Når Himmelen kommer til Jorden (0506)

0 views
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
Apr 9, 2003, 2:04:50 AM4/9/03
to
NÅR HIMMELEN KOMMER TIL JORDEN

af Dan Gayman

Oversat til dansk ved Mikkel Kragh

Hvad var Skaberen af himmelen og jordens intentioner, da Han skabte denne
planet, vi kalder for jorden? Hvad er jordens nøjagtige formål? Kommer
himmelen ned til jorden i den kommende verden? Hvor vil Jesu Kristi
udvalgte bruge evigheden henne? Vil de komme til at leve på jorden, eller
flyde rundt på hvide lammeskyer? Hvad er de retfærdiges forventninger til
fremtiden? Hvad er Guds endelige plan for vor behagelige planet, vort hjem?
Vil himmelen kommer ned til jorden? Hvor har du, en hengivet troende i
Jesus Kristus, tænkt dig at bruge evigheden henne?
Millioner af ærlige, Bibel-troende kristne er blevet religiøst
programmerede til at tro, at de vil komme i himmelen, når de dør, hvor de
også vil forblive i al evighed. Hvis du lægger pres på disse mennesker for
at få detaljer, vil de som regel komme til kort, når de skal forklare, hvad
de helt nøjagtigt vil foretage sig i evigheden i himmelen. De ved ganske
enkelt, hvad præsten har fortalt. Og vi ved naturligvis alle, hvad
præsterne siger: Hvis du er kristen, er meningen med dit liv, at du skal
komme i himmelen i det øjeblik, du dør. Og dér vil du forblive i al
evighed. Nogle forestiller sig store, hvide skyer, hvor der hist og her er
engle og andre billeder, som deres sind er blevet programmerede til siden
barnsben. Nogle forestiller sig endog siddende i en alabastfarvet lænestol
et sted i himmelens hjørne, mens de lytter til musikken fra kong Davids
berømte harpe. I de generationer, som fulgte Jesu Kristi fødsel, liv,
korsfæstelse, genopstandelse og himmelfart, gik den enkle sandhed om Riget
tabt for kristenheden. Hele konceptet om det genoprettede Guds Rige på
denne jord (Apostlenes Gerninger 1:6) gik tabt i middelalderens religiøse
dogmer. En helt ny teologisk formular begyndte så sandelig at rejse sig i
de generationer, som fulgte det apostolske tog, som rullede ind i Jerusalem
med Jesus Kristus og Hans disciple i det første århundrede e.v.t.
Alle løfterne i pagterne, som var blevet givet til Israels tolv stammer,
blev overført til et folk kaldet hedningerne. Den bogstavelige lære om
Riget blev overført til kirken. Hele konceptet med kirken overtog alle
lærdomme om Guds bogstavelige kommende Rige. Ideen om et genskabt paradis
på jorden blev overført til et håb om at bruge al evighed i himmelen. Da
middelalder-kristendommen var færdig med at genopfinde de bibelske lærdomme
om Jesus
Kristus og Hans apostle, var der kun lidt tilbage. Alle de stærke,
åndelige milepæle var blevet fjernet, genopdigtede eller modificerede til
noget fuldstændig fremmed for Jesu Kristi og Hans apostles oprindelige
sandhed, på hvilken vor tro er grundlagt.
Det er derfor på høje tid, at den kristne rest vender tilbage til deres
tros apostolske grundvolde, og opbygge sandhed fra skriften i stedet for de
religiøse eventyr, som mainstream-kristendommen har formidlet. Selv i dag
bekræfter Bibelen, hvad Jesus Kristus, Hans apostle og deres tilhængere
lærte om Guds Rige. Himmelen kommer til jorden! Tænk et øjeblik over, at
selve ideen om genopstandelsen forudsætter, at himmelen kommer ned til vort
hjem, jorden. Såfremt at kristne skulle dø, komme i himmelen, og forblive
der i al evighed, hvad kunne man da bruge en genopstandelse til? Hvorfor
skulle kristne bruge et herliggjort legeme, som Jesus Kristus bar i Sin
genopstandelse? Svaret er følgende: vi skal bruge et herliggjort legeme for
at udføre Kristi udvalgtes funktioner, når vi skal herske med Ham i Hans
genoprettede, jordiske Rige.
Af én eller anden grund har kristne glemt, at de retfærdiges sjæle, som
vi har sagt farvel til, og som går væk for at være sammen med Kristus ved
deres legemes død, ganske enkelt ikke forbliver i himmelen med Jesus Kristus
i al evighed. Der vil komme et Guds Rige, og dette er ikke det! Lige meget
hvor dejlig Abrahams skød må være, så er der mere! Jesus Kristus vender
tilbage til den jord, som vi går på! De retfærdiges sjæle, som nu hviler i
Abrahams skød i en lykkelig tilstand, vil vende tilbabe til denne jord for
at blive genforenet med deres genopstandne legeme ved Jesu Kristi andet
komme. Himmelen er ikke den kristnes evige hjem. Mens at de retfærdige lige
nu hviler i Abrahams skød i selve Jesu Kristi nærværelse, afventer de spændt
genopstandelsens store dag. Til den tid vil de antage deres nye
herliggjorte legeme og begynde at herske og regere under Jesus Kristus, et
genoprettet Riges Profet, Præst og Konge på denne jord.
Jesus Kristus lovede Selv de sagtmodige: "Salige er de sagtmodige, for de
skal arve jorden." (Mattæus 5:5) Den fremtidige jord, genskabt i dens
oprindelige paradisiske tilstand, er et af Bibelens store løfter. Denne nye
jord er en del af den store præmie, som sande troende i Jesus Kristus,
venter på. Kom endvidere den bøn, som Jesus Kristus lærte Sine børn at
bede, i hu. I den deklamerer vi trofast de ord, som fastslår, at Kristi Rige
vil komme til jorden. Stopper de fleste kristne overhovedet op for at tænke
over disse dyrbare ords mening. "komme dit rige, ske din vilje som i
himlen, således også på jorden; " (Mattæus 6:10) I genskabelsen af jorden
har Jesus Kristus lovet Sine disciple, at de vil komme til at "sidde på tolv
troner og dømme Israels tolv stammer." (Mattæus 19:28) Frelseshistoriens
endelige mål vil blive fuldbyrdet, når "Verdensherredømmet er nu vor Herres
og hans salvedes, og han skal være konge i evighedernes evigheder."
(Åbenbaringen 11:15)
Hele ideen med, at himmelen kommer til jorden, er ikke fremmed for Det
Gamle Testamentes hebræere. De havde helt klare visioner om en tid, hvor
jorden ville blive genoprettet i al dens paradisiske herlighed. Denne ide
bliver gengivet i de smukke ord, som Esajas profeterede: "Nu skaber jeg en
ny himmel og en ny jord; det, der skete tidligere, skal ikke længere huskes,
og ingen skal tænke på det. " (Esajas 65:17) Job havde helt klart et
billede af himmelen, der kommer til jorden, da han fremførte sit berømte
udsagn: "Dog ved jeg, at min løser lever, til sidst skal han stå frem på
jorden. Når min hud er skrællet af, når mit kød er tæret bort, skal jeg
skue Gud;" (Job 19:25-26)

Own-break (2003-04-09)
Input memory from Rev 6,9-11 - Job kan nu godt have ret!

Den hebraiske verdensanskuelse omfattede ganske sikkert begreb om det
tabte paradis, som genskabt i en fremtid på denne jord. De hebraiske
israelitter, som alle nedstammede fra den samme pagts-stamtavle fra Adam,
Noa, Sem, Eber, Abraham, Isak og Jakob, havde en verdensanskuelse, som
kredsede rundt om en genopbygning af paradiset. Det syndfulde menneskes
fordærvelse, og jorden under en forbandelse som følge af faldet, fandt deres
ultimative hjælpemiddel i det syndfaldne menneskes genopstandelse i et
herliggjort legeme, og en forbandet jord, som ville blive fornyet til dens
tidligere herlighed.
Bekræftelsen af himmelen, som kommer ned til jorden, er essentiel i det
hebraiske Gamle Testamente. Salmisten David erklærede: "Kun et øjeblik, så
er det ude med den uretfærdige, ser du efter, hvor han boede, er han der
ikke mere. Men de sagtmodige skal få landet i arv og eje.. De retfærdige
skal få landet i arv og eje og bo i det til evig tid. ... Sæt dit håb til
Herren, og følg hans vej, så indsætter han dig som arving til landet, og du
for at se, at de uretfærdige udryddes." (Salme 37:10-11, 29, 34)
Himmelen, som kommer ned til jorden, er central i hebræernes
verdensbillede. Salomo havde dette i sinde, da han erklærede: "for de
retskafne skal bo i landet, de retsindige blive tilbage i det. Men de
uretfærdige skal udryddes af landet, de troløse rives bort derfra."
(Ordsprogene 2:2l-22) Bibelen lærer så sandelig en bortrykkelse af denne
jords onde og ikke-frelste. De onde vil blive afskåret, taget væk og
anbragt i dødens grav. De retfærdiges løfte er,
at de vil genopstå i et herliggjort legeme og arve en ny jord. At Gud har
lovet at lave en ny himmel og en ny jord er profeten Esajas' udsagn direkte
fra hjertet: "For ligesom den nye himmel og den nye jord, som jeg skaber,
skal bestå for mit ansigt, siger Herren, sådan skal jeres slægt og jeres
navn bestå." (Esajas 66:22)
Det er næsten utroligt, at millioner af kristne ville tænke, at Gud
skabte denne jord udelukkende for menneskelivets korte pilgrimsrejse. Gud
sagde følgende om Sine hænders arbejde: "han som er Gud, han som dannede
jorden og frembragte den, han som grundfæstede den; han som skabte den ikke
i tomhed, men dannede den til beboelse:" (Esajas 45:18) Alle kristne burde
bide mærke i, hvad Gud siger om jorden: "Himlen er Herrens himmel, men
jorden gav han menneskene." (Salme 115:16) Du kan vædde din bondegård på
dette: Din himmelske Fader vil gøre lige præcis det, som Han sagde! Han vil
tage himmelen ned til jorden i den kommende verden.
Denne jord, som du bor på nu, er vor Mægtige Guds uovertrufne arbejde.
Vor planet spinder rundt og rundt som en snurretop. For det andet kredser
den rundt om solen. Den farer endog gennem verdensrummet med solen og dens
søster-planeter. Jorden er pakket ind i et hav af luft kaldet atmosfæren,
troposfæren og stratosfæren. I modsætning til de andre planeter er den
perfekt til at opretholde liv. Vor Evige Gud skabte jorden, for at den
kunne blive befolket, både nu og i evighedemes evigheder. Ingen anden
planet kan sammenlignes med den fantastiske jord.
Det er lige nøjagtig derfor, at skriften erklærer, at himmelen kommer ned
til jorden. I Åbenbaringen læser vi: "Og jeg så en ny himmel og en ny jord.
For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke
mere.... Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal
være hans folk, og Gud vil selv være hos dem ... Og der skal ikke mere være
nogen forbandelse. Men Guds og Lammets trone skal stå i byen, og hans
tjenere skal tilbede ham," (Åbenbaringen 21:1, 3; 22:3)
Jo, himmelen kommer til jorden! Førsteprioroteten i dit liv er, at du
skal være sikker på, at du har det rette forhold til Gud vor Fader. Det er
kun, når din personlige tro/tillid i Herren Jesus Kristus er fastankret, at
du er frelst. Denne frelse kan ikke findes i nogen anden end Jesus Kristus.
Såfremt, du er frelst, har du en frelse, som virker. Helligånden vil
inspirere dig og overnaturligt gøre dig levende, så du kan vandre i
trofasthed og lydighed overfor din Guds bud.
Hvis du er frelst, så kom under en lokal kirkes dække (hjemmekirke, hvis
der ikke er nogen lokal kirke) og lev i åndelig ansvarlighed. Voks konstant
i Jesu Kristi nåde og viden, og fortæl dine israelitiske venner og naboer om
de vidunderlige ting, som Gud har gjort for dig. Lev i den fantastiske
forventning til en ny himmel og en ny jord. Gør Guds Rige [til] dit livs
centrum.
--- END of citat --------------------------------------------


DADDY-Break (2003-04-09, CET 07:19):

- "Det skal du (kommenter text mht. 0215)."

Med hensyn til den nye Jord behøver den ene mulighed ikke nødvendigvis at
udelukke den anden (JUMP 0215).

Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Bible Free Downloads:
From http://www.gospelcom.net/ibs/
From http://www.wbtc.com/default.htm

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

File-name:
Når Himmelen kommer til Jorden (0506)

Ordre-OUTPUT:
DADDY-Break (2003-04-09, CET 07:17):
- "Det skal du (copy text to dk.l.k)."

This file has been send to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-04-09, Wednesday, CET 08:04


Kall, Mogens

unread,
Apr 9, 2003, 1:25:06 PM4/9/03
to
Kom Herre, kom!

Heaven-Break (2003-04-09, CET 19:20):

- "Amen!"

Herren Jesu nåde være med alle!


Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

File-name:
Re: Når Himmelen kommer til Jorden (0506)

This file has been send to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-04-09, Wednesday, CET 19:25


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages