eniXma 45 - Haziran 2010

0 views
Skip to first unread message

Tanju TASCILAR

unread,
May 31, 2010, 1:21:53 PM5/31/10
to enixma...@googlegroups.com, enixma_...@yahoogroups.com, enixma_...@googlegroups.com
Herkese selamlar,

az �nce son say�m�z olan eniXma 45'i siz yazarlar i�in y�kledim. Her zaman oldu�u gibi a�a��daki linkten indirip kontrol edebilirsiniz.

http://www.enixma.org/indir.php?id=yaz1


Eme�i ge�en t�m arkada�lara te�ekk�rler.


Tanju Ta���lar


Fırat Kutlu

unread,
May 31, 2010, 2:30:16 PM5/31/10
to enixma...@googlegroups.com
Merhaba Tanju bey,

1- Sayfa 6, 3. S�tun, ilk sat�r ba��:

harp Mask => Unsharp Mask olarak de�i�meli


2- Sayfa 4, 3. S�tun, sondan ikinci sat�r sonu:

dah-a=> olarah b�l�nme da-ha olarak de�i�meli.

G�r��mek �zere

F�rat Kutlu


31-05-2010 20:21, Tanju TASCILAR yazm��:

beyazit yildiz

unread,
May 31, 2010, 2:57:19 PM5/31/10
to enixma...@googlegroups.com
Ayrıca 11. Sayfadaki konu başlığı "MANDİVA'DA İNTERNETSIZ PAKET KURULUMU" olmuş. İNTERNETSİZ biçiminde düzeltilmesi gerekiyor. 14. sayfada konu: "sisteminizi 'kitlemiş' olursunuz" diye bitiyor. "Kitlemiş" sözcüğünün "kilitlemiş" biçiminde düzeltilmesi gerekiyor. 17. Sayfanın 9. Satırı "içeri-" diye bitmekte alttaki satır "inde" diye devam etmektedir. Sözcük "içeriğinde" olmalıdır, düzeltilmesi gerekiyor. Haberler bölümünde LinuxMint9 başlığı bu biçimde bitişik yazılmıştır. LinuxMint 9 biçiminde ayrılması gerekiyor.

Tanju Tascilar

unread,
May 31, 2010, 4:24:18 PM5/31/10
to enixma...@googlegroups.com
31-05-2010 21:57, beyazit yildiz yazm��:
> Ayr�ca 11. Sayfadaki konu ba�l��� "MAND�VA'DA �NTERNETSIZ PAKET
> KURULUMU" olmu�. �NTERNETS�Z bi�iminde d�zeltilmesi gerekiyor. 14.
> sayfada konu: "sisteminizi 'kitlemi�' olursunuz" diye bitiyor.
> "Kitlemi�" s�zc���n�n "kilitlemi�" bi�iminde d�zeltilmesi gerekiyor.
> 17. Sayfan�n 9. Sat�r� "i�eri-" diye bitmekte alttaki sat�r "inde"
> diye devam etmektedir. S�zc�k "i�eri�inde" olmal�d�r, d�zeltilmesi
> gerekiyor. Haberler b�l�m�nde LinuxMint9 ba�l��� bu bi�imde biti�ik
> yaz�lm��t�r. LinuxMint 9 bi�iminde ayr�lmas� gerekiyor.

Te�ekk�rler Behzat,

�nternets-I-z olmas� ne yaz�k ki kullan�lan tema ile ilgili. Ben asl�nda
� de�il i yaz�yorum ama k���k harfler b�y�k ama ba�takinden k���k oldu�u
i�in b�yle bir sonu� ortaya ��k�yor.

14. sayfadaki 'kitletmi�' asl�nda 'kirletmi�' olmal�yd�.
17. sayfadaki ise 'i�erisinde' �eklinde tamamlanmakta.
LinuxMint9 da ayr�labilir.

Ancak bu de�i�iklikleri bu ak�am de�il yar�n sabaha yapaca��m. �u anda
indirenlerin sorunla kar��la�mamalar� bu hatalardan daha �nemli bence.

Tanju

beyazit yildiz

unread,
May 31, 2010, 4:44:16 PM5/31/10
to enixma...@googlegroups.com
Yarın sabah düzeltmek olanaklı ise yukardakileri yazarken gözümden kaçan birkaç ayrıntıyı daha ekleyeyim. PCLinuxOS 2010 "Openbox" başlığı yine bitişik olarak PCLinuxOS2010"Openbox" biçiminde girilmiş. Slackware Linux 13.1 başlığı da öyle Slackware Linux13.1 biçiminde. openSUSE 11.3 Milestone 6, tüm boşlukları iptal edilmiş biçimde openSUSE11.3Milestone6 biçiminde; Pardus 2009.2 RC de aynı biçimde Pardus2009.2RC biçiminde girilmiş. Selam ve sevgiler.

Tanju TASCILAR

unread,
Jun 1, 2010, 2:08:06 AM6/1/10
to enixma...@googlegroups.com
Az �nce �zellikle haberler b�l�m�ndeki ba�l�klardaki sorunlar�
d�zelttim. Birazdan d�zeltilmi� olarak paketleri y�kleyece�im. Bu
alandaki ba�l�klar�n sorunlar� san�yorum yanlar�na yerle�tirdi�imiz
k���k resimlerden kaynaklan�yor. ��nk� metnin kendisinde yaz�lar normal
oldu�u halde bu �ekil al�nca aral�klar kaybolabiliyor. Bir dahaki sefere
dikkat etmem gerekiyor.


31-05-2010 23:44, beyazit yildiz yazm��:
> Yar�n sabah d�zeltmek olanakl� ise yukardakileri yazarken g�z�mden
> ka�an birka� ayr�nt�y� daha ekleyeyim. PCLinuxOS 2010 "Openbox"
> ba�l��� yine biti�ik olarak PCLinuxOS2010"Openbox" bi�iminde girilmi�.
> Slackware Linux 13.1 ba�l��� da �yle Slackware Linux13.1 bi�iminde.
> openSUSE 11.3 Milestone 6, t�m bo�luklar� iptal edilmi� bi�imde
> openSUSE11.3Milestone6 bi�iminde; Pardus 2009.2 RC de ayn� bi�imde
> Pardus2009.2RC bi�iminde girilmi�. Selam ve sevgiler.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages