உலகத்தமிழ் ஊடகம்

currenttamilnews@googlegroups.com

Description

உலகம் முழுவதும் பரவி வாழும் தமிழினத்தின் அரசியல், சமூகம், போராட்டம், வரலாறு போன்ற செய்திகளை பகிர்ந்துகொள்வோம்.

Language

Tamil (United States)

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group owners and managers
can view members
Anyone on the web
can view conversations
Group members
can post and will be held for moderation
Invited users
can join group