HOME

3 views
Skip to first unread message

Hussain

unread,
Jan 19, 2010, 2:07:49 PM1/19/10
to Dhivehi Translation/Localization Team
hi all

i am not comfortable using "ge" as home. can anyone suggest any
other?
https://translations.launchpad.net/ubuntu/karmic/+source/go-home-applet/+pots/go-home-applet/dv/4/+translate

Yusuf Abdulla Shunan

unread,
Jan 19, 2010, 2:24:42 PM1/19/10
to divtran...@googlegroups.com
ހޯމް just use it as it is spelled, my suggestion...

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Dhivehi Translation/Localization Team" group.
To post to this group, send email to divtran...@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to divtranslator...@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/divtranslators?hl=en.


--
Salam,
Yusuf Abdulla Shunan

aruxam muhammadh

unread,
Jan 20, 2010, 6:24:29 AM1/20/10
to unbuntu
 ހޯމްއަށް ދިވެހި ވެބްސައިޓުތަކުގައި ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަނީ "ފުރަތަމަ ސަފުހާ" މިގޮތަށެވެ.

ދެވަނަ ގޮތަކީ ހޯމްއަށް "މަލަމަތި" މިލަފުޒު ބޭނުން ކުރުމެވެ. އެއީ މަލަމައްޗަކީ ރަށެއް ދުރުން ފެންނަ މަންޒަރަށް (އެޕެއަރަންސް)ކިޔާ ނަމެކެވެ. ވީމާ އެލަފުޒު ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.
ތިންވަނަ ގޮތަކީ ހޯމް ގެ ބަދަލުގައި މައިސަފުހާ ބޭނުންކުރުމެވެ. މާނަޔަކީ ހުރިހާ ސަފުހާ ތަކެއް ބިނާވެފައިވާ ސަފުހާއެވެ
ޅޮހީ އަބްދުއްރަހީމް.   
> Date: Tue, 19 Jan 2010 11:07:49 -0800
> Subject: [divtranslators] HOME
> From: hussain....@gmail.com
> To: divtran...@googlegroups.com

Windows Live: Keep your friends up to date with what you do online.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages