Offentliggørelse af Kall-dokumenter

48 views
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
Mar 1, 2004, 10:21:18 AM3/1/04
to
Offentliggørelsen er nødvendig i kraft af den derved opnåede uafhængige
datering af dokumenterne.

For at chikanere færrest mulig, er disse mine dokumenter linket udelukkende
til dette indlæg.

Dokumenterne indeholder breve i årene 1996-1999 hovedsaglig vedrørende
Mellemøsten.

Brevene imbefatter kun budskaber, som allerede er tilsendt den Muslimske
Verdens ledere (resten forbliver fortroligt).


Med venlig hilsen (og undskyld ulejligheden)
Mogens Kall
The servant of Michael

Last-Informationfile:
1575 news:llb_b.95801$jf4.5...@news000.worldonline.dk

File-number:
1606


Kall, Mogens

unread,
Mar 1, 2004, 10:23:39 AM3/1/04
to
Dette indlæg indeholder følgende breve:

96-02-17.PLO
96-02-19.IR1
96-02-25.IRA
96-02-27.MUS
96-03-03.HAM
96-03-25.IRA
96-03-28.HAA
96-05-05.HIZ
96-05-09.IRA
96-05-15.LEB
96-05-15.RUS
96-05-16.MAR
96-05-17.RUS
96-05-20.RUS
96-05-21.TAI
96-05-25.USA


Med venlig hilsen


Mogens Kall
The servant of Michael

Last-Informationfile:
1575 news:llb_b.95801$jf4.5...@news000.worldonline.dk

File-number:
1607


96-02-17.PLO
-------------------------------------------------------------------------
1

From Mogens Kall Saturday 17. Feb. 1996
*****************
***************
Denmark


To the government of Palestine
c/o The Israeli ambassador to DK.
Copy: The Muslim World through the Saudi-Arabian amb. to DK.

Dear Mr. President Yasser Arafat,

I have 3 business-points:

1.Birth-"control"

2.Fe + Cu

3.NEXT STEP on the Peace-deal-program


JyllandsPosten skrev i går om at 'bayb-bombe truer Arafats selvstyre
(2.sektion, s.4).
I øjeblikket er vi henved 6 milliarder mennesker på kloden. Dersom
vi ikke gør en aktiv insats, kan vi prognosis forvente 10 milliarder
omkring år 2050. Langt den største vækst vil ske i de mindst udvik-
lede lande.
De samme reszourcer - der i øvrigt er ved at slippe op - skal for-
deles til så mange desto flere. Det bliver et hunde-slagsmål! Problem-
erne er allerede uoverskuelige i Egypten.
Derfor er vi TVUNGET til at indse disse realiteter og gøre noget ved
problemerne, førend de kommer fuldstændig ud af kontrol.
I Kina har myndighederne indset dette, men desværre har man forsøgt
at begrænse befolkningstilvæksten på diktatorisk vis, hvilket der al-
drig kommer noget godt ud af. Sura 6:152,(138)

Citat fra artiklen:
"Fødselskontrol gennem prævention er imod vor religion og dens tradi-
tioner", forklarede selvstyrets vicesocialchef, Diab Ayoush på mødet
med FNs befolkningsfond. Men samtidig erkendte han, at det måske var
på tide at ændre politik. - citat slut

Som kristne, muslimer og jøder har vi - forudsat at vi er troende - en
"forfatning" i de ti bud, heriblandt "Du må ikke bedrive hor!" - Denne
lov er gældende til evig tid. Dengang loven blev givet, kendte man for-
mentlig ikke (særlig meget) til prævention. Vi må antage, at befolk-
ningens alderdoms-"pension" hovedsaglig kun kunne varetages ved, at af-
kommet forsørgede forældrene. Børnedødligheden var større dergang, og
der kunne ske så meget i livet, at man slet og ret ikke overlevede
ungdomsårne og kunne forsørge forældrene senere i livet. Derfor var
det vel meget naturligt at få rigeligt med afkom. Chancerne øges mht.


2


levende forsørgere. I Afrika forekommer denne tankegang meget udbredt.
I naturen konstaterer vi ligeledes, at massespredning af frø og æg,
for eksempel hos fisk, er en overlevelsesstrategi. Men det er langt-
fra alle arter, som benytter sig af denne fremgangsmåde. Nogle fisk
avler forholdsvis få afkom, men beskytter dem til gengæld i opvæksten.
Er der fare på færde, kan hannen fx. "opbevare" afkommet i mundhulen,
hvorved risikoen nedsættes mht. at blive spist af andre dyr. Når faren
er ovre, slippes afkommet ud igen. En ganske smart forsvarstaktik, som
vi kunne kalde kvalitets-prioritering fremfor kvantitets-prioritering.
Højerestående dyrearter fx pattedyr håndhæver i særlig grad dette prin-
cip. Gorilla-unger plejes hen ved 10 år osv. osv.
I vor moderne tidsalder forekommer problemet mig at være, at vi krist-
ne, muslimer og jøder med god grund bliver forargede over, at nogle
mennesker lever i utugt. Hele præventions-"oplysningen" har hovedsaglig
fokuseret på utugtige forhold, specielt de sidste 10 år mht. AIDS. Som
troende kan ingen af os akseptere, at denne utugt ikke blot legalise-
res men desforuden af vores kære børn i skolen og samfundet opfordres
til at begå disse seksuelle "gade-krydsninger". Derfor - antager jeg -
slår vi bremserne i. Vi siger nærmest: "Vi vil under ingen omstændig-
heder være med til dette, fordi vor Gud har forbudt os at dyrke hor!"
Herved bliver præventionsmidler "gidsler" i debatten. Forstå mig nu
ret: Bibelen (GT+NT) samt Koranen giver begge et meget smukt syn på
de biologiske drifter; en del af skaberværket, blot der ikke er tale
om misbrug - ingen tvivl om det (fx Højsangen (GT), Sura 7,20 m.fl.)
Som kristen har jeg ikke fundet noget belæg for at forbyde prævention
i ægteskabet. Faktisk må jeg indrømme, at børn - navnlig i de første
opvækstår - har et stor behov for voksenkontakt, hvilket jo begrænses,
hvis barnet skal konkurrere med alt for mange søskende. Mange af jer
fædre - i hvert fald jer mødre - kender til det problem, at en nytil-
kommen ofte skaber dyb jalousi hos de lidt ældre søskende, endog så
voldsomme følelser at de lidt ældre børn i den voksnes fraværd somme-
tider ligefrem kan forsøge at hive hovedet af babyen. Gudskelov for-
hindrer vi dette ved lidt pædagogisk børneopdragelse. Måske er pro-
blemet "lidt" overdrevent men hva'. To børn giver i sig selv rigeligt
at lave. Og har man et behov som fædre og mødre for børnekontakt - det
er jo dejlig med disse vidunderlige skabninger - så rummer livet jo og-
så mulighed for at være/blive bedsteforældre.
I Koranen har jeg heller ej indtil dato fundet noget forbud, men da
jeg kun er nået til Sura 7,21 kan jeg jo ikke tillade mig at udtale
mig om hele Koranen, navnlig også med begrundelse i, at jeg ikke som
kristen nogensinde kan blive den rette fortolker af Loven i Koranen.
Derfor er dette brev også stilet til den Muslimske Verden i håbet og
ønsket om, at sagkyndige vil være os behjælpelige. Jeg ved godt, at
det er et tabu-emne, men - kære venner - så meget kan det vel heller
ikke være et tabu, idet selve Koranen jo vejleder folket heri. I gamle
dage, hvor analfabetismen også var udbredt i jeres områder, kunne be-
folkningen jo kun tilegne sig denne vejledning gennem præsterne. Så
alt i alt finder jeg intet til hindring for, at vi målrettet finder
en fremtidssigtet løsning. Undlader vi at gøre det, vil vores næste
generationer stå overfor uoverskuelige problemer. Der vil blive alt,
alt for meget rift om ressourcerne, og dertil knyttede krige vil blive
uundgåelige. Så foretrækker jeg, at vi nu i tide, prøver/forsøger at
løse problemerne. Gud forbyde at vi en dag bliver tvunget til at af-
live vores afkom for overhovedet at overleve som population.
STEP 2 og 3 indgår i denne målsøgning!!!

3


I forgårs stødte jeg ind i et temmelig interessant Skriftsted i 5. Mos
8,9:
et land (det forjættede land) med ...Fe og Cu

Sammenhængen er bedøvende underordnet hvad angår de religiøse spørgs-
mål osv. Det var og ER konkrete oplysninger, som - hvis det holder stik
- kan være os til utrolig megen gavn. Forstå mig ret: Det er dejligt,
at andre folkeslag hjælper os med opbygningen af det Palæstinensiske
samfund. Men vi kan ikke forvente denne hjælp. Vi må tænke på, at rest-
en af verden sygner og segner i fattigdom. De har også brug for hjælp.
Enhver matematiker vil heri kunne indse, at så bliver der så meget
mindre til han/hende. Derfor er Fe og Cu ret vigtige oplysninger. Hvis
vi kan lave minedrif og udvinde disse metaller, er der jo intet til
hindring for, at vi selvstændigt kan produksere solkraftanlæg i den
palæstinensiske-, jordanske-, egyptiske ørken osv. Husk på, at verdens
energiforbrug vil stige. Prognosen lyder 35-45 % stigning frem til år
2010. Olie og andre fossile brændstoffer udleder kuldioxid til atmos-
færen, hvilket bliver et globalt økosystems undergang. Politikere her
i DK (og forhåbentlig også andre steder) er villige til at mindske den-
ne udledning. Vedvarende energi - også meget gerne fra den Saudi-Ara-
biske halvø - kan erstatte olien i nogen grad. Herved skulle I have
en indtægtsmulighed. Problemet er, at jeres arbejdsindsats i dag ikke
giver lønninger i morgen. Anlæggene skal først bygges. Et kæmpe anlæg
virker først, når det står færdigbygget. Mange små vil kunne produk-
sere energi forholdsvis hurtigt. Lønnen for arbejdet kommer hurtigere.
Energien kan lagres som Brint, eller methanol. Tankbiler kan eksporte-
re energien. Alt dette har vi beskæftiget os med tidligere. Spørgsmål-
et er blot: Hvor store er forekomsterne i landområdet, og kan vi udnyt-
te denne mulighed? - Jo før produktionen er en realitet, desto hurtig-
ere kan arbejderne få en andel af overskudet! Disse lønninger er en
forudsætning for samfundets opbygning - også med henblik på en frem-
tidig samfundspensionsordning, når der er råd. Denne pensionsordning
kan først erstatte "Afrika-syndromet", når folk ser resultaterne i
deres hverdag.

NEXT STEP - at tilgive fortidens syndere?
Kære venner! Jeg ved godt at det er svært, men vi har intet valg. I
årtusinder har vores forfædre bekriget hinanden. Mellemøsten var sted-
et, hvor tre kontinenter mødte/møder hinanden. Kultur-sammenstød har
været uundgåelige. Alle har vi erfaret, at disse krige ikke løste pro-
blemerne - tværtimod!
Vi har ikke længere råd til at fortsætte forfædrenes fadæser, fordi
vi nu lever i atomalderen - det har vi iøvrigt gjort i henved 50 år,
så der er ikke så meget nyt! Men enhver fornuftig må kunne indse, at
fredelig sameksistens er og bliver den eneste bærbare løsning. Det pa-
læstinensiske/Israelske spørgsmål er uløseligt, hvis vi ikke anerkend-
er, at området har flere ejermænd. Begge eller alle partnere er tvunget
til at indgå et kompromis. Det palæstinensiske folk vil under ingen
omstændigheder give afkald på deres frihed. Under kold-krigen blev der
fremsat et charter i PLO. Staten Israel skulle udslettes. Vi alle kend-
er til sådanne handlemåder. Dyreriget benytter også denne fremgangspro-
cedure. Den har til formål at skræmme rivalerne. Genetisk orienteret
konstaterer vi løvens manke som et udtryk for denne naturlov. Næsehorn-
ets horn-størrelse, elefantens stødtænder, hjortenes gevirstørrelse osv
osv - vi mennesker er her ingen undtagelse!
Her i DK. har vi været udsat for den atomare udslettelse, men vi har


4


aldrig på vor krop oplevet/erfaret eksistenstruslen så konkret som
jøderne. Anden Verdenskrig har een gang for alle tvunget dette folk
til at se deres eksistenstrussel i øjnene. Derfor er de - i modsæt-
ning til os andre - langt mere Worst-case orienteret! De ved - kort og
godt - at livet ikke nødvendigvis er en selvfølge. Hvis vi skal appel-
lere til deres bedre "jeg", må vi nødvendigvis se denne realitet i
øjnene. Et utvetydigt signal om fredelige hensigter er nok den eneste
mulige løsning, forudsat at man ønsker et kompromis.
Flere ord tror jeg ikke er nødvendige i denne sammenhæng. De kloge og
fornuftige vil kunne indse nødvendigheden af at fremme vor alles fæl-
lesinteresse:

De levendes land!


Yours respectfully


The servant of Michael.
Sura 4:91

96-02-19.IR1
-------------------------------------------------------------------------
1

From Mogens Kall Monday 19. Feb. 1996
*****************
***************
Denmark


To the government of Iran
c/o Ambassador to DK.
Copy: The International Court of Justice + The Muslim World by SA.


Jeg er glad for, at I har rettet henvendelse til den internationale
Domstol i Haag. Det er første skridt på vejen fra barbari til civili-
seret adfærd! Selvtægt er og bliver partisk, og det kommer der ALDRIG
noget konstruktivt ud af - tværtimod!
Domstolen er international og har derfor en forpligtigelse overfor
alle folkeslag og nationer. For at undgå magtmisbrug er lovgivningen
grundlaget for Domstolens arbejde. Dommerne er ene og alene loyale o-
verfor lovgivningen uden partiske hensyn. Enhver anklaget person eller
instans er uskyldig indtil anklagebevis forelægger. Dette er et rets-
princip, som er gældende til evig tid for at undgå justits-"mord".
Ingen må træde denne lov under fode. Eller sagt med andre ord:

NOBODY IS ABOVE THE LAW

Jeg er derfor overbevist om, at domstolen - også i dette tilfælde -
vil arbejde seriøst med klagen, dog selvfølgelig uden negligering af
det overordnede integreret syn. Tingene har som oftest altid en eller
anden relation/tilknytning til hinanden.


Jeg antager, at henvendelsen er foranlediget på baggrund af blandt
andet fundet af terror-våben-depoter i Ex-Jugoslavien, hvor bagmændene
menes at være udsendt fra Iran. Blandt våbene var der terrorbomber ca-
moufleret som legetøj, ligesom dem vi konstaterede i Afghanistankrigen.
Umiddelbart da jeg hørte nyheden i TV, tænkte jeg straks på borger-
krigen i Libanon. Hizbollah foretog aldrig drab på børn med fuld over-
læg, idet Koranen vel sagtens forbyder den slags overgreb på uskyldige
skabninger. Og godt nok har vi desværre et kultursammenstød i Mellem-
østen, men jeg tvivler på, at selv den mest fanatiske muslimske gal-
ning vil gå så vidt. Vi må jo huske på, at aggressionen er religiøst
motiveret. Fundamentalistiske Muslimer tager deres tro alvorligt. Bryd-
er de den Koranske Lov på så alvorlige punkter, siger deres religion,
at de ender i helvede, hvilket selvfølgelig ingen oprigtig troende Mu-
slim ønsker.
Muligheden foreligger, at disse våbendepoter er blevet anbragt, for
at sætte præstestyret i Teheran i dårligt lys - altså i propagandaøje-
med. Det kunne - ved første blik - se ud som om amerikanerne kunne stå
bag, men da det jo ikke er nogen hemlighed, at der i årevis vitterlig
har været en konfrontation mellem jer og dem (os), er det nok ret
usandsynligt, at man først nu skulle finde på den slags prodaganda-


2


trick, forudsat at man ønsker disse destruktive arbejdsmetoder. Der
har været utallige muligheder i årenes løb, fx i Beirut.
De barbariske serbiske ledere i Bosnien-H., som nu står anklaget for
forbrydelse imod menneskeheden, kunne for så vidt godt stå bag denne
propaganda. De er jo diagnostiseret indenfor det psykiatriske kategori
'psykopati'. Vi ved - erfaringsmæssigt - at denne type patienter ikke
kan integrere overjeg'et (samvittigheden) i deres psyke. De er drevet
af primitive drifter uden mulighed for at benytte 'Veto-retten'. Det er
en skrue uden ende. Den primitive frygt for repressalier - det at de
bliver udleveret til Haag - kunne sagtes stimulere dette tricks. Under
anden verdenskrig konstaterede vi, at nazi-tysklands galninge på til-
svarende vis forsøgte af camouflere folkemordene. Skam- og skyldfølel-
ser havde de så godt som ikke, men frygten for straf - jo den havde de
stadigvæk. Det er jo også grunden til, at vi betragter sindssygdommen
som en manglende udvikling i psyken, idet adfærden jo ligner til for-
veksling et barn i 1/2-2 års alderen.
Endelig og ikke mindst bør nævnes, at muligheden også kan være - så-
ledes som den muslimske regering i Sarajevo udtrykker - at terrorvåben-
depoterne var/er deres anti-terrorkorps. Men da dette korps vel først
og fremmest antageligvis er rettet mod mistænkte serbere, virker det
"lidt" besynderligt, at det vrimler med billeder af præstestyrets (for-
henværende?) åndelige leder i Teheran ...lidt besynderligt!!!

Nok om det! Jeg er overbevist om, at Domstolen vil forblive upartisk i
denne klage og fælde - om muligt - en retfærdig dom. Skulle der i sag-
en opstå uoverensstemmelser mellem jer og dem, ja så må I love mig, at
I råber "vagt i gevær". Det er MEGET vigtigt, at vi alle kan føle os
trygge ved Domstolen.

Apropos terror - nu når vi er ved emnet - så undrer det mig i øvrigt,
at I tillader terrorhandlinger. Forstå mig nu ret: Jeg forsøger at tage
jeres tro alvorligt. Forleden dag læste jeg i Koranen og fandt Sura 6:
165:

"...Og ingen sjæl erhverver (noget), som ikke kommer
til den (selv alene), og ingen, der bærer en byrde,
skal bære en andens byrde...(*31)"

*31: Udtrykket 'ingen, der bærer en byrde, skal bære en andens byrde'
betyder ikke, at vi ikke skal hjælpe og bistå hinanden - og altså i
den forstand bære hinandens byrder. 'Byrde' betyder her 'synd', og
verset indskærper da i det dobbelte udtryk, at synd er noget person-
ligt ('kommer til den selv alene') og ikke noget nedarvet, og at DET
ENKELTE MENNESKE SELV MÅ BÆRE ANSVARET FOR SINE HANDLINGER...

Heri stadfæster Koranen, at uskyldige mennesker IKKE kan anklages for
andre menneskers syndere. Hvorfor skal de så myrdes af terrorister? -
Disse drab er forbudt i.fl. international lovgivning og de ansvarlige
vil før eller sidenhen blive draget til ansvar, fordi den onde adfærd
er et angreb på vor civilisation og en forbrydelse imod menneskeheden.
Men desforuden forbyder Koranen disse onde drab. Burde den, som tror
på Allah, ikke underkaste sig hans lovgivning? - At være en muslim er
jo netop at underkaste sig Koranens lov! - Hvorfor skal så uskyldige
mennesker, som intet har at gøre med en aktuel konflikt, hvorfor skal
de så myrdes? - Det er jo det rene hykleri!!!
For at understrege alvoren i dette spørgsmål, er dette brev også


3


sendt til den Muslimske Verden gennem den saudi-arabiske ambassadør til
DK. i ønsket om, at Koranens sande fortolkere vil komme med en udtalel-
se, som - alt i alt - vil fremme vores fællesinteresser:

Bevarelsen af: DE LEVENDES LAND !

The servant of Michael


"The fool of Christ"
Sura 3:50 (*15)

96-02-25.IRA
-------------------------------------------------------------------------
1

From Mogens Kall Sunday 25. Feb. 1996
***************** DK time: 12:12:50
***************
Denmark


To the government of Iran and HAMAS,
c/o Ambassador to DK.
Copy: The Muslim World through Saudi-Arabian ambassador.


THE PLANET OF MADNESS?

Hvis jeg var Muslim, ville jeg selvfølgelig ønske, at alle andre
mennesker måtte få den samme tro, idet jeg jo er overbevist om, at
min tro er den rigtige. Dog må jeg som Muslim IKKE i min overbevis-
ning og/eller adfærd afvige fra Koranens bud.
Derfor må jeg respektere Sura 2,257:

"Der må IKKE være tvang i religionen..."

Hvad indebærer dette bud for mig personligt? - Set i relation til
andre trosretninger, giver Koranen vejledning samt påbud. For eksem-
pel Sura 6,109:

"Og tal ikke nedsættende om dem (eget: afguderne), som
de (eget: vantro, fx kristne, jøder, hinduister, ate-
ister) anråber i stedet for Allah, ellers vil de smæde
Allah af fjendskab (og) uden viden (eget: altså se sig
gal i knolden på Allah)...*23

*23:
Koranen går så vidt i tolerance, at den endog forbyder
nedsættende tale om afguder og gudebilleder, skønt til-
bedelse af sådanne ting er den største synd, nemlig
sjirk i den groveste form, efter Koranen, se 4:48. Men
da nedsættende tale vil fremkalde gengældelse og medføre
en almindelig forgiftelse af atmosfæren mellem forskel-
lige religiøse opfattelser, må dette forbud - selv om
afgudsdyrkelse er Muslimer en vederstyggelighed - hånd-
hæves.

Selvom jeg ringeagter andre trosretninger, idet jeg som Muslim anser
disse som løgnereligioner, må jeg altså ikke "forgifte" atmosfæren os
og dem imellem, forudsat selvfølgelig, at jeg er en oprigtig troende.
Hvis dette ikke er tilfældet, kan jeg jo gøre som det passer mig, in-
klusiv udøvelse af voldelig galskab!
Som oprigtig Muslim ville jeg IKKE kunne tillade mig at gøre som det
passer mig. Jeg er forpligtet til at indgå fred med anderledes troende
uanset herkomst, idet Koranen påbyder mig dette for eksempel i Sura
4:91:

"...Hvis de (vantro) da holder sig borte fra jer, så de


2


IKKE kæmper mod jer, og tilbyder jer fred, så har Allah
IKKE tilladt jer nogen vej mod dem."

Dette gælder også for jødefolket. Ønsker de fred med mig, kan jeg
tillade mig at drage i krig mod dem. Min Herre - forudsat at jeg er
Muslim - forbyder dette.
I min higen og stræben efter retfærdighed og fremmelse af Allahs sag,
må heller ej inkludere terror-drab, idet der står skrevet i Koranen
Sura 6,165:

"...ingen, der bærer en byrde, skal bære en andens
byrde..."*31

*31:
Udtrykket 'ingen, der bærer en byrde, skal bære en andens
byrde' betyder ikke, at vi ikke skal hjælpe og bistå hinand-
en - og altså i den forstand bære hinandens byrde. 'Byrde'
betyder her 'synd', og verset indskærper da i det dobbelte
udtryk, at synd er noget personligt ('kommer til den selv
alene')...

Herved gør Koranen det klart, at jeg som Muslim - forudsat at jeg vit-
terlig ER Muslim - ikke må drage uskyldige til ansvar for andres ond-
skab m.m., idet kun synderen selv er forbryderen. Det vil konkret sige
på baggrund af terrorist-aktionen i bl.a. Jerusalem i Israel her i dag
er i direkte modstrid med Allahs vilje, idet uskyldige mennesker har
måttet bære andres synder.
Som Muslim bør jeg lytte til Koranens ord i Sura 5,14:

"...Men tilgiv dem (eget: jødefolket se v. 13) ...thi
Allah elsker dem, der handler godt."

Aha! - Jeg skal altså som en Muslim øve godt i stedet for ondt. At
tilgive må her ses som noget godt. Bekræftigelse forelægger i Koranen
Sura 2,209:

"O I som tror, træd alle ind i freden,..."

samt Sura 2,225:

"...Så I ... handler fromt og retfærdigt og stifter fred
mellem mennesker"

Modsat - selvfølgelig - den onde gerning. Sura 2,205-206:

"Og blandt mennesker er der eb eller anden, hvis tale om
dette liv måtte behage dig, og som tager Allah til vidne
på, hvad der er i hans hjerte, og (alligevel) er han den
voldsomste modstander. 206. Og når han vender sig bort
(fra din nærværelse), så iler han omkring i landet for
at stifte ufred i det og ødelægge ager og afgrøde, men Al-
lah elsker ikke ufred.

Hr. Terrorist og dine bagmænd. Enhver kan godt forstå Jeres følelser.
I er på tragisk vis havnet i en situation, hvor fortidens fadæser og
menneskers ondskab og grådighed er gået ud over Jer - der skal ingen


3


tvivl herskes om dette. PLO valgte i kold-krigstiden at begå interna-
tional terrorisme for derved at tvinge folk og folkeslag til at imøde-
komme deres behov (krav). At I gør noget tilsvarende, kan enhver idiot
godt forstå.
På den anden side bør du og jeg måske overveje, om der ikke findes en
mere civiliseret fremgangsprocedure, som også gerne skulle være i over-
ensstemmelse med Koranens generelle bud om næstekærlighed. Som Muslim
har du vel formodentlig ingen interesse i at folk og folkeslag på
grund af din terror skal identificere religionen Islam som værende af
det onde.
PLO opnåede international anerkendelse i kraft af deres afstandstagen
til voldelig adfærd. Tingene kunne - om jeg så må sige - løses på de-
mokratiske vilkår. Enhver har jo ret til - i et demokrati - at frem-
føre sin sag, hvis/når vedkommende eller gruppen føler sig krænket, for
eksempel med hensyn til jordbesiddelser med mere.
Man behøver altså ikke nødvendigvis at bruge voldelig adfærd for at
blive hørt. Fadæserne (faldgrupperne) i denne relation må nok til-
skrives de instanser, som negligerer dig eller dit folk eller din grup-
pes klager.
Der er en ting, som jeg gerne vil have dig til at forstå: Vi lever i
atomalderen. Dette betyder på afgørende områder, at vi som menneskehed
er tvunget til at begrænse vores adfærdsformet, forudsat at vi ønsker
en biologisk aktiv fremtid. "Visse" adfærdsformer kan hindre denne fæl-
lesinteresse. Bemærk nu venligt ordene:

- At hade og nægte at tilgive sine medmennesker,
- Jeg hader og nægter at tilgive mine medmennesker,
- Jeg har hadet og hader fortsat og nægter fortsat at tilgive mine
medmennesker,

- At legitimere voldsanvendelse på uskyldige,
- jeg legitimerer voldsanvendelse på uskyldige,
- jeg har legitimeret og legitimerer fortsat voldsanvendelse på
uskyldige,

- At dræbe,
- jeg dræber,
- jeg har drabt og vil fortsat dræbe,

- At være rablende skør,
- jeg ER rablende skør,
- jeg har været rablende skør og er det fortsat,

- At leve,
- jeg lever,
- jeg har levet og kan ikke leve længere, idet døden - biologisk set -
er uigenkaldeligt indtrådt,

- At være fortid,
- jeg er fortid,
- jeg har været fortid, men er nu vokset i psykisk modning, og er IKKE
længere fortid,

- At være ansvarsfuld,
- jeg er ansvarsfuld,
- jeg har IKKE være ansvarsfuld (drab på uskyldige), men jeg har valgt


4


nu at være ansvarsfuld,

- At blive bedraget af ideologiske bagmænd (bøfmagerene),
- jeg bliver bedraget af bagmænd,
- jeg har været bedraget af bagmænd, og bliver det ikke længere, idet
jeg er blevet klogere!

Gid det var såvel, men ak ...fordommene og 'Jeg'-ets udevidste for-
svarsmekanismer lader sig ikke sådan uden videre ændre, så omkvædet
lyder:

- At leve,
- jeg lever,
- jeg har lev.e......(uddød!).END!

Message from Your "little more" older brother:

"Se You around next millennium. Hope You then still is
alive, my friend. Wish You 'Good luck'! - Don't forget
my words: The fire can kill You and the rest of Your
and other species. Do NOT play with it as an unthink-
ing stupid child. You must grow up, my friend.
One DAY You and I can talk face to face. I still
wish we could do it now, but ...(The planet of mad-
ness). Se You around next springtime. I wish You well!"


The servant of Michael


The fool of Christ.

96-02-27.MUS
-------------------------------------------------------------------------
1

From Mogens Kall Tuesday 27. Feb. 1996
*****************
***************
Denmark


To the Muslim World,
c/o The Saudi-Arabian ambassador to DK.
Copies: Other nations include India, Russia.


Dear friends,


NEXT STEP?

For henved halvtreds år siden blev atombomben opfundet. I de mellem-
liggende år har vi lært MEGET mht. hvad dette indebærer for vor arts
og andre arters overlevelse.
Selvom vi som mennesker skulle have set os gal i knolden på stormagt-
er, kommer vi nok ikke uden om det faktum, at desto mere disse våben
spredes, desto større er sandsynligheden for, at menneskeheden begår
et kollektivt selvmord.
Derfor blev NPT-traktaten (ikke-spredning-af-atomvåben-traktaten) ved-
taget.
Desværre må vi konstatere, at lande, der besad - og stadigvæk besid-
der - disse våben fik tildelt en Veto-ret i de Forenede Nationers Sik-
kerhedsråd, hvilket på ingen måde var et udtryk for retfærdighed folk
og folkeslag imellem. Veto-retten blev etableret af ren og skær prak-
tiske grunde for - om muligt - at undgå Worst-Case.

Som menneskehed har vi i mellemtiden gennemgået en udvikling, eller
måske rettere sagt, ved at gennemgå en udvikling, hvor primitive bar-
bariske samfundsstyreformer erstattes/udvikles til civiliserede sam-
fund, hvor lov og ret går forud for primitiv, dyrisk magtanvendelse.
Fastholdes der en Veto-ret i FNs Sikkerhedsråd alene basseret på trus-
ler om fysisk magtanvendelse, øger/stimulerer dette blot stater og na-
tioners bestræbelser på at tilegne sig disse våben, hvilket selvsagt
ikke just øger menneskehedens overlevelsessandsynlighed i morgendagens
verden.
Det vil derfor være hensigstmæssigt, at vi fremmer vor alles fælles-
interesse (bevarelse af DE LEVENDES LAND) ved at respektere hinanden
udfra demokratiske spilleregler, hvor enhver tildeles en rimelig ret-
færdighed, uanset herkomst og om man er svag eller stærk.
I praksis vil dette uundgåelig udmunde i UNITED DEMOCRATIC NATIONS!!!
For at undgå magtmisbrug må denne styreform nødvendigvis adskilles i
selvstændige magtinstanser. Det gælder den lovgivende forsamling, den
udøvende magt samt den dømmende magt. Sidstnævnte ER etableret i form
af Den Internationale Domstol.

Barbarer, rovmordere, psykopater, magtbegærige personer med mere vil
modarbejde denne udvikling, idet demokratiet nationalt som internatio-
nalt på ingen måde kan eller vil forfordele disse personer og organisa-


2


tioner (parasitter). I denne konflikt vil alle tilrådighedstående mid-
ler blive taget i anvendelse af parasitterne, idet det jo er en natur-
lov, vi har med at gøre. Beskyttelse/immunitet opnås bedst gennem et
intensivt samarbejde folk og folkeslag imellem.
Kulturelle, religiøse og politiske forskelle kan vanskeliggøre dette
samarbejde, hvilket på ingen måde øger sandsynligheden for overlevelse.
Prognosis forventes parasitternes angreb specielt rettet mod denne sår-
barhed. Faktisk har vi jo konstateret dette utallige gange i verdens-
historien. Fanatikere i de enkelte grupper vil her være parasitterne
primær målobjekter. De er - på grund af fanatismen - lettest af lokke
i uføre (inklusiv lovovertrædelser). De evner kun i et ringe omfang at
få et samlet integreret overblik, hvorfor deres naturlig iboende par-
tiskhed som oftest får overhånd.
Derfor ville det være hensigstmæssigt at - om mulig - eliminere disse
fanatikers udklækningssteder, hvilket altid har en eller anden relation
til en konkret konflikt folk og folkeslag imellem.
I praksis kommer dette til at indebære, at vi må forsøge at løse de
hårdknuder vor forfædre ikke formåede at løse, specielt hvad angår ned-
brydning af fordomme kulturer imellem.

Specielt i relation til Jer som Muslimske folkeslag må vi indrømme. at
der i særdeleshen er uløste konflikter Jer og os imellem. Jeg tænker
her på religionssammenstødet kristendom-Islam, Hinduisme-Islam og Jøde-
dom-Islam. Blandt konkrete eksempler kan nævnes Israel/Palæstina, Ex-
Jugoslavien, den russiske sydflanke, Kashmir osv.
I stedet for at vi - på baggrund af vores personlige indfaldsvinkel,
som altid vil være "noget" partisk - låser os fast i fortidens/nutid-
ens krænkelser, bør vi nok primært sætte os en målsætning, for derefter
at finde mulige "manøvre", som - alt i alt - kan muliggøre målsøgning-
en.
De fleste af os har som målsætning følgende:

Fredelig sameksistens.

Vi har tidligere været inde på de religiøse aspekter i denne forbind-
else, men vi bør nok gentage nogle af disse aspekter med det formål, at
flere og flere af Jer ude i de enkelte landområder (i lokal-miljøet)
helhjertet vil tilslutte Jer vor alles fællesinteresse, idet I har set
fordelene ved - og nødvendigheden af - fredelig sameksistens.

Koranen er for Jer Muslimer - forudsat at I er oprigtige - øverste
autoritet. Dens ord og bud skal efterfølges. Det, som vi andre har be-
mærket, er, at Koranens love i mange henseender godt kan forenes med
International lovgivning, idet grundlæggende skelnen mellem godt og
ondt er identisk. Af disse bør nævnes:

1. Du må ikke slå ihjel!
2. Du må ikke stjæle!
3. Du må ikke sige falsk vidnesbyrd imod din næste!

Teksten er hentet fra Bibelen, men henvisningerne i Koranen til denne
er utallige. Blandt dem er Sura 3,4. Det første bud (det at folket
ikke må tilbedes andre guder) har givet anledning til - jeg ved ikke
hvor mange - massemord. Menneskehedens galskab! At fortsætte i forfæd-
renes fordomme og fadæser gavner ikke just vor alles fællesinteresse.
I vores verdensdel har vi indført religionsfrihed, hvorfor forfølgelse


3


af anderledes tænkende (inklusiv religiøse) er forbudt. I Koranen Sura
6:109 konstaterer vi noget tilsvarende:

Og tal ikke nedsættende om dem, som de (eget: vantro i.fl.
Koranen) anråber i stedet for Allah ...*23
*23: Koranen går så vidt i tolerance, at den endog forbyder
nedsættende tale om afguder, nemlig sjirk i den groveste
form, efter Koranen, se 4:48. Men da nedsættende tale vil
fremkalde gengældelse og medføre en almindelig forgiftelse
at atmosfæren mellem forskellige religiøse opfattelser, må
dettte forbud - selv om afgudsdyrkelse er Muslimer en ved-
erstyggelighed - håndhæves.

Ønsker en Muslim at overbringe Allahs bud til mennesker, som ikke er
Muslimer, må Sura 3,21 håndhæves:

...Men hvis de vender sig bort, så påhviler det KUN dig at
overbringe budskabet ...

Hermed kan vi altså tillade os at konkludere, at Islam ikke indeholder
"ordre" om tvang. Dette fremgår også ganske tydeligt i Sura 2,257:

Der må IKKE være tvang i religionen...

Tvang kan forekomme i mange former blandt andet gennem gidseltagning-
er, hvor uskyldige mennesker inddrages i en konflikt. Uanset om en
part i en konflikt har begået synd (at gøre onde, forkerte handlinger)
eller ej, fremgår det klart i Sura 6,165, at en Muslim ikke må gøre
sådanne ting, idet der står skrevet:

...og ingen, der bærer en byrde, skal bære en andens byrde
...*31
*31: Udtrykket 'ingen, der bærer en byrde, skal bære en
andens byrde' betyder ikke, at vi ikke skal hjælpe og bistå
hinanden - og altså i den forstand bære hinandens byrder.
'Byrde' betyder her 'synd', og verset indskærper da i det
dobbelte udtryk, at synd er noget personligt...

Faktisk ser jeg flere steder i Koranen en direkte OPFORDRING til at
søge fred for eksempel i Sura 2:205-206.209.225. Tilbydes der fred kan
en Muslim ikke afvise dette tilbud, idet Sura 4,91 siger:

Hvis de (eget: vantro set med en Muslims øjne) da holder
sig borte fra jer, så de ikke kæmper mod jer, og tilbyder
jer fred, så har Allah IKKE TILLADT jer nogen vej mod dem.

På denne baggrund ser jeg intet til hindring for, at vi som menneske-
hed giver 'fredelig sameksistens' som målobjekt en ærlig chance, idet
vi som kristne også - ifølge vor tro - på ingen måde har tilladelse til
at begå ondt mod vor næste. Jesus har sagt:

I har hørt, at der er sagt: 'Du skal elske din næste og
hade din fjende.'
Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender [Velsign dem, som
forbander jer, gør GODT imod dem, der hader jer] og bed
for dem, som forfølger jer... (Matt 5,44)


4

Hinduisme kender jeg ikke så meget til, men Ghandis eksempel må få
enhver hinduist til at vælge det gode. Har jeg ret?
Med hensyn til ateister af enhver kategori, er International lov
standarten, uanset hvad man måtte mene. Domstolen er upartisk. Alle
skal have en fair behandling, uanset om man er stærk eller svag. Det
gælder for enkeltpersoner, grupper samt nationer.

Der er et Ordsprog som lyder:

Den fornuftige ser faren på forhånd og undgår den i
tide; en dumrian vader videre og må tage konsekvensen.

Yours respectfully


The servant of Michael.

96-03-03.HAM
-------------------------------------------------------------------------
1

From Mogens Kall Sunday 03. March. 1996
*****************
***************
Denmark


To HAMAS and Islamish Jihad,
c/o The Egyptian ambassador to DK.
Copy: The International Court of Justice and other X.

Velkommen til Vanviddet!

Selvom jeres tro forbyder dette rovmord (Sura 8,39. 9,7 m.fl.) er I
åbenbart hævet over Allahs vilje. Sura taler her ganske klart:

Sura 8,62
Men hvis de (eget: vantro i.fl. muslimsk tro) viser
tilbøjelighed til fred, så vær du også tilbøjelig
dertil...

UFORSONLIGHED (Anti-kærlighed). De primitive dyriske forsvarsmekanis-
mer. Det er de problemer - I religiøse galninge ikke kan bearbejde
intrapsykisk. Hadet avler vold. Volden avler fanatisme. Fanatismen av-
ler sindssyge. Sindssygen avler Worst-Case. Punktum!

GAME OVER AND OUT - det er konklusionen på baggrund af 6. og 9. aug.
1945 STEP 50.

Hypotetisk fremtidsbegivenhed. der medfører WORST-CASE:

Matt 24,14-22
Og dette evangelium om Riget skal prædikes over hele
jorden til et vidnesbyrd for alle folkeslagene; og så
skal enden komme.
Når I da ser 'ødelæggelsens verderstyggelighed' (eget:
højst sandsynligvis atombombe-betegnelse), hvorom der
er talt ved profeten Daniel (Dan 9,27), stå på hellig
grund (den, som læser det, han give agt!)
så skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene;
den, der er på taget, skal ikke stige ned for at hente
det, der er i huset (eget: det er der ganske simpelt
ikke tid til, må man antage);
og den, der er ude på marken, skal ikke gå hjem for at
hente sin kappe (manglende tid)!
Ve dem, der er frugtsommelige, og dem, der giver die,
i de dage (på grund af radioaktive isotopers skade på
foster m.m.?)!
Og bed om, at jeres flugt ikke skal ske om vinteren
(det er svært at grave i frossen jord i håbet om at


2


søge beskyttelse mod radioaktiv stråling? - vedr. det
at søge beskyttelse se Es. 2,10;19. Zef 2,3. Hos 10,8.
Mal 3,2. Åb 6,15-16), ej heller på en sabbat (religiøse
regler vedr. arbejde og/eller mangelfuld kommunikation);
thi da skal der komme 'en stor trængsel, hvis lige ikke
har været fra verdens begyndelse indtil nu' og heller
ikke senere skal komme.
Og dersom de dage ikke blev AFKORTET, da blev intet
menneske* frelst; men for de udvalgtes skyld skal disse
dage afkortes. *ordet:kød,flesh

Luk 23,27-31
Og en stor mængde folk fulgte med ham (Jesus) (til Golga-
tha), deriblandt kvinder, som jamrede og klagede over ham.
Da vendte Jesus sig om til dem og sagde: "I Jerusalems
døtre! græd ikke over mig, men græd over jer selv, og
over jeres børn!
Thi se, der skal komme dage, da man skal sige: 'Salige
er de ufrugtbare, de moderliv, som ikke fødte, og de brys-
ter, som ikke gav die.'
Da skal man give sig til at sige til bjergene: 'Fald
over os!' og til højene: 'Skjul os!'
Thi gør man således ved det grønne træ (Menneskesønnen),
hvordan vil det da gå med det visne (Menneskeheden)?

Velkommen til vanvidet!
En religiøs galning detonerer en atombombe, han har fået fra fx Iran.
Han/hun detonerer den - til og med i den tro, at han derved ærer sin
gud - Men Jesus sagde:

"Fader! Tilgiv dem; thi de ved ikke, hvad
de gør."

TIME-break 3.4: DATA-"Ez 8,4" 200 => 2*10^2 => 2.10.2 => SZ-activa-
tion gate 16 (code: 10 øre) - REV 10.2 (the men behind, "pædagogisk"
børneopdragelse).

The servant of Michael.


"The fool of Christ"


96-03-25.IRA
-------------------------------------------------------------------------

From Mogens Kall Monday 25. March. 1996
***************** DK-time: 11:36:40
***************
Denmark


To the government of Iran,
c/o Ambassador to DK.
Copy: The Muslim World through the Saudi-Arabian Ambassador to DK.


Ja, I har jo nok regnet ud, hvad der foregår, men jeg bør nok allige-
vel henvise til brev 'Sunday 03. March 1996: "Velkommen til vanvidet"'.

For mig at se, kan man ikke forenkle tingene i henholdsvis sort-hvidt.
Det er en skizoid tankegang, mine herrer! - Realiteterne verden er nu
engang mere nuancerede. Der findes mange - rigtig mange - gråzoner.

Derfor kan det vil heller ikke forbavse Jer, at følgende "parallel"-
skildring måske har sin berettigelse:

En psykotisk patient med aggressive tilbøjeligheder
er undsluppet den lukkede afdeling på sindssygehospi-
talet.
Patienten kontakter (eller bliver kontaktet af) per-
soner med henblik på køb/salg af a-våben. Patienten
vil herefter - prognosis set i henhold til diagnosen
- være til fare for sine omgivelser. En indre stemme
(Underbevidstheden) kunne få vedkommende til at myrde
tilfældige eller "særlig" udvalgte mennesker.

Spørgsmålet er nu: Hvem har ansvaret for denne tra-
giske udvikling? - Patienten eller våbenhandlerne?

Patienten lider af vrangforestillinger (psykosen) og
kan derfor ikke i samme grad - juridisk set - drages
til ansvar som normal-personer ved en domstol. Derfor
er en eventuel straffe-udmåling ikke i samme grad her
berettiget. Patienten bør komme under lægebehandling
så at vedkommende kan - om muligt - komme ud af sin
sygdom.
Derimod har våbenhandlerne et hovedansvar, idet de
véd, at patienten er sindssyg. At udlevere patienten
en afsikret ladt pistol vel vidende, at patienten vil
bruge denne er og bliver STRAFFEBART!!!

Jeg ved ikke, om I kan fatte pointen? - Men måske A-B-C (1.12),D (JUMP
13-13),E (EXODUS 20:13) kan hjælpe Jer "lidt" på vej, særlig under hen-
visning til F!

Selvfølgelig vil den intelligente tilføje: "Ja-men:
Hvis patienten vitterlig er til fare for sine omgivel-
ser, kan politiet jo blive nød til at gribe ind. Hvor-
for skal uskyldige mennesker og deres yderst rimelige
behov tilsidesættes i denne sag? - Hvis valget står i-
mellem 1. At patienten dræber et eller flere mennesker,
eller 2. At patienten bliver drabt. Da er det vil po-
litiets opgave at beskytte borgerne i et retssamfund
(TURN PAPER: "Wanted for crimes agains humanity), el-
ler hva' mener du?"

The servant of Michael

96-03-28.HAA
-------------------------------------------------------------------------

From Mogens Kall Thursday 28. March. 1996
*****************
***************
Denmark


To the International Court of Justice, The Hague,
Copy: The government of Iran and other X.


Dear Mr. foreman Antonio Cassese,
Mr. prosecutor Richard Goldstone,
and Judges,

Draft an indictment upon President Hafez Assad of Syria!


Syria is not a democracy. It's a dictatorship, ruled by H. Assad.

I 1982 he let his crack regiment slaughter more than thousand sunni-
Muslims in the city Hama, North-Syria. This is:

Crime against humanity, Sir!

President is personally responsible for this crime. Put him on trial!


In Denmark our judges may NOT showing any prejudice or favor to
anyone. The (local) Constitution ("Grundloven") says:

Paragraf 64
Dommerne har deres kald alene at rette sig efter loven.


...And I have a message for You, Sir:

Leviticus 19,15
"Be honest and just when you make decisions in legal
cases; do not show favoritism...or fear ..."

You shall do no unrighteousness in judment!

because:

Nobody is above the Law!

Yours respectfully


The servant of Michael.

96-05-05.HIZ
-------------------------------------------------------------------------
1

From Mogens Kall Sunday 5. Mai 1996
***************** DK-time 9:44:54
***************
Denmark


To The Boss of Hizbollah: The government of Iran,
c/o Ambassador to DK.
Copies: The Muslim World through the Egyptian ambassador to DK and
the government of Israel.


Åbn - O GUD; Du Skaber af dette univers - de blindes øjne og frigiv
dem, som er fanget i fortvivlelsens (Ibliz') mørke.

Der var engang en mand, som drog udenlands og kom til et "uopdaget"
land, hvor der boede et folkeslag. De var altid i indbyrdes konkurren-
ce. Skønt de talte så mange pæne og gode ord, endte det altid med, at
de bekrigede hinanden. For hver mord, som blev begået, var der altid
nogle efterladte, hvis liv var ødelagt. Alt hvad de havde tilbage, var
had og hævntørst. Snart blev disse følelser omsat i praksis med nye
mord. Det var en skrue uden ende! - Den fremmede indså da, at Ibliz var
landets herre!
Befolkningen hadede Ibliz, da han var en løgner og morder, men allige-
vel lykkedes det for ham, at få dem til at gøre hans vilje. Med deres
mund og forstand ærede de "det gode"; i handling tilbad de "det onde".
Den fremmede var dybt ulykkelig, for hvad skulle han dog gøre? - Han
kunne ikke blot vende dette folkeslag ryggen, og lade dem passe sig
selv. Den fremmede vidste, at folkeslaget engang ude i fremtiden ville
få indsigt i Universets hemmeligheder. Denne viden ville i úansvarliges
(úmyndiges) hænder en gang for alle sætte et definitivt punktum for
deres civilisation. Så derfor valgte han at fortælle dem en "beretning"
fra hans hjemland. Historien var (eget: måske) en dyrekøbt erfaring.
Den lød omtrent således:

"Noa!", sagde stemmen fra Universets Ophav,"Noa! Jeg har
set menneskenes ondskab. Hele deres adfærd er ond dagen
lang. Jeg har fortrudt, at Jeg plantede dem på jorden. Men
dig kan Jeg godt lide, fordi du ikke blot i munden men også
i handling ønsker og søger 'det gode'.
Gør nu nøjagtigt, som Jeg siger: 'Byg en ark, hvor alle
arter kan arkiveres' - for snart vil jorden blive indhyld-
et i røg og damp. Ikke én art - fornær nogle undtagelser -
vil kunne overleve denne katastrofe."
Noa gjorde da som Stemmen havde sagt. Arken blev færdig og
Noa gik ind i den. Med sig havde han udvalgte mikrobiologis-
ke celle-repræsentanter for alle arterne på jorden.
Menneskenes ondskab tog til på Jorden og snart blev konse-
kvensen, som Stemmen havde sagt, at Jorden blev indhyldet


2


i røg og damp. Solens lys blev formørket af røgen, så den
kun lyste med en trediedel af sin styrke, og månens og
stjernernes lys udeblev helt. Uden solens opvarmning blev
planeten hurtig kold. Snart var der vinter overalt. Selv i
de varmeste områder begyndte "Syndfloden" frosne regn at
hobe sig op. Der var sne, sne og atter sne - både her og der
og alle vegne!
De mennesker, som havde overlevet "trængslen", som havde
forårsaget al denne røg og damp, de bed sig i tungen af bare
pine og smerte. De spottede Universets Skaber for denne pla-
ge, skønt det var dem selv, der havde skabt katastrofen.
Kærligheden blev kold - ligeså kold som den forfrosne jord!
Der var ingenting at spise længere, og folkene blev kanibal-
er. De myrdede hverandre - selv de bedste venner - i håbet
om at overleve blot endnu en dag. Livet uddødede!

"Lær af denne historie", skreg den fremmede, "for ellers vil det gå
jer ligesom dem! - I har endnu chancen for at komme ud af jeres onde
cirkel. Jeg er bedøvende ligeglad med, hvem der har ret i hvad! Hvis
I vil overleve; så er der KUN en løsningsmodel. Bak ud af denne blind-
gyde. TILBAGE TIL LIVETS VEJ - DE LEVENDES LAND."

------- END ? ---------

Denne tekst-fil er skrevet til ihukommelse af Enok! Enok vandrede med
Gud, og han var ikke mere (eget: på jorden), thi Gud (eget: 's engle)
tog ham. I tro blev Enok taget bort, for at han ikke skulle se døden,
og man fandt ham ikke mere, fordi Gud havde taget ham bort; thi før
han blev taget bort, fik han det vidnesbyrd, at han havde Guds velbe-
hag (He 11,5).

Nu spørger Guds engle (den fremmede):

"Kan du gætte hvem 'jeg er' ?"


The servant of Michael


"The fool of Christ"

96-05-09.IRA
-------------------------------------------------------------------------
1

From Mogens Kall Thursday 9. Mai 1996
*****************
***************
Denmark


To the government of Iran,
c/o Ambassador to DK.
Copies: The government of Israel and The Muslim World through the
Saudi-Arabian ambassador to DK.

Barbie-dukker og religiøs vanvid!

Barbie-dukker "mistænkes" - i følge iranske nyhedsmedier m.m. - for at
være Ibliz-dæmoners værk i vesterlandskultur (Ber 6-8. Maj 96, frit
oversat).

Et Udsagn:

"Du dersens Skaber! Nu har mig atom-sønderbombet fjenden
og udryddet alle deres Barbie-dukker. Er mig ikke dygtig?"

doctor: "You may not do such things, because pt. cannot take a joke!"


Internal-communication:
Himmelske Far! Umiddelbart tænkte jeg på, at pt. blot benyttede Bar-
bie- dukkerne som et påskud til at glorieficere sig selv (a la RØDE Fi-
do). Pt. afslører herved sin manglende situationsfornemmelse hvad angår
TITANIC-syndromet (mistanke om psykose). En lille joke kunne måske få
pt. til at skelne mellem stort og småt, vital-interesser kontra baga-
teller.
Man kunne fx spørge pt. om årsagen til pt's foragt for Barbie-dukker-
ne. Kunne foragten skyldes, at nogle børn kunne finde på at hive hoved-
et eller benene af dukken? - Men nej! Det kan man jo også gøre på andre
dukker (i et lille barnligt narcissistisk raseri-udbrud).
Aha - tænkte jeg så. Pt's foragt skyldes nok, at Barbie-dukkerne fore-
stiller modne kvinder modsat pigebørn. Deri ligger forklaringen!
Ville en response i så tilfælde være til gavn? - Eller ville pt. her-
ved blot blive bekræftet i sine vrangforestillingers pålidelighed? -
Se, det er et vanskeligt spørgsmål, Far! - Hvad mener Du?

Den gæve læser vil her kunne stille spørgsmålstegn ved et eventuelt
svar. Er der nu også vitterlig tale om et svar fra Skaberen. Nogle vil
ud fra deres trosoverbevisning jo mene, at en sådan person ikke findes.
Da bliver spørgsmålet et ledende spørgsmål, og svaret bestemt af forud-
fattede meninger: "Personen opfatter "svaret" som kommende fra ham der-
sens skaberen, men i virkeligheden er der tale om simulering. Svaret
kommer fra underbevidstheden".
Andre vil være åbne for muligheden, at personen vitterlig kan få et
svar. Det er i hvert fald teoretisk muligt. Men der med ikke sagt, at


2


personen får et svar. Det kunne jo STADIGVÆK være underbevidsthedens
simuleringer (folk er jo nogen gange såååå religiøse).

Hvad mener Du, Himmelske Far! Jeg kan nemlig ikke lade være med at
tænke på en beretning i GT. Muslimer tager nok ikke skade af at høre om
denne tekst, da der jo intet anstødeligt forekommer mht. religiøse for-
skelle os og dem imellem. David var blevet indsat som konge i stedet
for kong Saul. Senere syndede Kong David og var nu på flugt pga. et in-
ternt opgør i Davids slægtsfamilie:

...se, da kom en mand ved navn Sime<...af samme slægt som
Sauls hus, gående ud af byen, alt imedens han udstødte for-
bandelser, og han kastede sten efter David og alle kong Da-
vids folk, skønt alle krigerne og alle kernetropperne gik på
begge sider af ham.
Og Sime< forbandede ham med de ord: "Bort, bort med dig,
din blodhund, din usling!..."
Da sagde Abisjaj (eget: en af Davids mænd)...til kongen:
"Hvorfor skal den døde hund have lov at forbande min herre
kongen? Lad mig gå hen og hugge hovedet af ham!"
Men kongen svarede: "...Når HERREN har budt ham at forbande
David, hvem tør da sige: Hvorfor gør du det?"
2.Samuel 16,5-14

David gik måske ind for ytringsfrihed, også når denne var ham úbelej-
lig. Han var ikke en selvhøjtidelig skiderrik! - Ja, undskyld at jeg
bander, Far - det var ikke artig gjort! - Nej, Far! Det var nu slet ik-
ke heri pointen ligger. David indså, at Sime< blot var et redskab,
hvorigennem Du kom til orde. Somme tider kan det jo være svært, IKKE at
at høre Din røst, hvad enten Du benytter Dig af mennesker, dyr (4. Mos.
22,28) eller bjerge (B,D,E + ? m.m.)! - Måske har Du, Himmelske Fader,
tilladt den iranske regerings sønderlemmende kritik af vor samfund,
fordi andre ledere hidtil på arrogant facon har nægtet at lytte og ad-
lyde Dit hellige Bud vedr. hor.
Vi må jo tænke på, Far, at da Du gav os mennesker budet "Du må IKKE
slå ihjel", "Du må IKKE lyve", og "Du må IKKE stjæle"; da gav Du jo og-
så budet "Du må IKKE bedrive hor".
Ja, Far! Måske taler Du vitterlig gennem disse fanatikere, skønt de
ikke er fundamentalistiske Muslimer, men derimod hjernevaskede menne-
sker (Sura 2,12-13). Du er jo ikke den, som lader Dig begrænse. Univer-
set er Dit, ikke vores. Skulle da et menneske i sit hovmod kunne proppe
Dig ind i et skab og sætte hængelås på? - Nej! Ingen kan hindre Dig i
at tale, hvis Du først har besluttet Dig for noget sådan! - Først iret-
tesætter Du blidt og kærligt i ønsket om, at mennesket indser sin fejl
og frivilligt omvender sig fra sin onde vej. Horeri er jo noget ondt,
selvom vores biologiske drifter virker meget tilforladelige; en del af
vores naturlige identitet.
I Paradisets have var der jo ingen forbud. Adam og Eva gik nøgne rundt
og talte med Dig. Men alt hvad der et smukt og værdifuldt, har Ibliz og
hans dæmoner en evne til at grisse til i deres oprør imod Dig. Vores
seksuelle adfærdsmønster blev ikke fritaget for dette hovmod. Skønt Du
skabte os til noget mere end dyrene; det, at vi ikke blot skulle følge
vores instinkter, blev vi som dyr ved syndefaldet. Din tanke havde
(vel ?) været, at vi som individer - også hvad angår vores seksuelle
identitet - skulle glæde os over også disse ting. Hvis vi begynder at
fornægte disse naturlige drifter - ja, Far - da vil jeg våge at påstå,


3


at vi er blevet f¢r religiøse i ordets negative betydning.
Du kender nok den dersens parole "Tag ikke, smag ikke, rør ikke!" -
ting, der alle er bestemt til at bruges op og forgå - alt efter menne-
skebud og menneskelære. Alt sådant har vel med sin selvgjorte gudsdyrk-
else og "ydmyghed" og skånselsløshed mod legemet ry for visdom, men der
er ikke nogen ære ved det; det tjerner KUN til tilfredsstillelse af den
syndige menneskenatur (Kol 2,21-23)!
Gad i grunden vide, Far, om ikke denne falske "ydmyghed" er medvirken-
de til dybe ambivalente følelser - ikke mindst mht. seksualdriften? Jeg
tænker specielt på, Far, dengang en afrikaner gik nøgen rundt på gaden
et sted i Afrika. Måske var han personlighedsudvikling blevet hæmmet i
så voldsom en grad, at han blev sindssyg. Hans naturlige følelsesmæssi-
ge behov - herunder også det at kende sin egen seksuelle identitet -
blev fornægtet. Det havde måske været et tabu-emne i familien og/eller
kulturen. Manden havde ikke haft en ærlig chance for - på legal vis -
at erobre sin sande intrapsykiske identitet. Personlighedsudviklingen
var derfor gået i stå i en tidlig fase i barndomsårene, hvorved dob-
belt-bindingen (det, at han ikke måtte have disse følelser. Hvis han
alligevel erkendte dem, blev han fordømt af familie, venner og samt
samfund ... samt fornægtelsen at disse følelser, blev fordømt ("hadet")
af hans underbevidsthed) havde fremkaldt psykosen. - Jeg ved ikke, Far.
Det var blot en tanke, jeg fik sådan lige pludselig. Nok om det!
For mig at se, Farmand! - er Dit Ord ikke belagt med et seksuelt tabu.
Måske er det fordi, at Du ved, at mennesket behøver indsigt og erkend-
else heri, netop for at kunne tæmme impulserne fra underbevidstheden,
som ikke just gavner mennesket og dets medmennesker. Jeg kan stadigvæk
huske Theran's udsending fra Marokko. Han kunne ganske simpel ikke hol-
de fingrene væk fra min "vens" kone. Han nærmest gramsede på hendes
"Barbie"-du-ved-nok! ("Du må IKKE begære din næstes .... hustru, EX 20,
17). Jeg tror, at hans dilemma bestod i, at hans boss havde opdraget
ham på en ikke-sund facon. Far! Jeg tænker specielt på Ordet i Jakob 1,
14 "enhver fristes, når han drages og lokkes af sit eget begær" - Det
sker jo for os alle, uden undtagelser. Ingen er jo nået til fuldkommen-
hed endnu, selvom mange godt kunne ønske sig det, og "visse" personer
påstår, at de er blevet. Men - i stedet for at erkende sine begæringer,
og kalde det ved rette navn foran Dit Åsyn, Du Far og Skaber, og bede
Dig om at fjerne dette begær, idet Du vel sagtens kan gøre noget sådan,
set i lyset af Dit skaberværk (universet). Du har jo lovet i Dit Ord at
bønhøre os, når/hvis vi beder Dig om noget - efter Din vilje. Og det at
bede om at blive fritaget fra begæringer, og altså adlyde Dine Bud, det
er og bliver noget godt - til evig tid!
Men i stedet for at gøre det, må den Marokanske mand vel have skammet
sig over sit begær. Skammet sig så dybt, at han ikke har turdet kalde
begæret ved navn. Han har givetvis forsøgt at fortrænge følelserne til
underbevidstheden. Men - som bekendt lader vor natur sig ikke feje ind
under gulvtæppet i den "hellige" ambivalens navn, tværtimod! Behovet
bliver bare endnu kraftigere. Til sidst bryder det frem fra underbe-
vidstheden med så voldsomt et pres, at personen mister kontrollen og
gramser dér, hvor der ikke gramses bør!!! - Det er vel også dét, Du
hentyder til ved Ordene "derefter, når begæret har undfanget, føder det
synd, og når synden er fuldvoksen, avler den død. Far ikke vild, mine
elskede brødre!"
Ja, nok om det, Far! - I erkendelse af vores biologiske natur med alt
hvad der er knyttet hertil har Du, som en kærlig far, givet os nogle
gode råd. Måske burde vi her, ikke mindst af hensyn til vores kære med-
menneske, Marokaneren, sige et citat fra Dig, Far, et ordsprog 5:


4

Advarsel mod utugt og opfordring til troskab:
Mærk dig, min søn, min visdom, bøj til min indsigt dit øre,
at kløgt må våge over dig, læbernes kundskab vare på dig.
Thi af honning drypper den fremmedes læber, glattere end olie
er hendes gane; men til sidst er hun besk som malurt, hvas som
tveægget sværd; hendes fødder styrer nedad mod døden, til Døds-
riget stunder hendes fjed; hun følger ej livets vej, hendes
spor er bugtet, hun ved det ikke.
Hør mig da nu, min søn, vig ikke fra min munds ord! Lad din
vej være langt fra hende, kom ej hendes husdør nær, at du ikke
må give andre din ære, en grusom mand dine år (dit liv), at ik-
ke dit gods skal mætte fremmede, din vinding ende i andenmands
hus, så du gribes af anger til sidst, når dit kød og huld
svinder hen, og du siger: "Ak, at jeg hadede tugt, at mit hjer-
te lod hånt om revselse, så jeg ikke lød mine læreres røst, ej
bøjed mit øre til dem, som lærte mig! Nær var jeg kommet i al-
skens ulykke midt i forsamling og menighed!"
Drik vand af din egen cisterne og rindende vand af din brønd;
lad ej dine kilder flyde på gaden, ej dine bække på torvene!
Dig skal de tilhøre, dig alene, ingen fremmed ved siden af dig!
Velsignet være dit væld, og GLÆD dig ved din ungdoms hustru,
den elskelige hind, den yndige gazelle; hendes elskov fryde dig
stedse, berus dig altid i hendes kærlighed!
Hvi beruser du dig, min søn, i en fremmed og tager en andens
hustru i favn? Thi for HERRENS øjne er menneskets veje, grant
følger han alle dets spor; den gudløse fanges af egen brøde
(eget: Fx AIDS) og holdes fast i syndens reb; han (eget:og hun)
dør af mangel på tugt, går til ved sin store dårskab.

Tilføjelse vedr. glæde, læs højsangen; tilgivelse, læs John 8,1-11 code
men synd fra nu af ikke mere; ugifte, læs 1.Kor 7,9:

Men kan de (eget: mænd og kvinder) ikke leve afholdende,
så lad dem gifte sig, thi det er bedre at gifte sig end
at være optændt af begær.

The servant of Michael


"The fool of Christ"

96-05-15.LEB
-------------------------------------------------------------------------

From Mogens Kall "De åndssvages dag" 15. Mai 1996
*****************
***************
Denmark


To the People of Russia,
c/o Ambassador to DK.
Copies: The governments of Iran, Israel and The Muslim World through
the Saudi-arabian ambassador to DK.


Aleksandr Lebeds kyniske:


Kilde: Orientering P1, Tirsdag 13. Maj 1996, Klokken 17:10

Om faren for borgerkrig, siger Lebed:

"Jeg vil vinde under alle omstændigheder. Bagefter vil jeg
jage dem, der bragte landet så vidt, som kaniner."

Til spørgsmålet om Lebed går med de hvide eller røde, siger han:

"Jeg går med de grønne og vil banke de røde til de bliver
hvide, og de hvide til de bliver røde."

----------- END -------------------------------------------------

Ja! Det gælder om at vinde for enhver pris. Skide være med om
alle skakbrikkerne smuttede i kampens hede. Bare mig vinder, ikke
sandt, Lebed? Se! Mig vandt. Mig sidder i mit atombeskyttelsesrum
mens resten af verden ligger i ruiner. Mig MAAAGET dygtig! - Mig
har vundet. HURRA!

Heil Hitler! Åh, led os, du store fører, lige lukt ned i Afgrunden!

(minder "lidt" om de RØDEs opfindelse a la "Auschwitz-50 år" - du ved
nok: Ham dersens galningen fra KGB, code: Benyttes som skakbrik for at
skræmme befolkningen tilbage i den RØDE fold)

Lægen: "Du Lebed! Er du nu også sikker på, at du har taget din neu-
roleptika. Jeg synes, at den narcissistiske forstyrrelse fort-
sat dominerer din forstand. Til og med i psykopatisk retning
a la Gratjov (and so on). Gad i grunden vide om en psyko-
terapi kunne hjælpe dig mht. paranoiaen. Jeg kan godt skrive
en henvisning til Freud, men du må selv være motiveret, min
ven. Ellers hjælper terapien dig ikke."


Syng en sang, soldat, der beskriver situationen:
(melodi: Internationale)

Vel-kom-men du glade vanvid og frels os fra livet her, tra,la,la,la,la
(og der er slet ikke nogen, som tænker en lille ...(2+2=4)...)

Du Fido! Den hopper de altså ikke på! - Du bliver nød til at bruge
"lidt" narko (und so weiter)!

Mother RUSSIA: "Du skal aldeles ikke give min søn narko, din skid!"

The servant of Michael

96-05-15.RUS
-------------------------------------------------------------------------
1

From Mogens Kall Mandag den 6. Maj 1996
*************** DK-time 9:22:55
***************
Denmark

Til den professionelle (Luke 5,31),
c/o DADDY via gate: The government of Russia,
Copies: The governments of Iran and Israel.
The Muslim World through the Saudi-arabian ambassador to
DK (upstartdate: Wednesday 15. Mai 1996)

Kære Hr. Psykiater,

Vi erkender i vor magtesløshed, at vi kun er ringe amatører. Vi beder
derfor Dig om at hjælp, idet vi har hørt, at - skønt alting synes umu-
ligt - er der dog intet umuligt for Dig. Tillad os derfor at overdrage
nedenfor stående sag i Dine hænder.


Et Udsagn:

"Hyrderne; de har vildledt folket og spredt de får, de
skulle vogte. I stedet for at føre dem trygt og sikkert
frem, har de forrådt dem og drevet dem mod død og under-
gang!
Det samme gælder de andre politiske-fanatiske-ledere.
De er ikke spor bedre! De er på et skråplan, der er
mørk og glat. Endestationen bliver uværgeligt Afgrunden.
Det er deres skyld, at ondskaben breder sig i landet."

Symptomatisk beskrivelse:

Pt. har låst sig inde i maskinrummet om bord på TITANIC. Skib-
et er på kollisionskurs, idet der er isbjerge i farvandet.
Resten af besætningen har IKKE mulighed for at foretage en
kursændring, hvilket er nødvendigt, hvis skibet ikke skal synk-
e.
Pt. nægter at melde sig til tjeneste på kommandobroen, idet
han/hun er blevet fornærmet over at skulle samarbejde med rest-
en af besætningen. Pt. forlanger at styre skibet egenhændigt
Prognosis kollisionstidspunkt: ALIEN T-5.

"Hypotetisk" diagnose:

Pt. lider af et mindreværdskomplex. Pt. kan ikke fastholde et
sundt psyko-dynamisk selvbillede. Pt. søger hele tiden mere el-
ler mindre ubevidst et opgør med autoritetsobjekter, der har
svigtet pt. i den psyko-sociale opvækst. Pt. overfører sine
intra-psykiske emotionelle konflikter på erstatningsobjekter,
symptomatisk tilkendegivet ved pt's adfærd overfor resten af
besætningen på TITANIC.

Pt's psyko-sociale fortid, symbolsk opstillet:


2

Pt. har ikke kunnet orientere sig i den RØDE kogeplades kon-
struktion. Pt. har brændt sig utallige gange på den varme plade
uden at kunne forstå sammenhængen, ren logisk. Konstruktionen
har været ondsindet, idet den kunne være gloende hed (KGB og de
sibiriske fange-, slave- og udryddelseslejre) både når den var
tændt, og - hvilket her i særdeleshed skal fremhæves - når den
har været slukket. Pt. er blevet dresseret op som en medspiller
i en psykopats sygelige vrangforestilling.

Pt's nutidige følelser vedr. Pt's fortid:

Pt. hader konstruktionen på grund af dens terror, men pt. har
kun delvis fuld bevidsthed om dette; Symptomatisk tilkendegivet
ved pt's foragt overfor autoritetssymboler om bord på TITANIC
(herunder pt. selv, hvilket er fortrængt til underbevidsthed-
en).
Pt. har et sundt behov for at kvitte denne sygelige fortid med
al dens rædsel m.m., men pt. støder hele tiden panden mod en
mur og bliver dybt frustreret. Fortiden lader sig ikke sådan
kvitte uden videre.

Pt's følelsesmæssige behov:

Ubetinget kærlighed (ikke menneskelig muligt, idet vi andre
også afviger fra fuldkommenhed)

Terapi-model:

Pt. har brugt for en erstatning, som tilbyder noget bedre end
fortidens terrorregime. Sort skal være sort, og hvidt skal være
hvidt. Verbal definition på begrebet "godt" skal også være
"godt", og verbal definition på begrebet "ondt" skal også være
"ondt".
Kogepladen SKAL være kold, når den er slukket. Varm når den er
tændt. Herved kan pt. finde en sund bæredygtig logik, som er
let at overskue. Ordet lyder:

"Når du gør det gode, kan du frit se andre i
øjnene! Men hvis du gør det onde, lurer synden
ved din dør. Pas derfor på! Synden vil have
magt over dig - men det er dig, der skal be-
herske den!"

Terapi-model tillæg:

Enhver, som omvender sig fra ondt i ord og handling vil der
blive givet amnesti. Barmhjertighed og Nåde - ja, kærlighed
uden grænser - bliver disses arvelov!

Med kærlig hilsen FARMAND


Dit barn.
---- Tilføjelse Tuesday 7. Mai 1996:

3


Udskrift fra logbog:

Besætningsmedlem nr. 1 gennem nøglehul til pt.:

"Kan du så holde fingrene væk fra den A-kopieringsmaskine,
Rudolf! - Ellers kommer far her og giver dig nogle smæk!"

Besætningsmedlem nr. 2 til besætningsmedlem nr. 1:

"Næ - det er nok ikke smart, nr 1! Vi må jo huske på, at pt's
problemer skal findes i fortiden. Rudolfs far var en tyran. Han
tæskede ofte drengen med en læderrem derhjemme i landsbyen ved
Ural i de hungerramte 1930're. Eller hvad mener du, skibslæge?"

Skibslæge til besætning:

"Faderens tæsk må anses som værende hovedårsagen til de narcis-
sistiske forstyrrende elementer i personligheden. Pt's autori-
tetsobjekt, som burde have givet Rudolf kærlighed, har svigtet
det lille forsvarsløse barn. Pt's dårlige opførsel i skoleårene
skal nok forstås i denne sammenhæng. Pt. kan ikke - på en na-
turlig måde - distancere til disse traumatiske opblevelser. Det
er vel også grunden til, at pt. drikker. Begrebet "Far" er for
pt. ikke noget godt. Det er nærmest ondskaben i egen høje per-
son (dæmonen Ibliz fra Afgrunden).

Besætningsmedlem nr. 1 gennem nøglehul til pt.:

"Lille Rudolf! - Mor har bagt en kage til dig og Fido! Ih hvor
den ser lækker ud. Skal du ikke smage den, Rudolf?"

Pt. fra maskinrum:

"Gu vil jeg ej! Mig ikke lide RØDE Fido. Han driller. Sig at
han skal forlade maskinrummet. Kun mig lave A-kopier, dumme
far! (Kun mig har talent for magt).

Skibslæge til besætning:

"Ja, der er vist ikke længere nogen tvivl her!"

Kaptajn til resten af besætningen:

"Gør klar til evakuering af skibet. Benyt Noa's Ark!"

---- Tilføjelse Wednesday 8. Mai 1996:

Udskrift fra logbog:

Besætningsmedlem nr 1. til skibslæge:

"Men hvorfor befinder RØDE Fido sig også i maskinrummet? Jeg
troede, at han var kommet på bedre tanker efter Cuba-krisen i
62! - Lærte han slet intet?"

Skibslægen:


4

"Fido minder mig "lidt" om en af mine første terapipatienter.
Hun gjorde mig urolig før hvert besøg. Uroen kom først og frem-
mest til udtryk i, at jeg fik svedige hænder, når jeg skulle
hilse på patienten. Min vejleder var fuldt optaget af patien-
tens interessante psykopatologi, som jeg - for at undgå at min
svaghed skulle blive afsløret - var så meget desto mere ivrig
efter at fremlægge. Min patient blev mere og mere hånlig og
overlegen. Da jeg til sidst alligevel fik fortalt vejlederen
om min anspændthed og om min følelse af ikke at slå til som te-
rapeut, påpegede han, hvorledes min velbegavede patient over
for mig nøjagtig gentog det forhold, hun havde haft til både
sin far og sin mand. Hun forvandlede sit forhold til mænd til
en konstant kamp i sine forsøg på at tvinge den anden i en for-
agtelig eller underlegen position. På denne måde kunne hun selv
undgå at komme i et afhængighedsforhold og føle sig underlegen,
hvilket hun frygtede stærkt. Varme følelser var for hende det
samme som farlig underkastelse.
Jeg var ubevidst gået ind i hendes forsvarssystem og sadomaso-
chistiske kamp."

B.1: "Hva' har det med Fido at gøre?"

Lægen: "Nå jo. Fido har også meget svært ved at knytte venskablige re-
lationer. Fido's pseudo-venskablige kontakter bruger Fido først
og fremmest i forsvarsøjemed; dét, at blive endnu mere overleg-
en.
Jeg tror, Fido's falske-"Jeg" krakkelerede under Cuba-krisen.
Spejlingen tvang Fido til at indse og forholde sig til reali-
teternes verden på en mere nøgtern og ansvarsfuld måde.
Men du ved nok: Nogle mennesker kan ikke tåle bevidsthed om
sine egne skam- og skyldfølelser. De fortrænger det øjeblikke-
lig til underbevidstheden igen."

Kaptajn:"Hvis det har kunnet lade sig gøre én gang, må det også kunne
lade sig gøre igen. Hvordan kom du ud af patientens sygelige
rollespil (måske kan vi bruge det mht. Rudolf og Fido)?"

Lægen: "Jeg havde ikke taget mine egne følelser alvorligt. Derved var
jeg blot endnu en person, som blev offer for patientens gentag-
elses- og forsvarsmønster. Ved at analysere de negative følel-
ser, som patienten satte i gang hos mig, og ikke forsøge at
fortrænge eller fornægte dem, forstod jeg nu pludselig en af-
gørende del af patientens problematik."

Kaptajn:"OK! Du får ansvaret for Rudolf og Fido. Prøv om muligt, at
bringe dem til fornuft (Jeg vil aldrig kunne tilgive mig selv,
hvis vi ikke i det mindste forsøgte muligheden).

Imens ude på skibsdækket:

VEST: "Hør ØST. Jeg synes du går og nynner!"

ØST: "Hva'? - Øh, det er Moonlight-sonaten. Jeg tænkte tilbage på
min barndom, hvordan jeg som barn opblevede forårets komme. Vi
børn plejede at lege ude i engene. Blomsterne duftede så dej-


5


ligt. Pigerne plukkede flotte buketter, og gav os drenge dem
som en kærlig hentydning. Sådan fandt jeg min kone. Ofte lå vi
sammen stille i det høje græs og så på hjorteflokkene. Det var
dejlige tider. Gid de havde varet evigt!"

---- Tilføjelse Saturm-j-day 18. Mai 1996:

Sygeplejerske til skibslæge:

"Pt. udviser tegn på infektion af den frygtede SZ-virus.
Symptombeskrivelse: ..."

96-05-16.MAR
-------------------------------------------------------------------------

From Mogens Kall Thursday 16. Mai 1996
**************
*************
Denmark


To the government of Marocco,
c/o Ambassador to DK.
Copies: The goverments of Russia,
The Muslim World through the Saudi-Arabian ambassador to DK,
The International Court of Justice.


Dear Mr. King Hassan

Request i.r.t. Chechnya

Kilde: Berlingske Tidende torsdag den 18. April 1996

Artikel: Mange russere dræbt i baghold

... Jeltsin, der de seneste dage har været på kampagneturné i det syd-
lige Rusland, udelukkede tirsdag direkte forhandlinger om fred med Du-
dajev, men nævnte Marokkos kong Hassan som en mulig fredsmægler sammen
med Tartarstans præsident, Mintimer Sjamijev, og Kasakhstans præsident
Nursultan Nasarbajev.
Over 30.000 mennesker, fortrinsvis civile, er blevet dræbt under den
16 måneder lange konflikt i Tjetjenien.
--- END ----

I don't think, we can stop a war without some kind of justice. Too many
innocents have been killed for no reason, just because they were living
as Muslims. The International Court of Justice must be putting on the
case. If someone have done crimes against humanity - no matter who they
are - they MUST also be prosecuted!
I think we can stop this war, but we need Your help. Please, help us!


Yours respectfully


The servant of Michael

96-05-17.RUS
-------------------------------------------------------------------------
1

From Mogens Kall Friday 17. Mai 1996
*****************.
***************
Denmark


To The People of Russia,
c/o Ambassador to DK.
Copies: The governments of Iran and Israel, and
The Muslim World through the Saudi-Arabian ambassador to DK.

DER VAR ENGANG EN BIOLOGISK AKTIV PLANET :

Kilde: Berlingske Tidende, onsdag den 24. April 1996, oversat fra New
Perspektives Quarterly af Lars Rosenkvist

Artikel-emne: Både Rusland og Vesten må indse, at Den Kolde Krig og
dens fjendebilleder er historie.

Af Vaclav Havel, Tjekkiets præsident:

...
Så længe en del af vores civilisation betragter andre dele som sine
modparter, fjender eller rivaler, som mindreværdige eller som trusler
mod dens egen sikkerhed, eller simpelthen som grupperinger, hvis ind-
flydelse skal holdes i skak for at fremme egen indflydelse, så længe
VIL DET IKKE FØRE NOGET GODT MED SIG. Viften af forkerte alternativer,
som dette kan fremme, er temmelig bred: Den kolde krig kan blive er-
stattet af utallige nye kolde krige mellem forskellige parter til det
værste af alt, nemlig det politiske eksperter ville kalde en "civili-
sationernes konflikt". Opdelingen af verden i to dele hører fortiden
til. Vi er umiskendeligt på vej ind i en mere kompleks verden, og vi
bør bevidst arbejde på at fremme dette.
--- citat end ---
Spørgsmålet er nu:

Hvorfor er "visse" personer interesseret i at vid-
ereføre Hitlers 'Endl"snung' ved at bryde NPT (atom-
aftalen med Iran), hvilket úundgåelig bliver TITANICs
kollision - er der her tale om psykopati?

Kilde: Berlingske Tidende, fredag den 19. April 1996

Artikel: Psykopaten bor i generne

Arv og miljø: I dag tillægger man generne meget stor betydning for, om
et menneske bliver afviger. Manglende omsorg i barndommen spiller dog
også en væsentlig rolle.

Det er ikke så mange år siden, at opvækst og miljø var standartfor-
klaringen for snart ethvert psykisk og socialt utilpasset menneske.
I dag er man dog klar over, at generne spiller en stor rolle. Selv
psykopater synes til dels at kunne undskyldes med, at de er arveligt


2


disponerede.
Psykopati er sat på dagsordenen i København på et internationalt sym-
posium om psykopati. En psykopat er en egocentrisk person, som er ude
af stand til at sætte sig ind i andre menneskers følelser, og ikke
mindst mangler psykopaten fuldstændig skyldfølelse.
På symposiet fremlagde den britiske professor Peter McGuffin torsdag
sine forskningsresultater. Han mener at have påvist, at en væsentlig
årsag til karakterdefekter som psykopati findes i generne.
Defekten i generne kommer dog ikke til udtryk uden videre. Forudsæt-
ningen er, at det enkelte menneske i løbet af sine to første leveår
lider under manglende omsorg og kærlighed. Ligesom det højst sandsyn-
ligt også er en forudsætning, at barnet havde en lav fødselsvægt, eller
at fødslen var hård for barnet.
Peter McGuffin har studeret tvillinger for at få opklaret, om det er
arven eller miljøet, der er den egentlige årsag til karakterafvigelser.
Konkret har han undersøgt tvillinger, som er blevet skilt og er vokset
op hver for sig forskellige steder.
Det viser sig, at generne, altså den arvelige faktor, har en væsentlig
indflydelse på, om et menneske vokser op som kriminel og med en asocial
adfærd.
Men den genetiske forklaring skal ikke legitimere at lade børn gå for
lud og koldt vand. For på trods af en genetisk disposition kommer man
langt med kærlighed.
Ifølge McGuffin hænger adfærdsvanskeligheder hos børn og unge især
sammen med forholdene i hjemmet, mens den genetiske faktor forstærkes
med årene, så den ofte viser sig i voksenalderen.
En effektiv helbredelse af genetiske betingede psykiske afvigelser
ligger først et langt stykke ind i fremtiden (Eget: hvorfor det fraråd-
es at indsætte sådanne personer på ansvarsbetroede stillinger herunder
forsvarsminister- og prædidentposten under henvisning til for eksempel
angrebskrigen mod Afghanistan og folkemordet af russiske borgere i Tje-
tjenien). Men det er allerede lykkedes forskere at finde en konkret ge-
netisk sammenhæng mellem et dopaminmodtage-gen (kemisk stof) og en
mindre karakterafvigelse.


Kilde: Berlingske Tidende, torsdag den 25. April 1996

Artikel: PLO opgiver at udslette Israel

Ændringer: Det palæstinensiske Nationalråd - tidligere kendt som PLOs
eksilparlament - vedtog i går at ændre PLO-pagten, så ordene om staten
Israelss udslettelse stryges. ...
--- Citat End ---

Kan læseren på baggrund at dette overfor skrevne gætte, hvem der for-
søger at ødelægge fredsprocessen i Mellemøsten og bringe vor fælles ci-
vilisation på Afgrundens rand?

GODT GÆTTET !!!

Bør man som vægler betro sådanne personer en ansvarsfuld stilling?


Med kærlig hilsen, The servant of Michael

96-05-20.RUS
-------------------------------------------------------------------------
1

From Mogens Kall Mandag den 6. Maj 1996
******************. DK-time 9:22:55
**************
Denmark

Til den professionelle (Luke 5,31),
c/o DADDY via gate: The government of Russia,
Copies: The governments of Iran and Israel.
The Muslim World through the Saudi-arabian ambassador to
DK (upstartdate: Wednesday 15. Mai 1996)

Kære Hr. Psykiater,

Vi erkender i vor magtesløshed, at vi kun er ringe amatører. Vi beder
derfor Dig om at hjælp, idet vi har hørt, at - skønt alting synes umu-
ligt - er der dog intet umuligt for Dig. Tillad os derfor at overdrage
nedenfor stående sag i Dine hænder.


Et Udsagn:

"Hyrderne; de har vildledt folket og spredt de får, de
skulle vogte. I stedet for at føre dem trygt og sikkert
frem, har de forrådt dem og drevet dem mod død og under-
gang!
Det samme gælder de andre politiske-fanatiske-ledere.
De er ikke spor bedre! De er på et skråplan, der er
mørk og glat. Endestationen bliver uværgeligt Afgrunden.
Det er deres skyld, at ondskaben breder sig i landet."

Symptomatisk beskrivelse:

Pt. har låst sig inde i maskinrummet om bord på TITANIC. Skib-
et er på kollisionskurs, idet der er isbjerge i farvandet.
Resten af besætningen har IKKE mulighed for at foretage en
kursændring, hvilket er nødvendigt, hvis skibet ikke skal synk-
e.
Pt. nægter at melde sig til tjeneste på kommandobroen, idet
han/hun er blevet fornærmet over at skulle samarbejde med rest-
en af besætningen. Pt. forlanger at styre skibet egenhændigt
Prognosis kollisionstidspunkt: ALIEN T-5.

"Hypotetisk" diagnose:

Pt. lider af et mindreværdskomplex. Pt. kan ikke fastholde et
sundt psyko-dynamisk selvbillede. Pt. søger hele tiden mere el-
ler mindre ubevidst et opgør med autoritetsobjekter, der har
svigtet pt. i den psyko-sociale opvækst. Pt. overfører sine
intra-psykiske emotionelle konflikter på erstatningsobjekter,
symptomatisk tilkendegivet ved pt's adfærd overfor resten af
besætningen på TITANIC.

Pt's psyko-sociale fortid, symbolsk opstillet:


2

Pt. har ikke kunnet orientere sig i den RØDE kogeplades kon-
struktion. Pt. har brændt sig utallige gange på den varme plade
uden at kunne forstå sammenhængen, ren logisk. Konstruktionen
har været ondsindet, idet den kunne være gloende hed (KGB og de
sibiriske fange-, slave- og udryddelseslejre) både når den var
tændt, og - hvilket her i særdeleshed skal fremhæves - når den
har været slukket. Pt. er blevet dresseret op som en medspiller
i en psykopats sygelige vrangforestilling.

Pt's nutidige følelser vedr. Pt's fortid:

Pt. hader konstruktionen på grund af dens terror, men pt. har
kun delvis fuld bevidsthed om dette; Symptomatisk tilkendegivet
ved pt's foragt overfor autoritetssymboler om bord på TITANIC
(herunder pt. selv, hvilket er fortrængt til underbevidsthed-
en).
Pt. har et sundt behov for at kvitte denne sygelige fortid med
al dens rædsel m.m., men pt. støder hele tiden panden mod en
mur og bliver dybt frustreret. Fortiden lader sig ikke sådan
kvitte uden videre.

Pt's følelsesmæssige behov:

Ubetinget kærlighed (ikke menneskelig muligt, idet vi andre
også afviger fra fuldkommenhed)

Terapi-model:

Pt. har brugt for en erstatning, som tilbyder noget bedre end
fortidens terrorregime. Sort skal være sort, og hvidt skal være
hvidt. Verbal definition på begrebet "godt" skal også være
"godt", og verbal definition på begrebet "ondt" skal også være
"ondt".
Kogepladen SKAL være kold, når den er slukket. Varm når den er
tændt. Herved kan pt. finde en sund bæredygtig logik, som er
let at overskue. Ordet lyder:

"Når du gør det gode, kan du frit se andre i
øjnene! Men hvis du gør det onde, lurer synden
ved din dør. Pas derfor på! Synden vil have
magt over dig - men det er dig, der skal be-
herske den!"

Terapi-model tillæg:

Enhver, som omvender sig fra ondt i ord og handling vil der
blive givet amnesti. Barmhjertighed og Nåde - ja, kærlighed
uden grænser - bliver disses arvelov!

Med kærlig hilsen FARMAND


Dit barn.
---- Tilføjelse Tuesday 7. Mai 1996:

3


Udskrift fra logbog:

Besætningsmedlem nr. 1 gennem nøglehul til pt.:

"Kan du så holde fingrene væk fra den A-kopieringsmaskine,
Rudolf! - Ellers kommer far her og giver dig nogle smæk!"

Besætningsmedlem nr. 2 til besætningsmedlem nr. 1:

"Næ - det er nok ikke smart, nr 1! Vi må jo huske på, at pt's
problemer skal findes i fortiden. Rudolfs far var en tyran. Han
tæskede ofte drengen med en læderrem derhjemme i landsbyen ved
Ural i de hungerramte 1930're. Eller hvad mener du, skibslæge?"

Skibslæge til besætning:

"Faderens tæsk må anses som værende hovedårsagen til de narcis-
sistiske forstyrrende elementer i personligheden. Pt's autori-
tetsobjekt, som burde have givet Rudolf kærlighed, har svigtet
det lille forsvarsløse barn. Pt's dårlige opførsel i skoleårene
skal nok forstås i denne sammenhæng. Pt. kan ikke - på en na-
turlig måde - distancere til disse traumatiske opblevelser. Det
er vel også grunden til, at pt. drikker. Begrebet "Far" er for
pt. ikke noget godt. Det er nærmest ondskaben i egen høje per-
son (dæmonen Ibliz fra Afgrunden).

Besætningsmedlem nr. 1 gennem nøglehul til pt.:

"Lille Rudolf! - Mor har bagt en kage til dig og Fido! Ih hvor
den ser lækker ud. Skal du ikke smage den, Rudolf?"

Pt. fra maskinrum:

"Gu vil jeg ej! Mig ikke lide RØDE Fido. Han driller. Sig at
han skal forlade maskinrummet. Kun mig lave A-kopier, dumme
far! (Kun mig har talent for magt).

Skibslæge til besætning:

"Ja, der er vist ikke længere nogen tvivl her!"

Kaptajn til resten af besætningen:

"Gør klar til evakuering af skibet. Benyt Noa's Ark!"

---- Tilføjelse Wednesday 8. Mai 1996:

Udskrift fra logbog:

Besætningsmedlem nr 1. til skibslæge:

"Men hvorfor befinder RØDE Fido sig også i maskinrummet? Jeg
troede, at han var kommet på bedre tanker efter Cuba-krisen i
62! - Lærte han slet intet?"

Skibslægen:


4

"Fido minder mig "lidt" om en af mine første terapipatienter.
Hun gjorde mig urolig før hvert besøg. Uroen kom først og frem-
mest til udtryk i, at jeg fik svedige hænder, når jeg skulle
hilse på patienten. Min vejleder var fuldt optaget af patien-
tens interessante psykopatologi, som jeg - for at undgå at min
svaghed skulle blive afsløret - var så meget desto mere ivrig
efter at fremlægge. Min patient blev mere og mere hånlig og
overlegen. Da jeg til sidst alligevel fik fortalt vejlederen
om min anspændthed og om min følelse af ikke at slå til som te-
rapeut, påpegede han, hvorledes min velbegavede patient over
for mig nøjagtig gentog det forhold, hun havde haft til både
sin far og sin mand. Hun forvandlede sit forhold til mænd til
en konstant kamp i sine forsøg på at tvinge den anden i en for-
agtelig eller underlegen position. På denne måde kunne hun selv
undgå at komme i et afhængighedsforhold og føle sig underlegen,
hvilket hun frygtede stærkt. Varme følelser var for hende det
samme som farlig underkastelse.
Jeg var ubevidst gået ind i hendes forsvarssystem og sadomaso-
chistiske kamp."

B.1: "Hva' har det med Fido at gøre?"

Lægen: "Nå jo. Fido har også meget svært ved at knytte venskablige re-
lationer. Fido's pseudo-venskablige kontakter bruger Fido først
og fremmest i forsvarsøjemed; dét, at blive endnu mere overleg-
en.
Jeg tror, Fido's falske-"Jeg" krakkelerede under Cuba-krisen.
Spejlingen tvang Fido til at indse og forholde sig til reali-
teternes verden på en mere nøgtern og ansvarsfuld måde.
Men du ved nok: Nogle mennesker kan ikke tåle bevidsthed om
sine egne skam- og skyldfølelser. De fortrænger det øjeblikke-
lig til underbevidstheden igen."

Kaptajn:"Hvis det har kunnet lade sig gøre én gang, må det også kunne
lade sig gøre igen. Hvordan kom du ud af patientens sygelige
rollespil (måske kan vi bruge det mht. Rudolf og Fido)?"

Lægen: "Jeg havde ikke taget mine egne følelser alvorligt. Derved var
jeg blot endnu en person, som blev offer for patientens gentag-
elses- og forsvarsmønster. Ved at analysere de negative følel-
ser, som patienten satte i gang hos mig, og ikke forsøge at
fortrænge eller fornægte dem, forstod jeg nu pludselig en af-
gørende del af patientens problematik."

Kaptajn:"OK! Du får ansvaret for Rudolf og Fido. Prøv om muligt, at
bringe dem til fornuft (Jeg vil aldrig kunne tilgive mig selv,
hvis vi ikke i det mindste forsøgte muligheden).

Imens ude på skibsdækket:

VEST: "Hør ØST. Jeg synes du går og nynner!"

ØST: "Hva'? - Øh, det er Moonlight-sonaten. Jeg tænkte tilbage på
min barndom, hvordan jeg som barn opblevede forårets komme. Vi
børn plejede at lege ude i engene. Blomsterne duftede så dej-


5


ligt. Pigerne plukkede flotte buketter, og gav os drenge dem
som en kærlig hentydning. Sådan fandt jeg min kone. Ofte lå vi
sammen stille i det høje græs og så på hjorteflokkene. Det var
dejlige tider. Gid de havde varet evigt!"

---- Tilføjelse Saturm-j-day 18. Mai 1996:

Sygeplejerske til skibslæge:

"Pt. udviser tegn på infektion af den frygtede SZ-virus.
Symptombeskrivelse: ..."

--- Tilføjelse Mandag 20.Maj 1996:

Ber.T-navigatør til komando-broen:

"Trussel fra rummet fløj uden om os i aftes!
Kollisionskurs: Et mindre himmellegeme fløj i aftes tæt forbi
Jorden. Var det kommet fire timer tidligere, var det slået ned
i Stillehavet med ødelæggende kraft.
Astronomer slog alarm i denne weekend.
Pludselig fik de øje for, at en hidtil ukendt asteroide havde
kurs direkte mod Jorden og måske ville slå ned søndag aften.
Nu ved vi, at vor klode gik ram forbi denne gang. Den fløj
forbi os - 450.000 km ude - lidt længere borte end månen. Og om
nogle dage eller uger ved vi, om faren er drevet over.
Asteroiden kommer ifølge de første beregninger igen om fire
år. Vi har næppe hørt det sidste til 1996 JA1.
Astromoner sætter nummer på verdensrummets vagabonder, så
snart de opdages, og 1996 JA1 angiver, at det er den første as-
teroide registreret i begyndelsen af maj, fortæller astronomen
dr. Richard M. West, dansk informationschef i ESO, det Europæ-
iske Sydobservatorium.
Ifølge de første observationer er 1996 JA1 en cirka 100 meter
lang uregelmæssig klikkeblok, altså meget større end de vild-
farne kampesten, der er set i Jordens nærhed i 80'erne og 90'-
ernes begyndelse. Og dobbelt så stor som den løsrevne stump IS
og grus fra kometen Encke, som i juni 1908 væltede skovene om-
kring floden Tunguska i Sibirien. Men hvad der er mere væsent-
ligt, 50 gange tungere. Vægten er nok en million ton, skønner
Richard West.
Hvis 1996 JA1 var kommet fire timer tidligere, ville den være
slået ned på den vestlige halvkugle, sandsynligvis i Stillehav-
et.
Det ville ikke have udslettet livet på jorden, ejheller føre
til civilisationens undergang. Men der ville opstå et enormt
krater, et par kilometer bredt. Glødende sten og aske ville
stige op i stratosfæren og tårnhøje flodbølger skylle ind mod
øer og kyster, som da vulkanen Krakatau eksploderede for godt
100 år siden. Sagt med videnskabsfolks nøgterne ordvalg: Svære
lokale ødelæggelser.
Asteroiden blev opdaget 14. maj af astronomen T. Spahr på U-
niversity of Arizona. Spørgsmålet er så, om et så kort VARSEL
kunne redde menneskeliv. Hvor skulle øboerne flygte hen?

TIME-navigatør til TITANICs kommandobro:


6

"Found SZ-virus at STEP-DATE 16:

Manuel konstatering.
Letter 4.Maj, DK-time 10(Saturn-j):15:15 ...Under henvisning
til... +3. Maj (1,2,3,4,5 og ?)...ADVARSEL (3+16=19. May 1996).
"Viruset" opretholder en tæller placeret i bootsektoren (R 10.
7), og hver 16. gang virusen aktiveres overskrives et "tilfæl-
digt" spor på harddisken, med teksten:

DADDY lives...somewhere in time!
This program was written in Sofia,"Argentina".
(C) All rights reserved!

Kommunikationstype: Advarsel no. 1

Årsag: -Drab på úskyldige (P=16, brev 4.maj 1996 under Deakti-
vering), samt
-(A)-COPY på "a-kopieringsmaskinen" (pseudonym: TITANICs
kollisionkurs, 1908 - 65*10^6).

Budskab: En forstandig søn tager imod IRETTESÆTTELSE fra sin
Far (DADDY); den oprørske vil IKKE erkende, at han er
forkert på den (Ordsp 13,1)."

Sygeplejeske til kommandobro:

"Sir! We got another problem:

Kilde: Berlingsle Tidende, torsdag den 18. April 1996

Artikel: Risiko ved a-kraft størst i Østeuropa
...
Alle atomkraftværker i Østeuropa og det tidligere Sovjetunion-
en vurderes til at have en større sikkerhedsrisiko end de vest-
europæiske. Men som specielt usikre udpeges Tjernobyl-værket,
Kozloduj-værket i Bulgarien, Bohunice-værket i Slovakiet, Igna-
lina-værket i Litauen og russiske atomkraftværker ced Skt. Pe-
tersborg og på Kola-halvøen.
...
Siden ulykken i Tjernobyl for ti år siden har der været regi-
streret mindst tre andre større uheld med østeuropæiske atom-
kraftværker:
- I oktober 1991 udbrød der brand i en generator, som lammede
køleanlægget i Tjernobyl-værkets reaktor to. Reaktorens tag
styrtede ned, og den ligger nu stille.
- I marts 1992 slap en mindre mængde radioaktivitet ud fra en
reaktor ved Skt. Petersborg-værket efter en fejl ved en kon-
trolventil.
- I marts 1994 mistede en reaktor på Kola-værket nær Murmansk
en stor del af den væske, som skulle nedkøle atomelementerne.
At reaktoren var blevet slået fra for en rutineundersøgelse
betød, at man undgi-o-ik en større ulykke i omfang med Tjerno-
byl."

Matros til Kaptajn:


7

"Det er hul i hovedet. Hvorfor benytter vi ikke solkraft fra
Sahara. Mange mennesker kunne jo heri få et fornuftigt arbejde.
Det ender galt!"

TIME-navigatør til kommandobroen:

"Sir! Jeg bliver nød til at gøre Dem opmærksom på, at SZ-"vi-
rus"-ets sourcekode har været distribueret til forskellige BBS'
er. Dette virus behøver ikke nødvendigvis at være originalen.
En variant behøver ikke at overholde "lovene" mht. tælleren i
Bootsektoren osv. Næste aktion kan prognosis indtræffe når-som-
helst.
Det er bedre at forebygge end at helbrede (s.97), men nu ER
smitten sket. Vi bliver nød til at slukke for "computeren" ind-
til viruset er fundet og destrueret. Hvis vi fortsætter
på skrømt, kan alt indtræffe. Hele HD'eren kan gå tabt.
Jeg vil fraråde et sådant HASARD-SPIL! Hele besætningens liv
sættes jo únødvendigt på spil."

Kaptajn til pt. gennem nøglehullet:

"Pt! Vedmindre "viruset" crach'er, vil vi dø! Vi er på kolli-
sionskurs! Sluk for den A-kopieringsmaskine! Det er den ENESTE
måde vi kan de-aktivere viruset! Kom nu til fornuft!"

Kaptajn til resten af besætningen:

"Hvor langt er I nået med klargøringen ?"

96-05-21.TAI
-------------------------------------------------------------------------

From Mogens Kall Tuesday 21. May 1996
*****************
***************
Denmark


To the government of Taiwan,
c/o Ambassador to DK.
Copies: The governments of Iran and Israel and The Muslim World
through the Saudi-Arabian ambassador to DK.


Dear Mr. President Lee Teng-hui,

United Democratic Nations, STEP by STEP:

Sammen har vi vandret på Livets Vej, både i gode og onde dage. DADDY
har været med os og bønhørt os - ikke altid ligesom vi ønskede - men på
Hans måde. Ej svigtede Han os i nødens stund, og derfor har vi sat os
den skøre ide i hovedet, at følge Hans fodspor: Retfærdighedens Vej!
Vi har brødre og søstre som netop i disse dage behøver vor støtte og
hjælp. de er blevet overfaldet af barbarere tidligere under henvis-
ning til Srebrenica, Zepa med flere. Nye trusler fra rovmordere kan
true deres sikkerhed, ligesom RØDE barbarere nær havde overfaldet jer
for - om muligt - at æde jer med hud og hår.
Under henvisning til UDNs forfatning vedrørende alle menneskers ret
til liv úanset herkomst (herunder køn, race, religion und so weiter)
anmodes I derfor om støttebidrag til pengeindsamlingen. Formålet er jo
som bekendt, at Den Internationale Domstols efterlysning af bl.a. Rado-
van Karadzic og Ratko Mladic følges op med en dusør.
Det er et meget VIGTIGT politisk signal vi som verdensborgere hermed
giver; idet vi under ingen omstændigheder vil gå på kompromis med 'for-
brydelse imod menneskeheden'. Vort ord står i handling ved magt (Vi
tror på Retfærdigheden). Bliver det en succes, skriver vi Verdenshisto-
rie, kikser det, er det slut for os. Cita (Under henvisning til TITA-
NICs kollisionskurs).

Et Udsagn (code: North Korea):

"Velkommen nr. 13. Det er os en stor glæde at træffe Jer. Vi er
ialt 12. Jeg hedder "I-AM". Ham der hedder gnavpot. Han er lidt
gnaven; det har vist noget med hans fysiologi af gøre. Det skal
du ikke tage dig af. Han mener det ikke så alvorligt.
Og her har du så "The Nuts". Ham skal du altså lige holde et
ekstra øje med, fordi han nogengange laver nogle knapt så vel-
gennemtænkte "forsøg" (Han havde engang nær brændt vores lokum
af, ALIEN T-5)."

a Voice:

"Hey crews! Come let us show no 13, that we ain't just nuts!"

"White" nuts:

"Du Farmand! Jeh ståod lige og tænkte på F. STEP-44 var jo en
fordobling af 22 (SZ). Hvis '*2' var coden for G, da må formlen
være X*X=Y, altså 2*2=4. Fordobles X fås: 4*4=16 (G's STEP-
code). Gad i grunden vide om H herigennem kan udregnes?"

Yours respectfully


The servant of Michael.

96-05-25.USA
-------------------------------------------------------------------------


1

From Mogens Kall Saturday 25. May 1996

To the government of USA,
c/o Ambassador to DK.
Copies: The governments of Iran and Israel, AND
The Muslim World through the Saudi-Arabian Ambassador to DK.

Dear Mr. President Bill Clinton,


UDN-future-talk'ing:

Kilde: Berlingske Tidende, Lørdag den 25. Maj 1996

Artiket: Domstol skal hjælpe freden på vej

Kommentar, af Hartley Shawcross, New York Times. Han var den britiske
chefanklager ved N rnberg-processen i 1946. Oversættelse af
Pernille Holm

ANSVAR: Den internationale krigsforbryderdomstol har fejlet, hvis de
ansvarlige for de hæslige gerninger i det tidligere Jugoslavien
ikke retsforfølges. Teorien om kollektiv skyld skal skrottes.

Fremtidens internationale jura er stærkt afhængig af, at krigsforbryd-
erdomstolen i Haag bliver en succes. På samme måde vil en fiasko for
domstolen, der netop nu gennemfører sin første retssag, få katastrofale
følger - ikke blot fir retsbevidstheden, men for udsigterne til fred.
Domstolen vil have fejlet, med mindre de personer, der er anklaget for
alvorlige krigsforbrydelser i det tidligere Jugoslavien, arresteres og
føres for retten. Sker dette ikke vil implementationen af Daytonfreds-
aftalen være i fare.
Haag-tribunalet er den vigtigste internationale domstol siden N rn-
berg. Men de NATO-nationer, der har 60.000 bevæbnede tropper i Bosnien,
har nægtet at give deres soldater ordre til at arrestere de anklagede
personer.
Jeg kan forstå, at de amerikanske ledere er skræmte af eksemplet fra
Mogadishu i 1993, hvor amerikanske soldater mistede livet i et forgæves
forsøg på at pågribe den somaliske krigsleder general Mohammed Farrah
Aidid. Men denne tragiske fejlslagne operation er ingen grund til at
hindre NATO-tropper i Bosnien i at gennemføre Daytonaftalen.

Efter et besøg i Bosnien har den tidligere senator fra Maine, George
J. Mitchell, udtalt, at de anklagede må arresteres og føres for retten,
hvis aftalen skal fungere.
Nogle er af den opfattelse, at arrestation af de hovedanklagede serbe-
re kan ødelægge Bosniens skrøbelige fred.
Faktisk er det modstatte tilfældet. Der kan ikke finde nogen forsoning
sted, med mindre individuel skyld for de seneste års hæslige forbrydel-
ser erstatter den skadelige teori om kollektiv skyld, der har forårsag-
et så meget etnisk baseret had.


2


Sådan var tankegangen for eksempel bag de allieredes insisteren på at
informere den tyske offentlighed om N rnberg-processerne i de kritiske
måneder efter overgivelsen. På det tidspunkt kritiserede visse af na-
zisternes forsvarere tribunalen for at være et forum for "sejrherrenes
retfærdighed".

Siden da har jeg altid støttet ideen om en permanent international
domstol for krigsforbrydelser med magtbeføjelse til at handle på eget
initiativ. Uden dette og en form for international politistyrke, er den
nye verdensorden og retssikkerheden en illusion.
Haag-domstolen, der behandler krigsforbrydelser i det tidligere Jugo-
slavien samt Rwanda, repræsenterer et afgørende skridt i retning mod en
permanent neutral domstol.
I følge Dayton-aftalen skal regeringerne i Serbien og Kroatien overle-
vere de anklagede til retsforfølgelse. Men flere af hovedpersonerne -
den bosnisk-serbiske militære leder, general Ratko Mladic og den bos-
nisk-serbiske leder Radovan Karadzic - sidder fortsat i magtpositioner
og forsøger at ødelægge selve grundlaget for aftalen.

Hvis den kroatiske præsident Franjo Tudjman og den jugoslaviske præsi-
dent Slobodan Milosevic svigter de løfter, de indgik i Dayton, bør der
indføres sanktioner.
Vigtigere endnu bør præsident Clinton overhøre Pentagons invendinger
mod at foretage arrestationer, og NATO bør give sine tropper bemyndig-
else til at arrestere de mennesker, der er anklaget for alvorlige
krigsforbrydelser i ex-Jugoslavien.
Som ved alle offensive militære aktioner vil der være store risici.
Men NATO, der repræsenterer den største militære styrke i verden, bør
kunne håndtere disse risici. De farer, der er forbundet med et fejlsla-
gent tribunal eller fredsaftalen er MEGET STØRRE. Uden omgående arre-
stationer vil både domstolen og aftalen være i fare.
------- Citat END -----

Someone might take the law into one's own hands, because they want ju-
stice - and don't ask "Why ?" - It will be a 'blind-alley' like Salman
Rushdie (Wanted dead or alive). The wars-of-madness will continue until
Le-Grand-suicide (The collision of TITANIC).
In regard to Somalia we understand Pentagon, and therefore we find it
very good to offer a reward. By this we can these nuts and create real
peace - ask Pentagon! We don't have to tell them, who gives some money.
It will still work.
In Denmark You can for instance pay through READ CROSS, Dansk Røde
Kors, Blegdamsvej 27, Postbox 2600, 2100 København Ø,gironr 731 3233 -
Nobody can stop us, because we are the FUTURE (IS 2,4).

Yours respectfully


The servant of Michael

Kall, Mogens

unread,
Mar 1, 2004, 10:25:27 AM3/1/04
to
Dette indlæg indeholder følgende breve:

96-08-23.RUS
96-08-24.RUS
96-08-25.SUN
96-08-26.ANG
96-08-29.IS
96-08-31.USA
96-09-04.RUS
96-09-05.HAA
96-09-05.RUS
96-09-09.RUS
96-09-10.RUS
96-09-11.RU1
96-09-11.RU2


Med venlig hilsen


Mogens Kall
The servant of Michael

Last-Informationfile:
1575 news:llb_b.95801$jf4.5...@news000.worldonline.dk

File-number:
1608


96-08-23.RUS
-------------------------------------------------------------------------


1

From Mogens Kall Mandag den 6. Maj 1996

******************* DK-time 9:22:55
***************
Denmark

Til den professionelle (Luke 5,31),
c/o DADDY via gate: The government of Russia,
Copies: The governments of Iran and Israel.
The Muslim World through the Saudi-arabian ambassador to
DK (upstartdate: Wednesday 15. Mai 1996)

Kære Hr. Psykiater,

Vi erkender i vor magtesløshed, at vi kun er ringe amatører. Vi beder
derfor Dig om at hjælp, idet vi har hørt, at - skønt alting synes umu-
ligt - er der dog intet umuligt for Dig. Tillad os derfor at overdrage
nedenfor stående sag i Dine hænder.

Symptomatisk beskrivelse:

Pt. har låst sig inde i maskinrummet om bord på TITANIC.

Skibet er på kollisionskurs, idet der er isbjerge i farvandet.


Resten af besætningen har IKKE mulighed for at foretage en
kursændring, hvilket er nødvendigt, hvis skibet ikke skal

synke.


Pt. nægter at melde sig til tjeneste på kommandobroen, idet
han/hun er blevet fornærmet over at skulle samarbejde med

resten af besætningen. Pt. forlanger at styre skibet egenhæn-
digt.
Prognosis kollisionstidspunkt: ALIEN T-5.

"Hypotetisk" diagnose:

Pt. lider af et mindreværdskomplex. Pt. kan ikke fastholde et
sundt psyko-dynamisk selvbillede. Pt. søger hele tiden mere

eller mindre ubevidst et opgør med autoritetsobjekter, der har


svigtet pt. i den psyko-sociale opvækst. Pt. overfører sine
intra-psykiske emotionelle konflikter på erstatningsobjekter,
symptomatisk tilkendegivet ved pt's adfærd overfor resten af
besætningen på TITANIC.

Pt's følelsesmæssige behov:

Ubetinget kærlighed (ikke menneskelig muligt, idet vi andre
også afviger fra fuldkommenhed)

Terapi-model:

"Når du gør det gode, kan du frit se andre i


øjnene! Men hvis du gør det onde, lurer synden
ved din dør. Pas derfor på! Synden vil have
magt over dig - men det er dig, der skal be-
herske den!"


2

---- Tilføjelse Saturm-j-day 18. Mai 1996:

Sygeplejerske til skibslæge:

"Pt. udviser tegn på infektion af den frygtede SZ-virus.
Symptombeskrivelse: ..."

--- Tilføjelse Mandag 20.Maj 1996:

Ber.T-navigatør til komando-broen:

"Trussel fra rummet fløj uden om os i aftes!
Kollisionskurs: Et mindre himmellegeme fløj i aftes tæt forbi
Jorden. Var det kommet fire timer tidligere, var det slået ned
i Stillehavet med ødelæggende kraft.
Astronomer slog alarm i denne weekend.
Pludselig fik de øje for, at en hidtil ukendt asteroide havde
kurs direkte mod Jorden og måske ville slå ned søndag aften.
Nu ved vi, at vor klode gik ram forbi denne gang. Den fløj
forbi os - 450.000 km ude - lidt længere borte end månen. Og
om nogle dage eller uger ved vi, om faren er drevet over.
Asteroiden kommer ifølge de første beregninger igen om fire
år. Vi har næppe hørt det sidste til 1996 JA1.
Astromoner sætter nummer på verdensrummets vagabonder, så
snart de opdages, og 1996 JA1 angiver, at det er den første

asteroide registreret i begyndelsen af maj, fortæller astrono-
men dr. Richard M. West, dansk informationschef i ESO, det Eu-
ropæiske Sydobservatorium.


Ifølge de første observationer er 1996 JA1 en cirka 100 meter
lang uregelmæssig klikkeblok, altså meget større end de vild-
farne kampesten, der er set i Jordens nærhed i 80'erne og 90'-
ernes begyndelse. Og dobbelt så stor som den løsrevne stump IS
og grus fra kometen Encke, som i juni 1908 væltede skovene om-
kring floden Tunguska i Sibirien. Men hvad der er mere væsent-
ligt, 50 gange tungere. Vægten er nok en million ton, skønner
Richard West.
Hvis 1996 JA1 var kommet fire timer tidligere, ville den være

slået ned på den vestlige halvkugle, sandsynligvis i Stille-
havet.


Det ville ikke have udslettet livet på jorden, ejheller føre
til civilisationens undergang. Men der ville opstå et enormt
krater, et par kilometer bredt. Glødende sten og aske ville
stige op i stratosfæren og tårnhøje flodbølger skylle ind mod
øer og kyster, som da vulkanen Krakatau eksploderede for godt
100 år siden. Sagt med videnskabsfolks nøgterne ordvalg: Svære
lokale ødelæggelser.
Asteroiden blev opdaget 14. maj af astronomen T. Spahr på U-
niversity of Arizona. Spørgsmålet er så, om et så kort VARSEL
kunne redde menneskeliv. Hvor skulle øboerne flygte hen?

TIME-navigatør til TITANICs kommandobro:

"Found SZ-virus at STEP-DATE 16:

Manuel konstatering.


3


Letter 4.Maj, DK-time 10(Saturn-j):15:15 ...Under henvisning
til... +3. Maj (1,2,3,4,5 og ?)...ADVARSEL (3+16=19. May 1996)

"Viruset" opretholder en tæller placeret i bootsektoren (R

10.7), og hver 16. gang virusen aktiveres overskrives et "til-
fældigt" spor på harddisken, med teksten:

DADDY lives...somewhere in time!

This program was written in Sofia,"Argentina".
(C) All rights reserved!

Kommunikationstype: Advarsel no. 1

Årsag: -Drab på úskyldige (P=16, brev 4.maj 1996 under Deakti-
vering), samt

-(A)-COPY på "a-kopieringsmaskinen" (pseudonym: TITA-
NICs kollisionkurs, 1908 - 65*10^6).

Budskab: En forstandig søn tager imod IRETTESÆTTELSE fra sin
Far (DADDY); den oprørske vil IKKE erkende, at han er
forkert på den (Ordsp 13,1)."

Sygeplejeske til kommandobro:

"Sir! We got another problem:

Kilde: Berlingsle Tidende, torsdag den 18. April 1996

Artikel: Risiko ved a-kraft størst i Østeuropa
...

Alle atomkraftværker i Østeuropa og det tidligere Sovjetuni-
onen vurderes til at have en større sikkerhedsrisiko end de
vesteuropæiske. Men som specielt usikre udpeges Tjernobyl-
værket, Kozloduj-værket i Bulgarien, Bohunice-værket i Slova-
kiet, Ignalina-værket i Litauen og russiske atomkraftværker
ved Skt. Petersborg og på Kola-halvøen.


...
Siden ulykken i Tjernobyl for ti år siden har der været regi-
streret mindst tre andre større uheld med østeuropæiske atom-
kraftværker:
- I oktober 1991 udbrød der brand i en generator, som lammede
køleanlægget i Tjernobyl-værkets reaktor to. Reaktorens tag
styrtede ned, og den ligger nu stille.
- I marts 1992 slap en mindre mængde radioaktivitet ud fra en
reaktor ved Skt. Petersborg-værket efter en fejl ved en kon-
trolventil.
- I marts 1994 mistede en reaktor på Kola-værket nær Murmansk
en stor del af den væske, som skulle nedkøle atomelementerne.
At reaktoren var blevet slået fra for en rutineundersøgelse

betød, at man undgi-o-ik en større ulykke i omfang med Tjer-
nobyl."

TIME-navigatør til kommandobroen:

"Sir! Jeg bliver nød til at gøre Dem opmærksom på, at SZ-"vi-
rus"-ets sourcekode har været distribueret til forskellige


4


BBS'er. Dette virus behøver ikke nødvendigvis at være origina-
len. En variant behøver ikke at overholde "lovene" mht. tæl-


leren i Bootsektoren osv. Næste aktion kan prognosis indtræffe
når-som-helst.
Det er bedre at forebygge end at helbrede (s.97), men nu ER
smitten sket. Vi bliver nød til at slukke for "computeren"

indtil viruset er fundet og destrueret. Hvis vi fortsætter


på skrømt, kan alt indtræffe. Hele HD'eren kan gå tabt.
Jeg vil fraråde et sådant HASARD-SPIL! Hele besætningens liv
sættes jo únødvendigt på spil."

Tilføjelse dag nr. 9.6 efter SZ-aktivitet konstateret, fredag den 23.
Aug. 1996:

TIME-navigatør til kommandobroen:

"Original-"viruset"s opstart var 2.2 (feb). Index-coden var
1.12 (ALARM-opkald + "little-hand"s password).
I "little-hand" omtales "Mars-spørgsmålet". Version nr. 1
(GND) er blevet officiel i mellemtiden 0-96. Version nr. 2
(up) findes stadigvæk kún i R 10.7. "Filen" kan IKKE åbnes,
førend "mågerne flokkes om fisken".
St. Peter røg ind ved et úheld (Matt. 5,7) - rest bliver der-
for - "These are things which EVEN the angels would like to
understand" i henhold til de gældende love i "The Crazy Pro-
gram".
Spørgsmålet er nu: Kan der fuskes med 'Non-human activity'?
Svaret er ikke alene "Ja" - mange vil også forsøge, så det ser
ud som om, at H indtræffer. Men "uheldigvis" er der indbygget
en sikkerhedsforanstaltning: KUN ÆGTE ZERO-INDIKATORERE GOD-
TAGES. Kriteriet er: Det skal ganske simpelt ikke kunne lade
sig gøre ved hjælp af menneskelig formåen herunder terrorrist-
aktioner og andet ragelse."

OUTPUT password, DADDY ? - He 9,27. ? Far! Den kan altså misforstås.
Du viste og viser jo Din kærlighed mod os ved, at Kristus døde for os,
medens vi endnu var syndere. Godt nok tales der i (22.8) He. 6,4-8 om
noget "lidt" deromkring - men står det vitterlig SÅ grælt fat, Far? -
Jeg kan dårlig fatte, at Din NÅDE er begrænset. Selv Judas fik jo til-
bud om amnesti. Det var ham selv, der valgte fra, det pjok! - Kærlig-
heden består jo IKKE i, at vi har elsket Dig, men i, at Du elskede os.
Som Faderen i lignelsen om den fortabte søn, står Du HVER dag og spej-
der efter os. Hvordan kunne Du ellers vide, at sønnen var på vej hjem
(Lukas 15,20) ? - Nej! Jeg nægter at tro på det, Far! Der må her være
tale om en Faders irettesættelse (He 12,6-8 under henvisning til Ords.
23,13-14) - Ellers gad Du jo slet ikke at tale til dem, vel Far ? -

Menneskets ånd er en HERRENS lampe, den ransager alle hans
(hendes) indres kamre. Ordsp. 20,27
Hellere åbenlys revselse end "kærlighed", der skjules.
Ordsp. 27,5

OUTPUT password, DADDY ? - Matt. 5,7:

Salige er de barmhjertige, thi dem skal der vises barmhjer-
tighed.


5

... Jeg får lyst til at fortsætte, Far, fordi Ordet i dag var:

Salige er de rene af hjertet, thi DE SKAL SE GUD.

Med kærlig hilsen, FARMAND


Dit barn.


96-08-24.RUS
-------------------------------------------------------------------------

From Mogens Kall Saturm-j-day 24. Aug. 1996
******************* DK-time: 13:27:16
***************
Denmark
____
zero

To the government of Russia,
c/o Ambassador to DK.
Copies: The governments of Iran and Israel and The Muslim World


through the Saudi-Arabian ambassador to DK.

Det forventes af en ven, at denne er loyal også når "lokumet" brænd-
er. Under henvisning til 3.Maj (1,2,3,4,5 og ?) STEP 16 DAYS (19. Mai
1996) skal følgende derfor gentages:

ADVARSEL!

Der er risiko for smitte ved
horeri med Afgrundens engel.
Rev.9.11


SZ code-pseudonym:

Dark Avenger: Resident parasit .COM- og .EXE-filinficerende. Virus
med stor smitteevne (5e) da alle eksekverbare (inkl. .SYS) filer in-
ficeres når de åbnes, f.eks. ved brug af (A)-COPY (NPT-break), TYPE
osv. og SELVFØLGELIG ved eksekvering. Findes i et utal af variationer,
da sourcekoden har været distribueret til forskellige BBS'er. Har en
meget ubehagelig aktivitet: "virusen" opretholder en tæller placeret i
bootsektoren (R 10,7), og hver 16. gang virusen aktiveres overskrives
et tilfældigt spor på harddisken, men teksten "Eddie lives...somewhere
in time!". Betragtes som værende en af de mest velprogrammerede virus,
og en af de absolut værste.
Burde kendes af alle efterretningstjenester, men nye varianter dukker
op hele tiden.
Manuel konstatering: Inficerede "programmer" vil indeholde tekst-
strengene:

DADDY lives...somewhere in time!
This program was written in Sofia,"Argentina".
(C) All rights reserved!

Aktiveringsdato: 02.02 og frem (Resident NMI)

Effekt: Overskriver langsomt disken. Særdeles destruktiv (Earth-
quake's) og ubehagelig virus!

Udbredelse: Særdeles udbredt.

Deaktivering: (Se under A.1)

Så siger HERREN:
Vær retfærdige og gør, hvad der er ret! ... Stands
myrderierne (P) på úskyldige mennesker! (22,3).
En forstandig søn tager imod irettesættelse fra sin


Far (DADDY); den oprørske vil IKKE erkende, at han
er forkert på den (Ordsp 13,1).

The servant of Michael


96-08-25.SUN
-------------------------------------------------------------------------


1

From Mogens Kall Sunday 25. Aug. 1996
*****************
***************
Denmark


To the governments of Israel, USA and Saudi-Arabia (Prime representa-
tive of the Muslim World - PS. Don't forget to give Your friends a
copy, include Egypt and Jordan - PLEASE.), and Presidential Candi-
date Bob Dole.
c/o Ambassadors to DK.

Dear Mr. President Bill Clinton, Mr. Prime Minister Benjamin Netanyahu
and Mr. King Fahad,


The break of NPT!

Morgendagens verden vil úundgåelig medføre en spredning af atomvåb-
ene. Først var der én; så var der to; sidenhen tre; osv. Fordelingen
af denne magt (herunder hypotetisk mulighed for magtmisbrug) er på
ingen måder retfærdig.
Pakistan og Indien har forlangt en nedrustning af disse våben, og
andre har foreslået en demokratisk ledelse i UN, hvor sikkerhedsrådets
medlemmer er valgt af folket på globen, fremfor den nuværende uretfær-
dige ledelse, hvor massemordere og barbarere (snyltere) har medindfly-
delse.

I praksis er vi dog tvunget til at indse, at vores nationale og in-
ternationale tryghed i langt højere grad afhængiger af gode, venskab-
lige relationer folk og folkeslag imellem.
Det er ingen hemlighed, at konflikten i Mellemøsten - ligesom kon-
flikten i Kashmis osv. - må og skal løses, hvis vi ønsker at bevare
vor eksistens.

I Mellemøsten, der nok rummer den mest integrerede kaos-fragtal, er
der blevet taget initiativ på dette område. Om det er gået godt eller
dårligt ind til nu, er irrelevant i sammenligning med målet, fredelig
sameksistens. Først når dette kapløb er vundet, kan det påvirke udvik-
lingen i positiv retning.
Terrorbomberne her i foråret i Israel har en gang for alle fået os
til at indse, at dersom ikke alle kommer med i processen, kan vi slet
og ret ikke vinde dette kapløb, skønt majoriteten ønsker og arbejder
for det.
Det er blevet bemærket, at mennesket reagerer aggressivt, når dets
vilje knækkes. De humane, civiliserede og fornuftbetonede forsvarsme-
kanismer afløses af primitive abe-agtige forsvarsinstinkter, der for
millioner af år siden havde til formål at optimere individets og grup-
pens overlevelse. I atomalderen - derimod - minimerer disse primitive
abe-agtige forsvarsinstinkter planetens fortsatte biologiske aktivi-
tet. En enkelt persons sindssyge handling (fx. syntax: Sunday 3. March


2


1996, letter to HAMAS and Islamish Jihad) kan antænde selv den største
skovbrænd (eller oliekilde for nu at bruge et hverdagsbegreb). Første
verdenskrig eskalerede netop på denne måde. Et mord i Jugoslavien og
wupti - så var hele verden sat i brand!

Men ... MAN GIVER JO HELLER IKKE OP FØREND SLAGET ER TABT (Le Grand
suicide).

Derfor anmodes I om at udvise velvilje. Situationen kan godt påvirkes
i konstruktiv retning. Alt hvad vi behøver, er blot Jeres godkendelse.
Som statsledere kan I igangsætte de processer - vi andre kan ikke!!!

Sol-kraft-anlæggene.

Europa og US råder over 5-10 % arbejdsløse. De får udbetalt penge til
opretholdelse af livet i minium 2-5 år. Der er her tale om et "firma"
med 100 % underskud, Bob Dole !!! - Ingen, absolut ingen forstandig
forretningsmand eller kvinde vil akseptere et sådant underskud! "Virk-
somheden" vil jo før eller sidenhen blive erklæret konkurs.
Tanken kan derfor ikke være så langtfra vores bevidsthed, at frigøre
denne arbejdsressource i noget, som vil gavne os alle.

I den jordanske, egyptiske og Saudi-arabiske ørken (med flere - meget
gerne) kunne disse arbejdsløse opføre kraftværkerne i et samarbejde
med lokalbefolkningen. Omkostningerne vil bestå i råmaterialet, først
og fremmest Fe, Cu, Al - og så dyr er prisen altså heller ikke på dis-
se metaller. På en solskinsdag (hvilket der jo er rigtig mange af i
ørkener pga. højtrykseffekten), hvor temperaturen let kommer over de
40 grader celsius, skal solstrålerne blot koncentreres nogle gange,
hvorved temperaturen overstiger 100 grader, vands kogepunkt. Spejle
bestående af Aluminium indkapslet i glas kræver IKKE store økonomiske
udgifter. Focuspunktet svarer til et almindelig kraftværks ovn. Dampen
ledes til dampturbiner, der godt nok er dyre at fabrikere, men en se-
rie-produktion af disse skulle kunne mindske omkostningerne. Turbiner-
ne trækker strømgeneratorerne, hvorved energi udvindes. Energien kan
lagres som brint og benyttes frit i amerikanske og europæiske smog-
ramte storbyer. (Forbud mod almindelige benzin-biler forventes indført
i starten af det 21 'ende århundrede pga. folkets krav, de såkaldte
miljø-bevidste forbrugere).
Fordelen for US vil være, at underskudet på 100 % nedsættes, idet an-
læggene opføres på andelsbasis. Staten, der har financeret de arbejds-
løses lønninger (svarende til 3-4 timer i hverdage, DK-system), skal/
bør have en andel af overskudet ved salg af energien.
De jordanske arbejdsløse får ligeledes deres andel af overskudet,
dels i kraft af deres arbejdsindsats samt den jordanske stat i kraft
af jordbesiddelserne. På tilsvarende vis mht. Egypten og MEGET gerne
flere.
Palæstinenserne ejer på nuværende tidspunkt ikke store ørken-områder.
Køb/leje her en mulighed. Dog bør det nævnes, at blot én kvadratkilo-
meter modtager i størrelsesordenen 2 Gwatt. indkommen solenergi, først
og fremmest som infrarød stråling. Vestbredden kan altså sagtens brug-
es og delene kan jo sagtens produkseres også i Gaza.
Fordelene ved projektet er - foruden det forretnings- og miljømæssige
- at det palæstinensiske folk (og MEGET gerne også andre) får en hjælp
til selvhjælp. Det konkrete arrangement afstedkommer en konstruktiv
psykologisk effekt. Magtesløsheden, som ofte fører til desperation


3


(herunder vold, mord, død og ødelæggelse) erstattes/afløses af positiv
(ægte) selvværdsfølelse, hvilket så ABSOLUT er en nødvendighed, hvis
vi ønsker at vinde denne kamp.
Det skal ikke være nogen hemlighed, at det er vort ønske, at folk fra
Øst-europa og Rusland også kommer med i projektet. Faktisk råder de
over mange nedlagte våbenfabrikker, som kunne ombygges til en egentlig
produktion af ovne, dampturbiner og generatorer. De fattige har akut
behov for dette arbejde (med efterfølgende andel i overskudet) og det
vil så absolut også være i UDNs "ånd" - fredelig og venskablig samek-
sistens folk og folkeslag imellem.

Det er et Ord knyttet til dette brev. For nogle er der en dyb intern
åndelig forståelse heraf, for andre ligger der i ordet på hverdagsplan
også en forståelse. Fatte den, som fatte kan:

"(...intern del...) Hver enkel del på et legeme har
sin opgave og støtter således de andre dele, så HELE
legemet vokser og udvikles - tag imod det om I vil -
i kærlighed.


Yours respectfully


The servant of Michael.


96-08-26.ANG
-------------------------------------------------------------------------


1

Moonday 26. Aug. 1996
DK-time ca. 9:30
Kære Himmelske Far!


copies (letter END, DK-time 11:28:16):
The government of Israel, Iran, Russia and the Muslim World
(through the Saudi-Arabian ambassador to DK.)
c/o Ambassadors to DK.

DAV!

I relation til fredagens code "These are things which even the angels
would like to understand", samt den forudgående code i Lukas 17,24,
samt søndagens code "12.000 * 192 = R 21,16" forbavser det mig lidt,
at andagtsteksten her i dag mandag (He. 13,1-6) kommer "lidt" ind på
emnet i vers 2:

"Remember to welcome strangers in your homes. There were
some who did that and welcomed angels without knowing it."

Der er nogle henvisninger til dette skriftsted, heriblandt Genesis
18,1 ff. og 19,1 ff., men - Himmelske Far - jeg kan da også huske et
andet konkret eksempel i Apostlenes Gerninger 5,17-32 (19!) og for øv-
rigt også et i Ap.G. 12,1-17 (7-9). Begge disse hændelser indtræffer
efter en "vis" persons himmelfart.
Umiddelbart får jeg den "skøre" tanke, Far:
"Hvordan kan disse væsener forekomme her på jorden, når der nu helt
klart er blevet tilkendegivet, at når DAGEN kommer, da skal begiven-
heden blive offentlig kendt? Ligesom lynet (Luke 17,24), når det glim-
ter, skinner fra den ene side af himmelen til den anden, sådan skal
Menneskesønnen være på sin dag - Alle med forstand til at fatte, vil
vide besked om hændelsen og forstå dets betydning. Og de vil opføre
sig ligesom gribbene, når de flokkes om et ådsel.
I naturen har jeg set via. 'det fjerne syn', at når gribbe først har
fået færden at et ådsel og flokkes heromkring, så kan selv løven ikke
holde dem borte, uanset hvor meget den prøver at skræmme gribbene
bort. Disse gribbe vil jo gerne have deres andel. Sådan er naturen! -
Mennesket er ingen undtagelse i denne henseende. Uanset alder besidder
mennesket en instinktiv nysgerighed, som vil blive AKTIVERET, når DAG-
EN indtræffer. Maria Montessori og andre fandt jo hos børn - uanset
hvilken verdensdel de kom fra - de behov som er unikke for mennesket
og som har været afgørende for dets overlevelse siden urtiden: at UD-
FORSKE sine omgivelser og orientere sig i dem, kommunikere med andre
mennesker (væsener) , være aktiv osv.
I "simulering" (5,8,39 - 2/2) af sådan en begivenhed, er det blevet
konstateret, at nogle mennesker mister "jordforbindelsen". De bliver
(1/2) "lidt" selvoptaget muligvis pga. spejlningen. Den græske myte om
Narkissos - som blev så forelsket i sit eget spejlbillede, at han IKKE
KUNNE FORETAGE SIG ANDET END AT BETRAGTE DET I KILDENS VAND !!! - er
måske ikke helt fejlplaceret i denne sammenhæng. Konstruktiv syntax i
denne relation kunne være barnesindet: Hvor stor er jeg egentlig? Jeg
er mindre end et træ, men større end en blomst.
Nå - det var et sidespring, Far! Noget kan altså tyde på, at STORE-
BROR ikke nødvendigvis behøver at udvise tilbageholdenhed indtil selve


2


DAGEN (2304 ?). Nogle kunne for eksempel findes på at spille på basun
(7,15,52 - 1,24,31) medens andre foretager sig sælsomme ting (1,24,
30a) - fatte den, som fatte kan (Enok (2/2) ?).

I tillæg til Ordet (He. 13,1-6) kommer vi ind på emnet "hvad foregår
der imellem 'ørene'":

(1/2)
"Husk på dem, der sidder i FÆNGSEL, og tag del i deres
lidelser, som om I var fængslet sammen med dem. Del smer-
ten med dem, der lider; I ved jo, hvad de må gennemgå."
Matt. 25,31-46.

Codeord:
(2a/2)
'Hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise? Eller
tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som
en fremmed og hjalp dig? Eller nøgen og gav dig tøj at ta-
ge på? Hvornår har vi nogen sinde set dig syg eller i
FÆNGSEL og besøgt dig? ' -
Og kongen vil sige til dem: 'Hvad I har gjort for en af
mine mest oversete brødre dér, har I gjort for mig!'

(2b/2)
'Hvornår har vi nogen sinde set dig sulten, tørstig eller
fremmed, nøgen, syg og i FÆNGSEL uden at ville hjælpe
dig?' -
Og kongen vil svare: 'Hvad I ikke har gjort for en af
mine mest oversete brødre dér, det har I heller ikke gjort
for mig.'


Et udsagn (code 'Tsiolkovskij, S=2 and Z=2):

Der var engang en baby, som lå i sin vugge, og suttede
på tommelfinger og var "lidt" navle-beskuende.
Så kommer storebroderen (inkl. høns 'øre') hen til vuggen
og siger:

"Gider du (S/Z) ikke godt lege?"

Andagtstekstens overskrift: Tjen Gud, som det er Hans vilje.

Nøgleord: Husk på dem, der mishandles, så sandt som I selv har en krop
(v 3).

Med kærlig hilsen, FARMAND


Dit barn.
Matt. 5,43-48. Rom 12,21
Rom 14,17


96-08-29.IS
-------------------------------------------------------------------------


1

afs. Job Jesuitsen Torske-dag, 29. Aug. 1996
Kristusborgen DK-time 10:21
2900 Jerusalem
Himmeriget

Til Skaberen,
c/o Pinsekirken i Kbh.
Copies: The government of Israel and the Muslim World (through the
Saudi-Arabian ambassador to DK).


Kære Himmelske Far!

Vi var så tæt på forsoning. På trods af religiøse, politiske og men-
neskelige forskelle (stridigheder) øjnede vi målet: Fredelig sameksi-
stens.
Ligesom da Moses stod på toppen af Pisga og skuede ud over Det For-
jættede Land (5.Mos. 34,1-4); dog uden at drage ind i det - således
opblever vi det også nu. "I have a dream (Martin Luther King)" var ik-
ke længere borte end et stenkast - lige dérovre Far!
Blomsterne dérovre duftede så dejligt. Dit skaberværks pragt. Et vid-
nesbyrd om Dit kærlige Væsen.

Men med et trådte Ibliz frem for Dit Åsyn og forlangte at terrorisere
fredsplanen. "Mon nu også Dine tjenere vitterlig elsker Dig af et rent
hjerte ? - Næh! Giv mig fri lejlighed til at forpeste de menneskelige
relationer med have-sygen. Du ved nok; den der egoisme, egenkærlighed,
som altid sker på andres bekostning. Så skal Du bare se løjer: Sande-
lig Dine tjenere vil spotte Dig lige op i ansigtet (Job kap. 1 og 2)!"
Herre - min Gud! Mit hjerte græder. Måneskins-sonaten vil ej høre op.

Midt i situationen er det som om Du taler:
_____________________________________________________________________
Bibel-nøglen nr. 3, Juli, Aug, Sep 1996
Redaktør: Flemming Kofod-Svendsen

Torsdag 29. August

Indledning til Klagesangene, af redaktøren.

Katastrofen var indtruffet. Jerusalem var faldet. I klagesangene mærk-
er vi mere end noget andet sted det religiøse og teologiske chok, som
katastrofen i året 586 f.Kr. skabte i Israel. For at forstå det må man
have klart for sig, at Jerusalems fald og ødelæggelse ikke bare var en
national ulykke. Det var i fuldt så høj grad en religiøs katastrofe.
Det var jo Gud selv, der med vældig hånd havde ført Israel ind i
det forjættede land. Han havde ved en speciel udvælgelse udvalgt Zion.
Helligdommen dér, templet, var på en særlig måde Guds bolig, og på den
måde var den stedet for Guds nærvær i sit folk.
Dog havde profeterne advaret folket. Især Jeremias. Han havde tid-
ligt og sent advaret og formanet. Han havde tryglet dem om at vende om
til Herren deres Gud. Han havde forudsagt, hvordan det ville gå, hvis
de ikke omvendte sig fra deres onde veje. Men folket havde med dets


2


konger og ledere i spidsen stået ham hårdt imod, forfulgt og mishand-
let ham og ikke fulgt hans råd. Nu var hans profetier gået i opfyldel-
se. Flertallet af befolkningen var bortført til Babel, templet ned-
brændt og byen jævnet med jorden.
Forfatteren til Klagesangene har et klart blik for retfærdigheden i
den dom, som for syndens skyld var gået over Jerusalem. Det er betegn-
ende, at forfatteren slet ikke nævner babylonerne. Han er overbevist
om, at de alene har med Gud at gøre. Der findes en stærk tone af
syndsbekendelse i Klagesangene. Forfatteren går ind i folkets nød og
bekender dets synd. På grund af synden har man fået Gud imod sig. Men
der findes også en håbets tone. Hvor der ikke findes noget menneske-
ligt håb, kan Guds forbarmende kærlighed hjælpe. Når forfatteren ret-
ter blikket opad, bliver han en herlig evangelist: "Herrens troskab er
ikke hørt op, hans barmhjertighed er ikke forbi, den er ny hver mor-
gen; din trofasthed er stor" (3,22-23).
Klagesangene var under fangenskabet jødernes andagtsbog. Bogen læ-
ses endnu af fromme jøder hver fredag aften ved grædemuren i Jerusa-
lem. Den læses ligeledes i synagogerne verden over på den dag i au-
gust, hvor man mindes Jerusalems ødelæggelse.
Det mest iøjnefaldende særtræk ved Klagesangenes formelle opbygning
er, at de har en såkaldt akrostisk form, dvs. versene i hvert klage-
digt (kapitel) har et begyndelsesbogstav, som følger rækkefølgen i det
hebraiske alfabet, der har 22 bogstaver. Vers 1 begynder således med
det hebraiske "a", vers 2 med det hebraiske "b" osv. Kapitlet har der-
for 22 vers. Dog er der undtagelser. Kap 3 har således tre gange 22
vers, ligesom kap 5 er anderledes. Man ved ikke, hvem der er forfat-
teren. Jøderne antog - uden tvivl med rette - at det var Jeremias.

Bogen: Bibelen på hverdagsdansk, side 761: Klagesangene

Historisk baggrund:
Klagesangene er en begravelsessang over Jerusalem - skrevet af et
øjenvidne, profeten Jeremias, kort efter at byen i 586 f.Kr. var blev-
et indtaget af babylonierne og jævnet med jorden. Profeten beskriver
katastrofen i al dens gru - til skræk og advarsel for kommende genera-
tioner: Ulydighed imod Gud får skæbnesvangre konsekvenser! Endnu i dag
mindes jøderne på deres årlige faste- og sørgedage den store nationale
tragedie gennem læsningen af denne bog.
Allerede 900 år før Jeremias havde Moses advaret Israels folk om,
at en katastrofe var uundgåelig, hvis folket fortsat var ulydige imod
Gud (se 5. Mos. kap. 28).

Budskab:
Bogen er anskuelsesundervisning i Guds vrede og dom over et folks
synd. Men trods den sørgmodige tone skimtes alligevel håb: for Gud
sender aldrig sorg og lidelse over sit folk uden samtidig at bekræfte
sin kærlighed og omsorg: "Herrens barmhjertighed er stor og langtfra
brugt op! Hans trofasthed er stor, hans kærlighed er ny hver en mor-
gen!" (3,22-23).

1 Sorg over Jerusalem
Ak, hvor ensom og forladt ligger ikke den by, der engang
var så livlig og fuld af mennesker! Som en sørgende enke
ligger hun - hun, som engang var den fornemme blandt verd-
ens nationer; nationernes dronning er nu en fornedret sla-
ve.


3


Hun jamrer og græder i natten, tårerne løber ned ad
hendes kind; hendes tidligere elskere er borte, der er
ingen til at trøste; for ven er blevet til fjende.
Judas folk er bortført - er slaver i fremmede lande;
derfor sidder hun ensom tilbage og har ingen ro. Hendes
forfølgere har overvundet hende.
Vejene til templet ligger øde og forladte - det er for-
bi med de lystige skarer på vej til fest. Byens porte er
mennesketomme, præsterne klager, pigerne sørger - hun
græder fortvivlelsens tårer.
De fjender, som betvang hende, har heldet med sig: Her-
ren har straffet Jerusalem for hendes mange synder. Selv
hendes børn er berøvet hende - ført bort som slaver.
Al hendes majestætiske skønhed og pragt er borte. Hend-
es ledere er som sultne hjorte, der leder efter græs - for
udmattede til at undslippe den fjende, der forfølger dem.
Og nu, midt i sin dybe fortvivlelse, tænker hun tilbage
på den lykke, som svandt - de herlige dage forud for
fjendens forhånende angreb. Nu er vennerne sporløst for-
svundet.
Jerusalems synd er årsag til hendes ulykke; hun er
blevet uren som en snavset klud, man smider bort. Hendes
ære er vendt til vanære, hun ligger nøgen - foragtet af
alle; hun skjuler sit ansigt i skam.
Hun væltede sig i synd og umoral uden at se følgerne
heraf - den straf, som måtte komme. Nu ligger hun i rende-
stenen, ingen hjælper hende op. "Herre," skriger hun, "se
dog, hvordan jeg er blevet fornedret! Fjenden triumferer
over mig!"
Ja, fjenden har plyndret hende for alt, hvad hun havde.
Magtesløs så hun på, at fremmede brød ind i hendes tempel
- hedninger, som Gud ellers har forbudt adgang dertil!
Hendes indbyggere stønner og skriger efter mad. De har
solgt ud af deres rigdom for bare at få brød. Hun klager:
"Ak Herre, se dog hvor foragtet, jeg er!"
I, der passerer forbi - ynkes I ikke over synet? Findes
der mon en smerte som min - en lidelse større end den, som
Herren i sin vrede har sendt over mig?
Fra himlen sendte han ild (eget: ?), der brænder mig op
indefra; han lagde en fælde for min fod, slog mig til
jorden og lod mig ligge og forbløde.
Han tog mine synder og bandt dem om min hals; jeg segn-
ede under byrden. Jeg var udmattet og hjælpeløs, da han
overlod mig i fjendens hånd.
Herren har forkastet alle mine mægtige krigere og sam-
let en hær, som har knust mine unge mænd. Herren har ned-
trampet sin elskede by, som man tramper druer i vinpres-
sen.
Derfor græder jeg, tårerne strømmer ned ad min kind.
Min Trøster er borte - han, som alene kan hjælpe. Mine
børn har ingen fremtid, vort land er besejret af fjenden.
Jerusalem strækker armene ud, men ingen er villig til
at hjælpe; for Herren har sagt: "Jeg gør hendes naboer til
arvefjender og smider hende bort som en snavset klud!"
Og Herren har ret, for vi har gjort oprør imod ham. Ak,
se dog, I folkeslag alle vegne - se dog min nød og hør mit


4


fortvivlede skrig! Ser I, at mine sønner og døtre er ført
bort i eksil?
Forgæves bad jeg forbundsfællerne om hjælp; de nægtede
at komme til undsætning. Mine præster og ledere var intet
bevendt - de døde som fluer i byens gader på vej efter
mad.
Ak Herre, se dog min nød! Se, hvor fortvivlet og knust
jeg er, fordi jeg har gjort oprør mod dig! I gaderne ven-
ter sværdet - hjemme sygdom og død.
Ak, hør min fortvivlede stønnen! Ingen er i stand til
at hjælpe. Mine fjender har hørt om min lidelse; de fryder
sig over, hvad du har gjort. Men Herre, du har lovet, der
skal komme en dag, hvor fjenderne skal lide som jeg!
Herre, glem ikke deres synder! Straf dem, som du har
straffet mig! Ak, jeg sukker konstant, mit hjerte er sygt
af smerte.

Ak!
Det utænkelige er sket. Jerusalem er faldet. Utænkeligt, fordi byen
ikke blot faldt som en sidste militær eller politisk bastion, men også
som symbol på den jødiske nations privilegier som Guds folk. Og få
havde vel troet, at byen med Herrens bolig kunne erobres af nogen
overhovedet? (4,12). Men nu er byen faldet, og fra sin landflygtighed
lader digteren smerten og sorgen over katasrtofen komme til udtryk.
Først giver han byen sjæl, så "hun" selv kan berette om smerten og
sorgen over det skete (v 1-11), derefter gør han smerten til sin egen
ved at identificere sig med "hendes" skæbne (v 12-22).
Udadtil betragtet er den største smerte tabet af fordums herlighed
(v 4-7) og babylonernes hån over byens åbenbare nedtur (v 9-11), men i
vers 12-22 gør digteren Jerusalems synd til sin egen og understreger,
at den egentlige fjende ikke er babylonerne, men Gud. Den største
smerte er ikke menneskelig hån, men erkendelsen af at have trodset
Guds vilje (v 18). En dyrtkøbt erkendelse, eftersom Gud måtte afklæde
folket alle dets velsignelser for at åbne dets øjne for den synd og u-
renhed, som al den ydre pragt dækkede over. Først i erkendelsen af
dets nøgenheds skam (v 8-9) blev læbernes bekendelse til et hjertets
nødråb: Se dog, Herre, jeg er i nød! (v 20). Et vidnesbyrd om at Gud
undertiden må tage hårde midler i brug for at understrege syndens al-
vor.

Nøgleord: Hun tænkte ikke på, hvordan det ville ende (v 9).

------- citat slut ---------------------------------------------------
29/8-96, DK-time 12:14:21

Ordene "Profeten beskriver katastrofen i al dens gru - TIL SKRÆK OG
ADVARSEL for kommende generationer" - det er hér, jeg genkender Din
ledelse, Far. Førend dagen i dag blev til med alt hvad der hertil er
at fatte, da kendte Du dagens indhold allerede forud i tid. Du lod
nogle af Dine børn få den tanke, at tale Dit Ord, og skønt de vil ikke
viste af det, har Du herigemmen talt direkte ind i vor situation -
specielt med hensyn til fredsprocessen i Mellemøsten.

Far! Mit hjerte er sønderknust. Vi levet jo ikke længere i år 586
f.Kr. minus X! - Vi lever i atomalderen (Letter to HAMAS and Islamish
Jihad, c/o The Egyptian ambassador to DK.,Sunday 03. March 1996.


5


Skrevet på baggrund af meningsløse terrorangreb i Israel (25/2, 3/3)).

Far! - Det er så lang tid siden, at dette brev blev sendt. Jeg har
læst det igen, og ønsker fortsat at det kunne holdes skjult. De menne-
sker i København, hvorigennem dette brev (29/8-96) sendes til Dig, har
ingen meddelagtighed i "ambassade-aktiviteterne". De er blevet holdt
udenfor, fordi man bør ikke sætte andre menneskers liv i únødvendig
fare - (galninge er der jo nok af i denne verden). De er úskyldige!
Jeg valgte at sende dette brev via dem klokken 10:21 med ønsket om, at
de ville bede for sagen "Fredsprocessen i Mellemøsten". Både de og jeg
ligesom mange andre tror vitterlig på Jesu ord, når han siger : (Matt.
18,19-20) "Fremdeles siger jeg eder, at hvad som helst to af jer her
på jorden bliver enige om at bede om, det skal de få fra min himmelske
fader. Thi hvor to eller tre er forsamlede om mit navn, dér er jeg
midt iblandt dem." -

"Lad hellere være", lød stemmen fra mit hjertes dyb. Disse mennesker
skal ikke involveres i dette (Dette brev sendes ej til Pinsekirken i
kbh., markeret med en rød overstregning - Du hører jo alligevel vor
bøn, Gud!), og derfor kan vi gå lige til sagen:

Der er i slutningen af brevet en kode i afsnittet "TIME-break". Koden
er 16 og 102 (code 10 øre: 10*10.2=102). Dagen i dag er Torsdag den
29. August 1996. Det er også dag nr. 102 efter "kollisions-simulering-
en", som var 16 dage efter SZ-"virus" aktivitet 3. Maj 1996. Parallel
genkendt! Derfor hermed en gentagelse af brevet:
----------------------------------------------------------------------

From Mogens Kall Sunday 03. March. 1996
*****************
***************
Denmark


To HAMAS and Islamish Jihad,
c/o The Egyptian ambassador to DK.
Copy: The International Court of Justice and other X.

Velkommen til Vanviddet!

Selvom jeres tro forbyder dette rovmord (Sura 8,39. 9,7 m.fl.) er I
åbenbart hævet over Allahs vilje. Sura taler her ganske klart:

Sura 8,62
Men hvis de (eget: vantro i.fl. muslimsk tro) viser
tilbøjelighed til fred, så vær du også tilbøjelig
dertil...

UFORSONLIGHED (Anti-kærlighed). De primitive dyriske forsvarsmekanis-
mer. Det er de problemer - I religiøse galninge ikke kan bearbejde


6


intrapsykisk. Hadet avler vold. Volden avler fanatisme. Fanatismen av-
ler sindssyge. Sindssygen avler Worst-Case. Punktum!

GAME OVER AND OUT - det er konklusionen på baggrund af 6. og 9. aug.
1945 STEP 50.

Hypotetisk fremtidsbegivenhed. der medfører WORST-CASE:

Matt 24,14-22
Og dette evangelium om Riget skal prædikes over hele
jorden til et vidnesbyrd for alle folkeslagene; og så
skal enden komme.
Når I da ser 'ødelæggelsens verderstyggelighed' (eget:
højst sandsynligvis atombombe-betegnelse), hvorom der
er talt ved profeten Daniel (Dan 9,27), stå på hellig
grund (den, som læser det, han give agt!)
så skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene;
den, der er på taget, skal ikke stige ned for at hente
det, der er i huset (eget: det er der ganske simpelt
ikke tid til, må man antage);
og den, der er ude på marken, skal ikke gå hjem for at
hente sin kappe (manglende tid)!
Ve dem, der er frugtsommelige, og dem, der giver die,
i de dage (på grund af radioaktive isotopers skade på
foster m.m.?)!
Og bed om, at jeres flugt ikke skal ske om vinteren
(det er svært at grave i frossen jord i håbet om at


7

"Fader! Tilgiv dem; thi de ved ikke, hvad
de gør."

TIME-break 3.4: DATA-"Ez 8,4" 200 => 2*10^2 => 2.10.2 => SZ-activa-
tion gate 16 (code: 10 øre) - REV 10.2 (the men behind, "pædagogisk"
børneopdragelse).

The servant of Michael.


"The fool of Christ"
-------brev 3-3-96 slut-----------------------------------------------
Alternativ code-brydning: Dag nr. 242 (29/8-96) - 10 øre: 24*2(=48)
48/10=4.8. Bagfra 8.4 (Ez 8,4)
DK-time 13:39:27

Far! - Jeg kan huske, at jeg læste i GT om profeter, der skuede ind i
fremtiden. En af dem hed X. Han så Dommedag i et syn, jordens under-
gang. Det var ikke hverdagskost for profeten, således som det er for
os, der lever i atomalderen. Han blev såre forfærdet ved synet og
mistede al livskraft i flere uger.
Vi andre drømmer drømme, "Måneskins-sonater":

"Min Trøster er borte - han, som alene kan hjælpe. Derfor
græder jeg, tårerne strømmer ned ad mine kinder. Jeg sid-
der i kælderen og varmer mine forfrostne hænder ved bålet
af nogle fotografier. Jeg ser på billederne. De vidner om
dengang, jeg og mine kære havde lykkelige stunder - og
træerne, skovene, engene - den dejlige planet.
Det er fortid nu. Mit højtelskede barn ligger dødt i
mit skød. Batteri-grammofonen spiller Beethoven's moon-
light-sonate.
Udenfor raser atomvinteren. Sneen kommer ind gennem
revnerne i kælderens loft. Den sidste dag!"

Nøgleord: Hun tænkte ikke på, hvordan det ville ende (v 9).


Med kærlig hilsen, FARMAND


Dit barn.


96-08-31.USA
-------------------------------------------------------------------------


1

From Mogens Kall Saturday 31. Aug. 1996
***************** Day nr. 104 after G
*************** (STEP 16 after F)
Denmark DK-time 10:45:57


To the government of USA,
c/o Ambassador to DK.

Copies: The government of Israel and the Muslim World (through the
Saudi-Arabian ambassador to DK).


Dear Mr. President Bill Clinton and Presidential-Candidate Bob Dole,


The Peace-process in the Middle East.

Do You remember the words "It takes years to build up, but only mi-
nutes to destroy!" -

"Hypotetisk" udsagn:

"Jeg vandt præsidentvalget, men vi tabte desværre
freden (jordens undergang)."

Følgende avisartikel citat giver forståelsen:
----------------------------------------------------------------------

Kilde: Jyllands-Posten, fredag den 30. August 1996

Emne: Netanyahu spiller meget højt

af Erik Reske-Nielsen

"De har erklæret os krig."
Sådan formulerede Yassir Arafat sig, da han onsdag i det palæstinen-
siske selvstyres lovgivende forsamling proklamerede fire timers gene-
ral-strejke torsdag i protest mod den israelske regerings beslutning
om at udvide jødiske bosættelser i de besatte områder med et betyde-
ligt antal nye lejligheder.
Han blev sekunderet af den ellers forsigtige Hanan Ashrawi, der er
medlem af Arafats kabinet, med ildevarslende ord om, at "selv om det
lykkes dem at bilde hele verden ind, at de ønsker fred, så er det, de
foretager sig her, en krigshandling."
Opfordringen til strejke er øjensynligt blevet fulgt i vidt omfang
på Vestbredden, i Gaza og i Østjerusalem, hvor israelerne har valgt at
demonstrere deres magt ved at nedbryde et palæstinensisk ungdomscen-
ter.
Fra den nye israelske ministerpræsident Benjamin Netanyahu lyder
vrede advarsler om, at Israel ikke vil tolerere en ny voldsbølge som
den, palæstinenserne iværksatte med intifadaopstanden 1987-93, og at


2


der vil blive sat hårdt ind mod alle forsøg på at forstyrre den freds-
proces, han i valgkampen i foråret forpligtede sig til at fastholde.

God vilje kræves
Der skal megen god vilje til stadig at tro på Netanyahus løfter i
den henseende, og med rette påpeger den tidligere ministerpræsident
fra det slagne Arbejderparti, Shimon Peres, at "palæstinenserne er
nøglen til fred."
De seneste begivenheder lader ane, at Netanyahus salamitaktik tjen-
er det formål at holde de arabiske naboer med Jordans kong Hussein og
Egyptens præsident Hosni Mubarak fast på fredspolitikken, mens de gen-
stridige palæstinensere trues med en fremtid som billig arbejdskraft i
en form for israelsk domineret reservat uden nogen mulighed for at få
drømmen om det selvstændige Palæstina til at gå i opfyldelse.
Dette er en helt uholdbar situation for Yassir Arafat og de palæ-
stinensiske ledere, der bærer ansvaret for fredspolitikken. Der er
grund til at frygte, at langt mere radikale elementer blandt palæsti-
nenserne nu ser deres chance, og at en ny voldsbølge inden længe skyl-
ler hen over Israel.
I Syriens hovedstad Damaskus har oppositionen mod Arafat sat sig
yderligere fast, efter at fundamentalistiske muslimer har åbnet kon-
torer her på linie med de sekulære og socialistiske palæstinensiske
kamporganisationer med PFLP, Folkefronten til Palæstinas Befrielse som
den mest markante.
Det peger i retning af, at en front er ved at tage form, som kan
udgøre en så alvorlig trussel mod Arafats palæstinensiske selvstyre,
at fredsprocessen også undermineres fra den side samtidig med, at en
akse er under opbygning mellem Syrien og Iran.

Militæraftale
En iransk avis bragte forleden nyheder til torvs om en militærafta-
le mellem Damaskus og Teheran, og selv om de muligvis er overdrevne,
er det en kendsgerning, at de to lande i den seneste tid har nærmet
sig hinanden på en måde, der skaber tvivl om, at der stadig er grobund
for den amerikanske regerings forventninger om at kunne trække Hafez
Assad med ind i fredsprocessen.
Det er et meget højt spil, Benjamin Netanyahu har kastet sig ud i,
med den provokation, der ligger i åbent at tilsidesætte den forrige
israelske regerings politik i spørgsmålet om bosættelserne og om mili-
tær tilbagetrækning fra Hebron.

Adresse til Clinton
Provokationerne har ikke blot adresse til Yassir Arafat og de øv-
rige palæstinensiske ledere i Gaza eller Østjerusalem, men også til
præsident Bill Clinton i Washinton.
Netanyahu sigter mod at stille begge parter over for fuldbyrdede
kendsgerninger, og det skal ske, inden USA's præsident igen får frie
hænder efter præsidentvalget den 5. november.
Selv om alt stadig peger i retning af sejr for Clinton og hans de-
mokrater, ønsker præsidenten ikke at løbe risiko for at tabe stemmer i
de amerikanske nøglestater med et stort antal jødiske vælgere.
Men tilbage står indtrykket af, at hvis fredsprocessen overhovedet
står til at redde, forudsætter det, at Washington igen er villig til
at give regeringen i Jerusalem tommelskruerne på.


3


Forhandlinger genoptages, Jerusalem torsdag

Israel og de palæstinensiske selvstyremyndigheder meddelte torsdag,
at de i næste uge genoptager de politiske forhandlinger for første
gang, efter at den israelske højrefløj kom til magten ved valget i
maj.
Beslutningen blev truffet på et møde på et hotel i Jerusalem mellem
lederne af den israelsk-palæstinensiske styringskomite, der overvåger
indførelsen af de palæstinensiske selvstyreaftaler, nemlig tidligere
chef for den israelske hær, Dan Shomron, og minister i det palæstinen-
siske selvstyre Saeb Erekat.
Det hastige arrangerede møde, der varede en time, kom kort efter,
at palæstinenserne på Vestbredden, i Gazastriben og i det arabiske
Østjerusalem havde holdt generalstrejke i fire timer for at protestere
imod den fastlåste fredsproces. AFP
-------- citat slut --------------------------------------------------

Do You remember Ex-Yugoslavia and Your team-work ? - I remember it!

I DK. har vi - vist nok - en tradition for samarbejde mellem regering
og opposition, når sagen drejer sig om vitale interesser for Rigats
sikkerhed. Partipolitik (herunder valgflæsk) nedprioriteres AF PRAK-
TISKE GRUNDE. Nøgleordet er:

"Den fornuftige ser faren på forhånd og undgår den i
tide; en dumrian vader videre og må tage konsekvensen."

Ordsp. 27,12

What about You, Sir? - Are You a friend of the FUTURE? - Yes og No?


Yours respectfully


The servant of Michael
code 16 step 102


96-09-04.RUS
-------------------------------------------------------------------------


1


From Mogens Kall Wednesday 04. Sep. 1996
*****************
***************
Denmark


To the government of Russia,
c/o Ambassador to DK.
Copies: The governments of Israel and Iran and the Muslim World


through the Saudi-Arabian ambassador to DK.


Hacker-impart:
---------------------------------------------------------------------

Et Udsagn (code: Future):

"Velkommen nr. 13. Det er os en stor glæde at træffe Jer. Vi

er ialt 12. Jeg hedder "I-AM". Ham dér hedder gnavpot. Han er


lidt gnaven; det har vist noget med hans fysiologi af gøre.
Det skal du ikke tage dig af. Han mener det ikke så alvorligt.
Og her har du så "The Nuts". Ham skal du altså lige holde et
ekstra øje med, fordi han nogengange laver nogle knapt så vel-
gennemtænkte "forsøg" (Han havde engang nær brændt vores lokum
af, ALIEN T-5)."

a Voice on board the TITANIC (21. Mai 1996):

"Hey crews! Come let us show no 13, that we ain't just nuts!"

"White"-(squirrel) nuts to "black" nuts (H.arvest time 95,96):

"Why don't we put the (- to be a - ) nuts into the FUTURE
(PS. Use Your time-machine)."

"Black" nuts:

"But we don't have a ...(?)...!"

SZ-code: 16, 102 - 10 øre (3,4):
____
zero


ADVARSEL!

Der er risiko for smitte ved
horeri med Afgrundens engel.
Rev.9.11


SZ code-pseudonym:


2

Dark Avenger: Resident parasit .COM- og .EXE-filinficerende. Virus
med stor smitteevne (5e) da alle eksekverbare (inkl. .SYS) filer in-
ficeres når de åbnes, f.eks. ved brug af (A)-COPY (NPT-break), TYPE
osv. og SELVFØLGELIG ved eksekvering. Findes i et utal af variationer,
da sourcekoden har været distribueret til forskellige BBS'er. Har en
meget ubehagelig aktivitet: "virusen" opretholder en tæller placeret i
bootsektoren (R 10,7), og hver 16. gang virusen aktiveres overskrives
et tilfældigt spor på harddisken, men teksten "Eddie lives...somewhere
in time!". Betragtes som værende en af de mest velprogrammerede virus,
og en af de absolut værste.
Burde kendes af alle efterretningstjenester, men nye varianter dukker
op hele tiden.
Manuel konstatering: Inficerede "programmer" vil indeholde tekst-
strengene:

DADDY lives...somewhere in time!
This program was written in Sofia,"Argentina".
(C) All rights reserved!

Aktiveringsdato: 02.02 og frem (Resident NMI)

Effekt: Overskriver langsomt disken. Særdeles destruktiv (Earth-
quake's) og ubehagelig virus!

Udbredelse: Særdeles udbredt.

Deaktivering: (Se under A.1)

Så siger HERREN:
Vær retfærdige og gør, hvad der er ret! ... (22,3).
En forstandig søn tager imod irettesættelse fra sin


Far (DADDY); den oprørske vil IKKE erkende, at han
er forkert på den (Ordsp 13,1).

THe servant of Michael


-code 131-3 (128)
112 + 16 = 128
911 <=> 112
---- end of hacker-impart -------------------------------------------

Output-code (Is. 46,8):

"Kom détte i hu, lad jer råde, I frafaldne, læg jer
det på sinde!"


96-09-05.HAA
-------------------------------------------------------------------------

From Mogens Kall Thursday 5. Sep. 1996
*****************
***************
Denmark


To the International Court of Justice, Haag
Copies: The government of USA and the Muslim World through the
Saudi-Arabian ambassador to DK.

Dear Justice,


Request:

Warrant in regard to a mass murderer!

Saturday August the 31. this year Saddam Hussein attacked Kurds in the
northern Iraq. UN proclaimed - after the gulf-war in 1991 - this area
as a free zone, and to protect the Kurds against this mass murderer
and his war-mashine, UDN established a no-fly zone. We don't know, how
many innocents people, they had murdered - yet!
It's NOT the first-time Saddam Hussein had done barbarism. In the
eighties he had done crimes against humanity by nerve-gas-attack upon
the Kurds and ethnic-purge-trial by mass-murder in the southern Iraq.
He had also launched aggressive wars upon Iran (in the eighties) and
Kuwait (in 1990).

Lord Shawcross, N rembreg prosecutor 1945, says i.r.t. the trial:

"The purpose was a twofold:
The first was retribution; the punishment of people,
who'd launched this war against the world, and not only
the war, but also - prior to the commencement of the war
and during it - had, of course, committed the most ter-
rible crimes against humanity as, for instance, by exter-
minating, and certainly 7 million jews.
The second purpose of the trial was that we hoped to
lay down the rules of international law of the future.
Not only making the waging of aggressive war unlawful,
but, for the first time, making the statesmen, who led
their countries into an aggressive war, personally re-
sponsible for what, they had done."

Saddam Hussein is PERSONALLY responsible for these crimes against
humanity, as far as I can see. The question is:

"Why don't we put him on trial ? - The people of Iraq can
not live in peace until this dictator is gone. They need
our help - NOW"

In regard to a "hypothetical" REWARD - can we use "Red Cross (Red
half-moon)" as a banq?

Yours respectfully


The servant of Michael


96-09-05.RUS
-------------------------------------------------------------------------


1

From Mogens Kall Mandag den 6. Maj 1996
******************. DK-time 9:22:55
*************

Denmark

Til den professionelle (Luke 5,31),
c/o DADDY via gate: The government of Russia,
Copies: The governments of Iran and Israel.
The Muslim World through the Saudi-arabian ambassador to
DK (upstartdate: Wednesday 15. Mai 1996)

Kære Hr. Psykiater,

Vi erkender i vor magtesløshed, at vi kun er ringe amatører. Vi beder
derfor Dig om at hjælp, idet vi har hørt, at - skønt alting synes umu-
ligt - er der dog intet umuligt for Dig. Tillad os derfor at overdrage
nedenfor stående sag i Dine hænder.

Symptomatisk beskrivelse:

Pt. har låst sig inde i maskinrummet om bord på TITANIC.

Skibet er på kollisionskurs, idet der er isbjerge i farvandet.


Resten af besætningen har IKKE mulighed for at foretage en
kursændring, hvilket er nødvendigt, hvis skibet ikke skal

synke.


Pt. nægter at melde sig til tjeneste på kommandobroen, idet
han/hun er blevet fornærmet over at skulle samarbejde med

resten af besætningen. Pt. forlanger at styre skibet egenhæn-
digt.
Prognosis kollisionstidspunkt: ALIEN T-5.

"Hypotetisk" diagnose:

Pt. lider af et mindreværdskomplex. Pt. kan ikke fastholde et
sundt psyko-dynamisk selvbillede. Pt. søger hele tiden mere

eller mindre ubevidst et opgør med autoritetsobjekter, der har


svigtet pt. i den psyko-sociale opvækst. Pt. overfører sine
intra-psykiske emotionelle konflikter på erstatningsobjekter,
symptomatisk tilkendegivet ved pt's adfærd overfor resten af
besætningen på TITANIC.

Pt's følelsesmæssige behov:

Ubetinget kærlighed (ikke menneskelig muligt, idet vi andre
også afviger fra fuldkommenhed)

Terapi-model:

"Når du gør det gode, kan du frit se andre i


øjnene! Men hvis du gør det onde, lurer synden
ved din dør. Pas derfor på! Synden vil have
magt over dig - men det er dig, der skal be-
herske den!"


2

---- Tilføjelse Saturm-j-day 18. Mai 1996:

Sygeplejerske til skibslæge:

"Pt. udviser tegn på infektion af den frygtede SZ-virus.
Symptombeskrivelse: ..."

--- Tilføjelse Mandag 20.Maj 1996:

Ber.T-navigatør til komando-broen:

"Trussel fra rummet fløj uden om os i aftes!
Kollisionskurs: Et mindre himmellegeme fløj i aftes tæt forbi
Jorden. Var det kommet fire timer tidligere, var det slået ned
i Stillehavet med ødelæggende kraft.
Astronomer slog alarm i denne weekend.
Pludselig fik de øje for, at en hidtil ukendt asteroide havde
kurs direkte mod Jorden og måske ville slå ned søndag aften.
Nu ved vi, at vor klode gik ram forbi denne gang. Den fløj
forbi os - 450.000 km ude - lidt længere borte end månen. Og
om nogle dage eller uger ved vi, om faren er drevet over.
Asteroiden kommer ifølge de første beregninger igen om fire
år. Vi har næppe hørt det sidste til 1996 JA1.
Astromoner sætter nummer på verdensrummets vagabonder, så
snart de opdages, og 1996 JA1 angiver, at det er den første

asteroide registreret i begyndelsen af maj, fortæller astrono-
men dr. Richard M. West, dansk informationschef i ESO, det Eu-
ropæiske Sydobservatorium.


Ifølge de første observationer er 1996 JA1 en cirka 100 meter
lang uregelmæssig klikkeblok, altså meget større end de vild-
farne kampesten, der er set i Jordens nærhed i 80'erne og 90'-
ernes begyndelse. Og dobbelt så stor som den løsrevne stump IS
og grus fra kometen Encke, som i juni 1908 væltede skovene om-
kring floden Tunguska i Sibirien. Men hvad der er mere væsent-
ligt, 50 gange tungere. Vægten er nok en million ton, skønner
Richard West.
Hvis 1996 JA1 var kommet fire timer tidligere, ville den være

slået ned på den vestlige halvkugle, sandsynligvis i Stille-
havet.


Det ville ikke have udslettet livet på jorden, ejheller føre
til civilisationens undergang. Men der ville opstå et enormt
krater, et par kilometer bredt. Glødende sten og aske ville
stige op i stratosfæren og tårnhøje flodbølger skylle ind mod
øer og kyster, som da vulkanen Krakatau eksploderede for godt
100 år siden. Sagt med videnskabsfolks nøgterne ordvalg: Svære
lokale ødelæggelser.
Asteroiden blev opdaget 14. maj af astronomen T. Spahr på U-
niversity of Arizona. Spørgsmålet er så, om et så kort VARSEL
kunne redde menneskeliv. Hvor skulle øboerne flygte hen?

TIME-navigatør til TITANICs kommandobro:

"Found SZ-virus at STEP-DATE 16:

Manuel konstatering.


3


Letter 4.Maj, DK-time 10(Saturn-j):15:15 ...Under henvisning
til... +3. Maj (1,2,3,4,5 og ?)...ADVARSEL (3+16=19. May 1996)

"Viruset" opretholder en tæller placeret i bootsektoren (R

10.7), og hver 16. gang virusen aktiveres overskrives et "til-
fældigt" spor på harddisken, med teksten:

DADDY lives...somewhere in time!

This program was written in Sofia,"Argentina".
(C) All rights reserved!

Kommunikationstype: Advarsel no. 1

Årsag: -Drab på úskyldige (P=16, brev 4.maj 1996 under Deakti-
vering), samt

-(A)-COPY på "a-kopieringsmaskinen" (pseudonym: TITA-
NICs kollisionkurs, 1908 - 65*10^6).

Budskab: En forstandig søn tager imod IRETTESÆTTELSE fra sin
Far (DADDY); den oprørske vil IKKE erkende, at han er
forkert på den (Ordsp 13,1)."

Sygeplejeske til kommandobro:

"Sir! We got another problem:

Kilde: Berlingsle Tidende, torsdag den 18. April 1996

Artikel: Risiko ved a-kraft størst i Østeuropa
...

Alle atomkraftværker i Østeuropa og det tidligere Sovjetuni-
onen vurderes til at have en større sikkerhedsrisiko end de
vesteuropæiske. Men som specielt usikre udpeges Tjernobyl-
værket, Kozloduj-værket i Bulgarien, Bohunice-værket i Slova-
kiet, Ignalina-værket i Litauen og russiske atomkraftværker
ved Skt. Petersborg og på Kola-halvøen.


...
Siden ulykken i Tjernobyl for ti år siden har der været regi-
streret mindst tre andre større uheld med østeuropæiske atom-
kraftværker:
- I oktober 1991 udbrød der brand i en generator, som lammede
køleanlægget i Tjernobyl-værkets reaktor to. Reaktorens tag
styrtede ned, og den ligger nu stille.
- I marts 1992 slap en mindre mængde radioaktivitet ud fra en
reaktor ved Skt. Petersborg-værket efter en fejl ved en kon-
trolventil.
- I marts 1994 mistede en reaktor på Kola-værket nær Murmansk
en stor del af den væske, som skulle nedkøle atomelementerne.
At reaktoren var blevet slået fra for en rutineundersøgelse

betød, at man undgi-o-ik en større ulykke i omfang med Tjer-
nobyl."

TIME-navigatør til kommandobroen: