Rapor taslağı hakkında görüşleriniz.

7 views
Skip to first unread message

Gökşin Akdeniz

unread,
Mar 8, 2010, 4:31:07 PM3/8/10
to enixma...@googlegroups.com
Herkese merhaba,

Dün 28 Şubat 2010 saat 22:00 ile 7 Mart 2010 saat 23:55 arasındaki zamanda tüm
sayılarımızın toplam indirme sayılarını raporladım ve yolladım. Bu raporun
içeriğini kendi gereksinmelerimize göre biçimlendirebiliriz. Bu nedenle
sizlerinde görüşlerini alarak bir rapor biçimi oluştrumak istiyorum.

Şu an için kullandığım taslak biçiminde başlık olarak aşağıdaki biçimi
kullanıyorum.

Sayı, tarih 1, tarih2, tarih3, vs vs vs, Toplam_İndirme

Bunun altında da sayacın ilk başladığı günden o güne dek gerçekleşen toplam
indirme sayısı yer alıyor. En son sütunda ise o hafta indirilen sayıların
adedi yer alıyor.

Tanju'dan gelen bir öneri aynı başlıkları kullanırken altındaki sütunlarda
sadece o gün indirilen dergi sayılarının yer alması ve toplam sütunda
haftalık indirme sayısı ve en son sütun olarak da o hafta sonuna dek
gerçekleşen toplam indirmenin yer alması idi.

Tanju'nun dediği taslak raporu ekte yolluyorum. Sadece satır
aralarındaki "---" eksik. :)

Başka raporlama önerisi olan varsa onları da deneyebilir ve
değerlendirebiliriz.

mart_1_2010_2.pdf
signature.asc

Fırat Kutlu

unread,
Mar 9, 2010, 3:30:48 PM3/9/10
to enixma...@googlegroups.com
Merhaba,

E�er haftal�k rapor olarak yaz�lacaksa bu son hali �ok iyi olmu�. Son
derece a��k. Belki sonuna tek bir genel toplam eklenebilir. 2006'dan bu
yana ne inmi� g�z�k�r.


08-03-2010 23:31, G�k�in Akdeniz yazm��:
> Herkese merhaba,
>
> D�n 28 �ubat 2010 saat 22:00 ile 7 Mart 2010 saat 23:55 aras�ndaki zamanda t�m
> say�lar�m�z�n toplam indirme say�lar�n� raporlad�m ve yollad�m. Bu raporun
> i�eri�ini kendi gereksinmelerimize g�re bi�imlendirebiliriz. Bu nedenle
> sizlerinde g�r��lerini alarak bir rapor bi�imi olu�trumak istiyorum.
>
> �u an i�in kulland���m taslak bi�iminde ba�l�k olarak a�a��daki bi�imi
> kullan�yorum.
>
> Say�, tarih 1, tarih2, tarih3, vs vs vs, Toplam_�ndirme
>
> Bunun alt�nda da sayac�n ilk ba�lad��� g�nden o g�ne dek ger�ekle�en toplam
> indirme say�s� yer al�yor. En son s�tunda ise o hafta indirilen say�lar�n
> adedi yer al�yor.
>
> Tanju'dan gelen bir �neri ayn� ba�l�klar� kullan�rken alt�ndaki s�tunlarda
> sadece o g�n indirilen dergi say�lar�n�n yer almas� ve toplam s�tunda
> haftal�k indirme say�s� ve en son s�tun olarak da o hafta sonuna dek
> ger�ekle�en toplam indirmenin yer almas� idi.
>
> Tanju'nun dedi�i taslak raporu ekte yolluyorum. Sadece sat�r
> aralar�ndaki "---" eksik. :)
>
> Ba�ka raporlama �nerisi olan varsa onlar� da deneyebilir ve
> de�erlendirebiliriz.
>

GürkanGür

unread,
Mar 9, 2010, 3:38:27 PM3/9/10
to enixma_yazar
"grafik" diyerek ortalığı bulandırsam? Mümkün müdür değil midir pek
haberim yok ama..

On Mar 9, 10:30 pm, Fırat Kutlu <fi...@enixma.org> wrote:
> Merhaba,
>
> E er haftal k rapor olarak yaz lacaksa bu son hali ok iyi olmu . Son
> derece a k. Belki sonuna tek bir genel toplam eklenebilir. 2006'dan bu
> yana ne inmi g z k r.
>
> 08-03-2010 23:31, G k in Akdeniz yazm :
>
>
>
> > Herkese merhaba,
>
> > D n 28 ubat 2010 saat 22:00 ile 7 Mart 2010 saat 23:55 aras ndaki zamanda t m
> > say lar m z n toplam indirme say lar n raporlad m ve yollad m. Bu raporun
> > i eri ini kendi gereksinmelerimize g re bi imlendirebiliriz. Bu nedenle
> > sizlerinde g r lerini alarak bir rapor bi imi olu trumak istiyorum.
>
> > u an i in kulland m taslak bi iminde ba l k olarak a a daki bi imi
> > kullan yorum.
>
> > Say , tarih 1, tarih2, tarih3, vs vs vs, Toplam_ ndirme
>
> > Bunun alt nda da sayac n ilk ba lad g nden o g ne dek ger ekle en toplam
> > indirme say s yer al yor. En son s tunda ise o hafta indirilen say lar n
> > adedi yer al yor.
>
> > Tanju'dan gelen bir neri ayn ba l klar kullan rken alt ndaki s tunlarda
> > sadece o g n indirilen dergi say lar n n yer almas ve toplam s tunda
> > haftal k indirme say s ve en son s tun olarak da o hafta sonuna dek
> > ger ekle en toplam indirmenin yer almas idi.
>
> > Tanju'nun dedi i taslak raporu ekte yolluyorum. Sadece sat r
> > aralar ndaki "---" eksik. :)
>
> > Ba ka raporlama nerisi olan varsa onlar da deneyebilir ve
> > de erlendirebiliriz.

Gökşin Akdeniz

unread,
Mar 9, 2010, 3:39:17 PM3/9/10
to enixma...@googlegroups.com
>
> Eğer haftalık rapor olarak yazılacaksa bu son hali çok iyi olmuş. Son
> derece açık.
Raporlamayı haftalık yapacağım.
>
> Belki sonuna tek bir genel toplam eklenebilir. 2006'dan bu
> yana ne inmiş gözükür.
>
Genel toplam en son sütun da yer verilebilir.

Başka bir raporlama taslağı önerisi olan?

signature.asc

Gökşin Akdeniz

unread,
Mar 9, 2010, 3:44:39 PM3/9/10
to enixma...@googlegroups.com
On Tuesday 09 March 2010 22:38:27 GürkanGür wrote:
> "grafik" diyerek ortalığı bulandırsam?
Grafikten kasıt nedir? Veya örnek bir grafik rapor var mı hepimizin
görebileceği?

> Mümkün müdür değil midir pek haberim yok ama..
>
Kayıtrlar bir metin dosyasında yer alıyor. Bu metin dosyasını awk ile işleyip
sonucunu metin olarak biçimlendiriyoruz. Grafik dönüştürmek için bir yol
bulunabilir ama öncelike "grafik" netleşmiş olmalı.
signature.asc

GürkanGür

unread,
Mar 10, 2010, 7:06:30 AM3/10/10
to enixma_yazar
Basit çubuk grafik. Örneğin: http://www.jpowered.com/bar_graph/hbargraph/images/bar-graph.gif
Verebileceği bilgiler aynen yazılı rapordakiler gibi; bu ayki
indirilen sayıların grafiği, toplam indirmede sayı grafiği. Hatta
kullanılan web tarayıcılar ve zip/tgz tercihleri pasta tablo halinde
verilebilir.
Not: Yazıyı grafiğe çevirme hakkında hiçbir fikrim yok, sallıyorum
tamamen :) Ama incelemesi daha kolay olur diye önerdim.

>  signature.asc
> < 1KViewDownload

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages