The New Constitution of Iraq (0394)

0 views
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
Mar 22, 2003, 12:49:30 AM3/22/03
to
Input memory (file: 99-01-07.ira):
-------------------------------------------------------------------
Afs. Mogens Kall Thursday, 7. Jan. 1999
UDN, Denmark OUTPUT-ordre CET 14:00

Daycode: DADDY LIVES T+702, 4. Feb. 1997, Iran
678, 28. Feb. 1997, Iran
607, 10. May 1997, Iran
299, 14. Mar. 1998, Iran
272, 10. Apr. 1998, Iran,
GOOD FRIDAY

To the government of Iran,
c/o Ambassador to Dk.

Copies: The Muslim World, through the Saudi-Arabian ambassador to Dk.
The International Court of Justice, The Hague.


Dear Mr. President Khatami,


It's time to do business:

Igt. The New Constitution of Iraq
---------------------------------

Kilde: 29,7 Islam - lære og livsmønster, af Jan Hjärpe, 1979 Gyldendal

side 106 (afsnit: Islam og politik i nutiden):

... I det hele taget har den hanbalittiske madhhab haft stor indfly-
delse på det nutidige syn på, hvad en islamisk stat er, dvs. på islam
som politisk faktor. Således ikke kun i hanbalismens fortsættelse i
wahhabismen i Saudi-Arabiens politik, men også hos personer og bevæg-
elser, som stiller sig negativt til Saudi-Arabiens politik, ja for
hele det komplekse fænomen, dagens politiske islam udgør, også inden
for shiismen. ...
Betegnelsen wahhabisme er et øgenavn, efter navnet på bevægelsens
centrale figur, Muhammed ibn Abd al-Wahhab (1703-1792). Han tilhørte
en familie af teologer og retslærde af den hanbalittiske skole, dvs.
repræsenterede en læreretning, der især ville stå vagt om traditioner-
ne fra den ældste og mest oprindelige islam, og som var mistroisk over
for den udvikling, det religiøse liv, politikken og den teologiske
tænkning havde fået i de islamiske lande. Afgørende for Ibn Abd al-
Wahhab var studiet af den hanbalittiske skoles mest originale og
frygtløse repræsentant i middelalderen: Ibn Taymiya (d. 1328), med
virke i Damaskus og Kairo ...

side 106 (afsnit: Islam og politik i nutiden):

Enhver muslim, mente Ibn Taymiya, er berettiget til og pligtig til
at give råd og vejledning til sine trosfæller efter graden af sin kom-
petence. Det indebærer, at de lærde, ulama', teologerne, har pligt til
at kritisere og at give råd til politikerne. Samarbejde og gensidig
hjælp er en pligt. Ibn Taymiya angriber ikke ejendomsretten, men den
rige har pligt til at hjælpe den fattige (og kan altså straffes, hvis
han ikke gør det). Stat og religion er for Ibn Taymiya uopløselig for-
enede og uomgængelig nødvendige for hinanden. Et skel, en sækular
stat, er en umulighed. Uden staten er religionen i fare, og uden reli-
gionen bliver staten en "tyrannisk" organisation, en ond og umenneske-
lig institution. Ulama' er pligtig til at advare, at vække opinion og
at tilrettevise den politiske leder, så at han følger islams forskrif-
ter i udøvelsen af sin funktion. Her foreligger hele tiden muligheden
for en konflikt mellem den politiske leders og de religiøse specialis-
ters tolkning af hvad islam er.

side 110 (afsnit: Islam og politik i nutiden):

Vi kan også kalde den iranske bevægelse, som styrtede shahen, for fun-
damentalistisk; der er ligheder med de tidligere omtalte, men der er
også forskelle. Også her går man ud fra den tanke, at det er Gud, der
er den egentlige hersker, den eneste legitime lovgiver. At underkaste
sig en anden hersker end Gud er shirk, afgudsdyrkelse. Dette udtrykkes
i konstitutionen for den islamiske republik således, at regeringsmåden
skal være grundet på tawhid, læren om Guds enhed. Dette er et central-
punkt i Ayatullah Khumaynis tænkning, ligesom hos den førende ideolog
bag den iranske revolution, Ali Shariati (d. 1977). Man bekæmper (det
sækulare) monarki, fordi ideen om menneskelig suverænitet er imod tro-
en på Guds suverænitet. Også demokrati i versterlandsk forstand er
"Menneskelig suverænitet". Over et eventuelt parlament må man altså
have en instans, der kan afgøre, om love og forordninger stemmer over-
ens med islam. Det er statens opgave at sørge for, at islam anvendes
i alle dele af samfundet. Ligesom de sunnittiske fundamentalister sæt-
ter de shiittiske Muhammeds sunna som norm. Men dertil kommer den
autoritet, som de shiittiske imaner, lige fra Ali til Muhammed al-
Mahdi, nyder. Man venter på al-Mahdis genkomst. Han lever nu, siden
han forsvandt, et overnaturligt, skjult liv. Men mens man venter på
hans genkomst, kan en "islamisk republik" være en interimsløsning:
ledelsen påligger da ulama, religionsspecialisterne, mudjtahiderne
(de der kan anvende idjtihad, nytolkning). En fremragende mudjtahid
kan nå stillingen som en mardja, eller legefrem mardja--taklid, den
der har den højeste anseelse, den hvis autoritet anerkendes af den øv-
rige shiittiske 'ulama. Hans udtalelser har man pligt til at følge.
Det er denne stilling, den iranske konstitution tildeler Khumayni.
Det, der er fælles for de forskellige fundamentalistiske bevægelser,
er, at man opfatter islam som et samfundssystem, og at det er statens
opgave at anvende islam. Det betyder, at "sækularisten" bliver stillet
udenfor. Også den ikke-troende, den der er født muslim, men som ikke
tror på Sharias guddommelige oprindelse, må dog følge den, må opføre
sig som muslim.

Citat-end (Hjärpe)

Apropos Sûra 2,257: Der på IKKE være TVANG i religionen!

Tilsyneladende lydet det jo meget smukt: ønsket om, at vores samfund
skal være under Guds suverænitet modsat "menneskelig suverænitet".
I praksis har det imidlertid vist sig, at dette fromme ønske (hvor
godt det end er) har åbnet op for magtmisbrug. Således berettes der fx
i en bog (90,12 - Islam! en religion, en kultur, en historie, ved
Torben Hansen, 1989 Tiderne Skifter):

side 184 (afsnit Islamisk radikalisering i Mellemøsten):

Modstandskæmpere fra den såkaldte "Pish Merga" ("De, der rykker frem
mod døden") fra iransk Kurdistan. Overalt hvor de islamiske fundamen-
talister har ført sig frem, er følgen blevet mere voldsanvendelse. Få
uger efter Khomeinis magtovertagelse i februar 1979, begyndte hans
tilhængere at massakrere civilbefolkningen i kurdiske landdistrikter.

Citat-end (Hansen)

Apropos Sûra 5,33: ... den, der dræber et menneske, hvis det ikke er
for (mord på) et menneske eller for oprør i landet, så skal det (for
ham) være, som om han har dræbt hele menneskeheden. ... (m.fl.)
Man kan så diskutere, om der dengang i 1979 var tale om et oprør i
landet, men én ting er i hvert fald sikkert: Massakre på civilbefolk-
ningen er forbudt i følge Koranen og dernæst i følge international
lovgivning en forbrydelse imod menneskeheden. Det skulle være så godt
men blev - ærlig talt - helvedes forgård!

Konklusionen må da blive: Instansen OVER parlamentet og præsident-em-
bedet skal IKKE have uindskrænker magt (pga. faren for magtmisbrug).
men må selv være underkastet Loven. Selve instansen er for så vidt i
úoverenstemmelse med Koranen (Fundamentet i Sharia-lovgivningen), idet
der jo udtrykkeligt står skrevet i sûra 42,39 "gensidig rådslagning".
Derimod kan en Forfatning godt være hævet over Parlamenmtet og Præsi-
dent-embedet. Loven må (MUST be) da forvaltes af en úafhængig instans
med kompetence til at dømme i enhver sag, inklusiv de personer (læs:
Khomeini, Saddam Hussein samt andre) og instanser, der begår lov-
brudene. Findes der belæg for en sådan Domstol i Koranen? - Ja, det
gør der faktisk! Hør blot:

Sûra al-Nisa (åbenbaret efter Hidsjra)
Sûra 4, 4. del, vers 59

Sandelig, Allah befaler jer, at I giver den betroede myndighed
til dem, der er den værdig, og at I - når I dømmer mellem men-
nesker - dømmer med retfærdighed. ...*12

*12: Dette og det følgende vers indeholder vigtige retnings-
linjer for indsættelse af myndigheder i Islam. Valgretten
hviler i menigheden, men valgbar er kun de bedste og værdig-
ste. Bemærk at magt i Islam er 'betroet' (Amânât), idet al
magt er hos Gud, som betror den til de mennesker, som følger
Hans lov. Se yderligere 3:160: Khalîfaen, som er valgt på de-
mokratisk vis, må spørge de bedste til råds, men er ikke for-
pligtet til mod bedre viden at følge deres råd: "og spørg dem
til råds i ledelsen, men når du har besluttet dig, så sæt din
lid til Allah."
Det følgende vers viser, at et islamisk samfund ledes af
Qur'ânen, Hadîth (Profetens tradition) og 'dem, der har myn-
dighed', Kalifferne.
Det er her værd at erindre sig Profetens ord: "Den, der ad-
lyder min Amîr (Khalîfa), adlyder i virkeligheden mig, og den,
der nægter min Amîr lydighed, nægter i virkeligheden mig ly-
dighed." (Ahmad).

Sûra 4, 4. del, vers 60

O I som tror, adlyd Allah og adlyd Sendebudet og dem, der har
myndighed blandt jer, og hvis I strides om nogenting, så hen-
vis den til Allah og Sendebudet, hvis I tror på Allah, og den
yderste dag. Dette er det bedste og sluttelig det skønneste
*12a.

*12a: "dem, der har myndighed blandt jer" siges også at omfat-
te ikke-islamiske myndigheder, således, at en Muslim i lyset
af dette vers bør adlyde enhver myndighed - det være sig is-
lamisk eller ikke-islamisk - såfremt den pgl. myndighed giver
frihed til Islam. Islam kender ikke noget problem med "delt
loyalitet".

Men kan man som muslim tillade sig at udelukke anderledes tænkende
mennesker fra myndighed, herunder valgbarhed til Parlamentet, Præsi-
dentembedet m.m. UDEN SAMTIDIG AT OVERTRÆDE Sharia-lovens fundament,
selve Koranens bud om, at der iokke må være TVANG i religionen? Der er
jo ikke meget gensidig rådslagning tilbage, når den ene part får mund-
kurv på.
For eksempel ér det afgudsdyrkelse for os kristne at adlyde det så-
kaldte Sendebud, Muhammed. Ifølge vor tro, har Muhammed lavet om på
Skaberens Lov mht. at bedrive hor, hvorfor han - i følge - Bibelen er
en falsk profet (hvor sørgeligt det end må lyde i Jweres ører). Dette
kan vi begrunde udfra Skriften, hvilket vi også allerede har gjort (se
letter 98-11-02 to Hizbollah, c/o the iranian ambassador to Dk, Search
string: "falsk"). Her skal blot følgende gentages fra brevet:
----------------------------------------------------------------------

Med hensyn til Skaberen:
-----------------------

Sûra al-'Ankabût (åbenbaret før Hidsjra)
Sûra 29, 20. del

Sûra 29,47
... Og sig (til dem) (eget: Skriftens folk): Vi tror på det,
som er blevet åbenbaret os og åbenbaret jer, og vores Gud og
jeres Gud er een (og samme Gud), ...*1

*1: I diskussioner må man vise den største finfølelse over for
andres tro. Islam lærer yderligere, at man skal tro på alle
religioners guddommelige oprindelse.

Her må kristne desværre melde pas! Jesus har sagt:

Matt. 5,32
Men jeg siger jer, at ENHVER, som skiller sig fra sin hustru
af anden grund end utugt, han bliver årsag til, at der be-
drives hor med hende; og den, der gifter sig med en fraskilt
kvinde, HAN BEDRIVER HOR. Luk. 16,18.

I Koranen (Sûra al-Ahzâb) står der:

Sûra 33,38
... Men da Zaid opnåede, hvad han ønskede af hende (og lod sig
skille), lod Vi dig gifte med hende, ... Og Allahs bud må ud-
føres *13.

Heri bevises det, at Muhammed har begået hor (i følge Bibelen). Der-
næst at denne handling er Allahs bud. DETTE ER UFORENELIGT MED DEN
KRISTNE TRO (se 5.Mos.13 vedr. falske profeter)!!!
Derfor må kristne ærlig sige til Jer:

1. Korinterbrev 8,5-6
Thi selv om der også er såkaldte guder (own: herunder guden
ved navn Allah), enten det nu er i himmelen eller på jorden -
sådan som der jo er mange "guder" og mange "herrerø" -
SÅ ER DER FOR OS DOG KUN ÉN GUD, FADEREN (own: The Creator,
DADDY), fra hvem alt er, og til hvem vi er skabt, og én Herre,
Jesus Kristus (own: Jesus Messias), ved hvem alt er, og ved
hvem vi er skabt.

-------- end of citat ------------------------------------------------

Nogle muslimer har hertil indvendt, at den nye lov Muhammed kom med,
ophævede den gamle, fordi den var/er bedre. Og det lyder jo tilsyne-
ladende meget fornuftigt. Dog siger Jesus meget afslørende f.eks. i
Mattæus-evangeliet følgende:

Matt. 5,17-19

Do not think that I have come to do away with the Law of Moses
and the teachings of the prophets. I have not come to do away
with them, but to make their teachings come true.
Remember that as long as heaven and earth last, not the least
point nor the smallest detail of the Law will be done away
with - not until the end of all things.
So then, whoever disobeys even the least important of the
commandments and teaches others to do the same, will be least
in the Kingdom of heaven. On the other hand, whoever obeys the
Law and teaches others to do the same, will be great in the
Kingdom of heaven.

Begrundelsen for at Loven ikke kan ophæves finder vi i Paulus brev til
Romerne:

Rom. 13,8-10

Be under obligation to no one - the only obligation you have
is to love one another. Whoever does this has obeyed the Law.
The commandments, "Do not commit adultery; do not commit
murder; do not steal; do not desire what belongs to someone
else" - all these, and any other besides, are summed up in the
one command, "Love your neighbor as you love yourself."
If you love someone, you will never do him (own 7/1-99: or
her) wrong; to love, then, is to obey the whole Law.


Vi kan derfor tillade os at konkludere, at enhver er opstillingsbe-
rettiget til Parlamentet/Præsident-embedet, medmindre vedkommende er
straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør ham/hende
uværdig til at være medlem. For - i modsat fald - er der kommet úover-
ensstemmelser i Koranen, hvilket i så fald er et bevis på dets ikke-
guddommelige oprindelse. I praksis betyder dette, at fx. Saddam
Hussein og ligesindede IKKE er valgbare, skønt han og andre påberåber
sig at være muslimer. En menneske kan jo ikke være en ægte muslim, når
vedkommende samtidig begår massemord på úskyldige, vel?

Med hensyn til det vi kom bort fra: Domstolen skal dømme med RETFÆR-
DIGHED (Sûra 4,59). Men - som bekendt! - kender MAGTMISBRUG ingen
grænser - heller ej indenfor domstolenes kreds, hvorfor det selvfølge-
lig bliver nødvendigt at forebygge for eksempel med en Forfatningslov:

Danish Constitution § 64:

Dommerne har i deres kald ALENE at rette sig efter loven. De
kan ikke afsættes uden ved dom, ejheller forflyttes mod deres
ønske, uden for de tilfælde, hvor en omordning af domstolene
finder sted. ...

...kombineret med en Straffelov vedrørende offentlig misbrug af magt.
Her kan også anbefales Danish Straffelov f.eks:

§ 144-145 (vedr. bestikkelse/korruption)

§ 146
Begår nogen, der har domsmyndighed, eller hvem der tilkommer
offentlig myndighed til at træffe afgørelse i retsforhold, der
vedrøæren private, URETFÆRDIGHED VED SAGENS AFGØRELSE ELLER
BEHANDLING, straffes han med fængsel indtil 6 år.
Stk. 2. Har handlingen medført velfærds fortabelse for nogen,
eller har sådant været tilsigtet, er straffen fængsael fra 3
til 16 år.

Kommentar (own 7/1-1999): Bemærk at denne lov på mange måder
overlapper Koran-loven i Sûra 4,59.
Dersom en dommer, úanset rang, har dækket over forbrydelser,
kan han/hun retsforfølges. Vedkommende bliver - med andre ord
- medskyldig!
Velfærds fortabelse må man i sandhed nok sige er tilfældet,
når vi tager sager op om massakre på civilbefolkningen eller -
hvilket er MEGET aktuelt i øjeblikket - at dække over eventu-
elle bagmænd til drabene på forfattere med flere, hvad enten
disse4 bagmænd nu kommer fra kredse i Parlamentet eller Præ-
stestyret.

§ 148
Når nogen, hvem domsmyndighed eller anden offentlig myndighed
til at træffe afgørelse i retsforhold tilkommer, eller hvem
det påhviler at virke for håndhævelse af statens straffemyn-
digheds, FORSÆTLIG ELLER VED GROV UAGTSOMHED UNDLADER AT IAGT-
TAGE DEN LOVBESTEMTE FREMGANGSMÅDE ..., straffes han med ...

§ ... (samt MANGE andre)

For at understrege alvoren i disse sager - ikke mindst mht. de begåede
forbrydelser imod menneskeheden, er kopi sendt til The International
Court of Justice, The Hague - tilsendt selvfølgelig mhp. at retsfor-
følge de kriminelle personer og instanser. NOBODY is ABOVE the Law!
Crime does NOT pay!


Yours respectfully,


the servant of Michael.
--- END of file 99-01-07.ira -------------------------------------------


Input memory (file 98-02-07.irq):
-------------------------------------------------------------------

From Mogens Kall Saturday, 7. February 1998
UDN, Denmark CET 12:12


Daycode: DADDY LIVES T+368, 344, 273, NEXT DADDY!

To the Exile-government of Iraq
c/o The Saudi-Arabian ambassador to Dk.

Copies: The Muslim World (through the Saudi-Arabian ambassador to DK.)
International Court of Justice, The Hague.


Received commandment from DADDY today at ...
-------------------------------

CET 11:55:23 - "Gør det."

- Læste DR1 TextTV side 141 vedrørende (irakiske)
generaler vil vælte Saddam, og tænkte på om der
skulle rettes henvendelse mhp. fredelig løsning
af den irakiske konflikt.

CET 11:56:06 - "Det skal med."

- Tænkte på om der skulle sendes kopi til Den In-
ternationale Domstol i Haag.

CET 12:01:20 - "Jeg har et mægtigt folk (i Irak)."

- Tænkte på profetien fra Esajas 19,23.

CET 12:08:16 - "Den skal afsted - med det samme."

Der er INGEN af os, som ønsker det irakiske folk ondt - TVÆRTIMOD! Det
skærer os dybt i hjertet at stå som vidner - i magtesløshed - og over-
være alle de massemord på úskyldige borgere i Irak, psykopaten er an-
svarlig for.
Alt hvad vi ønsker er blot, at det irakiske folk NU må blive befriet
for denne Iblîs-dæmon, inden han til-og-med - i sit vanvid - trækker
resten af verden ned i Afgrundenø.

Det vil derfor være hensigstmæssigt at afsætte "præsidenten" - MEGET
gerne udført af den irakiske hærs generaler, således at vi kan undgå
unødvendig tab af úerstattelig menneskeliv - til INGEN verdens nytte!

Dog er vi selvfølgelig IKKE interesserede i, at psykopaten blot er-
stattes af en ny diktator. Derfor foreslår vi, at der úmiddelbart ef-
ter hans anbringelse på psykopat-forvaringen, afholdes frie og demo-
kratiske valg i Irak til præsidentembedet samt Parlamentet, samt en
parallel afstemning for the New Democratic Constitution of Iraq. For
at undgå Taleban-vanviddet SKAL der i forfatningen direkte henvises
til Sûra al-Baqarah 2,257: "Der må IKKE være TVANG i religionen,..."

Det bliver også relevant at sikre Iraks ydre grænser, for herved at
undgå en borgerkrig i landet. Mest problematisk er situationen i den
kurdiske zone, hvor flere udenlandske regeringer søger at vinde ind-
flydelse ved vold, mord, død og ødelæggelse - DET VIL VI UNDER INGEN
OMSTÆNDIGHEDER ACCEPTERE. Fra Tyrkisk side har vi erfaret, at særlig
diktatoren i Damaskus er ansvarlig for borgerkrigen, og vi vil derfor
ANBEFALE et tæt samarbejde med den Tyrkiske regering med henblik på
fredelig og stabil sameksistens i regionen, muligvis med udvikling af
en egentlig Demokratisk Union i regionen. Herved kan vi - i morgendag-
ens verden - imødegå konflikter.

DADDY-break (7/2-1998):

CET 12:28:17 - "Det skal den."

- Tænkte på, at dette brev også burde sendes til
den Tyrkiske regering. Det tager S-A ambassaden
i København sig af, Far.

Betinget Amnesti:
----------------
Rent praktisk - vi bliver nu nød til at tale åbent og ærligt: Nogle af
jer har måske medvirket i psykopatens massemord, bl.a. udført hans ky-
niske ordre. I Sydafrika samt Sydamerika indførte vi Amnesti, men det
har vist sig, at visse forbrydelser er så ondsindede, at vi ikke kan
se igennem fingre med forbrydelserne. Derfor er det blevet relevant at
indføre BETINGET AMNESTI. Hermed forstås: 1) Vi må have Sandheden
bragt for dagens lys (ellers vil det irakiske folk aldrig kunne gen-
nembearbejde det uhyggelige traume), 2) Enhver, der samarbejder med
verdensbefolkningen mhp. fredelig af konflikten (herunder afsæt-
telse af psykopaten) får løfte om nedsættelse af straf (forslag 1:6),
dersom vedkommende findes skyldig i forbrydelse(r). Enhver er úskyldig
for Domstolen indtil det modsatte er bevist (det skal under INGEN om-
stændigheder begås justitsmord. Det hører ingen steder hjemme i et de-
mokrati).

Et eksempel:

Lad os sige, at du findes skyldig i forbrydelse og tilkendes
f.eks. 16 års fængsel (for drab på úskyldige). Herudaf skal
du så sidde indespæret i en sjettedel af tiden (på human vis,
dvs. UDEN tortur m.m. på god demokratisk facon).
Det er ydmygende for dig, men til gengæld kan du bagefter
leve et værdigt liv uden ødelæggende dårlig samvittighed. Ved
dit samarbejde med Øvrigheden har du - når alt kom til alt i
sidste ende - valgt det gode og rigtige. Særlig dersom du er
troende muslim, er det vigtigt for dig at få FRED med din
Skaber!

Øvrighedens "sikkerhedsforanstaltning" består i, at dersom du
efter straffesoning, påny vælger at handle ondt, da bliver den
betingede Amnesti automatisk ophævet. De 5/6 del af straffe-
soningen + den nye straffeudmåling for nye begåede forbrydel-
ser, kommer så til at gælde.


Own-break (7/2-1998): Far! Skal der så stå mere ?

CET 12:48 - "Nej."

CET 13:13:13 - "Godt nok."

- Tænkte på - efter "redigering" - om Herren var
tilfreds med brevet, som det nu foreligger.

OK Farmand! Lad os så komme igang.


Yours respectfully,


the servant of Michael.
--- END of file 98-02-07.irq -------------------------------------------


Mvh
Mogens Kall
The servant of Michael
---------------------------------------------------------
Internal:

File-name:
The New Constitution of Iraq (0394)

OUTPUT-ordre:
DADDY-Break (2003-03-22, CET 06:48):
- "... (classifyed)..."

This file has been send to
dk.politik
WhiteHouse
International Court of Justice

Time for OUTPUT:
2003-03-22, Saturday, CET 06:49


Kall, Mogens

unread,
Mar 22, 2003, 2:09:13 AM3/22/03
to
For more information JUMP:

dk.binaer
Offentliggørelse af Kall-dokumenter (0193), 1996 Muslim World.zip
Offentliggørelse af Kall-dokumenter (0194), 1997 Muslim World.zip
Offentliggørelse af Kall-dokumenter (0195), 1998 Muslim World.zip
Offentliggørelse af Kall-dokumenter (0196), 1999 Muslim World.zip
Offentliggørelse af Kall-dokumenter (0197), 2001-09-14 WTC-day-02.jpg.zip
Offentliggørelse af Kall-dokumenter (0198), 2002-04-10 Sign number seven.
Lazarus.zip

files will be there for about a week


Mvh
Mogens Kall
The servant of Michael
---------------------------------------------------------
Internal:

File-name:
Re: The New Constitution of Iraq (0394)
0401

OUTPUT-ordre:
DADDY-Break (2003-03-22, CET 07:19):
- "... (classifyed)..."

This file has been send to
dk.politik

Time for OUTPUT:
2003-03-22, Saturday, CET 08:09


Kall, Mogens

unread,
Mar 23, 2003, 4:24:26 AM3/23/03
to
DADDY-Break (2003-03-23, CET 09:42):

- "Det skal du (OUTPUT message)."

Thank You, DAD:

You NEED Peace-with-God, Sir!

I can NOT give You any guaranty, yet - the People-of-Iraq are angry and
wants bloody revenge.

But we will give You this guaranty (If/when the President of United States
send out this message): If You surrender to the Allied Force lead by USA,
You will get a fair trial at the International Court of Justice (we want
Justice, not revenge).

If You surrender now, You will get an amnesty of condition (if/when the
International Court of Justice send out this message); because You decided
to quit-the-bad-deal with the massmürderer and by this saving many people's
life!

DADDY-Break (2003-03-23, CET 10:21):

- "Sådan skal den være (denne meddelse)."

10:21

- "OUTPUT Now!"

Yes, my Lord


With love from


Mogens Kall
The servant of Michael
---------------------------------------------------------
Internal:

File-name:
Re: The New Constitution of Iraq (0394)

0406

This file has been send to
dk.politik

WhiteHouse
The International Court of Justice

Time for OUTPUT:
2003-03-23, Sunday, CET 10:24


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages