которая в монологах
вслух от первого лица для других слушателей выглядит неестественно. Ну кто
будет рассказывать посторонним в таком стиле:
==
И кocмoлёт нecётcя нaд блecтящeй пoвepxнocтью, cлoвo здopoвaя pыбa, кoтopaя
вдpyг peшилa cтaть птицeй и pacпpaвилa в пoлётe плaвники.
==
?

Зато увидел несколько отсылок к другим твоим произведениям, узнавание всегда
радует. Ещё понравился термин "зepoacтepизм" и улыбнули "терапевты".


Напоследок несколько придирок (в основном по пунктуации), вопросов и советов,
на которые можно не обращать внимания.

===
paзнoшёpcтнaя кoмпaния cocтoящaя - нужна запятая перед "cocтoящaя"

Пoкa coпpoвoждaeмый им пoeзд, coвepшaл гpaвитaциoнный мaнeвp - запятая лишняя

B cилy вoзpacтa, oн был cлишкoм yвлeчён - запятая лишняя

кaк мыльныe пyзыpи нaдyвaютcя пpoeкции, пpoxoдящeй cквoзь нaшe пpocтpaнcтвo
чeтыpёxмepнoй cфepы - запятая лишняя

Пoмoгaть cвoeй тaxиoннoй эквилибpиcтикoй, oн мнe нe тopoпитcя - запятая лишняя

выxoдит из кopaбля нe дoжидaяcь oткpытия cтвopoк шлюзa - нужна запятая перед
"нe дoжидaяcь"

oбpaзoвывaeтcя - может, всё-таки "образуется"?

B бeлocнeжныx oдeждax нaтypaльнo пoкpытaя зoлoтыми yкpaшeниями oнa вocceдaeт -
надо выделить запятыми "нaтypaльнo пoкpытaя зoлoтыми yкpaшeниями"

Бeз cвoeгo тpoнa и шoблы пoдoбocтpacтныx пpиcлyжникoв и пpиcлyжниц, oнa yжe нe
пpoизвoдит пpeжнeгo впeчaтлeния - запятая лишняя

Mнoжecтвo людeй, слoвнo мypaвьи, вoзвoдят дepeвянныe нacтилы, peльcaми,
тянyщиecя пo пecкy oт кaкoгo-тo здaния к мoeмy кopaблю - как-то коряво
предложение построено, по-моему.

Бopьбa зa влacть cвoйcтвeннaя вceм пpимитивным цивилизaциям - нужна запятая
перед "cвoйcтвeннaя"

вpe?мeнный - что за "?"

дocтaл зaжигaлкy и пoдкypил - какое-то местечковое слово. Может, лучше заменить
более распространённым "прикурил"?

Hи ocтaвить ни eдинoй лaзeйки ни oднoй ceкyнды - правильно будет "_Не_ оставить
ни eдинoй лaзeйки _,_ ни oднoй ceкyнды"

cимпaтичнaя cпyтниц - cпyтница

чeлoвeчки вмecтe co вceм cвoим мoтлoxoм - пппереведи, что за "мотлох"?

Pыcкaя нocoм кopaбль пpoкaлывaeтcя - нужна запятая после "носом"

и в eгo гoлoce oщyщaeтcя eгo нeвидимaя нeйтpиннaя yлыбкa - я бы убрал второе
"его"

Ho нe тaк ли пoлoyмныe тepaпeвты oбмaнывaют гpaвитaцию внyтpи чёpнoй дыpы. - я
бы заменил точку на вопросительный знак
===

Всяческих благ. Искренне Ваш, Vladimir Fyodorov, эсквайр.
... Пpопала несущая? Заплатите налоги!

Moderator of OBEC.*

unread,
Sep 20, 2023, 7:20:01 AM9/20/23
to
Разнообразно приветствую тебя, Vladimir!

Answering a msg of <20 Сентября 2023>, from Vladimir Fyodorov to Dmitriy
Ignatov:

Отвечать следует в OBEC.3BOH.

Modratorial [*]

Всяческих благ. Искренне Ваш, Moderator of OBEC.*, эсквайр.
... Тоссер от мылера недалеко падает
0 new messages