ŞUbat 2010 indirme sayıları

0 views
Skip to first unread message

Gökşin Akdeniz

unread,
Mar 1, 2010, 4:18:11 PM3/1/10
to enixma...@googlegroups.com
Aşağıdaki listede Şubat 2010'a ait olan indirme sayıları görülüyor. Gece saat
23:59 itibarı ile hazırlanmıştır.

Sol sütündeki deeğerler sayılar, sağ sütunlardakilerde indirme sayılarıdır.
sonunda "z" olansayılar zip dosyalarını, "z" bulunmayan sayılar ise tar.gz
dosyalarını tanımlamaktadır.

örenğian 10610z 2006, Ekim birimci sayı zip dosyası anlamına gelmektedir.Aynı
şekilde 10610 2006 Ekim birinci sayı ve tar.gz dosyasıdır.

10610z 3505
10610 3940
20611z 3613
20611 2141
30612z 3406
30612 2145
40701z 1818
40701 1735
50702z 3107
50702 1756
60703z 2963
60703 1796
70704z 2660
70704 1997
80705z 2474
80705 1442
90706z 2276
90706 1333
100707z 2020
100707 1144
110708z 1927
110708 1052
120709z 1558
120709 906
130710z 1423
130710 934
140711z 1362
140711 1314
150712z 1384
150712 856
160801z 2003
160801 874
170802z 2368
170802 2218
180803z 1003
180803 928
190804z 1717
190804 810
200805z 940
200805 1037
210806z 1413
210806 858
220807z 1173
220807 710
230808z 1040
230808 668
240809z 990
240809 592
250810z 1264
250810 751
260811z 938
260811 645
270812z 1122
270812 709
280901z 968
280901 558
290902z 848
290902 545
300903z 813
300903 485
310904z 775
310904 481
320905z 867
320905 509
330906z 885
330906 571
340907z 729
340907 494
350908z 535
350908 332
360909z 634
360909 386
370910z 521
370910 362
380911z 498
380911 327
390912z 533
390912 314
401001z 387
401001 228
411002z 295
411002 193
421003z 78
421003 76
--
Gökşin Akdeniz

signature.asc

Fırat Kutlu

unread,
Mar 2, 2010, 4:44:46 PM3/2/10
to enixma...@googlegroups.com
Merhaba,

Toplamda yakla��k bu g�ne kadar 101985 adet indirilmi�. Bu da ayda
ortalama 2400 adet demek. Eski say�lar indirilmeye devam etti�i i�in son
say�larla aradaki fark git gide artmakta.

Zipli olanlar�n daha �ok indirilmesine �a��rd�m. Buradan Linux
kullan�c�lar�n�n �o�unun asl�nda temel sistem olarak hala windows
kulland�klar� sonucunu ��kar�yorum.

Enixma biraz daha elit bir kesime hitap ediyor galiba. E-dergilerin
Tanr�s� gibi ayr� bir yerde tutuluyor. Bu bir yan�yla iyi bir yan�yla da
k�t�. �yi ��nk�, verilen eme�e ve ��kan �r�ne duyulan sayg� ve g�veni
g�steriyor. K�t� ��nk�, kimse kat�l�m sa�lamay� d���nm�yor bile.

Herkesin �zellikle de Tanju bey ile G�k�in'in ellerine sa�l�k. Enixma'y�
seviyorum. :)


01-03-2010 23:18, G�k�in Akdeniz yazm��:
> A�a��daki listede �ubat 2010'a ait olan indirme say�lar� g�r�l�yor. Gece saat
> 23:59 itibar� ile haz�rlanm��t�r.
>
> Sol s�t�ndeki dee�erler say�lar, sa� s�tunlardakilerde indirme say�lar�d�r.
> sonunda "z" olansay�lar zip dosyalar�n�, "z" bulunmayan say�lar ise tar.gz
> dosyalar�n� tan�mlamaktad�r.
>
> �ren�ian 10610z 2006, Ekim birimci say� zip dosyas� anlam�na gelmektedir.Ayn�
> �ekilde 10610 2006 Ekim birinci say� ve tar.gz dosyas�d�r.

Gökşin Akdeniz

unread,
Mar 2, 2010, 5:00:10 PM3/2/10
to enixma...@googlegroups.com
On Tuesday 02 March 2010 23:44:46 Fırat Kutlu wrote:
>
> Toplamda yaklaşık bu güne kadar 101985 adet indirilmiş. Bu da ayda
> ortalama 2400 adet demek. Eski sayılar indirilmeye devam ettiği için son
> sayılarla aradaki fark git gide artmakta.
>
Eski rapolama programım -PERL/AWK/BASH- ile yazılmıştı ama makianları terfi
ederken yedeklerken vs kazara sildim. O raporlama programı ile indirme
sayıları, IP adreslerinin kime ait olduğu vb bilgileri edinebiliyordum. Şimdi
programı yeniden yazacağım. Raporları haftalık olarak paylaşacağım. Böylece
bir hafta içerisinde indirilen sayılar hangisi ve kaç tane indirilmiş onu
görmemiz olanaklı olacak.

Aslında programı geriye doğru çalıştırmayı da düşünüyorum. Bu iş için ayrı bir
program yazacağım.
>
> Zipli olanların daha çok indirilmesine şaşırdım. Buradan Linux
> kullanıcılarının çoğunun aslında temel sistem olarak hala windows
> kullandıkları sonucunu çıkarıyorum.
>
Bu raporlama tekn,iği ile göremediğimiz bir konu o. İndirmelerin gerçekleştiği
işletim sistemleri içerisinde Windows ağırlıklı bir yer tutuyor. Ancak garip
olan Windows kullanmayan kullanıcıların bir bölümünün de "zip" dosyalarını
tercih etmesi. TAR.GZ dosyaları halen cazip gelmiyor.


>
> Enixma biraz daha elit bir kesime hitap ediyor galiba. E-dergilerin

> Tanrısı gibi ayrı bir yerde tutuluyor. Bu bir yanıyla iyi bir yanıyla da
> kötü. İyi çünkü, verilen emeğe ve çıkan ürüne duyulan saygı ve güveni
> gösteriyor. Kötü çünkü, kimse katılım sağlamayı düşünmüyor bile.
>
Bu tespite ben de katılıyorum. İçerik olarak diğerlerinden çok ayrıyız. Ancak
bu ayrım kapanabilir. ;) (Bize yetişiebilirler) Yazar bulmaktaki sıkıntımız
seçici davranmaktan ve derginin içeriğinden kaynaklanıyor bana göre. Yazacak
olan kişilerden benzer bir yazı yazmalarını beklemiyoruz ama yazacak olan
kişilerin de belli bir düzeyi tutturmasını istemek de hakkımız.

Öte yandan türkiye'de bilişim sektörü halen emekleme aşamasında. Okuyucusu da
kullanıcısı da aynı durumda. Sektör emekleme süreci bitip yürümeye
başladığında durum değişebilir. O zaman sanırım işler farklı olabilir.
>
> Herkesin Özellikle de Tanju bey ile Gökşin'in ellerine sağlık.
>
Emeği geçen herkesin ellerine sağlık. Bu eser katkıda bulunan herkesin. Sadece
iki kişinin emeği değil.
>
> Enixma'yı seviyorum. :)
>
Ben de :)

signature.asc

Tanju TASCILAR

unread,
Mar 3, 2010, 3:01:49 AM3/3/10
to enixma...@googlegroups.com
Asl�nda ba��ndan beri Recep'in php yaz�l�m� sayesinde indirme say�lar�n�n yan�s�ra belirli bir istatistik elde etme olana��m�z bulunuyor. Site ziyareti, kullan�lan taray�c�lar ve i�letim sistemleri ile ilgili istatistik bilgileri a�a��daki gibi:

�statistik 21/02/2008 tarihinden itibaren aktif edilmi�tir. Toplam saya� 31400'den ba�lam��t�r
Ziyaret�i Sayac� �statistikleri
�ar�amba g�n�, g�nl�k ziyaret�i say�s� : 30
Mart ay�, ayl�k ziyaret�i say�s� : 541
2010 y�l�, y�ll�k ziyaret�i say�s� : 7572
Genel toplam ziyaret�i say�s� : 99551
Taray�c� Sayac� �statistikleri
Netscape kullanan ziyaret�i say�s� : 7
Firefox kullanan ziyaret�i say�s� : 31036
Konqueror kullanan ziyaret�i say�s� : 467
Opera kullanan ziyaret�i say�s� : 2723
Seamonkey kullanan ziyaret�i say�s� : 78
Iceweasel kullanan ziyaret�i say�s� : 459
BonEcho kullanan ziyaret�i say�s� : 366
Safari kullanan ziyaret�i say�s� : 1841
Minefield kullanan ziyaret�i say�s� : 41
GranParadiso kullanan ziyaret�i say�s� : 94
Lynx kullanan ziyaret�i say�s� : 6
WebTV kullanan ziyaret�i say�s� : 0
�nternet Explorer kullanan ziyaret�i say�s� : 24430
Di�er taray�c�lar� kullanan ziyaret�i say�s� : 6603
��letim Sistemi Sayac� �statistikleri
Linux kullanan ziyaret�i say�s� : 16747
Mac kullanan ziyaret�i say�s� : 353
FreeBSD kullanan ziyaret�i say�s� : 347
SunOS kullanan ziyaret�i say�s� : 19
IRIX kullanan ziyaret�i say�s� : 0
BeOS kullanan ziyaret�i say�s� : 1
OS/2 kullanan ziyaret�i say�s� : 0
AIX kullanan ziyaret�i say�s� : 0
Windows kullanan ziyaret�i say�s� : 46752
Di�er i�letim sistemlerini kullanan ziyaret�i say�s� : 3932

Bunun yan�nda ilk say�daki rakamlar�n normalden fazla olabilece�ini s�ylemek gerekir. O say�da indirmek isteyenlerin muhtemel indirme denemeleri de kaydedilmekteydi. Daha sonra Recep gerekli �nlemi alarak bu gibi saya� ilerlemelerinin �n�ne ge�ti.

eniXma'y� sevmeyen �ls�n zaten :)


ns.png
ff.png
kn.png
op.png
sm.png
iw.png
be.png
sf.png
mf.png
sr.png
ie.png
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages