TẮM MÁY kiểu "CAR WASH"...

21 views
Skip to first unread message

Muoi Luu

unread,
Jun 24, 2020, 1:00:42 PM6/24/20
to dienda...@googlegroups.com

Hải…. xây 1 cái đi …. Quá đả

Video1.mp4

DTrinh

unread,
Jun 24, 2020, 4:06:43 PM6/24/20
to dienda...@googlegroups.com
10, 

Lộn chuồn rồi mày. TUXI không coi mấy cái đồ chán ngắt này nghen. Đúng hông đại ca Bửu?

Trịnh A

On Wed, Jun 24, 2020, 10:00 AM Muoi Luu <mluu...@gmail.com> wrote:

Hải…. xây 1 cái đi …. Quá đả

--
======================================================
Dưới đây là email cho các diễn đàn K21
 
1_Email Diễn Đàn K21 : "sqh...@googlegroups.com"
2_Quán Cà Phê Hồng : "caph...@googlegroups.com"
3_Diễn đàn TUXI (2C) : "dienda...@googlegroups.com"
=======================================================
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Diễn Đàn TUXI" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to diendan-tuxi...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/diendan-tuxi/006201d64a48%24f895b5b0%24e9c12110%24%40gmail.com.

Muoi Luu

unread,
Jun 24, 2020, 4:09:10 PM6/24/20
to dienda...@googlegroups.com

Ê Trịnh A, tao là kẻ tu hành ….

đứng đắn … ngoài đường mà mi …

Nhân Ma Troi Âu

unread,
Jun 25, 2020, 1:50:50 AM6/25/20
to Tuxi
Cụ 10 X.B,

Trịnh A nói đúng, cái phòng tắm nầy phải dành cho các cụ ở cà phê hồng tắm rửa cho thỏai mái sau nhiều giờ bút chiến trên diển đàn
coi ngua.gifGaranti sans virus. www.avast.com

Le mer. 24 juin 2020 à 19:00, Muoi Luu <mluu...@gmail.com> a écrit :

Hải…. xây 1 cái đi …. Quá đả

--
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages