[FarGroup/FarManager] master: Update FarPol.hlf.m4 (0a8ea58e5)

0 views
Skip to first unread message

farg...@farmanager.com

unread,
Mar 11, 2023, 6:45:49 AMMar 11
to farco...@googlegroups.com
Repository : https://github.com/FarGroup/FarManager
On branch : master
Link : https://github.com/FarGroup/FarManager/commit/0a8ea58e5187eba7ea024bab04ca9171f54d69e6

>---------------------------------------------------------------

commit 0a8ea58e5187eba7ea024bab04ca9171f54d69e6
Author: Andrzej Rudnik <aru...@arudnik.pl>
Date: Sat Mar 11 09:26:47 2023 +0100

Update FarPol.hlf.m4


>---------------------------------------------------------------

0a8ea58e5187eba7ea024bab04ca9171f54d69e6
far/FarPol.hlf.m4 | 60 ++++++++++++++++++++++++++++---------------------------
1 file changed, 31 insertions(+), 29 deletions(-)

diff --git a/far/FarPol.hlf.m4 b/far/FarPol.hlf.m4
index dc522a620..f9b602456 100644
--- a/far/FarPol.hlf.m4
+++ b/far/FarPol.hlf.m4
@@ -113,7 +113,7 @@ $^#Copyright © 1996-2000 Eugene Roshal#
~Maski plików~@FileMasks@
~Makropolecenia (sterowanie klawiaturą)~@KeyMacro@

- ~Customizing UI elements~@CustomizingUI@
+ ~Dostosowywanie elementów interfejsu~@CustomizingUI@


@Help
@@ -1524,7 +1524,7 @@ $ #Menu: Menu opcje#

#Język programu# Wybór języka programu i pomocy. Użyj opcji "Zapisz ustawienia",
aby zapamiętać wybrany język
- You can ~customize UI elements~@CustomizingUI@ to you needs and taste.
+ Możesz ~dostosować elementy interfesju~@CustomizingUI@ do własnych potrzeb i wymagań.

#Konfiguracja# Pokazuje okno ~konfiguracji wtyczek~@PluginsConfig@.
#wtyczek#
@@ -2815,8 +2815,8 @@ bajtów o 16.
#Shift+F4# Wybór ~trybu podglądu~@ViewerMode@: #tekstowy#, #hex# (szesnastkowy) lub #źródło#
#F6# Przełącza na ~edytor~@Editor@
#F7# ~Wyszukiwanie~@ViewerSearch@
- #Shift+F7, Spacja# Continue searching forward
- #Alt+F7# Continue searching backwards
+ #Shift+F7, Spacja# Kontynuuj szukanie w kierunku końca pliku
+ #Alt+F7# Kontynuuj szukanie w kierunku początku pliku
#F8# Przełączenie pomiędzy stronami kodowymi OEM i ANSI
#Shift+F8# Przełączenie strony kodowej za pomocą menu ~Strony kodowe~@CodePagesMenu@
#Alt+F8# ~Zmienia bieżącą pozycję~@ViewerGotoPos@
@@ -3077,9 +3077,9 @@ fantazyjne liczby odpowiadającym im cyfrom (#42# pasuje do #④②#), itd.
Włącza użycie ~Wyrażeń regularnych~@RegExp@ w szukanym tekście.
Wyszukiwanie wielowierszowe nie jest obsługiwane.

- The #Search down# button starts searching forward.
+ Przycisk #Szukaj w dół# szuka w kierunku końca pliku.

- The #Search up# button starts searching backwards.
+ Przycisk #Szukaj w górę# szuka w kierunku początku pliku.


@Editor
@@ -3163,8 +3163,8 @@ kodowa ANSI, ale można zmienić to ustawienie w oknie ~Ustawień edytora~@Edito
#F6# Przełącz na ~podgląd~@Viewer@
#F7# ~Szukaj~@EditorSearch@
#Ctrl+F7# ~Zastąp~@EditorSearch@
- #Shift+F7# Continue searching or replacing forward
- #Alt+F7# Continue searching or replacing backwards
+ #Shift+F7# Kontynuuje szukanie lub zastępowanie w kierunku końca pliku
+ #Alt+F7# Kontynnuje szukanie lub zastępowanie w kierunku początku pliku
#F8# Przełącza strony kodowe OEM/ANSI
#Shift+F8# Wybiera stronę kodową
#Alt+F8# ~Przechodzi do~@EditorGotoPos@ podanej linii i kolumny
@@ -3229,9 +3229,9 @@ linii nie zostaną odnalezione.
~Zachowaj styl~@PreserveStyle@
Zachowuje styl (wielkość znaków i ograniczniki w kodzie źródłowym) w zastąpionym tekście.

- The #Search down# button starts searching forward.
+ Przycisk #Szukaj w dół# szuka w kierunku końca pliku.

- The #Search up# button start searching backwards.
+ Przycisk #Szukaj w górę# szuka w kierunku początku pliku.

Przycisk #Wszystko# pokaże WSZYSTKIE wystąpienia tekstu w postaci ~menu~@FindAllMenu@.

@@ -5587,38 +5587,40 @@ $ #Informacja o wersji#


@CustomizingUI
-$ #Customizing UI elements#
- All Far user interface elements are defined in #.lng# files (e.g., #FarEng.lng#).
-You can customize these elements to your needs. For example, you can
-change hotkeys or labels on a certain Far dialog. To override
-UI elements, create a file with the name #Far<Lng>.lng.custom#
-in #%FARHOME%# or #%FARPROFILE%# directory and provide new values for
-the UI IDs you want to customize.
-
- For example, to make file system link types on Far panels look like
-in the listing of DIR DOS command, you can create file #FarEng.lng.custom#
-in the #%FARPROFILE%# directory with the following content:
+$ #Dostosowywanie elementów interfejsu#
+ Wszystkie elementy interfejsu użytkownika zdefiniowane są w plikach #.lng#
+(np. #FarPol.lng#). Możesz dostosować te elementy do własnych upodobań.
+Np. możesz zmienić skróty klawiszowe lub etykiety w określonych oknach
+dialogowych. Aby zastąpić elementy interfejsu należy utworzyć plik o nazwie
+#Far<Jęz>.lng.custom# (np. #FarPol.lng.custom#) w folderze #%FARHOME%#
+lub #%FARPROFILE%# i utworzyć nowe wartości dla tych identyfikatorów
+interfejsu użytkownika, które chcesz zmienić.
+
+ Dla przykładu, aby typy odnośników do systemu plików w panelu Far
+wyglądały tak jak w poleceniu DIR, należy utworzyć plik #FarPol.lng.custom#
+w folderze #%FARPROFILE%# z następującą zawartością:

@-
\0A┌────────────────────────────┐\-
- \0A│\30│ │UTF-8│Ln 1/7│Col│8:34 PM\0A│\-
+ \0A│\30│ │UTF-8│Lin 1/7│Kol 1│20:35\0A│\-
\0A│\1b//[MListUp] \0A│\-
\0A│\1b"..↑" \0A│\-
\0A│\1b \0A│\-
\0A│\1bMListFolder = "<DIR>" \0A│\-
\0A│\1bMListSymlink = "<SYMLINK>" \0A│\-
\0A│\1bMListJunction = "<JUNCTION>"\0A│\-
- \0A│\071\30Help \07 2\30Save \07 3\30 \07 \30 \0A│\-
+ \0A│\071\30Pomoc \07 2\30Zapisz\07 3\30 \07 \30 \0A│\-
\0A└────────────────────────────┘\-
@+

- You can specify replacement UI elements in two ways, on two separate
-lines or on a single line. The new value should always be enclosed
-in double quotation marks. You can find UI IDs you want to redefine
-in the original #Far<Lng>.lng# file.
+ Możesz podać zastępcze elementy interfejsu na dwa sposoby - w jednej
+lub w dwóch liniach. Nowa wartość zawsze musi być ujęta w podwójnych
+znakach cudzysłowowa. Identyfikatory elementów do zmiany można znaleźć
+w oryginalnym pliku #Far<Jęz>.lng#

- If custom UI language files exist in both directories, the file
-in #%FARPROFILE%# has precedence over the file in #%FARHOME%#.
+ Jeżeli dostosowany plik językowy znajduje się w obu folderach,
+to plik z folderu #%FARPROFILE%# ma pierwszeństwo przed plikiem
+z folderu #%FARHOME%#.


@FarConfig


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages