Q (0323)

2 views
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
Mar 5, 2003, 1:32:22 PM3/5/03
to
Talekilden

Johannes' prædiken om omvendelse

3.

7. Da sagde han til de folkeskarer, der kom ud for at blive døbt af ham: "I
øgleyngel, hvem har givet jer den tanke at flygte fra den forestående vrede?
8. Så bær dog frugter, der er omvendelsen værdige, og begynd ikke med at
sige til jer selv: "Vi har Abraham til fader," for jeg siger jer: "Gud kan
af stenene der opvække Abrahams børn.
9. Ja, øksen ligger allerede ved træernes rod; derfor: hver træ, der ikke
bærer god frugt, bliver hugget om og kastet i ilden."

Den, der kommer

16. "Jeg døber jer jo med vand, men der kommer en, der er stærkere end jeg,
ham hvis skorem jeg ikke er værdig til at løse; han skal døbe jer med
Helligånden og ild.
17. Han har sin kasteskovl i sin hånd, for at han helt kan rense sit
tærskegulv og samle hveden i sin lade, men avnerne vil han brænde i en
uudslukkelig ild."

Jesu fristelse

4.

1. Fyldt med helligånd vendte Jesus tilbage fra Jordan og blev af Ånden ledt
ud i ørkenen 2. i fyrre dage og blev fristet af Djævelen. Og han spiste
intet i de dage, og da de var gået, blev han sulten.
3. Men Djævelen sagde til ham: "Er du Guds søn, så sig til denne sten, at
den skal blive til brød!" 4. Og Jesus svarede ham: "Der står skrevet:
"Mennesket skal ikke leve af brød alene."
9. Men han ledte ham til Jerusalem og stillede ham på toppen af helligdommen
og sagde til ham: "Er du Guds søn, så kast dig ned herfra; 10. for der er
skrevet: "Han vil give sine engle befaling om dig, at de skal vogte dig!"
11. Og: "De skal bære dig på hænder, for at du ikke skal støde din fod på
nogen sten!""
12. Og han svarede ham: "Der er sagt: "Du må ikke friste Herren din Gud!""
5. Og han førte ham op og viste ham i et øjeblik alle jordens riger, 6. og
Djævelen sagde til ham: "Jeg vil give dig al denne magt og deres herlighed,
for den er overdraget mig, og jeg giver den til hvem jeg vil; derfor vil du
tilbede mig, skal den helt være din."
8. Og Jesus svarede ham: "Der er skrevet: "Du skal tilbede Herren din Gud og
tjene ham alene!""
13. Da Djævelen så var nået til ende med al sin fristelse, forlod han ham
for en tid.

Jesu forkyndelse

6.

20b. "Salige er I fattige, for Guds rige er jeres!
Salige er I, der sulter nu,
for I skal blive mætte!
21. Salige er I, der græder nu,
for I skal le!
22. Salige er I, når folk hader jer, og når de skiller jer ud og håner jer
og forkaster jeres navn som ondt for menneskesønnens skyld!
23. På den dag skal I fryde jer og springe højt af glæde, for se: jeres løn
i himlen er stor! For sådan behandlede deres fædre også profeterne!
24. Ve jer, der er rige, for I har allerede fået jeres trøst!
25. Ve jer, der er mætte nu, for I skal sulte! Ve jer, der ler nu, for I
skal sørge og græde!
26. Ve jer, når alle folk taler godt om jer, for sådan behandlede deres
fædre også de falske profeter!
27. Men til jer, der hører på, siger jeg: "Elsk jeres fjender, vær god mod
dem, der hader jer!
28. Velsign dem, der forbander jer. Bed for dem, der mishandler jer!
29. Slår nogen dig på kinden, så byd også den anden til, og tager nogen
kappen fra dig, må du ikke hindre ham i at tage din kjortel!
30. Giv enhver, der beder dig, og kræv intet tilbage fra den, der tager
noget, der er dit!
31. Og sådan, som I vil, at folk skal gøre mod jer, skal I gøre mod dem.
32. Og elsker I dem, der elsker jer, hvad tak tilkommer så jer? For også
synderne elsker dem, der elsker dem.
33. Og gør I godt mod dem, der gør godt mod jer, hvad tak tilkommer så jer?
Også synderne gør det samme.
34. Og låner I noget ud til dem, af hvem I venter at få det tilbage, hvad
tak tilkommer så jer? Også synderne låner til syndere for at få det samme
igen.
35. Nej, elsk jeres fjender og gør godt og lån ud uden at forvente noget
igen, og jeres løn skal være stor, og I skal være den højestes børn, for han
er god mod de utaknemmelige og slette.
36. Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig!
37. Og døm ikke, så skal I ikke blive dømt, og fordøm ikke, så skal I ikke
blive fordømt! Tilgiv, så skal I blive tilgivet!
38. Giv, så skal der gives jer! Et godt mål, presset, rystet og mere end
fuldt mål skal man give jer i jeres skød. For med det mål, I måler, skal der
måles tilbage til jer."
39. Han sagde dem også en lignelse: "Kan en blind lede en blind? Falder de
ikke begge i en grav?
40. En discipel står ikke over sin mester, men enhver, der er udlært, skal
være som sin mester.
41. Men hvorfor ser du splinten i din broders øje, men bjælken i dit eget
øje bemærker du ikke?
42. Hvordan kan du sige til din broder: "Broder, lad mig trække splinten i
dit øje ud!" når du ikke selv ser bjælken i dit eget øje? Hylker, træk først
bjælken i dit eget øje ud, og så skal du kunne se klart til at trække
splinten i din broders øje ud.
43. For et godt træ bærer ikke dårlig frugt, og et dårligt træ bærer jo
heller ikke god frugt.
44. Ethvert træ kendes på sin frugt. Man samler jo ikke figen fra tjørn, og
man plukker heller ikke druer fra en tornebusk.
45. Et godt menneske bringer det gode frem fra hjertets gode skatkammer, og
fra det slette skatkammer bringer det slette menneske noget slet frem; for
hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med.
46. Men hvorfor kalder I mig "Herre, Herre!" når I ikke gør det, som jeg
siger?
47. Enhver, der kommer til mig og hører mine ord og handler efter dem - hvem
han ligner, vil jeg vise jer.
48. Han er som et menneske, der ville bygge et hus og gravede dybt og lagde
soklen på klippegrunden; men da der blev oversvømmelse, brød floden ind mod
dette hus, og den formåede ikke at rokke det, fordi det var bygget godt.
49. Men den, der hører på og ikke handler derefter, er som et menneske, der
byggede et hus på jorden uden at lægge en sokkel, og floden brød mod det, og
straks faldt det sammen, og dette hus' fald var stort."

Officeren i Kapernaum

7.

1. Da han havde fuldendt alle de ord i folks påhør, gik han ind i Kapernaum.
2. Men en centurion havde en højt værdsat tjener, der var ved at dø.
3. Da han havde hørt om Jesus, sendte nogle af jødernes ældste til ham for
at bede ham om at komme og redde hans tjener.
4. De indfandt sig hos Jesus og rettede en indtrængende bøn til ham og
sagde: "Han fortjener, at du gør dette for ham, 5. for han holder af vort
folk, og han har ladet bygge synagogen til os."
6. Jesus gik med dem, men da han allerede var tæt ved huset, sendte
centurionen nogle venner til ham og lod sige: "Herre, gør dig ikke
ulejlighed, for jeg fortjener ikke, at du skal gå ind under mit tag. 7.
Derfor mente jeg heller ikke, at jeg havde gjort mig fortjent til at komme
til dig; men sig blot et ord, så bliver min tjener rask!"
8. For jeg er selv et menneske, der står under kommando, og jeg har soldater
under mig selv, og siger jeg til den ene: "Gå!" går han, og til en anden:
"Kom!" kommer han, og til min tjener: "Gør dette!" gør han det."
9. Da jesus hørte dette, undrede han sig over ham; og han vendte sig om og
sagde til den flok, der fulgte ham: "Jeg siger jer, jeg har ikke engang i
Israel fundet så stor tro."
Og da de, der var sendt ud, vendte tilbage til huset, fandt de tjeneren
rask.

Jesus og Johannes

7.

18. Og Johannes' disciple fortalte ham om alt dette, så tilkaldte Johannes
to af sine disciple, 19. og sendte dem til Herren og lod sige: "Er du den,
der kommer, eller skal vi vente en anden?"
20. Da mændene var kommet til ham, sagde de: "Johannes Døber har sendt os
til dig for at spørge: "Er du den, der kommer, eller skal vi vente en
anden?"
22. Og han svarede dem: "Gå, og fortæl Johannes det, som I har set og hørt:
blinde bliver seende, lamme går omkring, spedalske renses og døve hører,
døde står op, og for fattige forkyndes et glædeligt budskab. 23. Og salig er
den, der ikke bringes til fald ved mig!"
24. Da Johannes' sendebud var taget af sted, begyndte han at tale om
Johannes til skarerne: "Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et rør, der
svajer for vinden? 25. Nej, hvad gik I ud for at se? Et menneske klædt i
bløde klæder? Se, de, som er klædt i fornemt tøj og lever i overflod, er i
de kongelige paladser!
26. Nej, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger jer: endog mere
end en profet. 27. Det er den, om hvem der er skrevet:
"Se, jeg sender min engel foran dit ansigt;
han skal bane din vej foran dig.
28. Jeg siger jer: Blandt kvindefødte er ingen større end Johannes; men den
mindste i Guds rige er større end han!"
29. Og alle folk hørte dette, og tolderne lovpriste Gud efter at være blevet
døbt med Johannes' dåb; 30. men farisæerne og de lovkuýndige afviste Guds
plan med dem selv, fordi de ikke var blevet døbt af ham.
31. Hvad skal jeg vel sammenligne folkene af denne slægt med, og hvad ligner
de?
32. De ligner nogle børn, der sidder på torvet og råber til hinanden: "Vi
spillede på fjøjte for jer, men I dansede ikke. Vi sang klagesange, men I
sørgede ej!"
33. For Johannes Døber er kommet, og han spiste ikke brød, og drak ej heller
vin; og I siger: "han har en dæmon."
34. Menneskesønnen, der spiste og drak, kom, og I siger: "Se, en frådser og
dranker, tolderes og synderes ven. 35. Dog, visdommen er retfærdiggjort ved
alle sine børn!"

Efterfølgelsen

9.

57. Og mens de vandrede hen ad vejen, sagde en til ham: "Dig vil jeg følge,
hvorhen du end går!"
58. Og Jesus sagde til ham: "Rævene har huler, og himlens fugle reder, men
menneskesønnen har ikke noget hvortil han kan hælde sit hoved."
59. Til en anden sagde han: "Følg mig!" Men han sagde: "Herre, lad mig først
gå og begrave min far!"
60. Men Jesus sagde til ham: "Lad døde begrave deres døde, men gå du og
forkynd Guds rige!"
61. En anden sagde til ham: "Jeg vil gerne følge dig, Herre, men lad mig
først tage afsked med dem derhjemme."
62. Men jesus sagde til ham: "Ingen, der har lagt sin hånd på en plov og ser
sig tilbage, er egnet til Guds rige."

10.

2. Og han sagde til dem: "Høsten er stor, men arbejderne få; bed I derfor
høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst.
3. Gå afsted! Se, jeg sender jer ud som lam midt iblandt ulve.
4. Tag ikke pung eller taske eller sko med, og hils ikke på nogen undervejs!
5. Men kommer I ind i et hus, så sig først: "Fred være med dette hus!" 6. Er
der så et fredens barn dér, skal jeres fred være med ham; men hvis ikke,
skal den vende tilbage til jer igen.
7. Bliv i det samme hus, spis og drik det, som de giver jer, for en arbejder
fortjener sin løn. Gå ikke fra hus til hus!
8. Og når I kommer ind i en by, og de tager imod jer, så spis det, som
sættes for jer, 9. og helbred de syge, der er der, og sig til dem: "Guds
rige er kommet nær!"
10. Men kommer I ind i en by, og tager de ikke imod jer, så gå ud på dens
gader og sig: 11. "Selv det støv, der hænger ved vore fødder fra jeres by,
tørrer vi af på jer; men, dette skal I vide, at Guds rige er kommet nær!"
12. Jeg siger jer: "Sodoma skal det gå mere tåleligt på den dag."

Ve-råb over byer

10.

13. Ve dig, Korazin! Ve dig, Betsajda! For var de undergerninger gjort i
Tyrus og Sidon, ville de for længst have omvendt sig og siddet i sæk og
aaske. 14. Dog, ved dommen skal det gå Tyrus og Sidon tåleligere end jer.
15. Og du, Kapernaum, skal du ophøjes til himlen? Du skal blive styrtet ned
i dødsriget!
16. ...

Internal-Break (2003-03-05)
Internal-OUTPUT-code: He. 4,12
DADDY-Break (2003-03-05, CET 19:16):
- "Du har fået fået OUTPUT (Login prime object 35,40 N 51,26 Ø - open gates
for fire)!"
CET 19:18:54:
- "Gør det nu ("Fire")."
END of Internal-Break.

16. Den, der hører jer, hører mig. Den, der forkaster jer, forkaster mig.
Men den, der forkaster mig, forkaster den, der har udsendt mig."

Sønnen åbenbarer Faderen

10.

21. I den samme stund jublede jesus i Helligånden og sagde: "jeg priser dig,
Fader...

Internal-Break
Letter-OUTPUT DADDY (responce 19:18:54)?

CET 19:28
- "Gør det bare (Letter-OUTPUT)."

Thank You, DAD - El-Shaddai - ELSKER Dig.

Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Bible Free Downloads:
From http://www.gospelcom.net/ibs/
From http://www.wbtc.com/default.htm

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

File-name:
Q (0323)

This file has been send to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-03-05, Wednesday, CET 19:32


Kall, Mogens

unread,
Mar 5, 2003, 4:57:05 PM3/5/03
to
Talekilden

Johannes' prædiken om omvendelse

3.

Den, der kommer

Jesu fristelse

4.

Jesu forkyndelse

6.

Officeren i Kapernaum

7.

Jesus og Johannes

7.

Efterfølgelsen

9.

10.

Ve-råb over byer

10.

16. Den, der hører jer, hører mig. Den, der forkaster jer, forkaster mig.
Men den, der forkaster mig, forkaster den, der har udsendt mig."

Sønnen åbenbarer Faderen

10.

21. I den samme stund jublede Jesus i Helligånden og sagde: "Jeg priser dig,
Fader, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og
forstandige og åbenbaret det for umyndige. Ja, Fader, for således skete det,
der var din vilje. 22. Alt er overgivet mig af min Fader; og ingen ved, hvem
Sønnen er, uden Faderen, og ingen ved, hvem Faderen er, uden Sønnen og den,
hvem Sønnen vil åbenbare ham for."
23. Så vendte han sig til disciplene særskilt og sagde til dem: "Salige er
de øjne, der ser det, I ser! 24. For jeg siger jer, at mange profeter og
konger har ønsket at se det, I ser, men så det ikke, og at høre det, I
hører, men hørte det ikke."

Bønnen til Faderen

11.

1. Engang han var et sted og bad, skete det, da han holdt op med at bede, at
en af hans disciple sagde til ham: "Herre, lær os at bede, ligesom også
Johannes lærte sine disciple det."
2. Da sagde han til dem:
"Når I beder, så sig:
"Fader!helliget vorde dit navn,
komme dit rige;
3. giv os hver dag vort daglige brød
4. og forlad os vore synder,
for også vi selv forlader enhver,
der er skyldige over for os
og led os ikke ind i fristelse!"
9. Og jeg siger jer: "bed, så skal der gives jer!
Søg, så skal I finde!
Bank på, så skal der lukkes op for jer!
10. For enhver, der beder, får,
og den, der søger, finder,
og for den, der banker på,
skal der lukkes op!
11. Og er der vel blandt jer en far, som, når hans søn beder om en fisk, vil
give ham en slange i stedet for en fisk?
12. Eller vil give ham en skorpion, når han beder om et æg?
13. Når da I, der er onde, forstår at give jeres børn gode gaver, hvor meget
snarere vil da ikke faderen i himlen give jer Helligånden, til dem, der
beder ham?"

Beelzebul

11.

14. Engang uddrev han en dæmon, og den var stum. Da dæmonen var faret ud,
gav den stumme sig til at tale, og skarerne undrede sig. 15. Men nogle af
dem sagde: "Han uddriver dæmoner ved beelzebul, dæmonernes fyrste!
17. Men da han kendte deres tanker, sagde han til dem: "Hvert rige i splid
med sig selv lægges øde, og hus falder over hus. Er nu også Satan kommet i
splid med sig selv, hvordan kan hans rige da bestå? For I siger, at det er
ved Beelzebul, at jeg uddriver dæmoner. 18. Men uddriver jeg dømoner ved
Beelzebul, ved hvem uddriver jeres sønner dem da? Derfor skal de være jeres
dommere.
20. Men er det ved Guds finger, at jeg uddriver dæmoner, så er Guds rige jo
kommet til jer.
21. Vogter en stærk mand, fuldt rustet, sin gård, kan hans ejendom være i
fred.
22. Men når en, der er stærkere end han, kommer over ham og overvinder ham,
tager han alle hans våben, som den anden havde stolet på, og fordeler byttet
fra ham.
23. Den, som ikke er med mig, er imod mig, og den, som ikke samler med mig,
spreder.
24. Når den urene ånd er drevet ud af mennesket, flakker den om gennem øde
steder og leder efter hvile. Og finder den ikke den, da siger den: "Jeg vil
vende tilbage til mit hus, som jeg gik ud af."
25. Og når den kommer, finder den det fejet og smykket.
26. Da går den hen og tager syv andre ånder med, værre end den selv, og de
kommer ind og slår sig ned der. Så bliver det sidste værre for det menneske
end det første."

Guds ord

11.

27. Men da ha sagde det, skete det, at en kvinde i skaren råbte: "saligt er
det moderliv, der bar dig, og de bryster, du diede!"
28. Men han svarede: "Ja, salige er de, som hører Guds ord og bevarer det!"

DADDY-Break (2003-03-05, CET 20:35):
- "Det må du gerne (tænkte på at kommentere teksten)."
Thank You, DAD: Jesus siger her, at han er *Guds Ord* (se He 4,12)

Jonastegnet

11.

16. For at friste bad nogle ham om et tegn fra himlen.
29. Da skarerne stimlede sammen, begyndte han at sige: "Denne slægt er en
ond slægt; den kræver et tegn, og den skal ikke få andet tegn end Jonas'
tegn.
30. For ligesom Jonas blev et tegn for folkene i Nineve, således skal også
menneskesønnen være det for denne slægt.
31. Sydens dronning skal ved dommen rejse sig sammen med mændene fra denne
slægt og fælde dom over dem. For hun kom fra jordens grænser for at høre
Salomons visdom, og se, her er mere end Salomon!
32. Mænd fra Nineve skal ved dommen stå op sammen med denne slægt og dømme
den, for de omvendte sig ved Jonas' prædiken, og se, her er mere end Jonas."

Lyset og øjet

11.

33. "Ingen, der har tændt et lys, sætter det i en kælder eller under en
skæppe, men i en lysestage, for at de, der kommer ind, skal kunne se lyset.
34. Kroppens lys er dit øje. Er derfor dit øje klart, er også hele dit
legeme i lys, men er det mat, er også dit legeme i mørke. 35. Se derfor til,
at ikke lyset i dig er mørke. Er nu hele dit legeme lyst og ingen del deraf
i mørke, vil det være helt lyst, som når lampen lyser på dig med sit klare
skin."

Ve-råb

11.

37. Han sagde:
46: "Ve også jer, I lovkyndige, for I pålægger menneskene byrder, som ikke
er til at bære, og selv rører I ikke byrderne med en finger!
43. Ve jer, I farisæere, for I holder af den forreste plads i synagogerne og
hilsener på torvet!
52. Ve jer, I lovkyndige, for I har taget kundskabens nøgle, selv er I 8ikke
gået ind, og I har hindret dem, der var ved at gå ind!
42. Men ve jer, I farisæere, for I giver tiende af mynte og rude og alle
slags grøntsager, men ret og kærlighed til Gud forbigår I! I burde gøre det
ene og ikke forsømme det andet!
39. I farisæere renser nu det ydre af bæger og fad, men jeres indre er fyldt
af roivlyst og ondskab. Tåber, har den, der skabte det ydre ikke også skabt
det indre?
41. Dog, giv det, der er indeni som almisse, og se, så er alt rent for jer!"

Guds visdom

11.

49. Derfor sagde Guds visdom: "jeg vil sende dem profeter og apostle, og de
vil slå nogle af dem ihjel og forfølge, 50. så at denne slægt skal stå til
regnskab for blodet fra alle de profeter, som er blevet udgydt siden verdens
grundlæggelse 51. lige fra Abels blod til blodet af Zakarias, der blev dræbt
mellem altret og templets inderste rum; ja, jeg siger jer, det skal denne
slægt stå til regnskab for."

Skjult og åbenbaret

12.

2. Der er intet tildækket, som ikke skal afsløres; og der er intet
hemmeligt, som ikke skal blive kendt.
3. derfor alt, hvad I har sagt i mørket, skal blive hørt i lyset! Og hvad I
har hvisket i øret i kamrene, skal bblive prædiket fra tagene.

Den sande frygt

12.

4. Men jeg siger jer, mine venner, frygt ikke for dem, der slår legemet
ihjel og derefter ikke kan gøre mere!
5. Men jeg vil vise jer, hvem I skal frygte for. frygt for den, som efter at
have slået ihjel, har magt til at kaste i helvede! Ja, siger jeg jer, ham
skal I frygte.
6. Sælges fem spurve ikke for to skillinger? Og ikke én af dem er glemt af
Gud.
7. Men endog alle jeres hovedhår er talt. Frygt ikke, I er mere værd end
mange spurve!
8. Jeg siger jer: "Enhver, som kendes ved mig overfor menneskene, vil
menneskesønnen også kendes ved overfor Guds 9. engle. Men den, der fornægter
mig overfor menneskene, vil også blive fornægtet overfor Guds engle.

Bespottelse af Helligånden

12.

10. Og enhver, som taler et ord imod menneskesønnen, skal det blive
tilgivet. Men den, som spotter Helligånden, skal det ikke blive tilgivet.
11. Men når man fremstiller jer i synagoger og for magter og myndigheder, så
skal I ikke bekymre jer om, hvordan eller med hvad, I skal svare for jer,
eller hvad I skal sige. 12. For Helligånden skal i den samme stund lære jer,
hvad I skal sige."

Om at dømme og dele

12.

13. Der var i skaren en, der sagde: "Mester, sig til min broder, at han skal
skifte arven med mig."
14. Han sagde til ham: "menneske, hvem har sat mig til at dømme eller dele
mellem jer?"

Den rige bonde

12.

16. Han fortalte dem en lignelse og sagde: "Der var en rig mand, hvis mark
havde givet godt.
17. Han overvejede det ved sig selv: "Hvad skal jeg gøre, for jeg har ikke
plads til min høst?" 18. Så sagde han: "Det vil jeg gøre: jeg vil rive mine
lader ned og bygge nogle, der er endnu større, og der vil jeg samle alt mit
korn og alt mit gods, 19. og jeg vil sige til min sjæl: "Sjæl, nu har du
meget gods liggende, nok til mange år: hvil ud, drik og vær glad!"
20. Men Gud sagde til ham: "Du tåbe! I denne nat kræves din sjæl af dig.
Hvem skal da have alt det, som du har samlet?" 21. Således går det den, der
samler sig skatte, men ikke er rig i Gud."

Bekymringer for føde og klæder

12.

22. Han sagde til sine disciple: "Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymret
for livet, hvordan I skal få noget at spise, eller for kroppen, hvordan I
skal få noget at tage på, 23. for livet er mere end føden, og kroppen mere
end tøjet! 24. Tænk på ravnene, de hverken sår eller høster, de har ikke
forrådsrum eller lade, og Gud giver dem dog føde! Hvor meget mere værd end
fuglene er I ikke?
25. Hvem af jer kan ved at bekymre sig lægge en alen til sin vækst? Når I
altså ikke magter det allermindste, hvorfor bekymrer I jer så om resten?
27. Tænk på liljerne, hvordan hun gror! de arbejder ikke, og de spinder
ikke; men jeg siger jer, end ikke Salomon i al sin herlighed var klædt som
en af dem.
28. Klæder Gud da det græs, der er på marken i dag, og i morgen kastes i
ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I lidettroende!
29. Spørg ikke efter, hvordan I får noget at spise og drikke, og vær ikke
ængstelige!
30. For alt dette stræber verdens hedninger jo efter, men jeres Fader ve, at
I trænger til dette.
31. Søg derimod hans rige, så skal I få alt det andet i tilgift!"

En skat i himlen

12.

33. "Sælg hvad I ejer og giv almisse! Skaf jer punge, der ikke bliver gamle,
en skat, der ikke slipper op, i himlene, hvor ingen tyv kommer nær, og møl
ikke ødelægger!
34. For hvor jeres skat er, dér vil jeres hjerte også være."

Menneskesønnens komme

12.

39. Dette skal I vide; at vidste husets ejer, i hvilken time tyven kom,
havde han ikke ladet der ske indbrud i sit hus. 40. Vær også I rede, for
menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det ...

DADDY-Break 2003-03-05, CET 22:53):
- "Nej (spurge: ENDE?)!"

...
42. Herren sagde: "Hvem er da den tro og kloge forvalter, som herren vil
sætte over sine tjenestefolk til at give dem den bestemte kost i rette tid?
salig den tjener, hvis herre, når han kommer, finder ham i færd ...

22:55
- "Det må du gerne (ENDE)."
Love You, DAD!

Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

File-name:
Q (0323)
0324

This file has been send to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-03-05, Wednesday, CET 22:57


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages