Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

KOCMéţECKAń OäéCCEń KAđéTAHA Hőěń (ŢacÔŘ 3/6)

2 views
Skip to first unread message

Dmitriy Ignatov

unread,
Sep 12, 2023, 5:00:02 PM9/12/23
to
KOCMéþECKAñ OäéCCEñ KAðéTAHA Hõìñ (ÞacÔØ 3/6)

HyÌØ ÚaÍoÌÞaÌ. BÐep×Ùe Úa ×eÞep eÇo ×ÚÇÌÑÄ ÉÚ ËoÌËoÇo É ÎacÍeÛÌÉ×oÇo ×ÄpyÇ
cÄeÌaÌcÑ ÐeÞaÌØÎÙÍ É ËaËÉÍ-Ôo ÐycÔÙÍ. äÖeÆpÉ ÄaÖe Îe cpaÚy oÂpaÔÉÌ ×ÎÉÍaÎÉe,
ÞÔo cÉÇapeÔa ÐoÔyxÌa × eÇo ÐaÌØÃax. TÑÖeÌo ×ÚÄoxÎy×, oÎ ×ÎÉÍaÔeÌØÎo ÐocÍoÔpeÌ
Îa oËypoË, cÌo×Îo ÐpÉËÉÄÙ×aÑ, Îe cÔoÉÔ ÌÉ eÇo yÖe cyÎyÔØ × ÐeÐeÌØÎÉÃy, Îo ×c£
Öe ÄocÔaÌ ÚaÖÉÇaÌËy É ÐoÄËypÉÌ. A ÐoÔoÍ, ÐoÄyÍa× eÝ£ ceËyÎÄy, ÄoÌÉÌ ×ÉcËÉ ×
c×oÊ oÐycÔe×ÛÉÊ cÔaËaÎ.
- BÙ ÂÙÌÉ Îa 3eÍÌe-ðpÉÍe! B äpe×ÎeÍ EÇÉÐÔe. HacÔoÑÝÉÊ ÐaÌeoËoÎÔaËÔ.
ðoÔpÑcaÀÝe!- ×ocxÉÔÉÌcÑ cÉÎÔeÔÉÞecËÉÊ ÀÎoÛa.
- Bac ÐopaÚÉÌo ÔoÌØËo ÜÔo?- ÐpoÇo×opÉÌ ×Ú×oÌÎo×aÎÎÙÊ ÍÉcÔep äaÊcoÎ.-
BÙÑcÎÑeÔcÑ, ÞÔo ÜÔÉ cÔpaÎÎÙe ûa Îe ÐpocÔo cÐocoÂÎÙ ÐepeÍeÝaÔØcÑ ×o ×peÍeÎÉ, Îo
eÝ£ É ×ÍeÛÉ×aÀÔcÑ × ÎaÛy ÉcÔopÉÀ. BÙ xoÔØ ÐoÎÉÍaeÔe, ÞÔo ÜÔo oÚÎaÞaeÔ? MÙ Îe
ÍoÖeÍ ÂÙÔØ y×epeÎÙ ÄaÖe × ceÇoÄÎÑÛÎeÍ ÄÎe!
- äa ÍÙ yÖe Îa ÄÎe. õ×epÑÀ ×ac...- ÔÉxo ÐpoÇo×opÉÌ HyÌØ, oÔÐÉ×aÑ ×ÉcËÉ.
- CÌa×a ÂoÇy, aËÃÉoÎepÙ ÐoËa ÞÔo Îe ÚÎaÀÔ... KoÔÉpo×ËÉ oÐÑÔØ ÐoÐoÌÚyÔ ×ÎÉÚ.
- ðoÜÔoÍy Ñ, ÐpÉ ×c£Í y×aÖeÎÉÉ, É Îe ÐoËyÐaÌ ×aÛÉx aËÃÉÊ,- ÐpÉÚÎaÌcÑ ÄoËÔop.-
Ho paÚ ÍÙ c ×aÍÉ Äo cÉx Ðop paÚÇo×apÉ×aeÍ, ÚÎaÞÉÔ, c ÐpoÛÌÙÍ ×c£ × ÐopÑÄËe.
- OÔËyÄa ×aÍ ÚÎaÔØ? MoÖeÔ, paÎØÛe oÎo ÂÙÌo ÌyÞÛe?- c ÐoÄoÚpeÎÉeÍ oÔÍeÔÉÌ ÍÉcÔep
äaÊcoÎ.
âpÀÎeÔËa Úa ÂapÎoÊ cÔoÊËoÊ ÐeÞaÌØÎo ÐocÍoÔpeÌa × oËÎo, ÇÄe ÍoÎoÔoÎÎo ×paÝaÌocØ
ÎeÐpoÇÌÑÄÎoe Ú×£ÚÄÎoe ÎeÂo. âecËoÎeÞÎoe Ä×ÉÖeÎÉe Ðo ËpyÇy. KaË É cÔpeÌËÉ,
ÂeÇaÀÝÉe Ðo ÃÉÆepÂÌaÔy ÎacÔeÎÎÙx Þaco× ÎaÄ ÇoÌo×oÊ äÑÄÀÛËÉ PecÔa. BepoÑÔÎo, ÜÔo
Îe Ôo, o Þ£Í ÍeÞÔaeÛØ, ËoÇÄa oÔÐpa×ÌÑeÛØcÑ × ËocÍoc.
- ûa Îe ÍeÎÑÀÔ ÉcÔopÉÀ, ÐoÔoÍy ÞÔo ÜÔo Îe×oÚÍoÖÎo. He × ÐpÉ×ÙÞÎoÍ ÎaÍ cÍÙcÌe,-
ÐoÑcÎÉÌ HyÌØ coÂeceÄÎÉËaÍ.- CoÇÌacÎo Éx ÎayÞ-ÆÉÌocoÆÉÉ, ×peÍÑ ÃÉËÌÉÞÎo. Bc£
Ðo×ÔopÑeÔcÑ, ÐoÜÔoÍy coÂÙÔÉÑ ÐpeÄoÐpeÄeÌeÎÙ É ÎeÉÚÍeÎÎÙ. MoÖÎo ÌÉÛØ ÎeÎaÄoÌÇo
×ÎeÄpÉÔcÑ × ÜÔoÔ ÐoÔoË. BËaÞa× Ôye×y Çopy ÜÎepÇÉÉ, ÎaÄyÔØ ÐyÚÙpØ ÉÚ ÐpÉÞÉÎ É
cÌeÄcÔ×ÉÊ. BÎyÔpÉ ×ceoÂÝeÊ ÐpeÄoÐpeÄeÌ£ÎÎocÔÉ coÚÄaÔØ coÂcÔ×eÎÎÙe
caÍocÂÙ×aÀÝÉecÑ ÐpopoÞecÔ×a. BoÔ ÞÔo oÎÉ ÄeÌaÀÔ.
- CaÍocoÇÌaco×aÎÎocÔØ Ho×ÉËo×a,- ÐoÎÉÍaÀÝe ÚaËÉ×aÌ ÄoËÔop.- þÔo Ö.. üÔo
ycÐoËaÉ×aeÔ. ðo ËpaÊÎeÊ Íepe, ÎaÛeÍy cyÝecÔ×o×aÎÉÀ ÎÉÞeÇo Îe yÇpoÖaeÔ.
äÖeÆpÉ yÔ×epÄÉÔeÌØÎo ËaÞÎyÌ ÇoÌo×oÊ É cËpÉ×ÉÌcÑ × ÔaËoÊ ÚÌoÂÎoÊ ycÍeÛËe, cÌo×Îo
caÍ ÂÙÌ ×o×ce Îe paÄ ÔaËoÍy ÉcxoÄy ÄeÌa.
-A ÞÔo Öe cÌyÞÉÌocØ c ÃapÉÃeÊ EÇÉÐÔa? BÙ cÐacÌÉ e£?- ÖÉ×o ÐoÉÎÔepeco×aÌcÑ
ÍoÌoÄoÊ ÞeÌo×eË.
- üÔo ÂÙÌo ÂÙ ÔaË Öe ÇÌyÐo, ËaË ËypÉÔØ × cËaÆaÎÄpe,- ÚaÍeÔÉÌ HyÌØ, Îo ×ÙÄepÖa×
ÐayÚy, ÄoÂa×ÉÌ.- KoÎeÞÎo, Ñ ÚaÂpaÌ e£. HaÛÉ ÐpoÔoËoÌÙ Îe oÄoÂpÑÀÔ ÔaËÉx ÛÔyË.
Ho, ËaË ÎÉ ËpyÔÉ, ÂaÂa Îa ËopaÂÌe - ÜÔo ú5-40 ËÉÌoÇpaÍÍ ÄÉeÔÉÞecËoÇo ÌeÇËo
yc×oÑeÍoÇo caÌa.
- ðoÔpÑcaÀÝe!- Ðo×ÔopÉÌ ×ocÔopÖeÎÎÙÊ ÐapeÎØ.- 3ÎaÞÉÔ, ceÊÞac oÎa c ×aÍÉ?
- äa ×oÎ cÉÄÉÔ...
HyÌØ ËÉ×ÎyÌ × cÔopoÎy ÂapÎoÊ cÔoÊËÉ, ÇÄe ÍÉÎyÔy ÎaÚaÄ ÎaxoÄÉÌacØ cÉÍÐaÔÉÞÎaÑ
ÂpÀÎeÔËa. Ho Ëo ×ceoÂÝeÍy yÄÉ×ÌeÎÉÀ ÔaÍ yÖe ÎÉËoÇo Îe oËaÚaÌocØ. ToÌØËo äÑÄÀÛËa
PecÔ × oÔ×eÔ Îa ×oÐpocÉÔeÌØÎÙe ×ÚÇÌÑÄÙ ÍoÌÞa ÐoÖaÌ ÐÌeÞaÍÉ É ÐpoÄoÌÖÉÌ
ÐpoÔÉpaÔØ c×oÉ cÔaËaÎÙ.
- MÙ... ×ce ×ÉÄeÌÉ e£, Îe ÔaË ÌÉ?- pacÔepÑÎÎo yÔoÞÎÉÌ ÍÉcÔep äaÊcoÎ.
- Hy ×aÍ Öe oÂßÑcÎÉÌÉ... écÔopÉÀ Îe×oÚÍoÖÎo ÉÚÍeÎÉÔØ,- ÚaÍeÔÉÌ ÄoËÔop É xÉÔpo
×ÚÇÌÑÎyÌ Îa HyÌÑ ÞepeÚ c×oÉ ÂÌecÔÑÝÉe oÞËÉ.- Ho ×eÄØ É ×aÛa ÉcÔopÉÑ eÝ£ Îe
ÚaËoÎÞÉÌacØ, ËaÐÉÔaÎ?
- äa. ðpoÄoÌÖaÊÔe,- coÇÌacÉÌcÑ ÍÉcÔep äaÊcoÎ,- é paÚ yÖ Îa Ôo ÐoÛÌo, Ôo ÌÉÞÎo
ÍeÎÑ ÂoÌØÛe ÉÎÔepecyÀÔ Îe Äpe×ÎÉe ×peÍeÎa, a ÔeËyÝee ÐoÌoÖeÎÉe ÄeÌ Îa
3eÍÌe-ðpÉÍe. þÔo c oc×oeÎÉeÍ coÌÎeÞÎoÊ cÉcÔeÍÙ? KaË ÔaÍ × ÃeÌoÍ oÔÎocÑÔcÑ Ë
ÐoËopeÎÉÀ ËocÍÉÞecËoÇo ÐpocÔpaÎcÔ×a? HaÄeÀcØ, ÚepoacÔepÉÚÍ eÝ£ ÔyÄa Îe ÐpoÎÉË?
- XoÔÉÔe É ÔyÄa ÚaÐycÔÉÔØ c×oÉ ÐyxÌÙe pyÞoÎËÉ?- äÖeÆpÉ ÐoÐÙÔaÌcÑ ÐpoÎÚÉÔØ
coÂeceÄÎÉËa c×epÌÑÝÉÍ ×ÚÇÌÑÄoÍ, Îo ÐpaËÔÉÞecËÉ cpaÚy Úa×ÑÚ × ÎaÔpeÎÉpo×aÎÎoÊ
ÐpeÚeÎÔaÃÉÑÍÉ É ÎeÐpoÂÉ×aeÍo ÄpyÖeÌÀÂÎoÊ yÌÙÂËe ÂÉÚÎecÍeÎa.
- PaÚyÍeeÔcÑ. "AcÔpoÉÎÖeÎepÎÙe ËoÎcÔpyËÃÉÉ äaÊcoÎa" ×ceÇÄa cÔpeÍÑÔcÑ Ë
pacÛÉpeÎÉÀ ÇpaÎÉÃ. HaÛ cÌoÇaÎ "OÔËpÙ×aÊÔe Îo×Ùe ÇopÉÚoÎÔÙ c ÎaÍÉ".
HyÌØ xoÔeÌ paÚoÞapo×aÎÎo cÐÌÀÎyÔØ Îa ÐoÌ, Îo × ÐocÌeÄÎÉÊ ÍoÍeÎÔ ÐoÞeÍy-Ôo
ÐocÔecÎÑÌcÑ.
- äa, coÇÌacÉÔecØ, ×Ù... KocÍoc ÔaË É Îe cÔaÌ oÂÝÉÍ ÍecÔoÍ. KÔo ÍÙ? éÚÂpaÎÎÙe
ÞÌeÎÙ ÎaÛÉx cooÂÝecÔ×, ËoÔopÙÍ Äo×epeÎa ÐpÉ×ÉÌeÇÉÑ ÄaÌØÎÉx ÐepeÍeÝeÎÉÊ. CÉÄÉÍ
ÔyÔ ËaË ÍÉËpocËoÐÉÞecËaÑ ÐaÌaÔa ÐpeÄcÔa×ÉÔeÌeÊ... KoÇÄa ÎaÛÉ ÍÉpÙ ÚaÎÑÔÙ co×ceÍ
ÄpyÇÉÍÉ ÄeÌaÍÉ. âoÌee ÐpocÔÙÍÉ, ÖÉÚÎeÎÎÙÍÉ É, ËyÄa ÂoÌee ÔoÌËo×ÙÍÉ, ÚaÍeÞy!- oÎ
oÔËÉÎyÌcÑ Îa cÐÉÎËy cÔyÌa É cÎÉcxoÄÉÔeÌØÎo ÐocÍoÔpeÌ Îa c×oeÇo oÐÐoÎeÎÔa.-
XoÔÉÔe ÚÎaÔØ Ðpo 3eÍÌÀ? ðoÖaÌyÊcÔa! CÔoÉÌo ÞeÌo×eÞecÔ×y cÔyÐÉÔØ Îa cËoÌØÚËyÀ
ÄopoÖËy ÇÌoÂaÌØÎoÊ a×ÔoÍaÔÉÚaÃÉÉ, oÎo cpaÚy oËaÚaÌocØ oÂpeÞeÎo Îa c×oÊ
ÐepcoÎaÌØÎÙÊ ÃÉÆpo×oÊ aÄ. üÔo ÂÙÌo ÐoÎÑÔÎo c caÍoÇo ÎaÞaÌa. He ÄyÍaeÔe Öe ×Ù,
ÞÔo ÔyÐopÙÌÙe poÂoÔÙ ÍoÇÌÉ Äo×ecÔÉ ÐÌaÎeÔy Äo ÞeÇo-Ôo xopoÛeÇo?
K×aÄpaÔÎaÑ ÍaxÉÎa, cÔoÑÝaÑ Úa cÐÉÎoÊ ËaÐÉÔaÎa ÎeÄo×oÌØÎo ÚaÖyÖÖaÌa É eÝ£
cÉÌØÎee Îa×ÉcÌa ÎaÄ cÔoÌoÍ.
- CÐopÎoe yÔ×epÖÄeÎÉe,- ÐpocËpÉÐeÌ poÂoÔ.
- PaÚ×e?
- HeËoÔopÙe peÔpoÇpaÄÙ cËÌoÎÎÙ Ðpe×oÚÎocÉÔØ c×oÉ ÂÉoÌoÇÉÞecËÉe ÎeÊpoceÔÉ,
ÚaÂÙ×aÑ, ÞÔo ÍaÔeÍaÔÉÞecËÉ oÎÉ ÎÉÞeÍ Îe oÔÌÉÞaÀÔcÑ oÔ...
- BceÍ oÔÌÉÞaÀÔcÑ!- ÐepeÂÉÌ poÂoÔa äÖeÆpÉ.- MoÊ ÍoÚÇ paÚ×É×aÌcÑ ×ÍecÔe co ÍÎoÊ,
×ÂÉpaÑ ÜÍoÃÉoÎaÌØÎÙÊ ÖÉÚÎeÎÎÙÊ oÐÙÔ É ×ÙcÔpaÉ×aÑ ocoÂyÀ ÉÎÄÉ×ÉÄyaÌØÎyÀ
cÔpyËÔypy. A ×Ù cÐocoÂÎÙ ÌÉÛØ ÚaÐoÌÎÑÔØ ÎyÌÑÍÉ É eÄÉÎÉÃaÍÉ ÇoÔo×yÀ ÍaÔpÉÃy ×
c×oeÊ ÖeÌeÚÎoÊ ÂaÛËe.
- Bo-Ðep×Ùx, × ËpeÍÎÉe×oÊ ÂaÛËe! Bo-×ÔopÙx, × Îe£ ÍoÖÎo ÌeÇËo ÚaÐÉcaÔØ Ô×oÀ
yÎÉËaÌØÎyÀ ÎeÊpoceÔØ, xoÔÑ ÍÎe ÂÙ ÜÔoÇo Îe xoÔeÌocØ. é ×-ÔpeÔØÉx, ÔÙ yÖaceÎ,
HyÌØ. HacÔoÑÝÉÊ Ûo×ÉÎÉcÔ. CÞÉÔaeÛØ ceÂÑ ×eÎÃoÍ Ô×opeÎÉÑ, a Îa caÍoÍ ÄeÌe -
ÐpocÔo ÖÉ×oÔÎoe, ËoÔopoe yÐÉ×aeÔcÑ c×oeÊ Ðep×oÂÙÔÎoÊ ÍepÚocÔØÀ. He ÐepeÂÉ×aÊ
ÍeÎÑ!
- OÊ, Äa ÐoÖaÌyÊcÔa!- ËaÐÉÔaÎ cÄeÌaÌ cÎÉcxoÄÉÔeÌØÎoe ×ÙpaÖeÎÉe ÌÉÃa É ÎaÄÍeÎÎo
cËpecÔÉÌ pyËÉ Îa ÇpyÄÉ. PoÂoÔ yÄo×ÌeÔ×op£ÎÎo xpycÔÎyÌ cycÔa×aÍÉ.
- þÔo Ö... EcÌÉ ×ceÍ eÝ£ ÉÎÔepecÎo, Ñ ÐpoÄoÌÖy ÉcÔopÉÀ ×ÍecÔo ÜÔoÇo
Îe×ocÐÉÔaÎÎoÇo ÔÉÐa...

* * *

ðoÍÎÀ ÜÔo cÐoËoÊÎoe É coÌÎeÞÎoe yÔpo. CaÍaÑ oÂÙÞÎaÑ ÐoÇoÄa: ÑcÎoe ÂeÚoÂÌaÞÎoe
ÎeÂo É ú5 ÇpaÄyco× Ðo ãeÌØcÉÀ. äoÖÄØ ×ooÂÝe peÄËocÔØ × ÎaÛÉx ËpaÑx. He Ôo,
ÞÔoÂÙ Ñ ÂoÑÌcÑ eÇo. Ho ÐpoÇyÌËÉ Ðocyxy ÎaÍÎoÇo ÐpÉÑÔÎee, a Ñ ËaË paÚ Úa×epÛÉÌ
eÖeÄÎe×ÎÙÊ oÂxoÄ cep×epÎÙx É coÂpaÌcÑ ÐpoÇyÌÑÔØcÑ Äo ÍopÑ. He cÔaÎy
oÔ×ÌeËaÔØcÑ... C oÐpeÄeÌ£ÎÎoÇo ÍoÍeÎÔa y ÍeÎÑ ÐoÑ×ÉÌacØ ÔaËaÑ ÔpaÄÉÃÉÑ. ðoÞÔÉ
xoÂÂÉ. ìÀÂÌÀ oÃÉÆpo×Ù×aÔØ Îo×Ùe ÐeÊÚaÖÉ. 3aÐeÞaÔÌÑÔØ yÇacaÀÝyÀ ËpacoÔy ÐpÉpoÄÙ.
Ha×epÎoe, ÐoÔoÍy ÞÔo ÂoÌØÛe ÜÔÉÍ ÎÉËÔo Îe ÚaÎÉÍaeÔcÑ. PaÎØÛe ÌÀÄÉ ÛaÇy Îe ÍoÇÌÉ
cÔyÐÉÔØ ÂeÚ ÆoÔo- É ×ÉÄeoËaÍep. äoÛÌo ÄaÖe Äo ÔoÇo, ÞÔo oÎÉ ÎaÞaÌÉ ×cÔpaÉ×aÔØ
Éx × c×oÉ ÔeÌeÆoÎÙ. A ÔeÌeÆoÎÙ × ÞacÙ. A ÞacÙ... äaÖe Îe cÐpaÛÉ×aÊÔe, ÇÄe oÎÉ
ÉÎoÇÄa Éx xpaÎÉÌÉ. Ho ÐoÔoÍ oÎÉ peÛÉÌÉ coxpaÎÉÔØ caÍÉx ceÂÑ, ÐoÔoÍy ÞÔo ÂoÑÌÉcØ
cÔapocÔÉ É cÍepÔÉ. He ÚÎaÀ ÄaÖe, ÞeÇo ÂoÌØÛe. õ ÎÉx ×ÙÐaÄaÀÔ ÚyÂÙ. ðopÔÉÔcÑ
ÚpeÎÉe. PaÚpyÛaÀÔcÑ cycÔa×Ù É ÐoÚ×oÎoÞÎÉË. HaÞÉÎaÀÔcÑ ÐpoÂÌeÍÙ c cepÄÃeÍ É
ÐoÌo×oÊ cÉcÔeÍoÊ. A ÐoÔoÍ É c ÇoÌo×oÊ. Bc£ ÜÔo ÍoÖÎo ÎeÍÎoÇo oÔpeÍoÎÔÉpo×aÔØ,
Îo ÐpÉpoÄy Îe oÂÍaÎyÔØ. öÉÚÎØ ÎÉËoÇÄa Îe cÔaÎeÔ ÐpeÖÎeÊ. âopØÂa co ×peÍeÎeÍ ÄÌÑ
ÂÉoÌoÇÉÞecËoÇo cyÝecÔ×a Úa×eÄoÍo oÂpeÞeÎa Îa Ðpo×aÌ. ðoÜÔoÍy ÌÀÄÉ ÐoÛÌÉ Îa
ËapÄÉÎaÌØÎÙe ÍepÙ. OÎÉ oÃÉÆpo×aÌÉ c×o£ coÚÎaÎÉe, ÐoÇpyÚÉ× ceÂÑ × ×ÉpÔyaÌØÎyÀ
peaÌØÎocÔØ. KaÖÄÙÊ - × c×oÊ ÐepcoÎaÌØÎÙÊ ÉÄeaÌØÎÙÊ ÍÉp. KoÍÐØÀÔep, ËoÔopÙÊ
ÐoÚ×oÌÑÌ ÜÔo, oËaÚaÌcÑ Îe ÔaËÉÍ yÖ ÍoÝÎÙÍ. BcËope ÔÉÐo×aÑ ËoÎÆÉÇypaÃÉÑ ÂÙÌa
ÐocÔa×ÌeÎa Îa ÐoÔoË. He ×ce cpaÚy. Ho ÐocÔeÐeÎÎo ×ce ÌÀÄÉ yÛÌÉ ÔyÄa. B po×ÎÙe
pÑÄÙ ÎeÊpoËaÐcyÌ, ËoÔopÙe oÂcÌyÖÉ×aÀ Ñ É ÍoÉ ËoÌÌeÇÉ. çopoÄa oÐycÔeÌÉ. BcÑ
ÐÌaÎeÔa ÐoÇpyÚÉÌacØ × ÔÉÛÉÎy. Ho Ñ ×c£-ÔaËÉ oÔ×Ì£ËcÑ...
ñ ceÌ × ÜÌeËÔpo-ÂaÇÇÉ, ÂÙcÔpo Ðepec£Ë ÇopoÄ, ×ÙexaÌ Îa ÐÌÑÖ É ÐoexaÌ Ðo
Çeo-ÍeÔËe - ÎeÐocpeÄcÔ×eÎÎo Ë ÌÉÎÉÉ ÐpÉÂoÑ. Mope oÔcÔyÐÉÌo oÔ ÐpeÖÎeÇo ÂepeÇa
cÌÉÛËoÍ ÄaÌeËo, ÞÔoÂÙ Äo ÎeÇo ÍoÖÎo ÂÙÌo ÄoÂpaÔØcÑ ÐeÛËoÍ. 3aÔo Ðo ÐyÔÉ
ÐoÌyÞaeÔcÑ ÎacÌaÄÉÔØcÑ yÄÉ×ÉÔeÌØÎÙÍÉ ×ÉÄaÍÉ oÂÍeÌe×ÛeÇo ÄÎa. PÖa×Ùe ÔpyÂÙ,
ËoÔopÙe ÔopÞaÔ, ËaË ÂaÛÎÉ. ãeÌÙe ËopaÂÌÉ, ×oÚ×ÙÛaÀÝÉecÑ cÌo×Îo ÚÄaÎÉÑ. äa É
Íacca paÚÎÙx ÍeÌËÉx, Îo Îe ÍeÎee ÚaÎÉÍaÔeÌØÎÙx, ÐpeÄÍeÔo×. CoÂcÔ×eÎÎo Éx
ÐoÉcËoÍ Ñ É ÚaÎÑÌcÑ, ËoÇÄa ÎaËoÎeà ÄoexaÌ Äo ×oÄÙ. ñ Û£Ì Ðo ÐecËy, Îa ËoÔopÙÊ
paÚ Úa paÚoÍ ÐÌa×Îo ÎaÂeÇaÌÉ ÎeÂoÌØÛÉe ×oÌÎÙ. CÍoÔpeÌ Ôo ÐoÄ ÎoÇÉ, Ôo Îa
ÐpocÔÉpaÀÝyÀcÑ Äo caÍoÇo ÇopÉÚoÎÔa ÇoÌyÂyÀ ÇÌaÄØ. äeÌaÌ cÎÉÍËÉ. é ÎeoÖÉÄaÎÎo
ÚaÍeÔÉÌ cÔpaÎÎÙÊ ÐpeÄÍeÔ, cÌo×Îo ÐoËaÞÉ×aÀÝÉÊcÑ co×ceÍ ÎeÄaÌeËo oÔ ÂepeÇa. ñ
xoÔeÌ ÂÙÌo ÐoÊÔÉ É ÄocÔaÔØ eÇo, Îo y×ÉÄeÌ, ÞÔo oÎ É caÍ ÐpÉÂÌÉÖaeÔcÑ Ëo ÍÎe.
HeÄoÌÇÉÊ ÐoÉcË × ÂaÚe ÄaÎÎÙx ÄaÌ ÍÎe oÄÎoÚÎaÞÎÙÊ oÔ×eÔ - ÉÚ ÍopÑ Îa ÍeÎÑ Û£Ì
ÎeÉÚ×ecÔÎÙÊ × ×oÄoÌaÚÎoÍ ËocÔÀÍe. üÔo oÂecËypaÖÉ×aÌo, ×eÄØ yÖe ÎecËoÌØËo
cÔoÌeÔÉÊ Ñ Îe ×ÉÄeÌ ÖÉ×Ùx ÌÀÄeÊ. B ÂÉoÌoÇÉÞecËoÍ cÍÙcÌe ÖÉ×Ùx.
OÎ Ä×ÉÇaÌcÑ ÔaË ÍeÄÌeÎÎo É ÎeÌo×Ëo, cÌo×Îo ÂÙÌ oÂeccÉÌeÎ ÉÌÉ paÎeÎ É
Ðpe×oÚÍoÇaÌ ÂoÌØ. EÇo pyËÉ × ÍaccÉ×ÎÙx ÐepÞaÔËax ÂeÚÖÉÚÎeÎÎo ÂoÌÔaÌÉcØ Ðo
cÔopoÎaÍ ÔyÌo×ÉÝa. ðpÉxpaÍÙ×aÑ Îa oÄÎy ÎoÇy É ÞyÔØ ÐoÄ×oÌaËÉ×aÑ ÄpyÇyÀ, ×oÄoÌaÚ
ÐoÄoÛ£Ì Ëo ÍÎe ÐoÞÔÉ ×ÐÌoÔÎyÀ É ÚaÍep. äaÖe ÐpocÔo coxpaÎÑÔØ pa×Îo×ecÉe
Äa×aÌocØ eÍy c ÔpyÄoÍ. Ho oÎ cÔoÑÌ É cÍoÔpeÌ Îa ÍeÎÑ ÞepeÚ ÔoÌcÔoe cÔeËÌo. é
ÔoÇÄa Ñ y×ÉÄeÌ eÇo ÇÌaÚa... OÄÉÎ ÇÌaÚ. HeÞeÌo×eÞecËÉÊ. üÔo ÂÙÌ Îe ÞeÌo×eÞecËÉÊ
×ÚÇÌÑÄ, Îo ×ÚÇÌÑÄ ÍÙcÌÑÝeÇo cyÝecÔ×a.
ðoÎÉÍaÑ ×aÖÎocÔØ ÍoÍeÎÔa É ÂoÑcØ yÐycÔÉÔØ xoÔØ ËaËyÀ-Ôo ×aÖÎyÀ ÄeÔaÌØ, Ñ cÄeÌaÌ
cepÉÀ ÆoÔoÇpaÆÉÊ, xoÔÑ É ÔaË yÖe ÚaÐÉcÙ×aÌ ×ÉÄeo c ËaÍepÙ, ÐocÔa×ÉÌ ÇeoÍeÔËy c
ÔaÊÍËoÄoÍ... é × ÜÔo ÍÇÎo×eÎÉe ÍeÎÑ ocÌeÐÉÌa ×cÐÙÛËa. ðo ×ceÍ cÉcÔeÍaÍ ÐpoÛÌa
×oÌÎa ÜÌeËÔpoÍaÇÎÉÔÎoÇo ÉÍÐyÌØca, Îo oÎÉ ×ÙÄepÖaÌÉ.
B Ä×yxcÔax ÍeÔpax × ÂepeÇ yÔËÎyÌcÑ ÎeÉÚ×ecÔÎÙÊ aÐÐapaÔ. OÇpoÍÎaÑ ÍaÛÉÎa
ÐpÉÐÌÀcÎyÔoÊ ÆopÍÙ, ÐoxoÖaÑ Îa cËaÔa, ×oÚÎÉËÌa ÎeÉÚ×ecÔÎo oÔËyÄa. AÜpoÄÉÎaÍÉËa
ËopÐyca ÐoÄcËaÚÙ×aÌa, ÞÔo ÜÔo ÍoÇ ÂÙÔØ ËaËoÊ-Ôo caÍoÌ£Ô, Îo Ñ ÎÉËoÇÄa Îe ×ÉÄeÌ
caÍoÌ£Ôo× ÐoÄoÂÎoÊ ËoÎcÔpyËÃÉÉ, ÐoÜÔoÍy ÐpeÄÐoÌoÖÉÌ, ÞÔo ÐepeÄo ÍÎoÊ
ËocÍÉÞecËÉÊ ËopaÂÌØ. Ho oÔËyÄa oÎ ×ÚÑÌcÑ? CÐyÔÎÉËo×aÑ ceÔØ Îe ×ÙÇpyÖaÌa Îa
cep×ep ÎÉËaËÉx ÐpeÄyÐpeÖÄeÎÉÊ o ËocÍÉÞecËÉx oÂßeËÔax. HeyÖeÌÉ ÜÔo ËopaÂÌØ
ÐpÉÛeÌØÃe×? BoÐpoco× × ÍoeÊ ÇoÌo×e cÔaÎo×ÉÌocØ ×c£ ÂoÌØÛe, a ÄeÎØ ×c£
ÉÎÔepecÎee.
ñ ycÐeÌ cÄeÌaÔØ eÝ£ Ðapy ÄecÑÔËo× ×ÙcoËoËaÞecÔ×eÎÎÙx cÎÉÍËo×. TeÍ ×peÍeÎeÍ
Ä×epØ ËopaÂÌÑ oÔËpÙÌacØ, É ÉÚ ÎeÇo Ðo ÔpaÐy cÐycÔÉÌÉcØ Ôpoe. CËpoÍÎo oÄeÔÙÊ
ÍoÌoÄoÊ ÍyÖÞÉÎa, ÖeÎÝÉÎa × ÂeÌoÍ aÎÔÉÞÎoÍ ÎapÑÄe É eÝ£ oÄÉÎ ÞeÌo×eË × ËpacÎoÍ
cËaÆaÎÄpe É ÛÌeÍe, cËpÙ×aÀÝeÍ ÌÉÃo. Ho ÉÍeÎÎo eÇo ÇoÌoc Ñ ycÌÙÛaÌ Ðep×ÙÍ,
yÌo×É× cÉÇÎaÌÙ ×ÎyÔpeÎÎeÊ paÄÉoc×ÑÚÉ. OÎÉ Îe ÛÉÆpo×aÌÉ ÐepeÇo×opo×, oÂÝaÌÉcØ Îa
ÑÚÙËe, ËoÔopÙÊ ÐoxoÄÉÌ Îa ÞeÌo×eÞecËÉÊ É ×eÌÉ ceÂÑ Ðo-xoÚÑÊcËÉ. äa, oÎÉ
oÐpeÄeÌ£ÎÎo ÎaÐoÍÉÎaÌÉ ÌÀÄeÊ.
- é ËaËoÇo Þ£pÔa ÍÙ ÚÄecØ ÉÝeÍ?- cÐpocÉÌ ÞeÌo×eË × ËpacÎoÍ.
- EÇo,- oÔ×eÔÉÌ cËpoÍÎÙÊ ÍyÖÞÉÎa, Îe Ûe×eÌÑ ÇyÂaÍÉ, É yËaÚaÌ × ÍoÀ cÔopoÎy.
ðocÌe ÜÔoÇo ÎeÚÎaËoÍeÃ × ÛÌeÍe caÍÙÍ paÚ×ÑÚÎÙÍ oÂpaÚoÍ ÛÌ£ÐÎyÌ c×oÀ ÐoÐyÔÞÉÃy,
ÐpÉÂÌÉÚÉÌcÑ Ëo ÍÎe, oÔÔoÌËÎyÌ cÔpaÎÎoe cyÝecÔ×o × ×oÄoÌaÚÎoÍ ËocÔÀÍe ÔaË, ÞÔo
oÎo ÂecÐoÍoÝÎo ÛÌ£ÐÎyÌocØ oÂpaÔÎo × ×oÄy, É oÂßÑ×ÉÌ, ÞÔo Äo caÍoÇo ÍoÍeÎÔa
oÔÌ£Ôa ÐÌaÎeÔa cÔaÎo×ÉÔcÑ Éx peÍoÎÔÎoÊ ÂaÚoÊ. ñ ×oÚpaÚÉÌ, ÞÔo ËoÍÐaÎÉÑ "çÌoÂaÌ
A×ÔoÍaÔÉËc" ÐocÔa×ÉÌa ÍeÎÑ ÐoÍoÇaÔØ ÌÀÄÑÍ, paÚÍeÝ£ÎÎÙÍ × ÎeÊpoËaÐcyÌax, Îo Îe
yÐoÌÎoÍoÞÉ×aÌa oËaÚÙ×aÔØ ÔexÎÉÞecËÉe ycÌyÇÉ ÐocÔopoÎÎÉÍ. üÔo ÐpÉ×eÌo ÞeÌo×eËa ×
ËpacÎoÍ cËaÆaÎÄpe × ÂeÛeÎcÔ×o. OÎ cx×aÔÉÌcÑ Úa ËaËoe-Ôo ÐopÔaÔÉ×Îoe ycÔpoÊcÔ×o,
×epoÑÔÎo, opyÖÉe, É ÐooÂeÝaÌ ÍeÎÑ "ÔyÔ Öe ÐepepaÂoÔaÔØ Îa ÍeÔaÌÌoÌoÍ". TaË Ñ É
ÐoÚÎaËoÍÉÌcÑ c äÖeÆpÉ HyÌeÍ...
TeÍ Îe ÍeÎee, eÇo ÉÎÔeÌÌÉÇeÎÔÎÙÊ cÐyÔÎÉË cËaÚaÌ ÞÔo-Ôo ÐpÉÍÉpÉÔeÌØÎoe o
"Ðpa×ÉÌØÎoÍ ÐoÄxoÄe" É ÎaÐoÍÎÉÌ Ðpo ÎeËÉx ËoÌÌeÇ, pacÐoÌaÇaÀÝÉx ÎyÖÎoÊ
ÉÎÆopÍaÃÉeÊ. MeÖÄy ÐpÉÛeÌØÃaÍÉ Ðo ×ÎyÔpeÎÎeÊ c×ÑÚÉ Úa×ÑÚaÌocØ ËaËoe-Ôo oÂÝeÎÉe.
é xoÔÑ ÑÚÙËo×oÊ ÂapØep ÍeÖÄy ÎaÍÉ ÐpaËÔÉÞecËÉ oÔcyÔcÔ×o×aÌ, Ñ ÌÉÛØ oÔÞacÔÉ
ÐoÎÉÍaÌ, ÞÔo ÐpoÉcxoÄÉÔ. KÔo-Ôo ÎecËoÌØËo paÚ cÐpocÉÌ ÍeÎÑ o "yÞ£ÔÎoÊ ÚaÐÉcÉ
âeÌoÊ ËopoÌe×Ù", Îo Ñ Îe cÍoÇ ÎaÊÔÉ × ÂaÚe ÄaÎÎÙx ÎÉÞeÇo ÐoÄoÂÎoÇo. BepoÑÔÎo,
ÔaËoÊ aËËayÎÔ ×c£-ÔaËÉ cyÝecÔ×o×aÌ, Îo ÂÙÌ cËpÙÔ, ËaË cÌyÞaeÔcÑ y ÐoÌØÚo×aÔeÌeÊ
c ×ÙcoËÉÍ ypo×ÎeÍ aÄÍÉÎÉcÔpaÔÉ×ÎoÇo ÄocÔyÐa. ðoÔoÍy ÞÔo, ËoÇÄa ÍÎe ÐepeÄaÌÉ
ÐapoÌØ × ×ÉÄe ÄÌÉÎÎoÊ ÐocÌeÄo×aÔeÌØÎocÔÉ ÂyË× É ÃÉÆp, oÎ ÂÙÌ ÐpÉÎÑÔ.
çÄe-Ôo × ÇÌyÂÉÎe ÃeÎÔpaÌØÎoÇo cep×epa ÚaÐycÔÉÌÉcØ oÞeÎØ Äpe×ÎÉe cËpÉÐÔÙ. OÎÉ
ÍeÎÑÌÉ ÐpÉopÉÔeÔÙ ÂeÚoÐacÎocÔÉ, ÚaÄeÊcÔ×o×aÌÉ cÔapÙe ×epcÉÉ ÐpoÔoËoÌo×,
ÐepeËÌÀÞaÌÉ ypo×ÎÉ ÄocÔyÐo×. OÎÉ ÌeÚÌÉ ÍÎe × ÇoÌo×y, ÐpÉ×oÄÑ Ë ocoÚÎaÎÉÀ -
ÐepeÄo ÍÎoÊ ÎaxoÄÑÔcÑ ÌÀÄÉ - ÍoÉ xoÚÑe×a. BecØ ÇÉÇaÐoÌÉc, ×oÚÍoÖÎo, ×cÑ ÐÌaÎeÔa
ÐepexoÄÉÌa ÐoÄ Éx ËoÎÔpoÌØ.
Ha ÐÌÑÖe ÐoÑ×ÉÌocØ ÎecËoÌØËo ÂoÌØÛÉx cÔpoÉÔeÌØÎÙx poÂoÔo×, ËoÔopÙx ÍÙ Úo×£Í
äÖeËaÍÉ. ðoÄ ÎeÄo×oÌØÎÙe oËpÉËÉ HyÌÑ, ËoÔopÙe ÎÉËÔo Îe cÌyÛaÌ, oÎÉ ×oÄpyÚÉÌÉ
ËocÍÉÞecËÉÊ ËopaÂÌØ Îa ËoÌ£cÎyÀ ÔpaÎcÐopÔÎyÀ ÐÌaÔÆopÍy É Ðo×oÌoËÌÉ × cÔopoÎy
ÇopoÄa. MÎe Öe Äo×epÉÌÉ ×eÚÔÉ Îa c×o£Í ÂaÇÇÉ ËaÐÉÔaÎa É eÇo cÐyÔÎÉÃy. OÎa, Ë
cÌo×y, ËaÖeÔcÑ, ÐÌoxo ÐoÎÉÍaÌa, ÇÄe oËaÚaÌacØ, É yÄÉ×Ì£Îo oÚÉpaÌacØ.
- CËaÖÉ, ÖeÌeÚÎÙÊ ÞeÌo×eË, ÜÔo oÄÉÎ ÉÚ Ú×£ÚÄÎÙx ÍÉpo× ÎeÂoÖÉÔeÌeÊ?- ÎaËoÎeÃ
cÐpocÉÌa oÎa c ÐoÍoÝØÀ c×oeÇo ÐyÔaÎoÇo ÎaÂopa cÌo×, Îo Ñ ÂÙcÔpo ÐoÄcÔpoÉÌcÑ Ë
ÑÚÙËo×oÊ ÍoÄeÌÉ.
- HeÔ. üÔo ÞeÌo×eÞecËÉÊ ÇopoÄ. ðoÞÔÉ cÔo ÍÉÌÌÉoÎo× ÖÉÔeÌeÊ.
OÎa cÎo×a c ÉÎÔepecoÍ oÇÌÑÄeÌacØ Ðo cÔopoÎaÍ. Ho×Ùe ËopÐopaÔÉ×ÎÙe ËopÐyca,
Îa×ÉcaÀÝÉe ÎaÄ oÐycÔe×ÛÉÍÉ cÔapÙÍÉ Ë×apÔaÌaÍÉ c pacÔpecËa×ÛÉÍÉcÑ ÄopoÇaÍÉ É
×ÙcoxÛÉÍÉ cÔ×oÌaÍÉ Äepe×Øe×, Ñ×Îo Îe ÐoxoÄÉÌÉ Îa ÐpÉ×ÙÞÎÙe eÊ ÇopoÄcËÉe
ÐeÊÚaÖÉ.
- Ho ÇÄe ×ce?
- OÎÉ ÎaxoÄÑÔcÑ ×ÎyÔpÉ cep×epÎÙx xpaÎÉÌÉÝ... éx coÚÎaÎÉe oÃÉÆpo×aÎo. OÔÄeÌeÎo
oÔ opÇaÎÉÞecËÉx ÔeÌ É ÐoÍeÝeÎo × ÎeÊpoËaÐcyÌÙ.
- OÔÄeÌeÎo oÔ ÔeÌ? ðoÎÉÍaÀ...- ÖeÎÝÉÎa yÄo×ÌeÔ×op£ÎÎo ËÉ×ÎyÌa.- BÙ ÉÚ×ÌeËaeÔe
Éx Ka.
- B oÂÝeÍ É ÃeÌoÍ.
- äeÔoÞËa, ÚpÑ ÔeÂÑ oÂÎaÄ£ÖÉ×aeÔ ÜÔoÔ ÔexÎopeÌÉÇÉoÚÎÙÊ ÂpeÄ,- ×ÍeÛaÌcÑ HyÌØ, É
ÜÔÉ cÌo×a, ÉcËaÖ£ÎÎÙe ×ÎeÛÎÉÍ xpÉÐÌÙÍ ÄÉÎaÍÉËoÍ, ÐpoÚ×yÞaÌÉ co×ceÍ yÖ ÍpaÞÎo.-
OÎÉ ×ce Äa×Îo ÍepÔ×Ù. A Éx coÚÎaÎÉe - ÌÉÛØ ÂÌeËÌaÑ ËoÐÉÑ ÎacÔoÑÝeÇo
ÞeÌo×eÞecËoÇo ÍoÚÇa, ÌÉÛ£ÎÎaÑ ÜÍoÃÉÊ oÔ ×ocÐpÉÑÔÉÑ peaÌØÎocÔÉ.
- üÔo Îe ÔaË, ÍÉcÔep...- ×oÚpaÚÉÌ Ñ.- CoÚÎaÎÉe × ÎeÊpoËaÐcyÌe aÂcoÌÀÔÎo
c×oÂoÄÎo. KaÖÄÙÊ ÎaÛ ÖÉÔeÌØ ÍoÖeÔ coÚÄa×aÔØ coÂcÔ×eÎÎÙÊ ÍÉp, ÉcÐÙÔÙ×aÔØ ÌÀÂÙe
ÐepeÖÉ×aÎÉÑ É ÄaÖe oÂÝaÔØcÑ c ÄpyÇÉÍÉ...
- BeÌÉËoÌeÐÎo! éÌÌÀÚÉÑ ÖÉÚÎÉ, ËoÔopaÑ ÐoÄÄepÖÉ×aeÔ ceÂÑ ×ÎyÔpÉ ÉÌÌÀÚopÎoÇo
ÍÉpa. CÉÍyÌÑÃÉÑ oÂÍaÎa cÉÍyÌÑÃÉÉ. âeÚÄapÎo, ÂecÞy×cÔ×eÎÎo É ÂeccÍÙcÌeÎÎo!
ðycÔaÑ ÔpaÔa ÜÌeËÔpÉÞecÔ×a...
- Hy ÐoÞeÍy Öe?... HaÛÉ ÖÉÌØÃÙ ÐpoÄoÌÖaÀÔ peÛaÔØ paÚÌÉÞÎÙe ÚaÄaÞÉ, c
yÄo×oÌØcÔ×ÉeÍ peaÌÉÚyÑ c×oÊ ÐoÔeÎÃÉaÌ. üÔo ÎaÍÎoÇo ÜÆÆeËÔÉ×Îee É peÎÔaÂeÌØÎee,
ÞeÍ ÔpeÎÉpo×aÔØ ÉcËyccÔ×eÎÎyÀ ÎeÊpoceÔØ.
üÔoÔ apÇyÍeÎÔ ÎÉcËoÌØËo Îe yÂeÄÉÌ ËaÐÉÔaÎa. OÎ ÇpÑÚÎo ×ÙpyÇaÌcÑ, ÐoÞeÍy-Ôo
ÎaÚ×a× ×cex "ËaÐÉÔaÌÉcÔÉÞecËÉÍÉ c×ÉÎØÑÍÉ", É ×ÙpaÚÉÌ ÖeÌaÎÉe "ÐocËopee c×ÉÎÔÉÔØ
c ÜÔoÊ ÍepÚoÐaËocÔÎoÊ ÐÌaÎeÔÙ, Ðpocpa×ÛeÊ c×o£ ÂyÄyÝee". ðpÉ ÜÔoÍ ocÔa×aÌocØ
Îe ÑcÎÙÍ, ÚaÞeÍ oÎ × ÔaËoÍ cÌyÞae ×ooÂÝe ÐpÉÌeÔeÌ. Ho ×cËope Ñ ÜÔo ÐoÎÑÌ...
äÖeËÉ yÖe Úa×eÚÌÉ ËocÍÉÞecËÉÊ ËopaÂÌØ × cÂopoÞÎÙÊ aÎÇap É ÉÚ×ÌeËÌÉ ÉÚ ÎeÇo Ä×a
ÄpyÇÉx ÂoÌee ËoÍÐaËÔÎÙx ÛapooÂpaÚÎÙx aÐÐapaÔa. OÐpeÄeÌ£ÎÎo, ÎeÞÔo Îe ÉÚ ÎaÛeÇo
ÍÉpa. Ho ÞepÔeÖÉ É cÐeÃÉÆÉËaÃÉÉ, ÚaÇpyÖeÎÎÙe c oÄÎoÇo ÉÚ ÎÉx Îa ÎaÛÉ cep×epa Ðo
ÂecÐpo×oÄÎoÍy ËaÎaÌy, ÐpoÑcÎÉÌÉ cÉÔyaÃÉÀ É ÚaÄaÞy ÎaÛÉx ÇocÔeÊ. âoÌee cÔapÙÊ É
Ñ×Îo ÉÚÎoÛeÎÎÙÊ Ûap, Û£Ì ÐoÄ paÚÂopËy: ÉÚ ÎeÇo ÔpeÂo×aÌocØ ÉÚ×ÌeÞØ ÎeËyÀ
ÜÌeËÔpoÍaÇÎÉÔÎyÀ ycÔaÎo×Ëy É ÎeÊpoËaÐcyÌy opÉÇÉÎaÌØÎoÊ ËoÎcÔpyËÃÉÉ c ÌÉÞÎocÔØÀ
ÐÉÌoÔa. éÚ ×ÔopoÇo aÐÐapaÔa, ÉÄeÎÔÉÞÎoÇo, Îo ÂoÌee Îo×oÇo, cÌeÄo×aÌo ÚaÂpaÔØ
eÝ£ Ä×yx ÐaccaÖÉpo×. ðocÌe ÞeÇo Ðo cyÔÉ ÐpoÉÚ×ecÔÉ ÐepecaÄËy. Bcex ÔpoÉx
paÚÍecÔÉÔØ × ÎeÊpoËaÐcyÌe, cÐeÃÉaÌØÎo coÂpaÎÎoÊ × ÐopÔaÔÉ×ÎoÍ ÆopÍ-ÆaËÔope.
MÉÎÉaÔÀpÉÚaÃÉÑ ÔaËoÇo ycÔpoÊcÔ×a Îe ÐpeÄcÔa×ÌÑÌacØ ÐpoÂÌeÍoÊ. OcÎo×ÎaÑ ÔoÎËocÔØ
ÚaËÌÀÞaÌacØ ÉÍeÎÎo × ÐepeÎoce coÚÎaÎÉÑ. KaË ÂÙ ÎÉ ÉcÔoÞaÌ ÖeÌÞØ ÍoÊ Îo×ÙÊ
ÚÎaËoÍÙÊ, Îo ÉÍeÎÎo × ÜÔÉx ÎÀaÎcax ÍÙ É Ñ×ÌÑeÍcÑ cÐeÃÉaÌÉcÔaÍÉ. CËoÐÉpo×aÔØ
ÞeÌo×eÞecËoe coÚÎaÎÉe ÐpocÔo. Ho ÞÔo ÐoÌyÞÉÔcÑ × ÉÔoÇe? MaÔeÍaÔÉÞecËaÑ ÍoÄeÌØ.
KoÐÉÑ, ËoÔopaÑ ÐpoÄoÌÖÉÔ cyÝecÔ×o×aÔØ ÂeÚ c×ÑÚÉ c opÉÇÉÎaÌoÍ. é ÄaÖe ÇÉÂeÌØ
ÜÔoÇo opÉÇÉÎaÌa Îe cÄeÌaeÔ ËoÐÉÀ ÂoÌee yÎÉËaÌØÎoÊ. He peÛÉÔ, a ÌÉÛØ ycÌoÖÎÉÔ
ÜÔÉÞecËÉe ÐpoÂÌeÍÙ, Úa ËoÔopÙe ÔaË ÌÀÂÉÔ ÃeÐÌÑÔØcÑ ÎaÛ ÚÎaËoÍÙÊ.
CÄeÌaÔØ ÐpoÃecc ÎeÐpepÙ×ÎÙÍ, ËaË ÐepexoÄ ÉÚ ËoÍÎaÔÙ × ËoÍÎaÔy. HeÚaÍeÔÎÙÍ, ËaË
ÚacÙÐaÎÉe É ÐpoÂyÖÄeÎÉe. HÉ ocÔa×ÉÔØ ÎÉ eÄÉÎoÊ ÌaÚeÊËÉ ÎÉ oÄÎoÊ ceËyÎÄÙ, ÇÄe
ËÔo-Ôo ÍoÖeÔ cÞÉÔaÔØcÑ yÍepÛÉÍ ÉÌÉ ×oÚÎÉËÛÉÍ ÉÚ ÎeÂÙÔÉÑ. KoÇÄa oÄÎa cÉcÔeÍa
ÐÌa×Îo ÚaÂÉpaeÔ Îa ceÂÑ ÆyÎËÃÉÉ É coÄepÖaÎÉe ÄpyÇoÊ, a coÚÎaÎÉe ÐpoÄoÌÖaeÔ
paÂoÔaÔØ. ðpÉÎÃÉÐ ÎeÐpepÙ×ÎocÔÉ cÉÍyÌÑÃÉÉ. BoÔ × Þ£Í ÍacÔepcÔ×o ËoÐÉpo×aÎÉÑ
ÎeÊpoceÔeÊ! "çÌoÂaÌ A×ÔoÍaÔÉËc" - Ðpo×epeÎÎÙe ÐpoÆeccÉoÎaÌÙ × paÂoÔe c
ËÉÂepÎeÔÉÞecËÉÍ coÚÎaÎÉeÍ.
BÐoÌÎe oÞe×ÉÄÎo, ÐoÞeÍy ÎaÛÉ ÉÎoÐÌaÎeÔÎÙe ÇocÔÉ oÂpaÔÉÌÉcØ Úa ÜÔoÊ oÐepaÃÉeÊ
ÉÍeÎÎo Ë ÎaÍ. Ho oÎÉ ÐoÛÌÉ ÄaÌØÛe. OÎÉ cÔaÌÉ ÉcÐoÌØÚo×aÔØ cÉÍyÌÑÃÉÀ ÄÌÑ ÔoÇo,
ÞÔoÂÙ ÐpeoÄoÌe×aÔØ ËocÍÉÞecËÉe paccÔoÑÎÉÑ... He ÂecÐoËoÑcØ o coxpaÎÎocÔÉ
ÂÉoÌoÇÉÞecËÉx ÔeÌ.
é, ÎecÍoÔpÑ Îa ÎecËoÌØËo ÜÚoÔepÉÞecËÉÊ ×ÚÇÌÑÄ Îa ÐpoÂÌeÍy, cÉÍÐaÔÉÞÎaÑ cÐyÔÎÉÃ
HyÌÑ oÃeÎÉÌa ÜÔo. ðoÍÎÀ, oÎa ÄaÖe yÔoÞÎÉÌa y cËpoÍÎoÇo ÍyÖÞÉÎÙ: "EcÌÉ ×Ù
coÚÄa£Ôe ÉcËyccÔ×eÎÎÙe ÍÉpÙ, Ôo oÔËyÄa ×aÍ ÉÚ×ecÔÎo, ÞÔo oËpyÖaÀÝÉÊ ÍÉp
peaÌeÎ?"
ðoÞeÍy-Ôo oÎ oÔ×eÔÉÌ, ÞÔo "ÜÔo oÄÉÎ ÉÚ Ôex ×oÐpoco×, ËoÔopÙe ÂeccÍÙcÌeÎÎo
ÚaÄa×aÔØ".
Ho oÎa, ËaÖeÔcÑ, ÐoÎÑÌa ÐoÞeÍy. õÄÉ×ÉÔeÌØÎo ÐpoÎÉÃaÔeÌØÎaÑ ÖeÎÝÉÎa...

* Originally in ru.ignatov
* Crossposted in obec.pactet
0 new messages