666

0 views
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
Oct 31, 2003, 10:05:23 AM10/31/03
to
"Kim (slet 2P3VW)" <kim...@2P3VWnypost.dk> skrev i en meddelelse
news:10654600850.8...@dtext.news.tele.dk...
> Har I læst Johannes' åbenbaring i Det Nye Testamente. Hvad er der med
> dette 666? Er 666-mennesket lig med Satan? Det kan I jo nok ikke vide,
> men er der nogle der har nogle bud...? Er 666-mennesket fortabelsens
> søn som skrevet hos Paulus? Hvad mener I i det hele taget om: "lad den
> der har visdom udregne dyrets tal, og dets tal er 666". Underligt,
> ikke? Er der nogen der har nogle bud?
>

Go'dag Kim,

Jeg kan desværre ikke dy mig for at komme med et bud:

Input file 0001
Subject: Re: Dyrets mærke
Message 5 in thread
From: Lyrik
Newsgroups: dk.livssyn.kristendom
Date: 2001-12-02 09:12:59 PST
----------------------------------------------------------------------------
Live4Him skrev i en meddelelse:

Hvad er dyrets mærke som der tales om i Åb 13,16-18 ?

jørgen.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Min gode ven Mogens vil gerne skrive dette:

Hej Jørgen,

Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har lyst til at skrive:

Jesus døde år 30 e.Kr.
Muslimer begyndte at opføre en moske på Tempelbjerget i år 696 e.Kr.

696-30= 666

Hvis der er nogen sandhed i dette, er den falske profet = Muhammed.

Mvh.
Mogens
--- END of file 0001 ----------------------------------------------------


Til understøttelse af denne simple hypotese, kendetegnes den falske profet
(dyr-2) Rev. Åb 13,11) ved at have 2 horn, som - i så fald - er den
sunni-muslimske og shia-muslimske retning.
Tidsmæssigt set knyttes dyr-2 (for mig at se) til dyr-1 (Rev 13,1). Dyr-1
har 7 hoveder (verdslige magtcentre), 5 er allerede faldet (omkring år 96
e.Kr., Rev 17,10, Andreas Falck er her god til at give den præcise
kronologiske rækkefølge), den ene er der (Romerriget), den anden er endnu
ikke kommen (dvs. efter år 96. e.Kr. hvilket er året for dateringen af
Åbenbaringsbogen), og når han kommer, skal han kun blive en kort tid. Og
dyret (dyr-1) ... er selv det ottende.

I disse Anti-krist-lignende regimer vil der fremstå en person, og
folkemasserne vil tro, at det er Muhammeds åndelige genkomst (den 12 imam).
Forsmagen på dette helvede, fik vi allerede at se, dengang "Ayatollah"
Khromeini overtog magten i Iran i 1979 (Det kom til at sejle i úskyldiges
blod)!

Når Antikrist er trådt ind på verdensareanaen, vil der indtræffe en global
katastrofe (der mest af alt minder om en Atomkrig, Dan 9,27b. MaTT 24,15
m.fl.)

Keyword:
"... der kommer en nat, da ingen kan arbejde (John 9,4)."


Transmission END.


Jesus-Break (2003-06-30, CET 07:47):

- "Please - Follow Me."

Jesus-Break (2003-Hebr. 04,12, CET 09:43):
(The GarbageMan)

- "Min fred efterlader Jeg jer."

(means: Peace is what I leave with you; it is my own peace that I give you.)

Jesus-Break (2003-08-16, CET 18:54:10):

- "Det vil Jeg (bad: Herre Jesus - Isa - Bed for os, Rom. 8,26.34)."

(means: I will pray for you all, Rom. 8,26.34)


Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Bible Free Downloads:
From http://www.gospelcom.net/ibs/
From http://www.wbtc.com/default.htm

Ønskes oplysninger om Mormonerne, Jehovas Vidner eller en anden sekt,
da kontakt Dialogcentret http://www.dci.dk/

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

File-name:
Re: 666
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...
0666+0022=0688

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-10-31, Friday, CET 16:05


Kall, Mogens

unread,
Nov 4, 2003, 6:40:08 AM11/4/03
to
Interrupt from 2003-11-01, CET 00:02

"Kall, Mogens" skrev
(news:VUuob.16107$jf4.1...@news000.worldonline.dk...)

... (cut 2003-11-04)

> I disse Anti-krist-lignende regimer ...

... (cut 2003-11-04)

Input K.Da. Tuesday, 04. Nov. 2003
---------------------------------------------------

Egypten chikanerer
kristne
konvertitter

AF HENRIK ERTNER
RASMUSSEN

I forbindelse med en nylig
politiaktion, hvor flere egyp-
tiske kristne, der tidligere
har været muslimer, er ble-
vet arresteret og angiveligt
tortureret i det berygtede ho-
vedkvarter for politiets efter-
retningstjeneste i Lazoghly-
bygningen i Cairo, har en
gruppe kristne tidligere mus-
limer i Egypten taget det
usædvanlige skridt at kom-
me med en offentlig udtalel-
se, dog anonymt af meget
reel frygt for repressalier.
I udtalelsen anklager de
den egyptiske regering for at
opfordre til ulovligheder.
Problemet er, at en kristen,
som Ønsker at blive muslim,
med lethed kan få sit kristne
navn og dermed sit person-
lige identitetskort ændret,
således at navnet bliver mus-
limsk, mens det modsatte ik-
ke er tilfældet.
En muslim, som bliver
kristen, kan ikke ændre sit
navn og må derfor blive ved
med at stå registreret som
muslim hos myndighederne,
hvilket igen betyder, at selv
om både en mand og hans
hustru konverteret fra islam
til kristendommen, kan de-
res bØm aldrig få kristen-
domsundervisning i skolen,
da de vil blive registreret
som muslimer på grundlag
af deres forældres identitets-
kort.
Mange tidligere muslimer,
der er blevet kristne, føler
sig derfor tvunget til at få
nyt identitetskort på uoffi-
ciel vis gennem feks. at be-
stikke medarbejdere i civil-
administrationen, hvilket af
myndighederne betragtes
som dokumentfalsk og straf-
fes hårdt.
Gruppen af kristne kon-
vertitter fra islam skriver
bl.a.: "Den egyptiske rege-
ring er selv ansvarlig for
denne ulovlige handling
(dvs. de arresteredes for-
falskning af deres identitets-
kort), fordi den har frataget
os en af vore grundlæggende
lovlige rettigheder, nen-dig at
antage en ny tro og ændre
vort navn, vor identitet og
vore officielle dokumenter.
Giv os vore rettigheder, så
vil vi ikke forfalske disse."
Endvidere går de i rette med
den ulige måde, man be-
handler henholdsvis kristne,
der konverterer til islam, og
muslimer, der konverterer til
kristendommen. De skriver i
erklæringen: "Er det logisk,
at den person, som vælger
en anden religion end islam,
bliver anklaget for blasfemi,
mens det modsatte ikke er
tilfældet?"
Officielt er der ingen lov i
Egypten, som forhindrer en
muslim i at blive kristen,
men i praksis straffes mus-
limer, der bliver kristne. De
bliver som regel arresteret,
ofte afhørt under tortur og
siden sat i fængsel, somme
tider under henvisning til, at
de udgør en sikkerhedsrisi-
ko.
Hvis et ægtepar med børn
konverterer fra islam til kri-

stendommen, vil deres nær-
meste familie forsøge at få
forældremyndighed over
bømene under henvisning
til, at de ikke længere kan
blive opdraget i den rette tro
hos forældrene. Egyptiske
præster, der døber muslimer,
løber en stor personlig risi-
ko. Nogle er blevet fængslet
og siden løsladt mod at ac-
ceptere at leve i eksil i ud-
landet.
I forbindelse med den ny-
lige politiaktion blev et æg-
tepar, Mohammed Ahmed
Imam Kordy og hans hustru
Sahar Al-Sayed Abdel Gha-
ny, arresteret i Alexandria
den 18. oktober. De var fØr
muslimer, men var blevet
kristne og havde taget krist-
ne navne. To dage efter arre-
stationen blev de overført til

en politistation i Cairo, hvor
de blev slået, hængt op i ar-
mene og pustet op med
smertelige mængder af luft
pumpet ind i deres kroppe.
De blev nægtet mad, mens
de blev tilbageholdt under
intense forhør i Al-Muski-
politistationen i centrum af
Cairo. Deres sag blev opret-
tet som administrativ sag nr.
379312003. De to blev ikke
bragt for en dommer fØr den
22. oktober, fire dage efter
arrestationen. IfØlge egyp-
tisk lov skal politiet stille
anklagede tilbageholdte for
den offentlige anklager in-
den for 24 timer efter arre-
stationen.
Hermed vil undertegnede
som privatperson og som le-
der af Dansk Europamission
opfordre den danske rege-

ring til at protestere over
for Egyptens regering, både
over de klare overtrædelser
af menneskerettighedeme,
som har fundet sted i forbin-
delse med de omtalte arre-
stationer, der dog ikke er
et enkeltstående tilfælde,
og over de klare begræns-
ninger af religionsfriheden i
lovgivningen og administra-
tionen deraf.

Henrik Ertner Rasmussen,
Geiieralsekretær i Dansk
Europamission,
Postboks 60,
Bagsværd

--- END of K.Da ------------------------------

Dansk Europamission www.daneu.dk

Konklusion:
Bl.a. Egypten er et Anti-krist-lignende regime.

Jump also http://www.forum18.org/


Transmission END.

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Internal:

0666+0034=0700

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-11-04, Tuesday, CET 12:40


Kall, Mogens

unread,
Nov 7, 2003, 5:55:11 AM11/7/03
to
"Kall, Mogens" skrev
(news:OgMpb.24756$jf4.1...@news000.worldonline.dk...):

... (cut 2003-11-07)

> Konklusion:
> Bl.a. Egypten er et Anti-krist-lignende regime.
>
> Jump also http://www.forum18.org/

Input News:
---------------------------------------------------
TV2 TTV s123 Fre 07 No (2003, CET) 10:14:06

Bush: Vestens politik forfejlet

USAs præsident George W. Bush klandrer
sine forgængere i Vesten for deres po-
litik over for Mellemøsten. Ifølge Bush
har USAs s[t]øtte til autoritære regimer
været "forfejlet."

"Det har ikke gavnet vores sikkerhed",
sagde Bush ved et møde om demokrati.

Bush havde dog ikke selv nogle bud på,
hvordan USA og Vesten i fremtiden skal
stille sig til den arabiske verden. Det
Hvide Hus meddelte efter talen, at
landtes [landets] milliard støtte til lalndt [blandt]
andet Egypten ikke vil blive brugt til
at kræve reformer frem for demokrati.
--- 7. nov 07:50 --------------------------------


"Responce" 1:

Input News from Kristeligt Dagblad, Friday, 7. Nov 2003:
-----------------------------------------------------------

(side 15, Meninger globalt)

Jerusalem Post
Den israelske avis skriver:
"Det [er] ikke nødvendigvis naivt at arbejde hen imod et forlig mellem
civilisationerne på det religiøse niveau; det kan være væsentlig
real-politik. I en kommentar bragt i Jerusalem Post den 21. oktober skrev
rabbiner Michael Melchior, at Vesten bør opsøge ledere, der går ind for
fredelig sameksistens med ikke-muslimske civilisationer.
Han foreslår, at der oprettes en tværreligiøs koalition af moderate
religiøse folk, der kan udkæmoe en krig inden for en civilisation - en kamp
for islams sjæl (og i duen Melchiors øjne også for jødedommens sjæl).
Argumentet om, at religion er en central årsag til skellet mellem
civilisationerne, og at, som Melchior siger, "politiske ledere ikke alene
kan standse blodsudgydelserne", forekommer os klogt."
--- END of News from K.Da. -----------------------------


Melchior's ord er i fuld overensstemmelse med Bibelen. Paulus siger jo
bl.a.:"

"... Hold fred med alle mennesker, så vidt det står til jer!"

(Rom 12,18 se også Mark 9,50 samt Hebr 12,14)


Input memory from file 00113
The Bride-virgin - Brudejomfruen
dk.livssyn.kristendom
2002-10-27, CET 17:35
--------------------------------------------------------------

... (cut 2003-11-07)

Isaiah ....... 42,11-16
Isaiah ....... 45,14-15
Isaiah ....... 21,10-14
Habakkuk ..... 03,02-08
Isaiah ....... 60,06-08
Isaiah ....... 60,09-10
Isaiah ....... 59,19-20
Isaiah ....... 19
Jeremiah ..... 48,47
Jeremiah ..... 49,06
Jeremiah ..... 49,39
Psalms ....... 72,09-10
Psalms ....... 72,15
Solomon's Song 03,06 (Water came 2001-10-07 CET 13:32 at this position)

... (cut 2003-11-07)
---------------------------------------------------------------


DADDY-Break (2003-11-07, CET 11:52):

- "Det SKAL du (henvise til the sheriff of EL PASO, Harwest 1995)."

Ordre hermed udført, DADDY!


Input the Word:
(Kristeligt Dagblad, Friday, 7. Nov 2003)
--------------------------------------------------------------

Ordet

Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud,
rede som en brud, der er smykket for sin brudgom.

(Åb (Rev) 21,2)
--- END of Ordet --------------------------------------------


Transmission END.


Jesus-Break (2003-06-30, CET 07:47):

- "Please - Follow Me."

Jesus-Break (2003-Hebr. 04,12, CET 09:43):
(The GarbageMan)

- "Min fred efterlader Jeg jer."

(means: Peace is what I leave with you; it is my own peace that I give you.)

Jesus-Break (2003-08-16, CET 18:54:10):

- "Det vil Jeg (bad: Herre Jesus - Isa - Bed for os, Rom. 8,26.34)."

(means: I will pray for you all, Rom. 8,26.34)


Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Ønskes oplysninger om Mormonerne, Jehovas Vidner eller en anden sekt,
da kontakt Dialogcentret http://www.dci.dk/

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Husk også (hvis interesse haves)...
fly no > 625
DR2 Lørdag 8. Nov kl. 18:00 (Engle - Mellem himmel og kord)

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

File-name:
Re: 666
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...

0666+0040=0706

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-11-07, Friday, CET 11:55


Kall, Mogens

unread,
Nov 14, 2003, 3:44:27 PM11/14/03
to
"Kall, Mogens" skrev
(news:VUuob.16107$jf4.1...@news000.worldonline.dk...):

> I disse Anti-krist-lignende regimer ...

... (cut 2003-11-14)


DADDY-Break (2003-11-14, CET 20:39:21):
- "Den skal med (i dk.l.k)."
Yes, my Lord:


Input News from udfordringen no 46, 13. nov. 2003:
-------------------------------------------------------

Saudiarabien løslader kristne

To egyptiske kristne, som blev fængslet for knap to uger
siden, fordi de stod i spidsen for en husmenighed, blev i
tirsdags beordret løsladt af en saudiarabisk prins.
Sabry Awad Gayed, som er børnelæge, og Eskander Guirguis
Eskandar, dr arbejder som tømrer, blev arresteret og fængslet
den 25. oktober i Saudi Arabiens hovedstad Riyadh. Da de
blev fremstilled for den offentlige anklager, fandt de ud af, at
de var tiltalt for evangelisering og "etablering af et tempel".
De to koptiske kristne har, siden de fik arbejde i Saudi Ara-
bien adskillige år tilbage, mødtes med andre udenlandske
kristne til private gudstjenester i hjemmene.
Efter at have modtaget en skriftlig klage over, at de to var
blevet fængslet "øjensynligt uden grund," gennemgik prins Sul-
tan bin Abdul Aziz al-Saud, som er Saudi Arabiens 2. vice-
premiewrminister og forsvarsminister, i mandags sagens akter,
hvilket førte til løsladelsen af de to, oplyser Åbne Døre.

--- END of News ------------------------------------


Men det er bare ikke godt nok!


Input memory from file 0713:
Re: Jeg har lige sendt dette mail til kirkeministeren
dk.livssyn.kristendom
2003-11-09, Sunday, CET 02:32
news:73hrb.26866$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
------------------------------------------------------------------

"Andreas Falck" (news:H44rb.4545$G45....@news.get2net.dk...)

> Som minister *skal* hun give alle, uanset tro, fuld og total frihed og
> lige ret til at dyrke den religion hver enkelt vælger at ville
> dyrke, - her må der ikke gøres nogen som helst forskel.
>
> Hvis vi som kristne ønsker at begrænse andres ret til netop deres
> religion, kan vi vel heller ikke forvente andet end at de vil forsøge
> at begræsne vores ret til vores religion - og hvor er så
> religionsfriheden henne.
>
> Det eneste demokratiske, og i fuld overensstemmelse med Jesu lære, er
> den totale tros- og religionsfrihed. Og så kan vi jo via mission
> forsøge at omvende de andre til den kristne tro. Tvang og
> undertrykkelse fører ikke til ægte omvendelse, og tvang og
> undertrykkelse harmonerer heller ikke med kristendommen og Jesu lære
> og undervisning.

Amen !
(Kærligheden tvinger ALDRIG, Love is patient and kind, 1.Kor 13,4)

(see also: Sûra Al-Baqarah 2,257, åbenbaret efter Hidsjra)
news:Yrfrb.26858$jf4.1...@news000.worldonline.dk...

--- END of file 0713 --------------------------------------------


Jesus says (Luke 6,31):

"Gør mod andre mennesker sådan, som I vil, at de skal gøre mod jer!!"

"Do for others just what you want them to do for you."


Transmission END.

----------------------------------------------------

Jesus-Break (2003-06-30, CET 07:47):

- "Please - Follow Me."

Jesus-Break (2003-Hebr. 04,12, CET 09:43):
(The GarbageMan)

- "Min fred efterlader Jeg jer."

(means: Peace is what I leave with you; it is my own peace that I give you.)

Jesus-Break (2003-08-16, CET 18:54:10):

- "Det vil Jeg (bad: Herre Jesus - Isa - Bed for os, Rom. 8,26.34)."

(means: I will pray for you all, Rom. 8,26.34)


Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Ønskes oplysninger om Mormonerne, Jehovas Vidner eller en anden sekt,
da kontakt Dialogcentret http://www.dci.dk/

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Husk også (hvis interesse haves)...
DR2 Saturday CET 18:00, Mirakuløse helbredelser
DR P1 Monday CET 13:00, Folk og kirke, kan tro skabe mirakler ?
fly no > 625

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

Last Information-file (0721):
Old contributions can be called up by a
http://www.google.com/intl/da/ jump.
After this click on Newsgrougs
After this key-in on the searchline. "Kall, 0724"
(This contribution should then be possible to find)
After this click on the topical file, which is ...
news:mCmsb.27938$jf4.1...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Re: 666
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...

0666+0058=0724

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Embassy of Saudi Arabia, DK

Time for OUTPUT:
2003-11-14, Friday, CET 21:44


Kall, Mogens

unread,
Nov 15, 2003, 8:46:12 PM11/15/03
to
"Kim (slet 2P3VW)" skrev
(news:10654600850.8...@dtext.news.tele.dk...):

> Har I læst Johannes' åbenbaring i Det Nye Testamente. Hvad er der med
> dette 666? Er 666-mennesket lig med Satan? Det kan I jo nok ikke vide,
> men er der nogle der har nogle bud...? Er 666-mennesket fortabelsens
> søn som skrevet hos Paulus? Hvad mener I i det hele taget om: "lad den
> der har visdom udregne dyrets tal, og dets tal er 666". Underligt,
> ikke? Er der nogen der har nogle bud?
>

Go'dag igen Kim,


Der findes også en anden version:


Først en lille "backup":

Input memory from Anders Peter Johnsen:
Re: 2304
dk.livssyn.kristendom
10. oktober 2002 15:47
(sommertime)
2002-10-10, CET 16:47
news:3da592fd$0$18581$edfa...@dspool01.news.tele.dk...
----------------------------------------------------------------

"Kall, Mogens" skrev i en meddelelse
news:Slfp9.89842$Qk5.4...@news010.worldonline.dk...
(Own-break 2003-11-16: file 0073, file-name = 2304)

> Rev. 21,16
>
> Åb. 21,16

Ifølge min Bibels ordforklaring er 1 stadie længden af et stadion (hvilket
svarer til at man idag f.eks. regner i fodboldbaner) og modsvarer 192m.
Dermed skulle Det ny Jerusalem udgøre en kube med en sidelængde på
12000x192m= 2304000 meter eller 2304km i diameter.

Ret stor klods, om man så må sige.

Månen har til sammenligning i diameter på ca. 3470 km.

Murtykkelsen skulle være efter tilsvarende beregningsmetode være
144000x0,46m=66240m eller 66,240km.

Men det er jo sådan set ikke noget, man bliver ret meget klogere af...

--
Mvh
Anders Peter Johnsen
--- END of input from A.P.J. --------------------------------------------


Det svarer rundt regnet til Pluto, skriver Peter B. Juul herefter i ...
news:m3adlmg...@enzym.rnd.uni-c.dk..., hvilket er korrekt.


Opstilles nu følgende tabel ...

- 0 Sun
- 1 Merkur
- 2 Venus
0 3 Earth (Jorden)
1 4 Mars
2 5 Jupiter
3 6 Saturn
4 7 Uranus
5 8 Neptun
6 9 Pluto

... konstateres det, at planeten Pluto - i forhold til jorden - er nummer 6
i rækken.

Herved fremkommer tallet "6".

Foretages der en tæller (counter) med intervallet "3", konstateres det
endvidere, at denne tæller gentages i alt 3 gange, dersom man tæller fra
solen og ud til Pluto (1-3, 4-6, 7-9).

For en god ordens skyld bør jeg lige nævne, at planeten Pluto først blev
opdaget den 18. ...

Unidentifyed voice (2003-11-16, CET 02:12):

- "Login"

... at planeten Pluto først blev opdaget den 18. februar 1930!

-

En tilfældighed ?

Eller bevidst "indprogrammeret" kode ?
(en lille hilsen fra din "nabo")


Input memory from file 0229:
Re: Tror udenjordiske-væsener på Gud ? (0215)
dk.livssyn.kristendom
2002-12-11, Wednesday, CET 23:08
news:gHOJ9.64206$HU.48...@news010.worldonline.dk...
------------------------------------------------------------------------

Anti-"vuggedøden"
------------------

Jeg besværger jer, Jerusalems døtre:
Gør ikke kærligheden uro,
væk den ikke, før den ønsker det selv!

Input:
Radio-"lighthouse", lamba = 21,127 cm.

Begin:
10000000010000001100000...

Ordet (K.D 2002-12-11):
"Men ved midnat lød råbet:
BRUDGOMMEN kommer, gå ud og mød Ham!
Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand."
(Check-MaTT 25,6-7)

Tallet Phi (22/7) indgår også i Guds Åbenbaring til Johannes:

01 kap. Jesus + 7 stjerner (vers 16)
------------------------------------
05 kap. 7 Segl
08 kap. 7 Basuner
15 kap. 7 plager
18 kap. Babylon
------------------------------------
19 kap. Lammets Bryllup

Tallet 22 (i nævner) fås ved at addere:
+ 7 segl
+ 7 basuner
+ 7 plager
+ 1 babylon
------------
22 enheder


Tallet 666 i relation til Phi
--------------------------

1.

Undersøger man tallene fra 1 til 666, konstaterer det at...

Nævneren 666 er nummer 22 i rækken hvad angår præcision:

( Phi = nævner/tæller )

tæller nævner
nr. tal nr. %-afvigelse tal
1 113 1 0,00000849 355
2 226 1 0,00000849 710 - gentagelse ( 113*2 )
3 339 1 0,00000849 1065 - gentagelse ( 113*3 )
4 452 1 0,00000849 1420 - gentagelse ( 113*4 )
5 565 1 0,00000849 1775 - gentagelse ( 113*5 )
6 558 2 0,00049633 1753
7 572 3 0,00050095 1797
8 459 4 0,00062219 1442
9 445 5 0,00062452 1398
10 346 6 0,00082262 1087
11 332 7 0,00083998 1043
12 664 7 0,00083998 2086 - gentagelse ( 332*2 )
13 579 8 0,00098150 1819
14 551 9 0,00101399 1731
15 233 10 0,00121745 732
16 466 10 0,00121745 1464 - gentagelse ( 233*2 )
17 219 11 0,00127778 688
18 438 11 0,00127778 1376 - gentagelse ( 219*2 )
19 657 11 0,00127778 2064 - gentagelse ( 219*3 )
20 586 12 0,00145057 1841
21 544 13 0,00154497 1709
22 353 14 0,00160444 1109
23 325 15 0,00172502 1021
24 650 15 0,00172502 2042 - gentagelse ( 325*2 )
25 473 16 0,00179508 1486
26 593 17 0,00190856 1863
27 431 18 0,00195227 1354
28 537 19 0,00208980 1687
29 643 20 0,00218199 2020
30 120 21 0,00235585 377
31 240 21 0,00235585 754 - gentagelse ( 120*2 )
32 360 21 0,00235585 1131 - gentagelse ( 120*3 )
33 480 21 0,00235585 1508 - gentagelse ( 120*4 )
34 600 21 0,00235585 1885 - gentagelse ( 120*5)
35 106 22 0,00264903 333
------------------------------------
36 212 22 0,00264903 666
***
37 318 22 0,00264903 999
38 424 22 0,00264903 1332
39 530 22 0,00264903 1665
40 636 22 0,00264903 1998

199 666 0,01437415 2092
462 7 0,04023375 22
618 22 0,16672229 69

2.

Den bedste brøk er 355/113

666
- 355
------
311

Læses 311 omvendt fås 113


3.

Opstilles en tilsvarende tabel som under punkt 1
(dog blot med intervallet 1-311), konstateres det at ...

nævneren 311 er nummer 7 i rækken:

1 1 113
2 1 226 gentagelse
3 2 233
4 3 219
5 4 120
6 4 240 gentagelse
7 5 106
8 5 212 gentagelse (666)
9 6 247
10 7 311

Dyret med de 7 hoveder og 10 horn, Åb 13,1.
Dyret ... er selv det 8'ende (212), Åb 17,11.


Konklusion:
------------

Det kan ikke på forhånd afvises, at Åbenbaringsbogen er "inficeret"


...(cut 2003-11-16)
--- END of file 0215 --------------------------------------------------

Læs endvidere også filerne (for at forstå budskabet i i helhed):

(Subject: Tror udenjordiske-væsener på Gud ? )
0215 news:u%oH9.57579$HU.38...@news010.worldonline.dk...
0227 news:ww%I9.62787$HU.45...@news010.worldonline.dk...
0229 news:gHOJ9.64206$HU.48...@news010.worldonline.dk...
0231 news:xO0K9.64783$HU.49...@news010.worldonline.dk...
0236 news:hAfK9.65290$HU.49...@news010.worldonline.dk...
0238 news:0CgK9.65296$HU.49...@news010.worldonline.dk...
0264 news:8nML9.4165$Hl6.3...@news010.worldonline.dk...


Keyword:
(Code-syntax)
At "gemme" sig dér, hvor du MINDST forventer det!


Last memory (from file 0264):
NB! Bemærk at brudepigerne står i FLER-tal.


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Jesus-Break (2003-06-30, CET 07:47):

- "Please - Follow Me."

Jesus-Break (2003-Hebr. 04,12, CET 09:43):
(The GarbageMan)

- "Min fred efterlader Jeg jer."

(means: Peace is what I leave with you; it is my own peace that I give you.)

Jesus-Break (2003-08-16, CET 18:54:10):

- "Det vil Jeg (bad: Herre Jesus - Isa - Bed for os, Rom. 8,26.34)."

(means: I will pray for you all, Rom. 8,26.34)


Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Ønskes oplysninger om Mormonerne, Jehovas Vidner eller en anden sekt,
da kontakt Dialogcentret http://www.dci.dk/

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Husk også (hvis interesse haves)...


DR P1 Monday CET 13:00, Folk og kirke, kan tro skabe mirakler ?
fly no > 625

Return-Address:


dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

Last Information-file (0730):


Old contributions can be called up by a
http://www.google.com/intl/da/ jump.
After this click on Newsgrougs

After this key-in on the searchline. "Kall, 0736"


(This contribution should then be possible to find)
After this click on the topical file, which is ...

news:eaotb.33852$jf4.1...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Re: 666
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...

0666+0070=0736

This file has been sent to

dk.livssyn.kristendom (and others)

Time for OUTPUT:
2003-11-16, Sunday, CET 02:46


Kall, Mogens

unread,
Nov 15, 2003, 9:16:31 PM11/15/03
to
2304-Break (2003-11-16, CET 03:11):
- "Dén skal med!"

Yes, Sir:

"Hvor ådselet er, dér flokkes gribbene."
"Wherever there is a dead body, the vultures will gather."
(MaTT 24,28)


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Internal:

After this key-in on the searchline. "Kall, 0737"


(This contribution should then be possible to find)
After this click on the topical file, which is ...
news:eaotb.33852$jf4.1...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Re: 666
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...

0666+0071=0737

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom (and others)

Time for OUTPUT:
2003-11-16, Sunday, CET 03:16


Kall, Mogens

unread,
Nov 17, 2003, 9:26:47 AM11/17/03
to
"Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> skrev i en meddelelse
news:JFAtb.34405$jf4.1...@news000.worldonline.dk...

> Læs endvidere også filerne (for at forstå budskabet i i helhed):
>
> (Subject: Tror udenjordiske-væsener på Gud ? )
> 0215 news:u%oH9.57579$HU.38...@news010.worldonline.dk...
> 0227 news:ww%I9.62787$HU.45...@news010.worldonline.dk...
> 0229 news:gHOJ9.64206$HU.48...@news010.worldonline.dk...
> 0231 news:xO0K9.64783$HU.49...@news010.worldonline.dk...
> 0236 news:hAfK9.65290$HU.49...@news010.worldonline.dk...
> 0238 news:0CgK9.65296$HU.49...@news010.worldonline.dk...
> 0264 news:8nML9.4165$Hl6.3...@news010.worldonline.dk...

Der er minsandten en "lille" sjov tilføjelse til filerne 0236 og 0238:

In the danish Bible the word from Dan...

DADDY-Break (2003-11-17, CET 15:22):
- "Det hele skal med!"

Yes, my Lord:

(file 0236):
> Daniels Bog kommer også ind på emnet i kapittel 9,24-27 (de
> halvfjerdsindstyve åruger)
>
> Tallet Phi ér fundet:
>
> 70 år (Dan 9,2)
> 70 uger, åruger (Dan 9,24)
>
> 07 uger (Dan 9,25)
> 62 uger (Dan 9,25)
> 1 uge (Dan 9,27)
> --------------------
> 70 uger
>
> Ordet 'uger' leder tanken hen på tallet 7, hvilket indgår i 22 / 7 (Phi)
>
> Phi's tilnærmelsesvise værdi er:
>
> 21,99114858 / 7
>
> Phi * 21,99114858 = 69,08723081
>
> rest ( 70 - 69,08... ) = 0,912769193
>
> rest * 1260*2 (1 åruge) = 2300,178365
>
> Search-string "2300"
>
> Found: Dan 8,14
>
> DADDY-Break (2002-12-13, CET 07:20):
> - "Login."
>
> Afvigelse:
> 0,007755... %

... and

(file 0238)
> RETTELSE:
>
> Afvigelsen er kun på tilnærmelsesvis...
> (når alle decimaler medtages på lommeregneren)
>
> 0,00010245 %
>
> 1,0245 * 10^-6
>
> 106 ?
> Det tal har jeg set før, Himmelske Far!
>
> Input memory (Re: Tror udenjordiske-væsener på Gud ? (0215), 0229):


>
> 35 106 22 0,00264903 333
> ------------------------------------
> 36 212 22 0,00264903 666


I den danske Bibel står der udfor Dan. 8,14 en lille kommentar, hvor læseren
gøres opmærksom på, at ...

2300 = 1150 dage, idet der daglig bragtes BÅDE morgen- (1.) og
aftenoffer (2.)

... og dét leder jo STRAKS tankerne hen på Life-1 AND Life-2


Konklusion:
------------

Konklusionen må derfor fortsat være, at det ikke på forhånd kan afvises, at
Daniels Bog er "inficeret"


DADDY-Break (2003-11-17, CET 15:03):
- "Det må du gerne (message Output from 2304 (code: Daniel) to Israel:
"Do we still have a deal ?")."


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
John_15.13@Heaven (Good Friday)
Polykarps martyrium (0340)
0340 news:mclaa.115120$Hl6.10...@news010.worldonline.dk...
---------------------------------------------------------

Internal:

Last Information-file (0730):
Old contributions can be called up by a
http://www.google.com/intl/da/ jump.
After this click on Newsgrougs

After this key-in on the searchline. "Kall, xxxx"
xxxx = The number of this file.


(This contribution should then be possible to find)
After this click on the topical file, which is ...

0730 news:eaotb.33852$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
see also (file 0731-0747):
0748 news:Ix_tb.34946$jf4.1...@news000.worldonline.dk...

System-Updating:
0749 news:g2%tb.34953$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
0750 news:Tt%tb.34960$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
0751 news:iS%tb.34967$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
0752 news:OJ0ub.34974$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
0753 news:va1ub.34981$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
0754 news:2S1ub.34993$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
0755 news:Fw2ub.35004$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
0756 news:Lo3ub.35019$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
0757 news:OS3ub.35023$jf4.1...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Re: 666
Re: Irans atomvåbenprogram - Taget på fast gerning (0666)
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...
0666+0092=0758

This file has been sent to

dk.livssyn.kristendom, dk.politik

Time for OUTPUT:
2003-11-17, Monday, CET 15:26


Terje Henriksen

unread,
Nov 19, 2003, 7:09:29 AM11/19/03
to

"Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> skrev i melding
news:VUuob.16107$jf4.1...@news000.worldonline.dk...

> "Kim (slet 2P3VW)" <kim...@2P3VWnypost.dk> skrev i en meddelelse
> news:10654600850.8...@dtext.news.tele.dk...
> > Har I læst Johannes' åbenbaring i Det Nye Testamente. Hvad er der med
> > dette 666? Er 666-mennesket lig med Satan? Det kan I jo nok ikke vide,
> > men er der nogle der har nogle bud...? Er 666-mennesket fortabelsens
> > søn som skrevet hos Paulus? Hvad mener I i det hele taget om: "lad den
> > der har visdom udregne dyrets tal, og dets tal er 666". Underligt,
> > ikke? Er der nogen der har nogle bud?

666 er det ufullkomne; det fullkomne er 777. Jeg er ganske sikker på at det
har med Herrenes ånd (hellig ånd) og fysiske arveegenskaper (gener og
kromosomer) å gjøre. "Dyret (666)" har forbudt alt over 666, dvs. alt som
inkluderer Herrenes ånd. Alt over 666 blir drept, og deres ånd blir brukt
som åndelig fød til "Dyret" og andre satanister. "777" oppnås ikke før
foreldre har fått det hele i form av Guds ånd. Dette vil endre deres fysiske
arveegenskaper slik at deres avkom blir fullkomne med hensyn på ånd, gener
og kromosomer.

Psykologer, psykiatere, satanister og nazister m/fjertefølje holder på med å
mistenkeliggjøre disse åndelige og fysiske arveegenskaper, for på et slikt
grunnlag å kunne fortsette med Gudsutryddelsen, tror jeg.


--
Terje Henriksen
Kirkenes


---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
Version: 6.0.532 / Virus Database: 326 - Release Date: 27.10.03


Kall, Mogens

unread,
Jan 8, 2004, 5:09:35 PM1/8/04
to
"Kall, Mogens" skrev
(news:66Btb.34406$jf4.1...@news000.worldonline.dk...):

> "Hvor ådselet er, dér flokkes gribbene."
> "Wherever there is a dead body, the vultures will gather."
> (MaTT 24,28)


DADDY-Break (2004-01-08, CET 13:01:04):
- "Det skal du (copy grib to MaTT.24,28)."

Input News:
(MetroXpress torsdag 8. jan. 2004)
--------------------------------------------------------------------

Stor grib set i Nordjylland

Eftersøgt. En kæmpestor afrikansk grib
med et vingefang på 2,5 meter, der for fire
måneder siden stak af fra dyrepasserskolen
i Kolding, holder nu til i Hirtshals. Her blev
den i weekenden observeret på havnen. Sko-
len i Kolding har ifølge Berlingske Tidende
fået tilladelse til at skyde gribben, der
betragtes som en slags forurening af den
danske natur.

(metroXpress/TH)

--- END of News -------------------------------------------------

Anhold "2,5"

Memory ON:
1143 news:lDAKb.67894$jf4.4...@news000.worldonline.dk...
>
> Ved nærmere eftersyn af fil ...
>
> 0847 news:10vxb.48125$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
> >
> > DADDY-Break (2003-11-27, CET 23:29:52, delay 00:00:00):
> > - "Jeg ransager jorden ... Jeg ryster den i sin grundvold ... menneskene
> > [skal bo hos Mig]. Jeg HERREN er din Gud, og Jeg ELSKER dig!
> > Kom hjem til Mig. Gør det nu, Mit barn!"
>
> ... konstateres det, at - dersom tiden læses fra højre til venstre
> (Copyright 7 syntax) - bliver tallet 52 til 25.
>
> Vi ved nu, at 25 dage efter indtraf der et jordskælv i Califonien ...
> 1112 - news:4hIFb.63611$jf4.3...@news000.worldonline.dk...
> >
> > News:
> > Earthquake hits central California 11:15 a.m. (2:15 p.m., ET)
> > (Danish time: 22.dec 2003, CET 20:15)
>
> 2003-11-27
> +25
> 2003-12-22
>
> (I min kalender står der ud for datoen endvidere uge nr. 52)


Betydningen af hændelsen (grib, code: Matt 24,28) vides endnu ikke, hvorfor
begivenheden beskrives og ihukommes til dette Link.


Med venlig hilsen
Mogens Kall
The servant of Michael.

Last Information-file:
1103 news:h9DFb.63540$jf4.3...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Re: 666
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...

DADDY-responce, Luke 19,40 (2003-11-27, CET 23:29:52, Thursday)
0858 news:cPZxb.48762$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0953 news:kmiAb.53606$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
1113 news:69dJb.65933$jf4.4...@news000.worldonline.dk...
0666+0486=1152


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages