Eski yılların sayfaları

1 view
Skip to first unread message

Tanju TASCILAR

unread,
Mar 30, 2010, 12:32:16 PM3/30/10
to enixma...@googlegroups.com
Selamlar,

Ana sayfam�z�n resim hacmi nedeniyle a��r� trafik yaratmas� nedeniyle
eski y�llar� ayr� ayr� sayfalara koymay� d���nd�k. Denemek i�in
a�a��daki linkten giri� yap�p g�rebilirsiniz. �u andaki �ekli ile �ok
basit bir �ekilde sayfalar ayr�ld�. Uygulanabilir de�i�iklikleri
�nerileriniz do�rultusunda yapabiliriz.

http://www.enixma.org/index-2010.php

Ana sayfan�n de�i�ikli�i yar�n yeni say� ile yap�lacak.

G�r��mek �zere.

Tanju Ta���lar


GürkanGür

unread,
Mar 31, 2010, 6:05:21 AM3/31/10
to enixma_yazar
Yıllara tıklayınca diğer html sayfaya geçiyor. Basit bir Javascript
dahi kullanılmamış. Madem site yenilenecek, html ile oluşturulmuş bir
kare yerine biraz daha göze hitap eden birşeyler yapsak?

On Mar 30, 7:32 pm, Tanju TASCILAR <ta...@elektronist.com> wrote:
> Selamlar,
>
> Ana sayfam z n resim hacmi nedeniyle a r trafik yaratmas nedeniyle
> eski y llar ayr ayr sayfalara koymay d nd k. Denemek i in
> a a daki linkten giri yap p g rebilirsiniz. u andaki ekli ile ok
> basit bir ekilde sayfalar ayr ld . Uygulanabilir de i iklikleri
> nerileriniz do rultusunda yapabiliriz.
>
> http://www.enixma.org/index-2010.php
>
> Ana sayfan n de i ikli i yar n yeni say ile yap lacak.
>
> G r mek zere.
>
> Tanju Ta lar

Tanju Tascilar

unread,
Mar 31, 2010, 7:12:39 AM3/31/10
to enixma...@googlegroups.com
Ana sayfada da onun y�llara ayr�lm�� hallerinde de asl�nda dergi
i�eri�ini g�steren bir javascript kullan�lmakta. Ana sayfada ilk
zamanlarda say�n�n resmi alt�nda i�indekieri yaz�yorduk. Ancak say�lar
�o�ald���nda sayfa �ok uzad��� i�in bu scripti kullanmak zorunda kald�k.

Say�lar� y�llara g�re ay�rd���m�zda her y�l ba��na fazla say� d��medi�i
i�in belki eski sisteme ge�eriz. Bu durumda google aramas� s�ras�nda
say�lar�n kendi sayfalar�ndaki kal�n olarak yaz�lan konu ba�l�klar�n�
atlamas� sorununu da gidermi� oluruz.

Sayfalar�n html olmas�n�n bence hi�bir sak�ncas� olmad��� gibi �ok da
sade ve g�venilir olmas� a��s�ndan daha iyi.

Mandriva 2010'a gelinceye kadar KDE3 paketlerinin de olmas� nedeniyle
QuantaPlus'� kullanabiliyordum. Ancak bir s�redir kompozer'in eziyetini
�ekiyorum. Ya QuantaPlus'�n QT4'e ge�i�ini bekleyece�im ya da Mandriva
T�rkiye depolar�ndaki Atilla �nta� taraf�ndan haz�rlanan KDE3
paketlerini f�rsat bulunca deneyece�im.

Tanju

31-03-2010 13:05, G�rkanG�r yazm��:
> Y�llara t�klay�nca di�er html sayfaya ge�iyor. Basit bir Javascript
> dahi kullan�lmam��. Madem site yenilenecek, html ile olu�turulmu� bir
> kare yerine biraz daha g�ze hitap eden bir�eyler yapsak?

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages