Fwd: Fw: Fw ĐÁNG THƯƠNG

20 views
Skip to first unread message

Tuan Hoang

unread,
Mar 2, 2022, 6:14:53 PM3/2/22
to Tuxi
----- Forwarded message -----

Subject:  ĐÁNG THƯƠNG
Thấy tội nghiệp quá, đẹp như vậy mà phải đi rửa xe để kiếm tiền mua quần áo.image006.jpg
image004.jpg

DTrinh

unread,
Mar 2, 2022, 7:59:53 PM3/2/22
to dienda...@googlegroups.com
Mèn ơi, 

"Lâu lắm rồi em không ghé chơi. 
Con chim đã úa bạc như vôi"

Trịnh A

--
======================================================
Dưới đây là email cho các diễn đàn K21
 
1_Email Diễn Đàn K21 : "sqh...@googlegroups.com"
2_Quán Cà Phê Hồng : "caph...@googlegroups.com"
3_Diễn đàn TUXI (2C) : "dienda...@googlegroups.com"
=======================================================
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Diễn Đàn TUXI" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to diendan-tuxi...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/diendan-tuxi/CAG4QBEPoAm0knKLU4fEPB2HqwzUM68fSgBo2uceztoDVG3sWyw%40mail.gmail.com.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages