Folkemord i Sudan

1 view
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
Mar 29, 2004, 2:08:52 PM3/29/04
to
Kristeligt Dagblad skrev lørdag d. 27. marts 2004:

Sudan kan blive et nyt Rwanda

FN taler om etnisk
udrensning i Sudan,
hvor næsten en
million mennesker
er flygtet fra kampe
i landets vestlige del

AF ULLA POULSEN

Netop som alle håbede, at
Afrikas største land endelig
var på vej til at opnå fred ef-
ter 20 års borgerkrig, stiger
advarslerne om, at den su-
danesiske regering i ly af
fredsforhandlingerne støtter
en systematisk fordrivelse af
landets afrikanske befolk-
ning i det vestlige Sudan.
Konflikten i Darfur-regio-
nen - hvor arabiske militser,
støttet af regeringen, kæm-
per mod lokale afrikanske
oprørere - har udviklet sig til
et omfang, hvor ordene "et-
nisk udrensning" og "folke-
mord" stadig hyppigere bli-
ver brugt til at beskrive,
hvad der sker. I løbet af de
seneste par måneder er flere
end 10.000 mennesker ble-
vet dræbt, skønner FN.
- Nogle mennesker bruger
udtrykket "etnisk udrens-
ning", og jeg mener, at det
er tæt på at være dækkende.
Det er et organiseret forsøg
på at rydde en gruppe men-
nesker af vejen, siger Mu-
kesh Kapila, FN's humani-
tære koordinator i Sudan.
Kapila peger på, at "den
ondskabsfulde krig" i Dar-
fur efterhånden har fået et
omfang, der minder om si-
tuationen i Rwanda i 1994,
da folkemordet blev en rea-
litet. Hele landsbyer bliver
bombet, mennesker uden til-
knytning til oprørsbevægel-
serne bliver myrdet, kvinder
og piger bliver voldtaget,
huse plyndret og brændt af.
Inden for mindre end et år er
800.000 mennesker flygtet
fra deres hjem, heraf cirka
110.000 over grænsen til na-
bolandet Chad.
- Indtil videre er den ene-
ste forskel mellem Rwanda
og Darfur, hvor mange men-
nesker, der er ramt, siger
Mukesh Kapila.
Stort set alle de intematio-
nale hjælpeorganisationer er
enige om, at et væsentligt
element i de arabiske milit-
sers angreb er at jage de sor-
te, fastboende landmænd på
flugt, så deres jord kan blive
overtaget af arabiske noma-
der, som kan bruge den til
græsning af deres dyr.
Amnesty International,
AI, har ved flere lejligheder
skarpt kritiseret den sudane-
siske regering for at billige
de arabiske militsers angreb
på de almindelige lands-
bybeboere. Amnesty har så-
ledes peget på, at der ikke er
tale om, at regeringen har
mistet kontrollen med områ-
det. Når mænd, kvinder og
børn bliver dræbt, og lands-
byer brændt ned, sker det.
fordi regeringen tillader det.
- Vi har ikke brugt udtryk-
ket etnisk udrensning endnu,
men jeg kan godt forstå, at
nogen gør det, siger presse-
chef i den danske afdeling af
AI, Stig Nielsen.
USA har gennem flere år
forsøgt at presse på for at få
bilagt stridighederne mellem
Nord- og Sydsudan, og den
amerikanske regering er nu
bekymret for, at de voldsom-
me uroligheder i Darfur kan
spænde ben for hele freds-
processen. Den amerikanske
kongres' udvalg for Afrika
har netop holdt en høring
om Darfur, hvor også den
britiske professor Eric Ree-
ves, der gennem en række år
har beskæftiget sig intensivt
med Sudan, var indkaldt
som vidne. Eric Reeves sag-
de blandt andet, at det fore-
trukne udtryk blandt FN's
ansatte og diplomater i øje-
blikket er "etnisk udrens-
ning", men at det efter hans
mening var for mildt sagt.
- Når man tager karakte-
ren og omfanget af den men-
neskelige udryddelse i be-
tragtning, og ser de klare ra-
cistiske angreb, som er sy-
stematisk rettet mod civile
fra de afrikanske stamme-
samfund, er "folkemord"
det korrekte udtryk, sagde
Eric Reeves til de amerikan-
ske kongresmedlemmer.
Borgerkrigen i Sudan har
foreløbig kostet omkring to
millioner mennesker livet,
og mindst fire millioner
mennesker er flygtet fra de-
res hjem.
Striden har traditionelt
stået mellem den islamiske
regering, der har sin base i
det nordlige arabisk domine-
rede Sudan, og forskellige
oprørsbevægelser i det syd-
lige Sudan, hvor flertallet er
ikke-muslimske afrikanere.
Darfur er en del af det
nordlige Sudan, og indbyg-
gerne er muslimer som den
øvrige befolkning. Dog er de
ikke arabere, men afrikane-
re, og oprørerne klager over
- i lighed med de afrikanske
oprørere i syd - at den suda-
nesiske regering forsømmer
regionens udvikling. De ind-
ledte deres oprør i 2003.

(citat slut)


En (af mange) sag(er) for den Internationale Domstol i Haag !!!

Copy: International Court of Justice, The Hague


NOBODY is ABOVE the Law.


With kind regards
Mogens Kall
The servant of Michael.

Last-Informationfile:
1662 news:sbX3c.108512$jf4.6...@news000.worldonline.dk

File-number:
1760


Jesus-loves-you

unread,
Aug 29, 2006, 5:54:30 AM8/29/06
to
"Kall, Mogens" skrev
1760 news:hv_9c.130025$jf4.7...@news000.worldonline.dk

[ ... ]


> En (af mange) sag(er) for den Internationale Domstol i Haag !!!
>
> Copy: International Court of Justice, The Hague
>
>
> NOBODY is ABOVE the Law.

Se perhaps also:
2661 news:NdWBc.15762$Vf.9...@news000.worldonline.dk
3667 news:bR9_d.104893$Vf.40...@news000.worldonline.dk
3736 news:Jn83e.108966$Vf.41...@news000.worldonline.dk
3753 news:R6v3e.109131$Vf.41...@news000.worldonline.dk
3815 news:wYN4e.110093$Vf.41...@news000.worldonline.dk
4557 news:6Zu%e.69467$Fe7.2...@news000.worldonline.dk

News:

=== citat start ===

NRK-tekst (p139) Ti 29.aug (2006, CET) 10:25:59

Frykter katastrofe i Darfur

Utviklingsminister Erik Solheim ...

... men sudanske myndigheter nekter FN-
styrken adgang til landet.

Sammen med andre vestlige land håper
Solheim å finne ut hvordan de best kan
legge politisk press på Sudan for å få
inn FN-styrken og hindre katastrofe.

=== citat slut ====


Hvordan ?

Ved at udstede en international arrestordre på bagmændene (Sudans regering)
og dermed bane vejen for, at de skyldige kræves til regnskab for deres
forbrydelser...

ET-Break:
(2006-08-29, CET 10:23:11, delay 0)
- "Nemlig!"

Heysan, mon friend. Like to hear Your voice, Sir ... :-)

I må jo huske på, at det bliver sikkert ikke sidste gang jorden hærges af
sådanne onde mennesker. Morgendagens forbrydelser vil kunne hæmmes ved denne
type *præventive* foranstaltninger...

11:22
- "Amen ... Bestemt!"

:-)

Stop derfor nu al den eftergivenhedspolitik. Det er det værste signal af
sende til psykopater ...

Ihukom:
(Sent: Monday, February 17, 2003 CET 12:47)
0305 news:7144a.89530$Hl6.8...@news010.worldonline.dk
>
> Nødvendigheden af at retsforfølge diverse massemordere.
> ----------------------------------------------------------
>
> Den biologiske baggrund:
>
> Irak-krisen skal ses i forlængelse af Balkan-krigen og alle de andre. Der
> er tale om psykopater, som har beruset sig i magtbegær. Retspsykiatrisk
> set har vi at gøre med en biologisk defekt, der bevirker, at individets
> humane personlighedstræk er recessiv. Individets hjernestruktur er for så
> vidt henfaldet til et primitivt dyrisk niveau.

Jo længere I trækker det ud, desto sværere bliver det, at "reparare"
skaden...

11:29
- "!"

Det skal - med andre ord - altså ikke være politikken, der styrer juraen
(apropos Stalin-WWII), men omvendt. Vor politik skal *indordre* sig under
juraen.
Vi har indenfor jura det princip, at *enhver* er uskyldig, indtil det
modsatte er bevist (for herved at undgå justitsmord). Hvis nogen skal dømmes
skyldig, skal det ikke afhængige af hvilken politisk eller religiøs
overbevisning vedkommende har, eller hvilken etnisk gruppe vedkommende
tilhører (eller hvad det nu kan være), men UDELUKKENDE fordi dét,
vedkommende har gjort, er forkert...

11:47
- "Amen."

I'm so glad, that You are a fair businessman, ET. I like Your
justice ... :-)

-

Disse var ordene, jeg har modtaget. Long live the freedom ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
SETI: Win (vind) 5000 Danish Kr. (around 800 US $), jump ...
4193 news:3gpee.1412$Fe7....@news000.worldonline.dk
Info: 5522 news:T1j6g.15372$Is7....@news.get2net.dk
(use perhaps http://www.google.dk/grphp ). File-number: 5649


Jesus-loves-you

unread,
Oct 21, 2007, 5:45:05 AM10/21/07
to
"Kall, Mogens" skrev
1760 news:hv_9c.130025$jf4.7...@news000.worldonline.dk
>
> FN taler om etnisk
> udrensning i Sudan,
> hvor næsten en
> million mennesker
> er flygtet fra kampe
> i landets vestlige del
[ ... ]

> Darfur er en del af det
> nordlige Sudan, og indbyg-
> gerne er muslimer som den
> øvrige befolkning. Dog er de
> ikke arabere, men afrikane-
> re, ...
[ ... ]

> En (af mange) sag(er) for den Internationale Domstol i Haag !!!
>
> Copy: International Court of Justice, The Hague
>
>
> NOBODY is ABOVE the Law.


And then I heard a voice from Heaven (perhaps ET) said:
(2007-10-21, Sunday, CET 11:05, GMT 09:05)
- "Guilty!"

Ordet her skal også forstås i relation til Haag-Domstolens undladelsessynd!


News:

=== citat start ===

BBC WORLD 123 (Sunday) 21 Oct (2007, CET) 10:50/23

Muslim pop stars unite for Darfur

More than 10.000 people are expected to
attend a charity concert in London to
raise money for war-torn Darfur.

The event on Sunday at Wembley Arena
will highlight the crisis in the
Sudanese region and feature some of the
Muslim world's biggest stars.

Among them is Sami Yusuf - dubbed the
Islamic Bono - and Texan country and
western singer Kareem Salama.

The director of Islamic Relief said
British Muslims must unite and "raise
their voices" over the issue of Darfur.

=== citat slut ====


Hmm ...

Memory on:

7173 news:qqmPi.4$T2...@news.get2net.dk
>
> BBC WORLD (Thursdag, page) 114 11 Oct (2007, CET) 11:17/14
>
> Muslim scholars reach out to Pope
>
> More than 130 Muslim scholars have
> written to Pope Benedict and other
> Christian leaders urging greater
> understanding between the two faiths.
>
> They say that world peace could depend
> on improved relations between Muslims
> and Christians.


Do You remember the Balkan-war (i 1990'erne) ...

1619 news:BhP0c.102641$jf4.6...@news000.worldonline.dk
>
> 99-04-28.MW
> -------------------------------------------------------------------------
>
> From Mogens Kall Saturday, 17. April 1999
> UDN, Denmark CET 08:26
> DADDY OUTPUT-ordre time (28/4-99): CET 09:50
>
> To the Muslim World,
> c/o The Saudi-Arabian ambassador to DK.
>
> Copies: The International Court of "Justice", the Hague.
> and the government of USA, c/o Ambassador to DK.
>
>
> Dear friends,
>
>
> Request for an FATWA:
> --------------------
>
> News-input (Danish Text-TV 28/4-99):
> ----------------------------------------------------------------------
> P142 DR1 S142 Ons 28 Apr 09:34:36
>
> Rusland og Kina blokerer resolution i Sikkerhedsrådet.
>
> Rusland og Kina blokerede i aftes i FNs Sikkerhedsråd for en resoluti-
> on, der krævede, at de kosovoalbanske flygtninge sikkert kan vende
> hjem.
> Udkastet til resolutionen, der blev præsenteret af Bahrain og Malay-
> sia, krævede, at flygtningene får "sikker og uhindret adgang" til Ko-
> sovo-provinsen.
> Ruslands medlem af Sikkerhedsrådet, Andrei Grasnoskij, sagde, at det
> er "kunstigt og ukorrekt" at adskille det humanitære fra NATOs bombar-
> dementer.
> Men på grund af russisk og kinesisk modstand når resolutionsteksten
> slet ikke frem til Sikkerhedsrådet.
> -------- END of News 28/4-1999 ---------------------------------------
>
> Når tusindvis af úskyldige mennesker bliver myrdet uden grund, og at
> denne forbrydelse imod Menneskeheden finder sted år efter år, og Øv-
> righeden (i dette tilfælde den Internationale Domstol i Haag samt FN)
> IKKE griber ind med den Magt, den har fået tildelt; da er vi TVUNGET
> til at tage Loven i egne hænder (Nødret):
>
> Samtlige islamiske gejstlige anmodes om (i fællesskab) at udstede en
> FATWA på massemorderen, the president of Yugoslavia, Slobodan Milose-
> vic, med henblik på - om muligt - at genoprette 'Crime does NOT pay'.

?

ET-Break:
CET 11:37
- "I still (do)."

Yea ... :-)

Lift up Your voice, Muslim World, in the name of Justice!

Islam skal IKKE bruges som skalkeskjul for massemordere, apropos ...

7173 news:qqmPi.4$T2...@news.get2net.dk
>
> ... Vi *vanærer* jo Gud, dersom vi gjorde det !!!


Following up to (Opfølgning sat til, FUT):
News:dk.videnskab.religion


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)
Last OUTPUT: 7220 news:WBoSi.27$U4...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ to ET-Info).
ET-Info: 7134 news:2NlNi.5$dt...@news.get2net.dk File-number: 7221


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages